INGEZONDEN STUKKEN. RECHTZAKEN. SPORT. GEMENGD NIEUWS. BUITENLAND. BEVOLKING. DE STERRENHEMEL 916 NOVEMBER 1932 20 h MT Vh NIEUW- EN ST. JOOSLAND. Vergaderingen, Concerten, enz* B I Groote VI» (dronken) op St. Marie Magdalenadach doe zy luidde jeghe toghe wederte 1 stoep Amborghuusbiers 10 gr., dit be treft het luiden der klok voor het ver drijven van het onweer, DOOR DEN TREIN GEGREPEN. Te Udenhout is zekere P. R., toen hij een overweg wilde passeeren, of schoon de boomen waren neergelaten, door een losse locomotief gegrepen en een tiental meters meegesleurd. Zwaar gewond werd de ongelukkige opgeno men en is daarna spoedig overleden. schaffing der paspoorten acht men dan ook in de huidige omstandigheden on mogelijk. DUITSCHLAND. Von Gronau's a.s, ontvangst, Voor de ontvangst van Wolfgang von Gronau den Duitschen Oceaanvlieger, worden naar Wolf meldt bijzondere voorbe reidingen getroffen. Te Friedrichshafen, waar de vlieger zijn eerste landing in Duitschland zal doen, zal de Wurtembergsche staatspre sident hem namens de rijksregeering en de Wurtembergsche regeering begroe ten. Van Friedrichshafen zal von Gro nau rechtstreeks naar het Noordzee- eiland Sylt doorvliegen, waar hij einde Juli zijn toch om de wereld is begon nen. Berlijn zal von Gronau, wegens het onzekere Novemberweer, niet aandoen; hij is echter van plan na zijn landing op Sylt naar Berlijn te reizen. Hier zal eerst Von Hindenburg en vervolgens de minister van verkeerswezen hem ont vangen. Bovendien organiseeren de vereeni- gingen van Berlijnsche verslaggevers en de Aeroclub van Duitschland ontvang sten te zijner eere. BALKAN. Vluchtende Koninginnen? Eergis ter heeft koningin Maria van Joego Sla- vië (een Roemeensche prinses) Belgrado zeer in het geheim verlaten, z.g.n, om te gaan kuren in Karlsbad, doch naar alge meen wordt aangenomen, om den drei gender wordenden toestand daar te lan- Thans zou ook koningin Giovanna van lgarije (dochter van het Italiaansch koningspaar) toebereidselen maken, om haar land te verlaten in verband met de ernstige onlusten, welke daar drei gen. Naar verluidt, zal zij haar intrek ne men in de koninklijke villa Capodimon- te buiten Napels. Men weet nog niet of zij alleen naar Italië komt of dat koning Boris haar op reis zal 'vergezellen. Op het oogenblik verkeert Bulgarije in een toestand van het openlijk verzet en de generaals eischen van koning Bo ris, dat hij de dictatuur zal invoeren, om dit verzet te onderdrukken. Koningin Giovanna's reis naar Italië schijnt een duidelijke aanwijzing te zijn, dat koning Boris' plannen voor een mi litaire dictatuur thans vastere vorm be ginnen aan te nemen, VER. STATEN. Volgens een telegram uit San Fran cisco zou op den trein van president Hoover een aanslag zijn gepleegd. 3 Mij len ten W. van Pallisade (Newada) werd een zak met dyna'miet gevonden. De trein van den president had 40 minuten vertraging. LE ZOUTE I. P. V, DE ZOUTE? Geachte Redactie! Waarom spreekt men in de Holland- sche bladen en ook in de Middelburg- sche Courant van Ostende en nu weer van Le Zoute in plaats van Oostende en De Zoute? Liggen die gemeenten soms in Wallonië of Frankrijk, of helpt men van hier uit aan de verfransching van Vlaanderen? Dankend voor de plaatsruimte. Hoogachtend, R. Kimpe. [Wij geven den geachten inzender gaarne toe, dat de verfransching van deze Vlaamsche namen niet fraai