flrouinciale -Zeemusche GERO- TIJDEL IRITUS ASSELBERGS VERWACHT STATEIMENERAAL 'T GERO HUIS SINT NICOLAAS GESCHENKEN ZEELAND. Extra - verlaagde Stoomprijzen Wintermantels f 3. Winterjassen f 3.— Wollen Japonnen 2.50 Heerencostumes f 3.50 (Pels wordt extra berekend) WEER EN WIND. No. 274. Drie Bladen. ZATERDAG 19 NOVEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang* MET ST. ADRIAANSTRAAT - GOES ZIJN BUITENGEWOON RIJKE COLLECTIE IN ZILVER ZILMETA TIN MIDDELBURG. BERGEN-OP-ZOOM 50-jarige reputatie GOES. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen /2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel -meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regelt opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. TWEEDE KAMER. N.V, Haven van Vlissingen. Zooals wij gisteren nog meldden, werd gister het wetsontwerp goedgekeurd tot machtiging van de ministers van Water staat en van Financiën tot oprichting van de haven van Vlissingen N.V., z.h.s. goedgekeurd. Hierbij zeide de heer van Braam beek (s.d.), dat nu wel gebleken is, dat het mer de Vlissingsche haven niet meeloopt. De verwachtingen, daarom trent gekoesterd, zijn niet beantwoord. Er wordt nu een vennootschap gevormd, in welker kapitaal van een millioen bij gedragen wordt door staat, gemeente provincie, Kamer van Koophandel, Spoorwegen enz. Te vreezen is, dat deze vennootschap binnen korten tijd weer te kampen zal hebben met moeilijkhe den inzake bedrijfskapitaal. Geen ha venrechten behoeven te betalen oor logsschepen, loodsschepen, hospitaal schepen, de schepen der maatschappij de Schelde, die van den provincialen veerdienst, de visschersschepen, enz. Spr. helpt den minister hopen, dat de tijd eens zal komen, dat de Vlissingsche haven een netto-winst zal afwerpen, maar vreest, dat het nog wel lang zal duren, voordat het zoover is. Geweldige- bedragen komen ten laste van den Ne- derlandschen staat, voor welks rekening naast alle door hem reeds gedane uit gaven, ook het onderhoud der kunst werken en het op diepte houden van de havens en kanalen zullen blijven. Spr. zal niet tegen het wetsontwerp stem men, maar waarschuwt, dat de minister zich er niet door in een dwangpositie mag laten brengen. De heer Boon (lib.) had eerst niet het woord willen voeren, maar gevoelt zich na de rede van den heer van Braam beek gedrongen te verklaren, dat hij nog handhaaft, dat wij over den aanleg van de Vlissingsche haven geen berouw behoeven te hebben. Wij kunnen nog geen oordeel over het resultaat der ha ven uitspreken, gezien de tijdsomstan digheden en het feit, dat de werken voor verbetering "van de haven nog niet geheel voltooid zijn. Dat de staat het onderhoud voor zijn rekening neemt, is niet ongewoon. Zulks gebeurt ook bij andere havens. Spr. is optimistisch ge noeg om geen spijt te hebben over het feit, dat hij aan de totstandbrenging der havenverbetering heeft meegewerkt. De heer K r ij g e r (c.h.) steunt het wetsontwerp van harte. Maar het had een jaar vroeger moeten zijn ingediend. Overigens iwordt de haven reeds ge bruikt voor het bunkeren van kolen, ondanks het feit, dat zij nog niet vol doende is geoutilleerd. Op den duur zal het met de haven wel beter gaan. De minister van waterstaat de heer R e y m e r zegt, dat dit wetsontwerp een zuiver uitvloeisel is van het besluit om de Vlissingsche haven te verbete ren. Dit besluit is niet onder zijn bewind genomen. Men kan optimistisch of pes simistisch