lürouinciale Zteuw&che m STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. „FLORA-BIOSCOOP" - MIDDELBURG WEER E# WIND. No. 266. Twee Bladen. DONDERDAG 10 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang, DE DEFENSIEBEGROOTING 1933. MIDDELBURG. SOES. VLISSiHGEN* WALCHEREN. VERTOONT VANAF VRIJDAG 11 NOVEMBER A.S. Ie Hoofdfilm: „Haar Gevangene" (Surrender) „Hel intieme leven van Helena van Troje" Zondag 36 uur Matiné. Verwachting tot Morgenavc&ds Koog- en Laagwater te Wemeldinge. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders 2.50 per kwartaal Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. voor (De ber .30— 11.30 Ten- het ven), nda- ond, a nijp. lents chap k. g 17 van Afd. elan- So- iging tzaal g ds. Vrij- 10UW kun- J. P. Chr. rsum loor- szing dtter In- afd. nds- rga- Ver- titie. ziek. eerl, Idel- Am- eade TWEEDE KAMER. Staatsbegrooting 1933. Algemeene Beschouwingen. Voortgezet wordt de beraadslaging over de Staatsbegrooting 1933. De heer Knottenbelt (lib.) be strijdt de s.d. omdat deze volgens spr. in het buitenland hebben meegewerkt aan een funeste handelspolitiek. Spr. zette vervolgens de liberale beginselen in den breede uiteen. Spr. betoogt, dat de belastingverla ging der laatste jaren mogelijk was, om dat de middelen ruim vloeiden, niet om dat er bezuinigd werd. Sinds 1927 zijn de uitgaven steeds gestegen. Toen be zuinigingen onmiddellijk noodig waren, heeft de regeering die op de lange baan geschoven door de benoeming der com missie-Weiter. De instelling daarvan ge tuigde niet van zelfstandigheid en kracht. Spr. heeft bezwaar tegen de wijze waarop de salariskorting wordt doorgevoerd o.a. tegen de extra kor ting voor ongehuwden. Hij bepleit een algemeene herziening van het bezoldi gingsbesluit en een wijziging der ge meentewet, waarbij raadsbesluiten die de bezoldiging regelen, onderhevig zijn aan de goedkeuring door de Kroon, Spr. klaagt voorts over gebrek aan gezagsvertoon van deze regeering, waardoor verschillende groepen haar kracht zoeken in intimidatie. Het ver trouwen van de liberalen in dit Kabinet is volkomen verloren gegaan. De heer Snoeck Henke- m a n s (c.h.) meent dat men deze re geering moet steunen in haar pogingen om het tekort te dekken. Speciaal heeft spr. geen bezwaar tegen de salariskor ting en de schorsing der stortingen in de verzekeringsfondsen. Spr. bespreekt voorts de werkloosheid. De regeering kan die niet oplossen, maar geve den werkloozen een tegenwicht voor het re delijk gevaar dat hun bedreigt. Ten aanzien van de gezags-uitoefening meent de heer Snoeck Henkemans, dat de regeering een juisten weg bewandelt. Spr. is voorstander van het parlemen tair kabinet en een parlementaire regee ring en wil samenwerken met iedere partij die medestrijden wil voor gods dienst, gezin en gezag. De heer A 1 b a r d a (s.d.a.p.) betoogt, .dat men de schuld van de crisis niet mag werpen op den oorlog en de han delspolitiek. Oorlog is een product van het kapitalisme en een verkeerde han delspolitiek is een vorm van oorlog. Loonsverlaging is geen middel om de crisis te verlichten, hetgeen blijkt in Duitschland en Engeland. Spr. is tegen het verminderen der koopkracht van ons volk. Hij erkent dat buitengewone maatregelen noodig zijn om inflatie te voorkomen en meent, dat men beter 'n greep kan doen naar het beschikbare geld dan sociale en geestelijke voor zieningen aan te tasten. Spr. is ook tegen de onthouding van stortingen aan ver zekeringsfondsen. In dezen financieelen nood is ontwapening allef eerste eisch. Spr. bepleit een vermogensheffing van 1 pet. met een