'Brouinciale üfeeuuische BINNENLAND. ZEELAND. WEER 11 WIND. No. 270. Twee Bladen. DINSDAG 15 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargans. MIDDELBURG. C. K. 10; mej. J. E. S. 0.25; mej. wed. S. P. A. B.K, 0.50; C. v. d. K. 2.50; L. J. B. 0.50; mevr. wed. M. C. H. V. 5; F. J. H. f 0.50; J. D. 1; J. A. A. 0.25; M. S. 0.25; mej. P. W. H. f 0.50; H. J. W. 2.50; K. J. 0.25; P. V. 0.50; M. H. 1; mej. L. H. C. W. 1; mej. M. J, G. W. f 1; J. F. H. 2; W. G. 0.50; A. P. v.' D. 2.50; M. J. O. 1; H. A. R. 0.50; R. E. K. 1; J. j. v. R. 1; mej, wed. F. 1; N. C. v. O. 0.50; J. M. 2.50; J. d. K. 2.50; A. S. 0.50; P. G. 0.50; P. M. 0.50; mej. L. C. d. K. d. B. 0.50; J. J, O. 0.50; H, v. M. 1; P. v. S. 1; J, H. 0.50; mej. wed, J. v. S.M. 0.50; A. V. 0.50; J. C. V. 0.25, 60!$» VUSSINGEN. SGNQUWEN-DUIYELAND. Verwachting tot Morgens vosst m KORT ZEEUWSCH NIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2,30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG-: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent DC NAASTE TOEKOMST VAN HET LAGER ONDERWIJS. Daling van het aantal leer lingen voor gewoon lager lager onderwijs en stijging voor het uitgebreid lager— en middelbaar onderwijs. De beteekenis van verboo ging van den toelatings leeftijd tot de lagere school. I® de onderwijskroniek van het maand blad Gemeentebestuur behandelt dr. Philip J. Idenburg de naaste toekomst van bet lager onderwijs aan de hand van den. loop der bevolkingscijfers. De schrijver deelt in het betreffende artikel mede, dat 't aan de hand van de gegevens omtrent het aanèal levend ge borenen in de laatste jaren, gecombi neerd met de sterftecijfers, mogelijk is, een niet te gewaagde voorspelling te doen omtrent de grootte van de school bevolking bij het gewoon lager onder wijs in den eerstkomenden tijd. Ten aanzien van het getal levend aangegeven kinderen in de jaren 1920 tot en met 1931, was 1921 een topjaar met 139.546; 1927 bet laagst met 175.098; in 1931 177.387. Deze cijfers leveren materiaal voor de bepaling van het aantaal jon gens en meisjes van 6 tot en met 12 jaar tot en met 1937. De geboortejaren 1920 tot en met 1926 bepalen (sterfte en emigratie buiten beschouwing gelaten) het aantal jongens en meisjes van den genoemden leeftijd in 1932, de geboor tejaren 1921 tot en met 1927 dit getal in 1933 enz. Aannemende, dat de sterfte van het jaar 1930 constant blijft, zoodat er in eiken leeftijd in de eerstvolgende jaren een gelijk percentage zal sterven, als in 1930 iet geval was, verkrijgt men de navolgende aantal kinderen van 6 tot en met 12 jaar: 1932: 1.160,807; 1933: 1.159.031; 1934: 1.151.866; 1935: 1.149.488; 1936: 1.146.984; 1937: 1.144.259. Met een emigratie en immigratie kon niet wor den gerekend. Als gevalg van het hooge geboorte cijfer in 1921 is het aantal leerlingen in den leeftijd der lagere school in 1932 in 1932 hooger dan in de voorafgaande jaren. Daarmede is evenwel het maxi mum bereikt. Het aantal leerlingen in den leetfijd der school voor gewoon la ger onderwijs zal met ingang van 1933 in geringe mate en met ingang van 1934 sterker gaan dalen. Dit laatste beteekent'echter niet, dat er voortaan geen nieuwe scholen meer gebouwd zullen worden. De trek der be volking zal blijven doorgaan. Ook de groei van het bijzonder onderwijs zal, indien deze voortgaat, schoolbouw voor het gewoon lager onderwijs noodig ma ken. Maar het bevolkingsaccres heeft, ons land als geheel genomen, als oor zaak afgedaan. Ook de uitgaven voor de salarissen zullen niet meer of slechts weinig stij gen boven het bedrag van 1932. In het licht van vorenstaande cijfers krijgt de maatregel tot verhooging van den toelatingsleeftijd tot de lagere school een zeer bijzonderen zin. Daardoor im mers wordt de