zijn, maar de minister heeft eenvoudig de wet uit te voeren. Suppl. Indische begrooting. Bij een suppletoire Indische begroo ting dient de heer de Visser (comm.) twee moties in, n.l. tot amnestie aan alle politieke gevangenen en tot opheffing van het kamp Boven Digoel. Geen der moties werden voldoende ondersteund. Uitvoer van poo'taardap- pelen. Bij het wetsontwerp tot regeling van den uitvoer van pootaardappelen vraagt de jheer Bakker (c.h.) algemeene controle op consumptie-aardappelen. De heer W ij n k o o p (comm.) ziet in het ontwerp een poging tot machtsver sterking van de groote landbouworgani saties. M inister Verschuur zeide, dat deze organisaties voor het meeren- deel uit kleine boeren bestaan. Iedere huismoeder kan consumptie-aardappe len keuren. Een rijkskeuring is onnoodig. Het ontwerp wordt goedgekeurd. Steun aan den tuinbouw. Aan de orde is het wetsontwerp uit- keeringen ten behoeve van verbouwers vaJ? en warmoezerijgewassen. neer Kampschoer (r.-k.) ver zoekt ook de onverkochte producten in de regeling te betrekken en den tuin bouw onder de crisispachtwet te bren gen. De heer v. d. B i 11 (r.-k.) had graag een breederen grondslag gezien en heeft bezwaar tegen het niet-opnemen van De Winter nadert. Spaar Uw auto: Spiritus in den radiator. opiritusverkoookantoor „Bergen oo Zoom-Delft". (Ingez. Med.) producten, die den minimumprijs niet op brengen. De heer v. d. Heuvel (r.-k.) dringt aan op het besteden van groote aan dacht aan verbetering van den uitvoer. Een fixeering op een bepaald bedrag be hoort hier niet thuis. Het uitsluiten van niet geveilde producten zal ongelijkheid met zich brengen. De heer E b e 1 s (v.-d.) acht het be drag van 5 millioen onvoldoende. De heer D u y s (s.d.) dient 'n motie in om zich niet tot 't maximum van 5 mil lioen te beperken en een motie om ook onder de regeling te betrekken produc ten, ter veiling aangebracht, die den mi nimumprijs niet hebben gehaald, en een motie om den tuinbouw onder de crisis pachtwet te brengen. De heer L o v i n k (c.-h.) acht het een groote fout, dat een bedrag van 5 mil lioen is vastgelegd. De heer W ij n k o o p (comm.) diende een amendement in om 25 millioen be schikbaar te stellen. Bij den aanvang der vergadering was nog een motie-De Visser verworpen, waarin de Kamer uitspreekt, dat in geen geval lijfstraffen t. a. v. gevangenen toe gepast mogen worden, en de voorschrif ten daaromtrent moeten wordfen ge schrapt. ONTWIKKELINGSCURSUSSEN VOOR WERKLOOZEN. De minister van Binnenlandsche Za ken heeft aan alle gemeenten een rond- schiijven gezonden, waarin hij, nu de omvang van de werkloosheid niet ver mindert en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden met den dag grooter wor den, nogmaals uitdrukkelijk de aandacht van de gemeentebesturen vestigt op de urgentie van ontwikkelingscursussen voor werkloozen en met kracht aandringt indien slechts even mogelijk, ten behoe ve daarvan de noodige stappen te doen. Om tot een goed resultaat te komen ver dient het aanbeveling, aldus den mi nister, dat in die gemeenten, waar tot nu toe op dit gebied geen voorzieningen zijn getroffen, het gemeentebestuur over leg pleegt met de plaatselijke organisa ties van werkgevers en werknemers en met jeugdorganisaties en corporaties, die cultureele doeleiden voorstaan. Door een zoodanig overleg is het mogelijk een inzicht te krijgen in de behoeften ter plaatse op dit gebied. De praktijk heeft den minister