tijd van 3 jaar om aan de verplichting te voldoen, betere progres sie bij de gemeentefondsbelasting, belas ting op goederen in de doode hand, een bijzondere belasting op het vermogen, een couponbelasting, conversie van staatsleening'en, aflossing van staatslee- ningen, vervanging in ons muntstelsel van zilver door nikkel. Spr. houdt voorts beschouwingen van politieken aard. Hij wenscht dat de re geering zich krachtiger stelt tegenover het fascisme en laakt de tegenwerking, ondervonden bij de Haagsche demon stratie. De heer Rutgers v. Rozen burg (c.h.) houdt financieele beschou wingen en bestrijdt de heer Alberda. Hij constateert dat het tekort 44 mil- lioen bedraagt als de min. de opcenten op de invoerrechten niet krijgt. Spr. bestrijdt verschillende middelen aan de hand gedaan om de inkomsten te ver- hoogen. Hij acht het noodzakelijk ons in te stellen op een lager niveau. Heden voortzetting. igrea Blijkens het V.V. der Tweede Kamer over de defensiebegrooting 1933 werd t.o.v. de z e emacht gevraagd welke plannen de regeering ten aanzien van de zeemacht voor de toekomst heeft. Hoe denkt zij zoo vroeg men over de instelling van 'n deskundige commis sie van onderzoek, gelijk de commissie- Weiter zich die voorstelt? Wat de vermindering van het perso neel der marine betreft, werd de wensch geuit, dat zoo weinig mogelijk gedwon gen afvloeiing zal plaats hebben. Verscheidene leden meenden, dat men in Indië vrij algemeen van oordeel is, dat ten laste van de Nederlandsche begroo ting een aanzienlijk grooter deel van de kosten der vloot behoort te worden ge bracht dan thans het geval is. Hiertegenover werd van andere zijde aangevoerd, dat het brengen in alle kos ten van de vloot ten laste van het moe derland een miskenning zou beteekenen van de gedachte der Rijkseenheid. Deze gedachte toch brengt mede, dat ieder Rijksdeel met eigen begrooting bijdraagt in de kosten van het orgaan, dat tot be scherming van het geheel dient. Verscheidene leden drongen aan op een zeer spoedige verlaging van de loodsgelden en op een wijziging der bepalingen betreffende den loods- dienst, waartoe het mogelijk zal worden aan gezagvoerders en stuurlieden in de korte lijnvaairt het loodscertificaat te verleenen. Deze leden vreesden, dat het overlijden van den voorzitter der door de regeering met het onderzoek van de ze zaak belaste commissie ongewensch- te verdere vertraging zou veroorzaken en verzochten de regeering met klem, te bevorderen, dat die commissie onver wijld haar advies zal uitbrengen. ONDERSCHEIDING VOOR DE KONINGIN. De Finsche zaakgelastigde, de heer U. M. Hellström heeft zich, Dinsdag, naar Het Loo begeven om aan de Ko ningin de hoogste onderscheiding te overhandigen, waarover zijn land be schikt: het grootkruis met keten in de orde van de witt eroos van Finland. De Koningin en de Koningin-Moe» der heoben Woensdag belangrijke aan- koopen laten doen op den jaarlijkschen bazar van de vereeniging „Tesselscba- de". Voorts ontving het bestuur een gift- van Prinses Juliana. Herinnering. Op verzoek herinneren wij aan de ver gadering hedenavond te 8 uur in het ge bouw der C.J.M.V. in de Singelstraat, waarin ds. L. C. W. Ekering uit Amster dam spreekt voor de Herv. (Geref.) Staatspartij. Economische Spijsuitdeeling. Op de vergadering van de commissie voor de „Economische Spijsuitdeeling", voorzitter de heer J. C. van de Velde, bracht de secr.