"Ilrotiinciale ZeeutoscKe FOTO-ATELI Het Betere Atelier Het Betere Werk STATEN-GENERAAL. ZEELAND. WEER EN WIND. No. 278. Twee Bladen. DONDERDAG 24 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e JaargasiÈ Middelburg Lange Delft Vlissïngen Bellamypark voor Hooge onderscheidingen in Binnen- en Buitenland. MIDDELBURG. GOES. Verwachting test Motgesidw». MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeëlinger. 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regel» opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven' ol „Bevragen bureau dezei courant" 10 oent extta Bewijsnummers 5 cent TWEEDE KAMER. Wetsontwerp betreffende in voerrechten aangenomen. Voortgezet wordt de behandeling van het wetsontwerp tot tijdelijke opcenten- heffing op sommige invoerrechten en op de accijnsen op bier en suiker, alsmede herziening van het tarief. De heer Zandt (St. Ger.) ontvouwt een aantal bezwaren tegen belastingver- hooging voor thee, waardoor ook de In dische belangen zullen worden geschaad. Evenzoo tegen die betreffende benzine, zuidvruchten en vooral suiker. De heer Kortenhorst (r.-k.) acht het gewijzigde wetsontwerp nog slech ter dan 't vorige. Voor een jaar zal hij medegaan mits de minister in het loo- pende parlementaire jaar een technische herziening van het tarief aan de orde stelt. De heer Oud (v.-d.) heeft eveneens bezwaren tegen het gewijzigd ontwerp en wel van internationalen en techni- schen aard. Hij is tegen de verhoogde belasting op thee, tabak en benzine, als ook op suiker welke hooger wordt opge voerd dan ze ooit is geweest. Hij twij felt aan het tijdelijk eenjarig karakter dezer wet. De heer B i e r e m a (lib.) zet uiteen, dat het nieuwe ontwerp zoo niet met den letter, dan toch met den geest van het verdrag van Ouchy in strijd is. Er werden nieuwe lasten gelegd op voe dingsmiddelen, de handel en Indische be langen worden geschaad. Van de verhoo ging van suikeraccijns verwacht spr, een zekeren sterken achteruitgang van het verbruik. Spr. voelt niet veel voor het ontwerp. De heer C o 1 ij n (a.-r.) kan niet toe stemmen, dat dit nieuwe ontwerp zoo veel slechter is dan het vorige. Het is niet meer in strijd met het verdrag van Ouchy en spr. kan er thans zijn stem aan geven. Spr. betuigt den minister dank voor zijn toegeeflijke houding. De heer B r a a t (PI. bond) betreurt de verhooging van de benzinebelasting en van den suikeraccijns. Spr. betoogt, dat deze regeering behoort plaats te maken voor een andere. Hij zal zijn stem aan het ontwerp niet kunnen geven. De heer Wijnkoop (C. P. H.) be toogt, dat dit nieuwe wetsontwerp ge symboliseerd wordt door het regime Ruys. Het webontwerp is gebleven 'n uiting van verderfelijke handelspolitiek. Spr. wil andere middelen b.v. belasting op goederen in de doode hand. Een motie van spr. in dezen geest wordt niet ondersteund. De heer Rutgers v. Rozenburg (c.h.) verwacht spoedige technische her ziening van het tarief. Spr. fractie zal dan den minister volgen. Minister De Geer betoogt, dat door de wijziging vele bezwaren tegen het oor spronkelijke ontwerp zijn vervallen. Het is niet in strijd ook niet met den geest van het verdrag van Ouchy. Voor de technische tariefsherziening zal een kleine commissie worden benoemd waar door de regeling voor Juni gereed kan zijn gekomen. Spr. verdedigt nader de belastingver- hooging voor thee en benzine. De heer Kortenhorst (r.k.) trekt zijn amendement betreffende Indische producenten in, na de toezegging be treffende de technische tariefherziening. De