aangetoond, dat het niet wenschelijk is de leeftijdsgrens van 24 jaar, welke tot nu toe werd gesteld, te handhaven. Voortaan kan dan ook sub sidie worden gegeven voor ontwikke- lings-cursussen ongeacht den leeftijd. GENEESKUNDIGE INSPECTIE. Bij Kon. besluit is bepaald, dat met ingang van 1 /Januari a.s. de dienst, welke in het bijzonder is belast met de handhaving van de wettelijke bepalin gen bereffende besmettelijke ziekten en de dienst, welke is belast met de za ken rakende de hygiëne van het kind en de bestrijding van de tuberculose--en de geslachtsziekten, worden samenge voegd tot één geneeskundige inspectie. Aan het hoofd van de geneeskundige inspectie wordt geplaatst de hoofdin specteur van de Volksgezondheid, R. N. M. Eykel, arts. Bij de geneeskundige inspectie wor den werkzaam gesteld de inspecteurs van de volksgezondheid J. G. Bantjes, voor Noord-Brabant en Zeeland; dr. J. J. Th. Doyer voor Noord-Holland; dr. G. D. Hemmes, voor Utrecht en Overijssel; J. A. Putto, voor Zuid-Holland; dr. J. H. Tuntler, voor Groningen, Friesland en Drenthe en dr. L. A. Veeger, voor Gel derland en Limburg, VOORLOOPIG GEEN VACCINE- DWANG. Blijkens de memorie van antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Ka mer over het wetsontwerp tot verlen ging van den geldigheidsduur van tijde lijke bepalingen betreffende de vaccina tie wordt o.m. het volgende gemeld: Een stille, stage smart knaagt als [de druppel voort, Die eindelijk de rots, waarop hij [valt doorboort. lliMllillllllil iliil I II I ill I 111 I Tegen invoering van den directen vac- cinatiedwang in het eerste levensjaar bestaat hetzelfde overwegende bezwaar als tegen de bestendiging van den zijde- lingschen vaccinatiedwang. De ervaring heeft geleerd, dat ook in het eerste le vensjaar de vaccinatie niet volkomen veilig is. Voor een voorstel tot definitieve af schaffing van den indirecten vaccinatie dwang acht de minister den tijd niet ge komen, zoolang het encephalitis-vraag- stuk niet is opgelost, omdat de wetgever zich bij zijn tijdelijke maatregelen heeft gesteld op het standpunt, dat hij niet mag dwingen, ook niet zijdelings, tot maatregelen, waaraan gevaar voor leven of gezondheid verbonden is. De minister meent zich op datzelfde standpunt te moeten stellen. DE NED, BOND VAN LANDVER- PACHTERS. In de gehouden vergadering van het comité van actie voor landverpachters is opgericht de Nederlandsche Bond van Landverpachters, gevestigd te Gronin gen. Het bestuur is al volgt samenge steld: ds. M. ten Broek te Westerende, voorzitter, M. J, F. Buikema te Gronin gen, penningmeester, A. H. H. Maathuis te Veendam assessor. Als secretaris treedt op mr. H. Meyering, Groningen. Binnenkort zal een brochure verschij nen van de hand van ds. Ter Broek on der den titel: „De crisispachtwet 1932 in de practijk". Een ontwerp van wet tot steun aan de griendcultuur is in vergevorderden staat van voorbereiding; de indiening daarvan bij de Staten-Generaal is bin nen zeer korten tijd te wachten. Te Rotterdam is gigster over leden dr. G. H. Hintzen, oud-lid der fir ma R. Mees Zoonen, van 18881897 lid van de Tweede Kamer en daarna, tot 1903 wethouder van financiën der ge meente Rotterdam. ijNederland telde op 29 Oct, 284.603 en 17.428 gedeeltelijk werkloozen u (Ingez. Med.) Steuncomité. Men schrijft ons: Vanwege de afdeeling B van het Na tionaal Steuncomité zijn thans de uit- keeringen aan kleedij en schoeisel enz. voor dit jaar stop