-penn., de heer T. Fabery de Jonge, verslag uit over het achterlig gende jaar. In verband met de groote werkloosheid werd dezen winter vroeger dan gewoon te was met de spijsuitdeeling begonnen en ging men er een maand langer tot 16 April mee dotff» In totaal zijn 5950 porties erwtensoèp uitgereikt, vo rig jaar 4320. De rekening sluitend met 3198 ont vangst, 3139 uitgaaf en een saldo van 59, werd door B. en W. nagezien en in orde bevonden. Tot de commissie trad als lid toe de heer J. K. Dinge- manse. Eén der leden opperde de vraag, of samenwerking met het crisiscomité niet mogelijk en gewenscht is, b.v, door ook porties soep, tegen een lagen prijs, voor bepaalde gezinnen beschikbaar te stel len. Andere leden opperden echter be zwaren. Men ziet b.v. zeer op tegen het halen van de soep. Intusschen zal dit punt nog verder onder de oogen gezien worden. Binnenbrandje. Bij de fam. van D. in de Julianastraat brak hedenmorgen brand uit. Bij onder zoek bleek het vuur te woeden in een bed. De bewoners wisten het zelf tot staan te brengen. De oorzaak is onbe kend., de schade vrij gering. Tob nooit over dingen, die ge niet meer veranderen kunt. De Ziekenhuisverpleging te Vlissingen, De heer A. Rorije, lid van den ge meenteraad te Vlissingen, zond aan Ged. Staten van Zeeland het ver zoek om goedkeuring te onthouden aan het besluit van den gemeenteraad, be treffende de oplossing van de zieken huiskwestie, op grond dat de betreffende besluiten van den gemeenteraad van 29 April en 28 October in strijd zijn met het algemeen belang. Adressant meent, dat de uitgaven voor de gemeente zeer belangrijk zul len stijgen, daar de door de commissie gemaakte berekening niet overeen komt met de werkelijkheid. Volgens mededeeling van B. en W. zullen alle belastingen volgend jaar belangrijk wor den verhoogd, met name de opcenten op de gemeentefondsbelasting van 80 op 100, die op de personeele belasting van 120 en 220 op 150 en 250; de straat belasting van 3 op 4 pCt., terwijl de loonen zullen moeten worden verlaagd. Waar al deze maatregelen moeilijk zullen zijn uit te voeren, dient verder nog gewezen te worden op de groote werkloosheid te Vlissingen met als ge volg daling van alle inkomsten en dus verarming der bevolking. Wel is waar, is het gasthuis (dat thans volgens raads besluit als ziekenhuis zal worden op geheven) vele jaren oud en dus geen mo dern ziekenhuis, doch de Vlissingsche medici hebben herhaaldelijk verklaard, dat de behaalde resultaten in het gast huis goed waren, RAAD VAN DOMBURG. Verplichte aansluiting wa terleiding. 5 pCt. geld- leening van 5000, Pachtverlaging met 15 pet. DOMBURG. In de Dinsdagavond ge houden vergadering van den gemeente raad van Domburg werd het adres van de Prov. Commissie voor Werkloozen- zorg uit de N.V.V, en S.D.A.P. voor kennisgeving aangenmoen. De rekening van het Burgerlijk Arm bestuur werd goedgekeurd op een be drag aan ontvang van 2995, aan uit gaaf van 1719. De begrooting van datzelfde bestuur werd goedgekeurd in ontvang en uit gaaf tot een bedrag van 2145. Besloten werd tot het aangaan van eene geldleening van 5000 tegen een rente van ten hoogste 5 pCt. voor aan leg van eene rioleering in de Noord straat, Badstraat en Wijngaardstraat. Het adres van den raad van St, Maar tensdijk inzake vermindering van de jaarwedden van Burgemeester, Secreta ris en Ontvanger, werd voor kennisge ving aangenomen. Van P. Brand was een adres ingeko men waarbij hij bezwaar maakte tegen verhuur van een perceel grond voor den tijd van 10 jaar, waardoor hij niet in de gelegenheid was daarop een schuurtje te bouwen. Besloten werd de in de vo rige vergadering genomen beslissing te handhaven doch in de overeenkomst uitdrukkelijk vast te leggen dat, wan neer het té verhuren terrein over 10 jaar niet noodig