"Brotiinciale Zeeuutache m STATEH-GEHEBAAL „MENSCHEN ACHTER TRALIES" BINNENLAND. ZEELAND. LANDBOUW. WEER Ei WIND. No. 271. Twee Bladen. WOENSDAG 16 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaarganf, Wordt binnenkort verwacht te Middelburg, het groote Ameri- kaansche superfilm-werk: M1DDELSURG. SOES. VLESS!N6ENn SC0RT ZEEUWSm NIEUWS* Verwachting tot Morgenavond Hoog- eu Laagwater te Wemeldmg®. Nov, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel la^er..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers'. Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent mss TWEEDE KAMER, Rede Minister Ruys de Beerenbrouck. Besloten wordt hedenavond te be ginnen met de behandeling der begroo ting van justitie. De voorzitter stelt daarna voor, na hoofdstuk I der rijksbegrooting ver der te behandelen het ontwerp tot ver hooging van invoerrechten. De heer K n o 11 n belt (lib.) wenscht, na de belangrijke wijziging daarin aangebracht, eerst een afdee- lingsonderzoek. De heer A a 1 b e r se (r.-k.) acht dit niet noodig. Dit wordt verworpen met 40 tegen 37 stemmen, rechts tegen links, behal ve dat ook de staatk. geref. voor heb ben gestemd en de heer Braat (platt.) tegen. Voortgezet worden de algemeene beschouwingen over de rijksbegrooting. Minister Ruys de Beeren brouck zet zijn rede voort. Voor her leving van de huurwetten ziet spr. geen aanleiding. Gedwongen huurverla- ging zou den prikkel tot bouwen doo- den en dus het kwaad verergeren. Loonbijslag aan werkgevers in den tuin bouw, zooals de heer Langman bepleit te, heeft het nadeel, dat tuinbouwers zonder loonbijslag op hoogere produc tiekosten zouden komen. Den heer Vliegen geeft spr. toe, dat de commis- sie-Welter eenigzins generaliseerde ten opzichte van het gemeentelijke beheer. De regeering heeft nog geen beslissing genomen over de voorstellen der com missie dienaangaande. Er wordt een andere regeling over wogen van den rijkssteun aan gemeen ten voor de werkloozenuitkeering. Bin nenkort zal een wetsontwerp inge diend worden inzake het bevrachtings wezen. De regeering overweegt ook, iets te doen voor de schipperij, maar spr. gelooft, dat men er niet komt met ciedietverleening. Een rijkssteunrege ling is niet gewenscht. De motie-Duy- maer van Twist kan de regeering niet aanvaarden. Den heer Albarda merkt spr. op, dat ook een collectivistisch stelsel crisis zou moeten doormaken. Nu zoo algemeen aangedrongen wordt op voortzetting der Zuiderzeewerken, heeft de regeering haar standpunt her zien. Alsnog zullen gelden worden aan gevraagd voor verdere voorbereiding voor de inpoldering van den N. O, pol der. Ontwikkeingscursussen e.d. voor werkloozen zullen door de regeering worden gesteund. De minister verdedigt zich tegen de verwijten als zou zij gebrek aan regeer kracht hebben en als zou zij fascisten toegeeflijker behandelen dan anderen. Hij zet nogmaals het standpunt der regeering uiteen ten aanzien van straat demonstraties. Deze hebben geen in vloed op het beleid der regeering. Met medewerking van het parlement hoopt zij de moeilijkheden te boven te komen. Minister De Geer beant woordt de opmerkingen van financi- eelen aard. Hij ontkent dat gewacht is met bezuinigen tot de verschijning van het rapport-Weiter, Het cumulatievraagstuk is in onder zoek. Men wachte het resultaat daar van af. Conversie zal dagelijksche aan dacht der regeering hebben. De minis ter bestrijdt vervolgens de financieele plannen van den heer Albarda en ver dedigt de salariskorting, die in het ongunstigste geval 12 pet. bedraagt sinds 1928, terwijl sindsdien het index cijfer met 15 pet. is gedaald. 