heer Knottenbelt (lib.) ver dedigt een amendement om geen opcen ten te heffen van thee, welke volgens het ontwerp ten minste 22 cent per kg duurder zal worden, wat weer Indische belangen zou schaden. De heer Kortenhorst (r.k.) ver dedigt een amendement om den bierac cijns niet met dertig doch met vijftien opcenten te verhoogen. De heer v. d. Bilt (r.k.) bestrijdt het amendement-Kortenhorst. De verhoo ging van den bieraccijns beteekent ten hoogste één cent per fleschje of per glas. De heer Oud (v.d.) dient een amen dement in om ook de invoerrechten op buitenlandsch bier niet met 30 doch met 15 opcenten te verhoogen. De heer Joekes (v.d.) steunt het amendementrKnottenbelt vooral om In dische belangen. De Minister betoogt dat de re geering geen Indische belangen wil be- nadeelen, doch alleen onze financiën moet redden. De heer Kortenhorst vult zijn amendement aan met dat van den heer Oud die het zijne intrekt. Het amendement-Knottenbelt wordt verworpen met 50 tegen 41 stemmen (vóór de linkerzijde en de St. Gererf.) Het amendement-Kortenhorst wordt aangenomen met 67 tegen 23 stemmen; die van vóór de linkerzijde, terwijl de rechterzijde verdeeld was. Een amendement-Van Hellenberg Hu- bar om de voorraden, vóór 29 Sept. '32 gekocht (en niet als volgens het ont werp: verkocht) buiten de wet te doen vallen, wordt door den minister ont raden en daarna ingetrokken. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 50 tegen 41 stemmen (tegen de lin kerzijde en de Staatk. Geref.) Hoofdstuk II der Rijksbegrooting 1933 wordt z.h.st. aangenomen (Hooge colle- giën van Staat); evenzoo hoofdstuk VII A (Nat. Schuld) en XII (Onvoorziene uit gaven). Evenzoo de wet op de Middelen. Credietverleening haring drijfnetvisscherij. Bij het wetsontwerp tot credietverlèe- ning ten behoeve van de haringdrijfnet- visscherij stelt de heer Drop (s.d.) voor, de beraadslaging tot morgen te verda gen. Er stemden vóór 19 en tegen 26 stemmen zoodat het quorun niet aanwe zig is en de vergadering werd verdaagd tot heden. In de avond- en nachtzitting van Dins dag op Woensdag heeft de heer Tila- n u s (c.-h.) de leuze om te komen tot 25 pet bezuiniging op landsverdediging scherp becritiseerd, verklaard niet ze ker te zijn of hij den minister wel zal kunnen volgen bij zijn bezuinigingen. Hij acht de mogelijkheid van een vlot te mobilisatie alles beheerschend. Wel kan op de vredessterkte van het leger bezuinigd worden, maar kwalijk op de oorlogsorganisaties. De heer Cramer (s.-d.) noemt de kostenverdeeling tusschen Nederland en Indië t.a.v. de landverdediging onbillijk. Indië wordt z.i. te zwaar belast. Hij vraagt dan ook t.a.z. van de begrooting van 1933 wijziging in dezen toestand. De heer De Visser (comm.) zet op de bekende gronden de communistische inzichten en idealen uiteen. De heer Bakker (c.-h.) ziet als oor zaak van het niet opnemen van het vooroefeningsinstituut de tegenwerking der beroepsofficieren, terwijl, zegt hij, het instituut vooral voor 't platteland zeer gunstig zou kunnen werken. Het kazerneleven biedt groote nadeelen. De heer V a n D ij k (a.r.) vraagt of de minister niet te ver is gegaan met be zuinigingen? Want b.v. t.a.v. de herha lingsoefeningen staan wij steeds bij Zwitserland ten achter. BEVRACHTINGSREGELING DER BINNENSCHEEPVAART. Ingediend is een wetsontwerp voor tijdelijke maatregelen ter bevordering van een zooveel mogelijk evenredige vrachtver deeling in de binnenscheep vaart. Een gezondmaking van het bedrijf schijnt voorshands niet mogelijk; men zal zich er toe