top der ontwikkeling (1392) afgeplat. De schoolruimte zal niet tot de maximale capaciteit behoeven uit te dijen, het onderwijzerscorps be hoeft de grootste sterkte niet te berei ken. Wanneer over 6 jaren de verhoo- ging van den toelatingsleeftijd heeft uit- geweakt is het aantal kinderen in den schoolleeftijd zóó gedaald, dat de dien tengevolge intredende vermeerdering der schoolbevolking geen nieuwen schoolbouw behoeft te veroorzaken. Intusschen bereiken de zwaar bezet te leeftijdsjaren in 1933 den leeftijd van het voortgezet onderwijs. De toename van de bevolking der scholen voor uitgebreid lager en middelbaar onder wijs zal dus voortgaan. DE CRISIS-VARKENSWET. Nog maar pas is de crisis-varkenswet in werking getreden of er wordt reeds misbruik van gemaakt van de bevoegd heid die aan functionarissen is toege kend. De nieuwe wet heeft de mogelijk heid opengelaten om aan minder gesitu eerden vrijstelling te verleenen van de verplichting bij te dragen in het stabili satiefonds, Hiervoor is echter een grens gesteld en pas dan mag men gratis huis- slachtingen verichten, als men bij den betrokken vertegenwoordiger van de ge westelijke varkenscentrale zijn aan slagbiljet in de rijksinkomstenbelasting heeft getoond, waaruit moet blijken, dat de aanslag blijft, beneden het door den minister gestelde maximum-bedrag, Is dit uit het aanslagbiljet komen vast te staan, dan geeft bedoeld bestuurslid een schriftelijk en door hem ondertee- kende verklaring af. De politie te Zwolle is nu echter ge bleken, dat er dergelijke verklaringen zijn afgegeven, ten name van personen die drie en zeven keer het inkomen had den, dat op de verklaring stond aange geven en onder hen schijnt zelfs een be stuurslid te zijn, dat zich zoodoende zelf bevoordeelde. Door de politie is van het geval, zijn de valschheid in geschrifte, proces-ver baal opgemaakt. DE STEUNVERLEENING AAN DEN TUINBOUW. Aan de Memorie van Antwoord van het V.V. der Tweede Kamer over het wetsontwerp betreffende uitkeeringen ten behoeve van den steun aan den tuin bouw ontleenen wij: Of inderdaad voor den tuinbouw ook andere voorzieningen zullen worden ge troffen dan directe Rijkssteun, maakt thans reeds een onderwerp van onder zoek uit. Het vraagstuk der hypotheekschulden is bij den Minister in onderzoek. Een steunplan ten behoeve der boom kweekers is in vergevorderden staat van voorbereiding; met bekwamen spoed zal de indiening van het desbetreffend ontwerp worden bevorderd. Ook is een maatregel ten behoeve van de binnenschippers in voorbereiding; hier zijn echter groote hindernissen te over winnen, die het vinden van het geeingen- de middel bemoeilijken. Behalve de in de Memorie van Toe lichting genoemde tuinbouwproducten behoudt de minister zich voor, zoo noo dig, ook andere minder belangrijke tuin bouwproducten onder de 'garantiepro ducten op te nemen. Op dit punt kan hij echter thans nog geen definitieve toe zegging doen. Overleg met de verschillende organi saties betreffende de samenstelling van de commissie van advies zal plaats vin den. Het ligt in de bedoeling van den minister in die commissie, behalve de veilingorganisaties, ook andere tuin bouworganisaties te doen vertegenwoor digen. De staking van expeditiepersoneel bij de firma Van Gend Loos te D e n Haag, is met ingang van Maandag op geheven. De gemeenteraad van 's-Graven- hage heeft het voorstel van B. en W. om aan verschillende woningbouwvereeni- gingen een bouwcrediet toe te staan en tot uitgifte in erfpacht van gronden aan d(e vereenigingen z.h.s. aangenomen. De gemeente blijft daarbij borg voor 2.953.000. Niet doen Dezer dagen kregen wij in handen een in slecht Nederlandsch gesteld, met druk fouten doorspekt en overigens in Enge land vervaardigd prospectus van een in