1 enslote verdedigt de minister de belastingpolitiek en betoogt dat belas- tingvlucht voorkomen moet worden. Een omzetbelasting zal overwogen worden. Justitie. Avondzitting. Mevrouw Van 1 t a 1 1 i e_v a n E m b d e n (v.d.) wees daarbij op het toenemend aantal verkeersongevallen en de bij overtreding dikwijls h. i. té lichte vonnissen, en behandelde de sen- satieberichten in de pers. Zou de mi nister nog niet eens een openbare ver maning willen geven aan de pers ter be scherming der jeugd? De heer Van Rappard (lib.) heeft reeds bij herhaling hulde gebracht aan den arbeid van dezen minister, doch de plannen tot inkrimping van het aantal kantongerechten en rechtbanken wer pen ech,er een schaduw over dit zoo zonnige ministerieele leven. ^9 Z?.H ^et verkeerd vinden, de ge meentelijke politie af te schaffen. (Ingez. Med.) Hij heeft bezwaren tegen inperking van het instituut van den kinderrechter, De heer v. d. Heide (s.d.) zeide zeer bezorgd te zijn over de toekomst der tegenwoordige jeugd. Hij heeft den plicht op de bittere gevolgen te wijzen. Mevrouw B a k k e r-N o r t (v.d.) zou verbetering willen in het corps der ge meentelijke politie. Haar bezwaar gaat meer tegen de veelsoortigheid van de rijkspolitie en de dikwijls onvoldoende deskundigheid der gemeentepolitie ten plattelande. Waarom al die soorten rijks politie? Waarom niet in één corps de verschillende voordeelen te vereenigen? De heer D u y s (s.d.) vroeg maat regelen tegen de gevaarlijke verlichting der auto's en op het goed nemen van bochten. Hij drong aan op een uniform verbod. De heer Drop (s.d.) vroeg spoedige inwerkingtreding der nieuwe wet op de arbeidsovereenkomsten voor schepe lingen, daar aan hun rechtspositie nog wel wat hapert. De heer Zandt (s.-g.) bepleitte wederinvoering der doodstraf, en drong aan op maatregelen tegen ver spreiding van onzedelijke lectuur. DE LOONEN VAN HET SPOOR WEGPERSONEEL. In de Dinsdag te Utrecht gehouden vergadering van den Personeelraad der Ned. Spoorwegen, werd de situatie in zake de loonsverlagingsvoorstellen van het spoorwegpersoneel ontstaan door de besprekingen met de directie op 9 No vember j.l. onder het oog gezien. Besloten werd om Dinsdag 29 No vember a.s, in den Dierentuin te Den Haag een demonstratief congres van afdeelingsafgevaardigden van alle bij den Personeelraad aangesloten Bonden, te beleggen, waarop een drietal inleiders den toestand van het spoorwegbedrijf en van het daaraan werkzame perso neel, zal belichten. Prins Hendrik, die momenteel in Mecklenburg vertoeft, is voornemens 30 November a.s. uit het buitenland terug te keeren. Een wetsontwerp tot credietver- leening ten behoeve van de haringdrijf- netvisscherij is ingediend. De heer J. Godart, Fransch mi nister van openbare gezondheid, brengt heden een bezoek aan de Philipsfabrie- ken te Eindhoven. Benoeming deskundigen. Ged. Staten hebben benoemd als deskundigen voor de schatting van de onzuivere opbrengst van de gronden: a. in den calamiteuzen Borsselepolder, de heer C. H.. M. Plasschaert te Sint Jansteen; b. in het calaminteuze waterschap Tienhonderd en Zwarte, de heer D. J. Dees te Neuzen en; c. in de ca'lamiteuze polders Marga- retha, Kleine Huissens en Eendragt, de heer F. P. Polderdijk te Nieuw- en St. Joosland. Het stoomschip „Rozenburg", Van de zijde van de Halcyon-lijn wordt gemeld, dat men doende is het nabij Rammekens aan den grond gezette stoomschip Rozenburg voorloopig te dichten. Hiermee zal men vermoedelijk Woensdagavond