moeten bepalen een mid del toe te passen, dat het zieke orga nisme nog eenige levenskracht doet be houden. Daartoe schijnt in de eerste plaats noodig een eenigszins evenredige verdeeling van het vervoer per binnen vaartuig over de aanwezige vervoereen- heden. Met hetgeen de ondernemer zich door vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, ijver en doorzettingsvermogen heeft ver worven, zal dan ook zooveel mogelijk rekening moeten worden gehouden. Door deze vrachtverdeeling, welke aan de concurrentie althans hare groot ste scherpte ontneemt, schijnt het mo gelijk de vrachtprijzen, die thans ge daald zijn tot een voor het bedrijf doo- delijk niveau, op een zoodanig peil te brengen, dat de aan het vervoer deel nemende schipper tijdens dat vervoer van een bestaansminimum verzekerd is. Bij de voorgestelde regeling wordt uitgegaan van de gedachte dat de prac- tische uitvoering zooveel mogelijk aan belanghebbenden moet worden overge laten en met inachtneming van de bij zondere plaatselijke omstandigheden dient te geschieden. In verband hier mede wordt voorgesteld bij K. R Kamers van Koophandel te belasten met de instelling van Bevrachtingscommis sies voor de binnenvaart en de aanwij zing van het ressort dier commissies. Deze commissie keurt de vervoercon- Hij die gelooft iedereen te kunnen missen, bedriegt zich, maar die ge looft dat men hem niet kan missen, bedriegt zich nog meer. mmmmmmmmiiimm Sag ïtf feS M Sati (Ingez. Med.) dities en wijst het voor belading in aan merking komend voertuig aan. Daarnaast wordt inlading en vervoer verboden en op overtreding van dit verbod een boete van ten hoogste f 10000 gesteld. De beoogde vrachtverdeeling wordt niet nagestreefd voor zooveel de beurt vaart betreft. Het moet derhalve mo gelijk zijn voor deze vaart ontheffing te verkrijgen van het laad- en vervoerver- bod, Eene algemeene ontheffing voor de beurtvaart zou het gevaar van ont duiking kunnen medebrengen. Aan de bevrachtingscommissie zal 'n tamelijk groote vrijheid moeten worden gelaten. HET VERDRAG VAN OUCHY. Een wetsontwerp is ingediend tot goedkeuring van het op 18 Juli 1932 te Genève gesloten internationale verdrag tot vermindering van handelsbelemme ringen. Aan de Memorie van Toelichting kan worden ontleend dat uit het feit, dat dit verdrag, buiten den Volkenbond om is tot stand gekomen, geenszins mag wor den afgeleid dat 3 regeeringen wegen zouden hebben willen bewandelen, die niet met de inzichten, in Genève tot ui ting gekomen, zouden overeenstemmen. Aangaande de actie van het verdrag ten opzichte van de handelsbelemmerin gen wordt eenerzijds vastgesteld, dat geen verwarring van de bestaande be lemmering mag plaats vinden. Ander zijds wordt 'n systeem van afbraak van belemmeringen gehuldigd. Het verdrag gaat uit van de gedachte dat teruggekeerd moet worden tot vrije- ren handel in dezen zin, dat een limiet gesteld wordt, tot welke tarieven moe ten worden verlaagd,-zoodat zij niet meer als al te hinderlijke bescherming kunnen worden aangemerkt. De opbouw van het verdrag werd be- heerscht door de gedachte dat de meest- begunstiging moet blijven de grondslag van de economische betrekkingen tus schen de volken. Bij de onderteékening van het verdrag is zoowel van Belgische als van Neder- landsche zijde verklaard, dat men zich alleen voor het grondgebied in Europa verbindt. De vraag, of het' wenschelijk en mogelijk is het verdrag, ook voor de Nederlandsche overzeesche gewesten te aanvaarden, is thans nog in beschou wing. De aardbeving. De