stelling, die zich tooit met den weid- schen naam van The Farm Road Engineering Co Ltd. Men zou zoo zeggen dat in dien naam toch wel heel wat degelijkheid verscho len ligt: N.V. tot het bouwen van boerde rijen en wegen. Maar deze degelijkheid-suggereerende naam is niet anders dan het masker, waarachter zich een buitenlandsch sneeuwbal-systeem in gewijzigden vorm verbergt. En aangezien de exploitanten van dergelijke zaken als regel „gare knapen" zijn, die de kunst verstaan de goê-gemeente op een allersmakelijkste wijze te bepraten, terwijl, zeüs bij wel slagen van het onderhavige plannetje voor den Nederlandschen enkeling een groot nadeel voor de Nederland- sche gemeenschap ontstaat (wijl er simpel-weg een remitteering van pon den naar Engeland plaats heeft zon der e e n i g e reëele contra-prestatie in goederen of diensten) achten wij een woord van ernstige waarschuwing te de zer plaatse geboden. In de eerste plaats dient de goede Ne derlander niet nutteloos goede Neder- landsche guldens voor 100 speculatief naar Engeland te sturen. En vervolgens, zoo dit beroep op z'n gemeenschapszin al mocht falen, dient hij te beseffen dat ook dit sneeuwbalstelsel als alle andere van dit soort onherroepelijk en mathema tisch zeker moet vastloopen door de snelle uitputting van den ontzaglijk Een dag, welken wij bedorven heb ben, komt nooit weerom. kleinen kring van het mogelijke de biet. Reken maar eens na: als gij 1 „pa piertje" koopt, moet ge er 5 verkoopen, alvorens ge uit de kosten zijt en uw winst begint (dit is zoo het systeem). Die 5 ken nissen, welke gij aan 5 papiertjes hebt geholpen (hm moeten al 25 enthusiaste lieden vinden, willen zij uit hun kosten geraken." Die 25 hebben al 125 goedge- loovigen, die 125 weer 625 en laatstge noemden al 3125 van noode. Nog één generatie en men nadert het inwonertal van Zeelands grootste twee steden. Ingenieus bedacht is deze vorm van Engelsche sneeuwballerij wel, maar de mogelijkheid van individueel voordeel is zoo problematiek, de zekerheid van na tionaal nadeel is zoo absoluut, dat wij mé*t nadruk zeggen: nietdoen! Invordering Rijksbelastingen. De rijksontvanger alhier verzoekt ons te herinneren aan de verplichting tot be taling der vervallen termijnen van de in Augustus en September j.l. gedagtee-" kende aanslagbiljetten Inkomstenbelas ting 1932-33 vóór 1 Dec. a.s. Zeer spoe dig na dien datum wordt, zoo noodig, met de vervolging aangevangen. PLAATSELIJK CKISIS-COMITE. Ontvangsten van 7 tot en met 12 No vember: Notarishuis V> entree's verkooping 9 November 1932 21.70-, wekelijksche collecte 92.56K; wekelijksche bijdra ge Gymnasium 3.38%; Meisjesver. Meisjesroeping 3 m. bijdrage 6.50; Maandelijksche bijdragen: Meisjesschool 5.14Kpersoneel Gasthuis 4.55; personeel N.V. „De Duif" 13; bijdrage 14e regiment infanterie te Middelburg 15.99; J. H. J. 0.50; P. V. f 1; fa. R. A. P. 1; fa. P. 1; A. L. Ie C. 1; P. B„ 2.50; mevr. wed. J. T. H.v. d. B. 2.50; wed. L. 1; F. C. K. 2.50; H. J. C. v. d. W. 1; mej. wed. B.v. d. P. 0.25; J. M. H. f 0.50; F. d. H. 0.50; P. D, B. 0.50; P.'S. 0.30; J. W. v. S. f 1; W. J. B. 1; W. C. C. 2.50; W. H. 1; C. J. d. K. 1; P. B. 0.50; H. 1.25; H. H. 0,25; W. B. 1; mej. M. J. K. 0.50; mej. S. 0.40; mej. H, 1; A. H. M. 0.25; J. T. L. 0.15; J. M. f 1; E. Ch. C. 0.50; J. P. L. 1; J. K. 0.50; mej. A. S. 0.25; S. T. 0.25; J. W. 1; P. v, L. 1; J L. 0.50; dr. J. Het gironummer van den penning meester is 188020. Gisterenavond hield de Anti-Rev. Kiesvereeniging onder voorzitterschap van den heer R. Zuidema haar goed be zochte 67e jaarvergadering. In zijn ope ningswoord herinnerde de voorzitter aan het Bijbelwoord, dat zeker op onzen tijd van toepassing is: „Wie zal ons het goe de doen zien?" Alles stemt tot pessi misme rondom