gereed komen. Dan zal "worden beslist, of het schip te Antwer pen of te Rotterdam zal worden gere pareerd. Verkoop margarine. Zooals uit een publicatie in dit num mer blijkt, moeten winkeliers, die zich belasten willen met den verkoop van Kracht is wel een deugd, maar ze wordt wel eens hardheid. de, ten behoeve van werkloozen en armlastigen beschikbaar te stellen on vermengde margarine, zich voor 21 No vember schriftelijk bij B. en W. aan melden. E. Berdenis van Berlekom f Met groote droefenis zal alom verno men worden het overlijden van een zeer geacht ingezetene, name'ijk van den heer E. Berdenis van Berlekom, die na een lijden van enkele jaren hedennacht is overleden. De heer van Berlekom was een Mid delburger van geboorte. Op 11 Februari 1863 zag hij hier het levenslicht en is dus op 69-jarigen leeftijd heengegaan. Na de daarvoor noodige opleiding werd de overledene 2 Augustus 1881 tweede luitenant bij het korps Mari niers, op 2 Augustus 1893 volgde zijn benoeming tot eerste luitenant op 1 April 1901 tot kapitein, op 6 Maart 1919 tot luitenant-kolonel en op 27 Augus tus 1921 tot kolonel. Intusschen was hem met ingang van 1 Januari 1919 eervol ontslag uit den actieven dienst verleend. Hij was toen reeds ridder in de Orde van Oranje- Nassau, en gerechtigd tot het dragen van het eere-teeken voor krijgsverrich tingen in Atjeh en het onderscheidings- teeken voor 35-jarigen dienst als offi cier- Na zijn pensionneering vestigde de heer van Berlekom zich weer metter woon hier. De toen bijna 57-jarige, nog levenslustige oud-officier dacht er niet aan zich uit het volle leven terug te trekken. In tegendeel hij nam daaraan nog met groote opgewektheid deel en dan denken wij in de eerste plaats aan zijn werk voor de padvinderij, welke hij moreel en financieel krachtig steunde. De troep alhier dankt aan hem grooten- deels het doelmatige clubgebouw in de voormalige hulpkazerne aan den Zuid singel, terwijl hij ook een groot aandeel had in de aanschaffing van een schip voor de zeepadvinders. Maar ook de vereeniging ,,Uit het VolkVoor het Volk" heeft van de groote werkzaamheid van den overle dene heel wat geprofiteerd. Zoowel bij door haar georganiseerde optochten, als bij tentoonstellingen al of niet in samen werking met andere vereenigingen, was de overledene een groote stuwkracht. De vereeniging Rijwielpad Walcheren had in wijlen den heer van Berlekom als eerste voorzitter der afdeeling Mid delburg ook een krachtigen medewer ker. Van het Comité voor Wandelconcer ten was hij een tijdlang voorzitter der technische commissie. De Vereeniging tot bevordering van de belangen van den dienstbaren stand stond onder zijn praesidum, van de ver eeniging Kindervoeding verzorgde hij het secretariaat, in de Commissie voor Spijsuitdeeling aan minvermogenden had hij zitting. Toen na den brand van 7 December 1929 eenige stadgenooten het Comité vormden om de gemeente een autobrand spuit aan te bieden, trad ook de thans ontslapene daarin en koos men hem tot voorzitter. Toen de aanbieding van de „burgerij-spuit" plaats had, kon hij reeds wegens ziekte daarbij niet tegenwoordig zijn. Deze zeker nog onvolledige opgave toont wel aan, dat in den heer van Ber lekom iemand verloren wordt, die zich met hart en ziel aan de belangen van zijn geboortestad en haar bevolking wijdde. Vragen aan Burg, en Weth. De heer A. Jeronimus, lid van den gemeenteraad heeft aan den gemeente raad voorgesteld tot Burg. en Weth. de volgende vragen te richten: 1. Hebben B. en W. kennis genomen van de beweering van „Metellus" in