aardbeving is in Zeeland toch ook bemerkt. Zoo schrijft mr, W. K. H. Die- leman, Rouaansche Kade G 130 te Middelburg ons, dat hij Zondag nacht eenige minuten vóór 12 een lichte trilling van misschien een seconde duur bemerkte; terwijl een kastje op z'n slaapkamer kraakte. En onze correspon dent te N i s s e meldt ons, dat enkele inwoners dier gemeente in den bewus- ten nacht plm. 5 minuten vóór 12 uur zeer duidelijk de aardschokken, die plm. 15 seconden duurden, hebben waargeno men, zelfs zoo dat hun ledikant heen en weer bewoog; er is een geluid waarge nomen of een zwaar beladen vrachtauto over de straat reed. Een ander, die rus tig zat te lezen werd plotseling duizelig en zoowel de vloer als de stoel waar hij in zat, zag en voelde hij duidelijk be wegen. Heden vernemen wij, dat enkele per sonen te Middelburg meenen in den nacht van Dinsdag op Woensdag de tweede aardschok om ongeveer half vijf te hebben waargenomen. In een ge zin betrof dit twee personen, terwijl een derde, die uit den aard van het be roep wakker was, door een rustende (Ingez. Med.) gi"WMvn"»vmgsgg«ore i werd geroepen, omdat deze iets bijzon ders bemerkte. Wellicht zijn er nog meer personen, die vooral na de berichten uit Brabant zich herinneren iets gemerkt te heb ben, maar ons zijn tot heden alleen de ze gevallen bekend. V er keer songev allen. Gisterenavond laat trof men. op straat een man aan, die niet meer loopen kon. Het was een persoon uit Vlissingen, die op de Stationsbrug met zijn rijwiel .ge vallen was en daarbij aan een der beenen een blassuur had opgeloopen. Met zeer veel moeite was de man voortgesukkeld naar de Markt, maar kon toen niet ver der. De politie bracht de man naar het bureau over en riep medische hulp in. De man heeft den nacht te Middel burg doorgebracht en zou heden naar Vlissingen worden vervoerd. Even later kreeg de politie bericht, dat op den Nieuwlandschen weg vermoede lijk een autoongeiuk was voorgekomen. Bij onderzoek bleek een auto met koop waren midden op den weg,, zoo wat half verwegen Middelburg en Nieuwland te zijn omgeslagen. De bestuurder, die al leen in den auto zat en die reeds onder Nieuwland met zijn wagen in de sloot had gezeten, kwam met den schrik en enkele onbeduidende schrammen er af. Het Nederlandsch Fabrikatenhuis. Gisteren is er den geheelen dag veel bezoek geweest op de tentoonstelling in de St. Joris en dit vooral in de mid daguren en de eerste avonduren. Met groote belangstelling namen de bezoekers kennis van hetgeen de expo santen brengen.. Wij herinneren er nog even aan, dat de tentoonstelling hedenavond te 10 uur de finitief gesloten wordt. -Men verzoekt ons opname van het volgende bericht: In de afgeloopen weken zijn ten bate van het Crisis-Comité hier ter stede 315 der bekende zilveren lepeltjes verkocht. Van de opbrengst hiervan komt ten goede van het Plaatselijk Crisis-Comité f 236.25 en van het Nationaal Crisis- Comité 78.75. Het bestuur dankt langs dezen weg zeer hartelijk aan allen die hebben me degewerkt ter bereiking van dit mooie resultaat. Het Schoolmuseum. De datum boven dit nummer van ons blad geeft aan dat het heden reeds weer den 24sten van November is, en dit herinnerde er ons aan dat in deze maand nog slechts één Zaterdag, en één Woens dag zijn te verwachten. Dat wil dus te vens zeggen, dat er nog slechts twee da gen resten van de tentoonstelling van jeugdlectuur in het Schoolmuseum, op de Nieuwe Haven. Er zijn reeds veel belangstellenden ge weest, maar het zal wellicht goed zijn anderen, die plan hadden ook