ons, maar we weten ook dat het God is, die over ons kan verhef fen het licht van Zijn aanschijn. De secretaris, de heer W. L. B. J. Dekker, bracht jaarverslag uit. Daar uit bleek, dat er druk vergaderd is. Het aantal leden daalde van 135 op 130. De vergaderingen waren beter bezocht dan in voorgaande jaren. Gewezen werd op het regelmatig contact, dat er bestaat tusschen de Anti-Rev. kiezers in Zee land en het Kamerlid, den heer J. J. C. van Dijk. Het aftredend bestuurslid, de heer G. Eckhardt werd herkozen. In de plaats van de heeren A. de Jonge en J. La- port, die zich niet herkiesbaar stelden, koos de vergadering de heeren Jb. Kloosterman en mr. M. R. Krans. De heer Eckhardt leidde daarna in het onderwerp: „De Gasthuiskwestie" Spr. herinnerde er aan, dat toen de bouw van de afd. ziekenhuis van het Gasthuis in den Raad aan de orde kwam, gevraagd is, of er geen tekort dreigde. Maar men beweerde met stel ligheid van niet. Vrees voor een tekort was ongemotiveerd pessimisme. De uit komst heeft de pessimisten in het gelijk gesteld. Er zal nu een principieele op lossing in de kwestie, wie het tekort betalen moet, gevonden moeten worden. Spr. keurt tenslotte af, wat de meerder heid van den raad in de laatste verga dering heeft gedaan ten opzichte van de ongevraagde kasgeldleening van 60.000. Gelukkig hebben Ged. Staten dit onbekookte besluit niet goedgekeurd. Op deze inleiding volgde een langdu rige bespreking, waaraan door vele le den werd deelgenomen. Tal van vragen door de heeren Goedbloed en Eckhardt werden beantwoord. Het was reeds laat, toen de vergade ring gesloten werd. DE HAVEN VAN VLISSINGEN. Verschenen is de memorie van Ant woord op het wetsontwerp tót machtiging van de Ministers van Waterstaat en van Financiën tot oprichting van de „Ha!- ven van V'lissingen" en tot het stuiten van een overeenkomst met die vennoool;- schap betreffende, de exploitatie, de erf pacht en 't gebruik van havens en ha venterreinen en daartoe behoorende inrichtingen en toekenning aan die-ven nootschap van de bevoegdheid lot het heffen van rechten. De ministers van Waterstaat en van Financiën kunnen zich, blijkens de ze memorie 'van antwoord' niet ver eenigen met het gevoelen der leden, volgens wie reeds nu duidelijk zou zijn gebleken, dat de haven niet zou beant woorden aan de daaromtrent gekoesterde verwachtingen en dat de daaraan be stede gelden dus niet verantwoord zou den zijn. Wat betreft .de meening van eenige leden dat de voorgestelde trans actie voor den Staat onvoordeelig ge noemd moet worden en de verwonde ring van verschillende der leden, dat door de gemeente Vlissingen door ben als de voornaamste belanghebbende aan geduid, in het 'kapitaal der vennootschap van f 1.000.000 slechts f275.000 wordt deelgenomen, zijn de ministers van ge voelen, dat bij afweging van de belan gen die de gemeente V'lissingen bij de havenwerken heeft, tegenover d!e alge- meene 'belangen, die bij het werk zijn ^betrokken, niet zal worden bevonden, dat het Rijk onevenredig zwaar, de ge meente onevenredig licht zou zijn be last. KAPELLE. De hier gevestigde af- deeling van den Chr. Landarbeidersbond hield haar gewone ledenvergadering. De afdeeling mag zich in gestadigen groei verheugen, zij telt thans 339 leden. De beide predikanten, uitgenoodigd de ze vergadering te willen bijwonen wa ren door ambtsbezigheden verhinderd. De heer Vingerling sprak over Chr. Vakorganisatie in crisistijd. Een aange name gedachtewisseling volgde, ver- verschillende vragen van uit de verga dering werden ten genoegen beant woord. Aangedrongen werd tot nauwere aan eensluiting voor de organisatie. KAPELLE. De vereeniging Glascul tuur Kapelle en O. kwam in algemeene ledenvergadering bijeen onder voorzit terschap van den heer J. A. Mol. Besloten