en niet logisch is. Ook wij schrijven tegen woordig bij voorkeur Oostende i.p.v. Ostende. Maar wanneer Nederlandsche dagbladen in een geval als het onder havige schrijven „Ostende" en „Le Zou te", in plaats van „De Zoute", dan dient men daarin niet, als inzender, een de zerzijds actief „mee-doen" aan de ver fransching van Vlaanderen" te zien, maar een passief registreeren van wat men nu eenmaal als werkelijkheid voor handen vindt zooals ook de heer Kimpe ons aanspreekt met „Redactie" en niet met het Vlaamsche „Opstel- raad".... Het is aan inzender en zijn geestverwanten om daarin ten opzichte van Vlaanderen verandering te bren gen verandering die ook ons zou ver heugen. Maar inzender kan niet verlan gen dat wij, als nuchtere hem wel licht te dezen opzichte al te nuchtere Nederlanders dezelfde kijk op, nog minder dezelfde gevoelens voor, de Vlaamsche quaestie zullen hebben als de meer actieve Vlaamsche strijders zelf, in België en daarbuiten. En uit dat ver schil in standpunt spruiten geschillen en geschilletjes als dat, hetwelk de heer Kimpe hier aanroert, voort. Reden waarom wij er iets uitvoeriger op ant woorden. Red.] DOE MEE! Ons werk gaat goed. Zóó goed, dat we het gewoon niet af kunnen. Het werk dringt zich op, sta pelt zich op. Aan alle zijden zien wij het werk voor het grijpen. Toestanden en gelegenheden noodigen ons uit om ook in andere streken te be ginnen, maar er zijn krachten te weinig om het te volvoeren. Neen!.... het is geen gekheid. Het is ernst, want sterker nog: Onze men- schen ontvangen zelfs uitnoodigingen uit andere streken waar het goede gerucht is doorgedrongen, om ook daar te hel- pen. Maar de onzen zijn overbezet en som- Sterretijd 23 h 15 min. Drie maantjes op dit kaartje: in de Visschen (9 Nov.) Ram (12 Nov.) en tusschen Stier en Wa genman (15 Nov.) Den 11 en Nov. (maar op ons kaartje is dit niet te zien) staat Mars vlak bij R e g u 1 u s, den heldersten ster van de Leeuw. Men zal tot in den nanacht moeten wachten, om dit te zien. Voor den Bredaschen politierech ter stond Maandag o.m. terecht de 24- jarige los werkman K. J. S. uit T h o 1 e n die op 24 September j.l. in het café van M. v. N. op de Markt te Tholen den vis- scher J. S, uit die gemeente met een stoel op het hoofd had geslagen omdat hij dacht dat deze hem met een bran dende sigaret tegen het oog had gestoo- ten. Verdachte werd na het hooren van twee getuigen voor deze mishandeling veroordeeld tot een boete van 15 of 15 dagen hechtenis. De Officier van Justitie had tegen S. een veroordeeling gerequireerd van 25 of 25 dagen hechtenis. Voetbal. Zeeuwsche Voetbalbond, Wedstrijdprogramma voor Zaterdag 12 November. Afd. 1. Z.S.C.Hoek. Wedstrijdprogramma voor Zondag 13 November, le Klasse A, Zeeuwen 2Walcheren 1. Middelburg 3Goes 2. R.C.S. 1Zeeuwsche Boys. Vlissingen 3Zeelandia 3. le Klasse B. HontenisseIJzendijke. BreskensClinge. HoofdplaatSteen. F. C. SluisSluiskil. StoppeldijkHulst 2, le Klasse C. Zierikzee 2Noordgouwe. BrouwershavenSinolo 2. ZonnemaireRenesse. BurghSchouwen. 2e Klasse A. HeinkenszandGoes 3. KruiningenGoesche Boys. Hansweert 2Hansweertsche Boys. 2e Klasse B. Axel 2Oranje. WestdorpeTerneuzen 3. Scheldestrijders 1C, N. A. 1. 2e Klasse C. R, C. S. 2's-H. Arendskerke, Zeeuwen 3Middelburg 4. 2e Klasse D. Zierikzee 3Noordgouwe 2. Zonnemaire 2Renesse 2. Burgh 2Schouwen 2. 