gezet. Dit is niet ge schied, omdat aan alle aanvragen is vol daan, doch tengevolge van het feit, dat de beschikbare geldmiddelen zijn opge bruikt. Aan tal van gezinnen waarvan het hoofd of de kostwinner werkloos is, en die zulks noodig hebben, is tot een ze ker bedrag iaan kleeding, schoeisel of dekking uitgereikt. Het behoeft echter geen betoog, dat vooral ten aanzien der grootere gezinnen slechts in zeer gerin ge mate, in het allermeest noodige is voorzien. Voor deze gezinnen, die naast het reeds uitgekeerde bedrag nog veel te kort komen, moge nogmaals een be roep gedaan worden op de medewerking van Middelburgs ingezetenen. Kijkt uw garderobe eens na, met wat behoorlijke winterkleeding, matrassen en dekens en wellicht ook hier of daar een enkel kinderledikantje zult u menig gez n dat door de langdurige werkloos heid verarmd is, ten zeerste gerieven. Een telefoontje aan no. 412, het adres van den Reinigings- en Ontsmet- tingsdienst, en alles wordt aan uw adres afgehaald. De zekerheid welke U daar bij heeft, dat alles op nuttige wijze wordt aangewend en aan het juiste adres wordt verstrekt, moge den dank zijn voor Uwe bereidwilligheid. Ontwikkeling en ontspanning jeugdige werkloozen. De onlangs gevormde commissie voor ontwikkeling en ontspanning van de jeugdige werkloozen heeft gisteravond het eerste contact met hen gehad. Allen waren uitgenoodigd voor een filmavond in den Schouwburg en zeer velen had den daaraan gevolg gegeven en v dden stalles en loges bijna geheel. De jongemannen de leeftijd liep tot 25 jaar hebben kennis kunnen maken met een vijftal films van de ver- eeniging „Het Nederlandsch Fabrikaat" en zoo een kijkje gekregen in evenveel bekende Nederlandsche industrieën van verschillenden aard. De heer Van 't Westende had ge zorgd voor goede versterkte gramo phone muziek. Toen een tweetal films gedraaid wa ren, nam de voorzitter van de commis sie, de heer ir. Roeters van Le n— nep, het woord om het doel der com missie uiteen te zetten en zijn blijd schap er over uit te spreken, dat zoo- velen aan den oproep hadden voldaan. Spr. wees er op hoe in deze moeilijke tijden men de jeugdige werkloozen wil steunen, niet financiëel, maar door hen gelegenheid te geven zich te ontwikke len, zoowel algemeen als in een bepaald vak en hen ontspanning te bezorgen. Voor wat betreft algemeene ontwik keling komen er cursussen in Neder landsche taal, rekenen, schrijven, Fransch, Duitsch, Engelsch, Esperanto, boekhouden, staathuishoudkunde, aard rijkskunde, - staatsinrichting, machine- schrijven, stenografie, verbandleer en eerste hulp bij ongelukken. Vakopleiding zal mogelijk zijn door cursussen in autogeen en electrisch las- schen, metaaldraaierij, houtdraaien, hout- en marmerschilderen, motoren kennis, schilderen, electrotechniek, met selen, timmeren, chauffeeren, stoffee- ren, lijnteekenen, bouwkundig teeke nen, meubelteekenen, machineteekenen, electrotechnisch teekenen, handteeke- nen, decoratief teekenen. Voor ontspanning wordt gedacht aan verschillende soorten van sport, aan zang, aan filmvoorstellingen, aan een lees- en conversatiezaal met gelegen heid tot spelen enz. De commissie is gereed, het hangt nu maar af van de belangstelling der werk loozen zelf, waarbij spreker wel kan voelen men moedeloos zou worden om weer te leeren, maar men mag niet na laten zich te bekwamen om des te be ter te staan als men weer werk krijgt, terwijl zij, die een cursus volgen en een diploma