zijn brief in het bijblad van het te Goes verschijnende dagblad „de Zeeuw" no. 67 van Zaterdag 12 November 1932, als zou de secretaris der gemeente Middel burg bij de behandeling van het Beroep van den Raad der gemeente Middel burg tegen het besluit van Ged. Staten van Zeeland voor den Raad van Staten, inzake de invoerkeurloonen hebben ge zegd bij de bespreking van de houding der drie dissendieerende Raadsleden, dat deze ofschoon door hun eed of be lofte gehouden de belangen van Mid delburg te behartigen, eerder de be langen der buitengemeenten bleken in het oog te houden, welke beweering bij repliek zou zijn verzacht. 2. Zoo B. en W. geen kennis hebben genomen van het voren vermelde, zijn zij dan bereid zulks alsnog te doen? 3. Heeft de gemeentesecretaris aldus sprekende en vertegenwoordigende den raad der gemeente Middelburg gehan deld in opdracht van B. en W. 4. Welke maatregelen hebben of zul len B. en W. nemen, in dien het onder 1. vermelde juist mocht zijn? Storing in het kabelnet. Hedenmorgen ontstond een gebrek aan den electrischen kabel in de Korte- delft. Door het nieuwe sectie systeem ondervonden slechts een beperkt aan tal aangeslotenen daarvan overlast en onmiddellijk is met het herstel aange vangen. De toondagen. Gedurende de alhier te houden z.g. Toondagen, van 22 tot en met 29 No vember, zal een standplaats worden in genomen op de Groote Markt door de volgende inrichtingen: een zweefmolen, 2 vliegbomsporten, 1 gebakkraam, een emotiebaan van Jan vier, en een kindercaroussel (een z.g. Mickie Mouse-caroussel.) Nog steeds vuur, In de puinhoopen van het pand van Meulmeester in de Kerkstraat zijn op nieuw vlammen ontdekt, die de politie noodzaakte met een slag op de water leiding werkzaam te zijn, terwijl weder een brandwacht bij het perceel toezicht moest houden. B. en W. van Biggekerke heb ben benoemd tot dagelijksch opzichter bij de verbeteringswerken in de Dorp straat, de heer D. C. Stoel te Veere. „Feestviering." Voor de „vereeniging van oudleerlin gen van Landbouwhuishoudcursussen' te Goes, sprak gisteren, in de „Prins van Oranje", mej. C. C. Wilbrenninck, uit Den Haag, over het onderwerp „feestviering." Spr. begint met op te merken, dat het een eigenaardig en moeilijk onderwerp is. Eigenlijk moet men er voor in feest stemming zijn. Doch ook op nuchtere zakelijke wijze is dit onderwerp te be handelen. Spr. wil als uitgangspunt ne men het motto van het boekje „Jeugd feesten", luidend: laat het leven sober zijn maar rijk aan feesten. Bij de uitdrukking „sober leven" denkt spr. allereerst aan den tijd, dat, zij werk zaam was aan een opvoedingsgesticht. Daar was het leven wel zeer sober. Feest was echter elke verjaardagviering. Dan kreeg het jarige meisje een strik in haar haar en mocht o.a. 's Zondags bij de directrice komen, waar het ont haald en beziggehouden werd met een spelletje e.d. En het trof spr. dan steeds dat de meisjes het gelukkigst waren met het bekijken van het album gestichtsfo to's, waar ze kennissen en soms zich zelf in vonden. In algemeenen zin wil feestvieren zeggen: los van het gewone doen, en er moet warmte, hartelijkheid en rust zijn, zoowel voor die ontvangt als die ont vangen wordt. Een feest, dat een last is voor de gastvrouw, is geen recht feest. Een feest is ook niet alleen zien en luis teren, maar zelf aan mee doen; een voordracht, tooneelstukje of spel b.v. met enkele hoofdpersonen en vele of alle anderen medespelend. Ook de voor bereiding tot een feest, is reeds een feest. Spr. behandelt daarna het versieren met