Ipromnciale Zeeuw&che PI RITUS STflTEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. FLORA B1GSOOOP - MIDDELBURG „DE REIS RAAR HET GELUK" „DOKTERSVROUWEN." WEER EN WIND. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 No. 279. Twee Bladen. VRIJDAG 25 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaar^£5 TWEEDE KAMER. Garantie haringvisscherij. Wijziging 1. o, wet 1920. DE NED VARKENSCENTRALE DE CRISISPACHTWET. STEUN AAN DE GRIENDCULTUUR. MIDDELBURG, Filmavond Instituut voor Arbeiders ontwikkeling. TWEE VRAGEN BEANTWOORD. Kiets! VLISSINGEN. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. Geen winkelweken. VERTOONT VANAF VRIJDAG 25 NOVEMBER A.S. ALS EERSTE HOOFDFILM: JANET GAYNOR EN CHARLES FARRELL IN (DELICIOUS) VICTOR VARCONI. Een sterk, dramatisch gegeven, interessant en emotioneel, ziet men in deze film afspelen. UT ZONDAG 3—6 UUR MATINEE. NOORD-BEVELAND. Twee Lustra. SCHOUWEN-DUIVELAND. Over boord geslagen en verdronken. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. RAAD VAN AXEL. Middelburg, 25-XI-'32, Donderdag hoogste luchttemperatuur 9.6 °C; (49 °F); laagste 7.8 °C (46 °F). Heden 9 h: 8.5 °C; 12 h: 9.6 °C. 7.8 mm regen Hoogste barometerstand 762 mm; laag ste 756 mm. Zwakke tot matige W. tot Z, wind, half lot zwaar bewolkt, later toenemende bewolking, aanvankelijk weinig of geen regen, later toenemende kans op regen iets zachter. Hoog- en Laagwater ie Vlissingen WARM WATER, met nachtstroom of gas, voor keuken of bad. Installateur: J. M. POLDERMAN GOESTelefoon 129. (Ingez. Med.) MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: Familieberichten en dankbetuigingen: van l7 regels 210; elke regel meer 30 cent In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regelr opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven' ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent exixa Bewijsnummers 5 cent 22£zu.z .as De Kamer begon met de behandeling van het wetsonterp houdende een garan tieregeling voor de haringvisscherij. De heer Drop (.-d.) ontkent, dat de moeilijkheden in het haringvisscherijbe- drijf in hoofdzaak aan de crisis zijn te wijten. Reeds vóór de crisis bestonden moeilijkheden bij den afzet. De capaci teit der vloot is te groot geworden voor het beschikbare afzetgebied. In dit ver band vreest spr. dat men hier een twee de Kon. Holl. Lloyd-geschiedenis begint. De heer Schout (a.-r.) betoogt, dat in normale omstandigheden de reeders een opslag zelf zouden kunnen bekosti gen. Dit ontwerp is echter in verband met de crisis noodig. Minister Verschuur wijst er op, dat men inderdaad de vraag of de capa citeit der vloot "niet te groot is, niet ver geten mag. Spreker zet uiteen, dat bij de onderhavige regeling het risico voor den Staat gering is. Het wetsontwerp wordt daarna z. h. st. aangenomen. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijziging der L. O. wet 1920. Mej. Westerman (lib.) meent, dat de minister te veel in één richting ziet. Vergrooting van klassen vindt zij niet het eerste aangewezen middel om te bezui nigen. Zij wenscht liever inkrimping van het aantal van 7500 scholen, waarmee ons land bezaai 1 is. De heer K. ter Laan (s.-d.) consta teert dat van het grootsche plan-De Vis- f ser, dat in de L o.