is, eene verlenging van 10 jaar van de huur zal plaats hebben. Van verschilende pachters van gemeen- telanderijen was een verzoek om pacht verlaging ingekomen. B, en W. stelden voor om, evenals het vorig jaar 10 pCt. verlaging te geven. De heer Brand zag liever een alge meene verlaging van 15 pCt. toegepast. De heer E 1 o u t kon medegaan met deze verlaging. De heeren de Visser en de Pag- t e r ontraden de verdere verlaging tot 15 pCt. o.a. omdat daardoor de verant woordelijkheid van de pachters wordt verminderd en daardoor later maar, bij openbare verpachtingen wordt opgebo den daar men toch verwacht vermin dering te zullen krijgen. Tenslotte werd met 5 tegen 2 stemmen, die van de hee ren de Visser en de Pagter besloten tot eene pachtverlaging van 15 pCt. Besloten werd tot verhuur van eenige aan de gemeente behoorende woningen, ook voor het jaar 1933. Na eenige discussie omtrent de kos ten van verloskundige hulp werd eene wijziging aangebracht in de Instructie van den gemeente geneesheer. Een verordening tot het heffen van In de Hoofdrollen: WARNER BAXTER, bekend uit „Vadertje Langbeen". Ralph Bellamy en Leila Hyams. Regie: William K. Howard. Een dramatisch gegeven, vervaardigd naar den roman „Axeile" van Pierre Benoit. 2e Hoofdfilm: „ZIJNE HOOGHEID MOET TROUWEN" In de Hoofdrollen: De beroemde Spaansche Filmsterren CONCHITA MONTENEGRO en DON JOSE MOJICA. Een bijzonder filmwerk, door de schitterende zang van Don José Mojica. lp DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG Het groote Historische Filmwerk '.\T (Ingez. Meel.) leges voor het maken van muziek werd vastgesteld, terwijl nog beraadslaagd werd over de bezwaren tegen de vast- ventvergunningen gerezen. Op voorstel van den heer El o u t werd besloten om nog geen besluit te nemen inzake het vaststellen van een rooilijn plan, voor alle raadsleden dit plan be hoorlijk hebben kunnen bestudeeren. Van de afd. Domburg van den Alg. Ned. Bouwarbeidersbond was een ver zoek ingekomen om, bij het vasisteUen van plannen en bestekken voor de aan besteding van den aanleg van waterlei ding met verschillende wenschen reke ning te houden. B. en W. stelden voor de vaststelling daarvan aan hen over te laten, waarbij zij zich bereid ver klaarden met eventueele wenschen van den Raad rekening te houden. De heer G e 1 d o f wil wel voor dit voorstel stemmen, wanneer B. en W. dan ook toezeggen om bij het ontwerpen der bepalingen overleg te plegen met de Afd. van den Bouwarbeidersbond, waar tegen de voorzitter en de heer Reijnhoudt bezwaren hebben. Laatstgenoemde meent dat, wanneer men overleg pleegt met de bouwarbei ders, er geen reden is om een dergelijk verzoek van de zijde van de patroons te weigeren, terwijl men dan ook wel, voor andere kwesties met de winke- liersvereeniging zou dienen te onder handelen. B. en W, hebben steeds ge toond dat zij met billijke verlangens re kening houden, maar zij zijn niet bereid zich voor deze zaken, waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen, vooraf te binden door allerlei toezeggingen te doen. De heer Brand zag toch gaarne dat het graven van de sleuf voor de waterleiding niet in werkverschaffing werd uitgevoerd, hij vraagt of alle wer ken in eene aanbesteding worden te za- men genomen. De heer Reijnhoudt meent, dat de kwestie van al of niet aanbesteding van het graafwerk, dat nog in de toekomst ligt, beter later kan wor den behandeld. De heer E 1 o u t zegt dat zeer zeker niet het geheele werk van aanleg van de waterleiding in een perceel zal worden aanbesteed. De heer G e 1 d o f zag gaarne dat de verdere