eens te gaan kijken en kennis te maken met het museum in zijn geheel even te waar schuwen, op dat zij later niet merken te laat te zijn. „Apollo". De mandoline- en tooneelvereeniging „Apollo" geeft Zaterdagavond een uit voering in „Mercurius". Voor de pauze vermeldt het programma een zevental muzieknummers en na de pauze twee één-acters, die op 12 November groot succes had op den feestavond der Brand weervereniging. Maatschappij-Ziekenfonds „Zuid en Noord-Beveland". Men verzocht ons de aandacht der leden van dit fonds te vestigen op de advertentie in dit nr., waarbij het fonds Middelburg 24-XI-'32 Woensdag: hoog ste luchttemperatuur 9.6 °C; (49 °F); laagste 7.3 °C (46 °F). Heden 9 h: 8.2 °C; 12 h: 9.2 °C. 1.8 mm regen. Hoogste barometerstand 758 mm; laagste 753 mm. Hoogste barometerstand 770.6 mm te La Coruna; laagste 728.5 mm te Kynn. Krachtige tot matige, meest W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklarin gen, waarschijnlijk regen of hagelbuien, iets kouder. Zon op: 7 h 38; onder 15 h 55. Licht op: 16 h 25. Maan op: 2 h 35; onder: 13 h 50. N.M.: 28 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingen Westkapelle is 28 mm. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Nov. Hoogwater. Laagwater. Do. 24 9.48 22.30 3.50 16.30 Vr. 25 10.41 23.11 4.49 17.23 Za. 26 11.25 23.55 5.37 18.09 Hoog- en Laagwater te Wemefdmge, Nov. Hoogwater. Laagwater. Do. 24 11.22 4.55 17.22 Vr. 25 0.01 12.27 5.56 18.20 Za. 26 0.57 13.16 6.44 19.05 zijn leden oproept tot het kiezen van zijn vertegenwoordigers ter Algemee ne vergadering. Deze vertegenwoordi gers hebben stemrecht en kunnen des noods ook apart vergaderen, zoodat zij de belangen van de ziekenfondsleden zooveel mogelijk kunnen behartigen. Uit deze vertegenwoordigers worden ook de drie bestuursleden (dus zieken fondsleden) gekozen. Het fonds bloeit nog steeds ondanks den druk der tijden. Op 1 Januari 1929 bedroeg het aan tal leden 2483, op 1 Jan. 1932 5106 en op 15 Oct. 1932 5582. Het fonds geeft volledig geneeskun dige hulp. Van röntgenfoto's en behan deling met röntgenstralen of hoogtezon in het ziekenhuis betaalt het zieken fonds de helft. Ook wordt nog uitge keerd bij bevalling f 10 als bestrijding der onkosten. Opgenomen wordt ieder wiens inko men kleiner is dan f 1750 voor kostwin- iers buiten Goes. Voor alleensttaande ners in Goes en f 1250 voor kostwin- personen is dit resp. f 1250 en f 1000. Aangifte voor inschrijving als lid kan men doen bij zijn huisarts, den plaat selijken bode of den administrateur van het fonds, adres Jacoba van Beije- renstraat 6 te Goes, alwaar ook alle inlichtingen te bekomen zijn. 40-Jarig bestaan C,J,V. De Chr. Jongelingsvereeniging, af- deeling van het N. J. V., gaf gisteren avond in de „Prins van Oraje", ter ge- legenhe;d van haar 40-jarig bestaan, 'n feestelijken propaganda-avond. Na een kort woord van welkom door den voorzitter, den heer I. de Munck, speelde het tamboers- en pijperskorps „Excelsior", gaaf en vlot, de marsch „Feestklanken" van L. Dresselaars. Ver volgens werd een revue „Zoo gaat het bij ons", opgevoerd. Elk tafreel van deze revue werd in geleid door 2 jongemannen, de één af zijdig, de ander 'n enthousiast voorstan der der Chr. jeugdbeweging. De C,J.V,~ man vertelde den ander, wat zijn ver- eeniging en 't Verbond zooal doen voor de jeugd en dan rees 't gordijn en zag men het betreffende deel opvoeding of ontspanning zich gedeeltelijk afspelen. Zoo kregen we te zien en hooren, gym-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1