kregen, door de arbeids beurs het eerst voor werk worden aan gewezen. Spr. lichtte ten slotte een vragenlijst toe, die ieder ter hand werd gesteld, en waarop men behalve naam, leeftijd enz., o.a. ook kan invullen aan welke cursussen men wil deelnemen en ook kan men wenschen inzake de wijze van ontspanning welke men gaar ne zou hebben, bekend maken. In de pauze ontvingen de aanwezi gen behalve die lijst ook een paar si gaartjes. De voorzitter dankte de direc tie van den Schouwburg voor het langloos beschikbaar stellen van het ge bouw en den heer Van 't Westende yoor de verzorging van het muzikale deel van den avond. Na afloop dezer bijeenkomst heeft de Sub-commissie voor Ontspanning nog een vergadering gehouden. Tot voorzit ter koos zij den heer P. M. Wolters, Vlasmarkt K 159 en tot bestuursleden mej. J. M. Onderdijk en de heeren J. M. Harthoorn en J. Kousemaker. Vermoedelijk zal deze commissie er in slagen een gedeelte van het militair hos pitaal als ontspanningslokaal voor de jeugdige werkloozen te verkrijgen. Verder besloot de commissie reeds de volgende week aan te vangen met de ontspanningsavonden; nadere bij zonderheden daaromtrent zullen nog be kend gemaakt worden. (Ingez. Med.) Middelburg, 19-XI-'32. Vrijdag hoog ste luchttemperatuur 5.2 °C; (41 °F); laagste 2.3 °C (37 °F). Heden 9 h: 5.2 °C; 12 h: 6.5 °C. 1 mm regen of neer slag. Hoogste barometerstand 765 mm; laagste 762 mm. Hoogset barometerstand 774.6 mm te Warschau; laagste 725.7 mm te Reyk javik. Verwachting tot Morgenavond Zwakke tot matige wind uit Z. rich- 'iingen, nevelig tot zwaar bewolkt of betrokken, weinig of geen neerslag, iets zachter des nachts. Zon op: 7 h 30; onder 16 h 01. Licht op: 16 h 31. Maan op: 21 h 07; onder 24 h 45. Zondag 20 November. Zon op: 7 h 31; onder 16 h. Licht op: 16 h 30. Maan op 22 h 27; onder 13 h 02. L.K. 21 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Nov, Za. Zo. Ma. Hoog- Nov. Za. Zo. Ma. 19 20 21 Hoogwater. 4.28 16.55 5.15 17.51 6.14 18.59 es Laagwater te 19 20 21 Hoogwater. 6.22 18.41 7.04 19.33 7.59 20.34 Laagwater. 11.05 23.14 11.53 0.07 12,49 Wenjeldiüge- Laagwater. 12.07 0.21 12.53 1.14 13.47 Nieuw gebouw L, des H. Onder zeer groote belangstelling men kwam plaatsen te kort vond gisteravond acht uur de opening plaats van het nieuwe gebouw van het Leger des Heils. Na het zingen van eenige liederen werd eerst het woord gevoerd door ma joor Buiterman, die de aanwezigen wel kom heette, mededeeling deed van de ziekte van den commandant Bouwe Vlas en ook van de verhindering van burgemeester Hajenius wegens ziekte, waarover spr. zijn bijzonder leedwezen uitdrukt. Majoor Stankuweit las vervolgens eenige brieven en telegrammen met ge- lukwenschen voor en uitte er dan zijn blijdschap over, dat Goes zulk een mooi nieuw gebouw kreeg. Hij bracht hulde en dank aan de architecten Rothuizen en den aannemer den Herder, en wees er ten slotte op, dat een nieuw, mooi, gebouw, van hoeveel belang ook, niet het voornaamste is. Het voornaamste is, dat God van de menschenharten tem pels maakt. Spr. eindigde met de hoop uit te spreken, dat dit in het nieuwe gebouw vaak zou plaats hebben, en verklaarde het met deze bede geopend. Ds. V i s wees er op, dat het gaan bouwen en restaureeren vaak een uiter lijk beeld is van den innerlijken groei en eindigde met de hoop uit te spreken, dat dit nieuw gebouw een „Bethel" zou worden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1