werd niet in te gaan op een verzoek vanwege de vereeniging tot verbetering van het geitenras om een jaarlijksche bijdrage in den vorm van een subsidie uit de kas der vereeniging. Een drukke bespreking volgde over den aankoop van zaaizaad. Besloten werd om nog enkele dagen open te stellen voor de opgave van zaai zaad en enkele zaadhandelaren offerte te vragen. Staande de vergadering werd reeds opgegeven 100 kg spinaziezaad en 6 kg radijszaad. Ook werd door verschillen den turfmolm opgegeven. Lijk aangespoeld. BRUINISSE. Maandag j.l. is onder deze gemeente aangespoeld het lijk van den 27-jarigen schippersknecht J. S. uit DE OORZAKEN VAN DEN GROOTEN OPSTAND IN EEN AMERIKAANSCHE GEVANGENIS. De reden van de algemeene ontevre denheid in de Amerikaansche gevange nissen is hoofdzakelijk de overal voor komende ovérbevolking van deze in richtingen. Hierdoor is het een alge meen verschijnsel geworden, dat men- schen, die voor een eerste, soms geringe, overtreding een korten straftijd moeten uitzitten, opgesloten worden te zamen met massa-moordenaars en andere tot levenslang veroordeelde boeven. Bo vendien wordt algemeen geklaagd over het zeer slechte eten en de wreede be handeling in de gevangenissen. De MENSCHEN ACHTER TRALIES, in groote getale opgesloten in een veel te kleine ruimte, zijn tot wanhoop ge bracht en verkiezen den dood boven dit leven. (Ingez. Med.) Middelburg, 15-XI-'32. Maandag hoogste luchttemperatuur 6.1 °C; (43 °F); laagste 3.8 °C (39 °F). Heden 9 h: 5.5 °C; 12 h: 7.5 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand 773 mm; laagste 769 mm. Hoogste barometerstand 776.6 mm te Boedapest; laagste 746.7 mm te Vardoe, Zwakke wind uit N. tot O, richtingen, nevelig tot licht bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt ues nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. Zon op: 7 h 22; onder 16 h 06. Licht op: 16 h 36. Maan op: 16 h 40; onder: 10 h 06. L.K.: 21 November, Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburjf 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Nov. Hoogwater. Laagv/ater. Di. 15 2.11 14.20 8.34 20.51 Wo. 16 2.42 14.55 9.10 21.20 Do. 17 3.14 15.29 9.46 21.53 Hoog- en Laagwater te Wemeldlagc. Nov. Di. 15 Wo. 16 Do. 17 Hoogwater. 4.08 16.16 4.40 16.49 5.12 17.21 Laagwater. 9.37 21.51 10.13 22.26 10.48 23.01 Tholen, die op 9 November j.l. op de ri vier de Grevelingen onder de gemeen te Bruinisse, alwaar hij met het vis- schersvaartuig Th. 81, visschende was, van het vaartuig over boord is geslagen en verdronken. Noodsignalen van een motorschip. Uit Brouwershaven meldt men aan de N.R.C.: Zondagmorgen werd onze gemeente opgeschrikt door noodsignalen van een motorschip. De beurtschipper Van der Sluys, die dien middag geladen was uit gevaren met bestemming Rotterdam, had onderweg, ter hoogte van Sirjansland, averij aan de motor gekregen, doordat de krukas brak. De schipper zag zich ge noodzaakt, met behulp van de zeilen naar zijn haven terug te keëren. De felle Oostenwind sloeg nu en dan de golven over het schip, waardoor een bascule, planken en andere losliggende voorwer pen over boord sloegen. De deklading, kon desondanks toch behouden blij ven, doch kreeg ernstige waterscha de. Aan het havenhoofd aangekomen, kon het schip niet zeilende binnenko men, zoodat door middel van noodsigna len hulp werd ingeroepen. Het motor schip de Pionier, voer onmiddellijk uit en bracht het schip behouden binnen. Verzekering dekt de schade. Te Ritthem is de melkprijs (straatverkoop) gebracht van 7 cent op 10 cent de liter. Zaterdagavond heeft de afd. B r u i- nisse van den Algem. Nederl. Landar beidersbond een propaganda-avond g|e<- houden, waarnaast eenige kleine filmt-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1