-wet is neergelegd, f niets is terecht gekomen dan de stichting van dure gebouwen. Het onderwijs zelf, vooral het volksonderwijs, is niet ver- beterd. Dit ontwerp is opnieuw een aan slag op het peil van het volksonderwijs. Dit ontwerp bezuinigt alleen op het volksonderwijs en is een stuk klasse-po litiek. De tijdelijkheid is slechts denk beeldig en op het stuk der boventallige onderwijzers schuift het rijk lasten op de gemeenten. De heer Van Wijnbergen (r.-k.) heeft bezwaar tegen de voorgestelde ge differentieerde schaal. De minister keere terug naar de 45-school van het rapport- Rutgers. De heer Z ij 1 s t r a (a.r.) zegt dat men de beteekenis van de leerlingenschaal niet moet overschatten. Aan een gedif ferentieerde schaal geeft hij de voorkeur. De heer S u r i n g (r.-k.) verdedigde het ontwerp. Hij ziet geen ander middel en acht voldoende lager onderwijs moge lijk bij de thans voorgestelde leerlingen- schaal. In de Avondzitting heeft bij de verdere behandeling der defensiebegroo- ting de heer K. ter Laan (s.-d.) be toogd herhalingsoefeningen niet noodig te achten. De heer Schaepman (r.k.) drong aan op concentratie voor de opleidingen voor marinepersoneel in Nederland en in indië. De vloot in Indië moet zelf haar opleiding verzorgen. Hij wenscht een commissie om dit nader uit te wer ken. REORGANISATIE STAATSLOTERIJ? In het V. V. der Tweede Kamer van het hoofdstuk Financiën der Rijksbe- grooting 1933 drongen verscheiden le den aan op uitbreiding van de Staats loterij, wegens de vele buitenlandsche loten, welke hier te lande worden ge kocht. Mocht de regeering ten deze niet met een reorganisatievoorstel komen, zoo zou wellicht van de zijde der Kamer een initiatief voorstel zijn te verwach ten. Reeds gedurende eenige weken be- tr£t u t NedeHandsche Varkenscen trale het grootste gedeelte van de var kens, welke zij noodig heeft, door mid del van haar eigen leveringsorganisa tie rechtstreeks van de boeren. Niet ge heel was zulks tot heden het geval met de zware varkens voor export, welke de Ned. Varkenscentrale voor een deel op de markten aankocht.' Hierin zal nu verandering komen. Met ingang van Maandag 28 November zal de Ned. Var- O N theelichtje (vernikkeld koperen haard- mode! f 2.-) is HÈT ST. NICOLAAS- S CADEAU. Spirilusverkoopkantoor „Bergen op Zoom-Delfr (Ingez. Med.) s kenscentrale al de door haar benoodig- de avrkens rechtstreeks van de boeren betrekken. Aankoopen op de markt zulen der halve van dien dag af ninet meer plaats hebben. De Vereeniging „Het Grondbezit" 'heeft een adres gericht aan den minister van Justitie, waarin zij uitvoerig moti- veerend aantoont, dat de crisispachtwet niet aan de verwachtingen voldoet en dat die wet de uitvoerders voor onover komelijke moeilijkheden stelt. Deze wet wakkert de hartstochten ten bate van persoonlijke voordeelen aan en krijgt een geheel speculatief karakter. De beslissingen zonder nadere moti veering en het persoonlijk element bij die beslissingen doordat vaste richt snoeren onmogelijk kunnen worden ge geven brengen, aldus het adres, de hoogheid der Nederlandsche rechtspraak dermate in twijfel, dat verscheidene kan tongerechten een bepaalde reputatie hebben gekregen. Er op wijzende, dat een actie tot steun aan verpachters, stichtingen enz. die ge heel aan den grond zijn geraakt, niet zal kunnen uitblijven, een steun, die op dezelfde wijze zai moeten werken als de landbouwmaatschappijen voor de hypo- theekboeren voorstaan, dringt adressan te er bij den minister op aan, met den