platen, kleurige papieren guirlan des, groen en bloemen. Zij denkt voorts terug aan haar jeugd, met welk een groote en gespannen verwachting zij zelf een verjaringsfeest tegemoet zag. Men moet trachten, bij een jeugdfeest aan die verwachting te voldoen, men moet daartoe ook geheel met het kind meeleven. Een verjaringsfeest b.v,, moet vooral TANKS HELPEN OPSTAND IN GEVANGENIS ONDERDRUKKEN. Daar de reeds aanwezige regimenten infanterie niet bij machte blijken de muiters uit hun versterkingen te verja gen, heeft de gevangenisdirectie assis tentie van een tweetal legertanks ge vraagd. Hiermede zulen de poorten ge forceerd worden en de MENSCHEN ACHER TRALIES tot overgave gedwon gen worden. Een indrukwekkend beeld van den opstand en de aanleiding hier toe wordt U in „Alhambra"-Theater te Vlissingen vertoond, door de geweldige film der Metro-Goldwijn Mayer, welke vanaf a.s. Vrijdag vertoond zal worden en getiteld is: „MENSCHEN ACHTER TRALIES". (Ingez. Med.) Middelburg, ló-XI-'32. Dinsdag hoog ste luchttemperatuur 8 °C; (46 °F); laagste 2.7 °C (37 °F). Heden 9 h: 2.8 °C; 12 h: 4,2 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand 770 mm; laagste 768 mm. Hoogste barometerstand 772.1 mm te V, Manoer; laagste 743 mm. te Vardoe. Zwakke tot matige wind, meest uit O, richtingen, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, weinig veran dering in temperatuur. Zon op: 7 h 24; onder 16 h 05. Licht op: 16 h 35. Maan op: 17 h 31; onder 11 h 04. L.K. 21 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Nov. 1 Hoogwater. Laagwater. Wo. 16 2.42 14.55 9.10 21.20 Do. 17 3.14 15.29 9.46 21,53 Vr. 18 3.50 16.10 10.23 22,32 Wo. 16 Do. 17 Vr. 18 Hoogwater. 4.40 16,49 5.12 17.21 5.47 18.00 Laagwater. 10.13 22.26 10.48 23.01 11.26 23.39 6 NIEUWE RADIOTOESTELLEN, (N. S. F. en Philips), vanaf 129,— Z:et de etalage. Hoofdagent: J. M. Polder man, Goes. Tel. 129. (Ing. Med.) een feest voor het gezin zijn. Het moet ook niet in de eerste plaats een dag zijn van snoeperij, maar er moet vooral aan versterking van den huiselijken band gedacht worden. Heel eenvoudig kan dit vaak bereikt worden. Spr. noemt hier enkele dingen uit haar kinderjaren, die haar steeds bijble ven; als een half uur voorlezen op Zon dagavond, een regelmatig uitstapje naar het strand, e.d. Feestvieren is ech ter b.v. niet het gaan met z'n alle naar de bioscoop, omdat in zulke ontspanning niets persoonlijks is. Ook zijn de rechte feesten niet die, welke vereenigingen vaak houden in hoofdzaak, om de kas te versterken, of nieuwe leden te win nen. Viert men, als vereeniging, feest, dan zoekt men in de eerste plaats naar een graag bezochte zaal. Bij keuze van een tooneelstuk vraagt men, zal het pu bliek dit willen? Aardig is ook de ver loting van aardige, zelfvervaardigde dingen. Men moet hierbij echter oppas sen, dat het geen dingen zijn die men liever kwijt dan rijk is. Voor een vereeniging zijn de feesten echter vooral noodig voor het behoud en de versterking van den innerlijken band. In dezen heeft men de gedachte geopperd van een algemeen lentefeest. In Rotterdam heeft spr. zulk een feest meegemaakt, meer speciaal voor de jeugd. Voorbereiding was o.a. het mét om veldbloemen te plukken. Hier moest om veldbliemen te plukken. Hier moest ook de schermbloem bij zijn. Eerst haal de men den neus op, maar bijna was 't plukken op zich zelf van die schermbloe- men het mooiste feest. En de versiering van de zaal er mee was alleraardigst. Spr. raadt aan dit deel, het buiten pluk-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1