behandeling van het adres van de bouw arbeiders werd uitgesteld tot na de be slissing over den aanleg van de water leiding zelf. De heer E 1 o u t ziet daar van het nut niet in, het eenige verschil tusschen de opvattingen van B. en W. en het ddres is die over het graven van de sleuf in werkverschaffing of niet, waarvan de beslissing allerminst urgent is. De heer G e 1 d o f blijft echter bij zijn aanvankelijke meening. Het voor stel om het maken der voorwaarden enz. van aanbesteding aan B. en W. over te laten, wordt daarna met 6 tegen 1 stem, die van den heer Geldof, aangenomen. Thans komt in behandeling de kwes tie van verplichte aansluiting bij de waterleiding. De voorzitter geeft eene uitvoerige toelichting, op het eer ste gezicht is er iets onsympathieks in deze vrijheidsbeperking gelegen. B. en W. zijn echter tot de overtuiging geko men dat er geen ander middel is om 'n sluitende exploitatie te verkrijgen. Wordt de aansluiting niet verplicht ge steld, dan zal in 't begin een groot te kort zijn dat door belastingen gedekt moet worden, daardoor zou de verdee ling der lasten nog veel minder billijk zijn. De kwestie van de tarieven voor Middelburg 10-XI-'32 Woensdag hoog- - ste luchttemperatuur 8.5 °C; (47 °F); laagste 4.8 °C (48 °F). Heden 9 h: 5.6 °C; 12 h: 9.6 °C. o.l mm regen. Hoogste ba rometerstand 769 mm; laagste 764 mm. Hoogste barometerstand 770.7 mm te Riga; laagste 754.3 mm te V. Manoer. Zwakke tot matige wind uit O. rich tingen, nevelig tot licht of half bewolkt, weinig of geen regen, om het vriespunt des nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. Zon op: 7 h 13; onder 16 h 14. Licht op: 16 h 44. Maan op: 14 h 56; onder: 4 h 05. V.M.: 13 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Nov. Do. Vr. Za. 10 11 12 Hoogwater. 11.41 0.05 12.16 0.39 12.48 Laagwater. 5.46 18.15 6.22 18,51 6.57 19.22 Nov. Hoogwater. Laagwater. Do. '10 1.06 13.24 6.54 19.14 Vr. 11 1.47 14.02 7.32 19.50 Za. 12 2.25 14.37 8.07 20.20 de waterlevering is zeer moeilijk. Hij geeft verschillende wijzen aan waarop de tarieven kunnen worden in elkander gezet, door de vroeger daarvoor inge stelde commissie is indertijd veel en goed werk gedaan en hij brengt die commissie hier nog gaarne hulde. Over den grondslag van de tarieven kan nog nader beraadslaagd worden, de kwes tie waarom het nu gaat is de verplichte aansluiting, om de urgentie van de zaak moet deze kwestie thans worden opge lost. De heer G e 1 d o f verklaart zich principieel voor het voorstel van B. en W., maar heeft nog verschillende feite lijke bezwaren, waarvan de grootste is het tarief; hij vraagt de verzekering dat voor een werkmansgezin niet meer dan 20 ct. per week voor water moet wor den betaald. De heeren Westenbur ger en E 1 o u t zeggen, dat waar men nog niet weet wat de kosten van aanleg van waterleiding zullen zijn, ook het vaststellen van een tarief nog niet kan geschieden. De kwestie is thans alleen of men een tarief, gebaseerd op een ge middelde van 30 per aansluiting, kan aanvaarden. De heer G e 1 d o f blijft nog bezwaar maken tegen het geven van zijn stem wanneer de tarieven niet zijn vastgesteld. De heeren De Vis ser en De Pagter verklaren zich tegenstanders van de verplichte aanslui ting, eerstgenoemde vreest met deze waterleiding een groote lijdensgeschie denis. De heer Brand kan zich op 'n basis van 30 per aansluiting voor de tarieven wel vereenigen met verplichte aansluiting, zij het dan ook in deze moeilijke tijden, noodgedrongen, maar vraagt zeer soepele toepassing van de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1