meesten spoed te bevorderen, dat in art. 13 der wet de woorden „voor 1 Januari 1936' worden vervangen door „voor 1 Januari 1933". Ingediend is een wetsontwerp voor steun aan de Griendcultuur. Wat de wijze van hulpverleening aan gaat, is de regeering van oordeel dat aan het geven eener bijdrage in de kosten van bewerking der teen, met name van het schillen, de minste bezwaren en de grootste voordeelen zijn verbonden De te verleenen bijdrage in de kosten van het schillen der teen zou dienen te worden bepaald op 2 ct. per kg geschil de teen van den oogst 1932. Van het teengewas 1932 komt voor schillen in aanmerking een hoeveelheid van onge veer 3500 kg teen (10.000 kg ongeschild) per ha. Bij een oppervlakte van ongeveer 1100 ha zal voor een toeslag van 2 ct. per kg geschilde teen een bedrag van 100.000 uit 's Rijks schatkist gevorderd worden. In verband met de 100 jaar geleden plaats gehad hebbende vernietiging van de Citadel van Antwerpen door den Generaal D. H. Baron Chassé, ligt het in het voornemen, dit wapenfeit op 20 December e.k. in het kerkgebouw van de Ned. Herv. kerk te Ginneken te herdenken door een kranslegging bij 't Citadelmonument. Te Lourenco Marques (Portugeesch O. Afrika) (op een reis om gezondheids redenen naar Z. Afrika) is overleden mr. dr. C. F. Schoch, oud-hoofddirecteur der Surinaamsche Bank. „Niemandsland". De grauwe trieste „neutrale" loopgraven zone. Schuilcase- matten, Toevlucht voor allen in nood, dan immers natie-loos, menschen, ka meraden. Zoo vinden elkaar daar in el- lende-toevallig samentreffen, de Duit- scher, de Franschman, de Engelschman, ieder slechts kennend eigen taal, elkaar dus onverstaanbaar, de doofstomme (door een granaatschok), van wie geen weet van welk land, de neger-cabaret- tist in het burgerleven, internationaal- polyglot, tolk alzoo. Zij vijven, vijand en bongenoot, thans vereend voor het zelfde; wachtend tot den nimmer aflatenden, zoo nu en dan sterkeren roffel, eindelijk zal zijn opgehouden. Om dan uit te treden met een nieuw doel, dat allen bindt, zonder Sommige naturen zijn geboren om te dienen, anderen om te heerschen. Ongelukkig degenen, die in deze hun ne roeping niet verstaan. De eerste vraag is: wat was de be doeling van het woordje, dat telkenmale op deze plaats uw aandacht trok? Ant woord: de bedoeling ervan was u uit de moeilijkheden op deze tweede en belangrijke vraag te helpen: waarmede op Sint Nikolaas m'n vrouw en m'n ge zin te verrassen? Welnu: het origineele, door Zeeuwen uitgevonden en vervaardigde Kiets- s p e 1 geeft het antwoord op die twee de en moeilijke vraag. Op een tafel als klein-biljart gesteld, met 24 kleine bal letjes, gespeeld, door 2. 3 of 4 personen tegelijk, biedt het een ganschen avond het vereenigde plezier van biljart, sjoel bak en een paar procent voetbal. Inlichtingen en demonstratie bij den alleen-fabrikant van dit geoctrooieerde Nederlandsche spel: A. C. JULIANUS, Langeviele K 217-218, Tel. 448, Mid delburg. (Ingez. Med.) onderscheid van veldgrauw en veld- grauw: de strijd tegen den strijd. De pacifistische tendenz in een oor logsfilm met fluitende shrapnells en trom melende granaten is zeker niet nieuw, doch in de rustig, niet te gruwelijk-som- ber gehouden realiteit en de simpel ver halende symboliek, waarbij alle holle pa thos en vooze leuzen rhetoriek is verme den, des te indrukwekkender. Wat 't zeker ook niet naliet bij allen: een goed bezette Schouwburg, Sober ook de regie. Raak die vondst: loopen achter de muziek, langzaam over gaand in „opgewekt" rhythme-deining (gelaatsexpressies I); de oorlogsstem ming: de vaandels der naties, met een volksliederen paraphrase, een der voor treffelijke muzikale onderdeelen, Uit het verslag van den gemeente lijken dienst voor de arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering over 1932, blijkt, dat tot 31 December aan loon in werkverschaffing is betaald 69.476.25 over 20612 manswerkdagen. ST. LAURENS. Tot gemeenteveld wachter alhier is benoemd de heer J. J. de Muynck, marechaussee te Belling- wolde (Gron.) AAGTEKERKE, Donderdagavond ver gaderde de vereeniging „Het Groene Kruis" onder voorzitterschap van den burgemeester. Op voorstel van het bestuur werd de begrooting voor het komende dienst jaar vastgesteld op 100 welks voorstel met algemeene stemmen werd aange nomen. De aftredende bestuursleden de hee- ren J. Birza en P. A. Visser Pz. werden met algemeene stemmen herkozen. Het salaris van den magazijnmeester bode werd onveranderd vastgesteld. Onthulling Jubileumbank Burge meester Eewe. 's-HEER ARENDSKERKE. Gistermid dag had onder groote belangstelling de onthulling plaats van de te Lewedorp geplaatste Jubileumbank ter herinne ring aan het veertig-jarig ambtsjubileum van burgemeester jhr. Lewe van Nijen- stein. 't Woord werd gevoerd door dhr. Jac. van Hekke, namens de drie feestcom missies, welke rede door jhr. Lewe werd beantwoord. -Wij komen op een en an der morgen uitvoerig terug. KLOETINGE. Gisteravond kwamen de Kloetingsche winkeliers bijeen onder voorzitterschap van den heer Straub. Het al of niet houden van winkelwe ken was voornamelijk punt van bespre king. Een deel der twintig aanwezige winkeliers achtte het houden van een verloting noodzakelijk voor he welsla gen. Over dit punt rezen echter tal van moeilijkheden, welke door burgemeester Zandee op duidelijke wijze naar voren met medewerking van EL BRENDEL en VIRGINIA CHERRILL. Regie David Butler. Muziek van George Gershwin. De nieuwste film „DELICIOUS", gespeeld door het Kunste naarspaar JANET GAYNOR en CHARLES FARRELL heeft als bijzondere attractie haar muzikale begeleiding, waarvoor de bekende componist GEORGE GERSHWIN zijn „RHAPSODIE IN RIVERTS" gecomponeerd heeft. Het is descriptieve muziek, een muzikaal epos op de wereldstad NEW-YORK. ALS TWEEDE HOOFDFILM In de Hoofdrollen: JOAN BENNETT, WARNER BAXTER en Regie Frank Borzage. gebracht werden. Tenslotte werd met 14 tegen 6 stemmen besloten geen win kelweken te houden. KORTGENE. Woensdagavond hadden de dameskran-. en de meisjes vereeniging „Zonneschijn", die geregeld samenko men onder leiding van mevrow van der Most v. Spijk, ter gelegenheid van haai- vijfjarig bestaan, begunstigers en gasten uitgenoodigd in de gymnastiek zaal der o. 1. school. De predikant ds. Van der Most van Spijk leidde den avond. De zaal, die gezellig was in gericht, was geheel gevuld. De beide kringen hebben de aanwezigen een aan- genamen avond bereid door het zingen van liederen en het houden van eenigte samenspraken, die zeer in den smiaak vielen. De predikant sprak een 'kort inlei dend woord, de beide penningmeesteres sen deelden 't een en ander van haar werk mede, de afgevaardigden der zus- tervereenigingen van Wissenkerke, Co- iijnsplaat en Kamperland brachten groe ten en gelukwenschen over, een der le den droeg een gedicht voor: „een, A.B.C." toepasselijk op alles wat de vereeniging betrof. Een tombola zonder nieten werd gehouden tot bestrijding der onkosten. Er heerschte een opgewekte stemming. Met een kort woord van dank aan al len die hadden meegewerkt tot liet sla gen van den avond, sloot de leider de bijeenkomst. ZIERIKZEE. Woensdagavond tusschen 5 en 6 uur voer de motorschipper Sch. uit Zierikzee met het motorschip Koop handel 3 van de firma Ribbens van Zie rikzee in de Kil aldaar. Het schip voer stroomafwaarts in de richting Hol- landschdiep. Ter hoogte van de Wacht was de schipper onder in de kajuit, om wat te gebruiken en stond de 27 jarige G. J. B. aan het roer meldt de N.R.C. die daar ter plaatste ook met het vaarwater bekend was. Op de ankerplaats nabij de Wacht lag een schip voor anker, het had een staal draad op een aldaar staande ducdalf staan, hetgeen geoorloofd is. Dit schip lag ongeveer 30 a 40 M. uit den wal. De schippersknecht die door de duisternis den draad niet had gezien, wilde tus schen het schip en den wal doorvaren met het gevolg, dat hij met de stuurkast tegen den staaldraad aanvoer en daar mede overboord viel en verdronk. De politie, heeft dienzelfden avond het lijk nog opgehaald. Het is op transport gesteld naar Zierikzee. De schippers knecht B„ was ongehuwd. AXEL. Dinsdagmiddag vergaderde de raad ter behandeling van de begrootin gen voor 1933. Na een half uur pauze om 5 uur werd de zitting voortgezet, doch om 11 uur was er nog geen zicht in, dat men met de gemeentebegrooting zou klaar komen, zoodat toen de zitting (Ingez. Med.) 6kc=iStiS!5£i?»iiseS*l«atife;.l Hoogste barometerstand 773.9 mm te Madrid; laagste 734,3 mm te Rost. Verwachting tot Marges a v. Zon op: 7 h 40; onder 15 h 54. Licht op: 16 h 24. Maan op: 4 h 05; onder 14 h 03. N.M. 28 Nov. Westkapelle is 28 min. en Dombuj^ 23 rnin. vroeger: Veere 38 min. later. (S =r springtij). Nov. Hoogwater. 25 10.41 23.11 26 11.25 23.55 27 12.12 Hoog- en Laagwater te Nov. Hoogwater. 25 0.01 12.27 26 0.57 13.16 27 1.47 14.07 Vr. Za. Zo. Vr. Za. Zo. Laagwater. 4.49 17.23 5.37 18.09 6.24 18.55 Wemeldtnge. Laagwater. 5.56 18.20 6.44 19.05 7.31 19.49 werd verdaagd en Woensdag de rest werd afgehandeld van half twee tot zes uur. Nadat bij de algemeene beschouwin gen critiek was uitgeoefend op het be leid van B. en W„ de belastingplannen en voorstellen tot verlaging der ambte naarssalarissen, volgde repliek en werd gedebatteerd over het verschil tusschen practische politiek en theorethische op vattingen van de sociaal-democraten, waartegenover de aanvallers niet minder uitvoerig werden bestreden. Bij de ar- tikelsgewijze behandeling werd de sala risregeling behandeld, vooral van bur gemeesters, secretarissen en ontvangers. B. en W. hadden voorgesteld 'n tijde lijke korting van het salaris van alle ge meente-ambtenaren, met uitzondering van twee hunner, resp van 5 tot 25 pet. nl. vanaf de eerste 1000 5 pet. en ver volgens van iederen 1000 hooger sala ris 5 pet. meer korting, terwijl kinder toeslag werd gegeven van 2.5 pet. vanaf het 3e kind beneden 18 jaar. Deze kor ting zou worden toegepast, mits Ged. Staten zouden goedkeuren de door den Raad voorgestelde korting op de salaris sen van die ambtenaren, wier jaarwed den door Ged. Staten worden geregeld.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1