2e Klasse E. IJzendijke 2Zeeuwsch VI. Boys. 3e Klasse A. Middelburg 3Zeeuwen 4, 3e Klasse B. C. N, A. 2Terneuzensche Boys, Sluiskil 2B, K. V. V. Terneuzen 4Stoppeldijk 2. 3e Klasse C. Brouwershaven 3Sinoto 4, ONEERLIJKE LOOPJONGEN. Na mens een magazijn aan de Hooftskade is bij de politie aangifte gedaan van ver duistering van plm. 42,50 en een rij wiel, gepleegd door een 18-jarigen loop jongen, die twee uur later te Rotter dam werd aangehouden en naar Den Haag is overgebracht. Het rijwiel had hij in een garage te Rotterdam gestald. DE ONTVLUCHTE GEVANGENE. Men neemt aan dat de man, die Zater dagnacht uit de Haarlemsche Strafge vangenis ontvluchtte, nog steeds in ons land vertoeft. Hoewel hij alleen in zijn hemd gekleed was, moet de man toch kans hebben gezien zich langs de spoor lijn AmsterdamHaarlem en in den Houtrakpolder te verbergen. Maandag nacht heeft hij bij een landbouwer H. v. E., bij Spaarndam ingebroken, waar hij een werkbroek, een jas en een pet, een paar kousen, twee portemonnaies met geld en een fiets heeft meegenomen. Ook heeft hij daar den inwendigen mensch versterkt. De bewoners van het huisje hebben van de inbraak niets gemerkt. De veldwachter van Abcoude heeft een wielrijder aangehouden, die zonder licht reed, doch hem weer laten gaan. Er zijn aanwijzingen, die de veronder stelling wettigen, dat deze wielrijder de ontsnapte gevangene is geweest, Door oen inspecteur van de recherche is Dinsdagnamiddag de Zondagnacht uit de Haarlemsche strafgevangenis ont snapte Duitscher, in den trein naar Duitschland gearresteerd. De man zal weer naar Haarlem op transport wor den gesteld. OPIUM BRENGEN OVER DE GRENS. De politie heeft op Duitsch grondge bied een Nederlander aangehouden, die 300 gram opium aan den man trachtte te brengen. Het onderzoek in deze zaak wordt ovortgezet en men verwacht ar restaties op Nederlandsch grondgebied. Ongelukken. Dinsdagmorgen vroeg is de 46-jarige arbeider W. uit Haaksbergen, die per rijwiel op weg was naar Enschedé, waar hij in een fabriek werkzaam was, aangereden door een autobus. W. werd ernstig gewond. Hij is aan de gevolgen overleden. Het slachtoffer was gehuwd, en vader van zes kinderen. EEN PAARD STEUNT DE ENGELSCHE SCHATKIST. Het renpaard speelt een belangrijke rol in het leven van het Engelsche volk. Het heeft het gedaan sedert de sweep stakes van Dublin zijn gaan groeien en prijzengeld in millioenen hebben ver schaft. De belangstelling voor het ren paard is door die ondernemingen zelfs ver over de grenzen van Britsch gebied gegaan. Vele Engelschen zoeken het voordeel, dat de Ieren ontleenen aan Britschen goklust en de Ieren nog wel, die brutaalweg weigeren rente en aflossing te betalen voor den grond dien zij met Engelsch kapitaal hebben ge kocht over te hevelen naar Engel schen grond. -Maar Engeland 'kan geen sweepstakes op zijn gebied toestaan, omdat de wet het verbiedt. Dit ver biedt de wet niet alleen. Zij verbiedt ook verkoop (en misschien aankoop) van sweepstakeloten. Maar aangezien de Engelschen eenige millioenen hebben besteed aan den aankoop, uit de han den van Engelsche agenten op Engelsch gebied, van sweepstake-tickets, moet men concludeeren, dat de wet niet te best wordt gehandhaafd. Maar de wet zoo ruw met voeten treden, dat men in Engeland zelf sweeps zou organisee ren, dat zou te bar zijn, dat zou niet gaan. Er zijn plannen geweest, om Enge land, in het bijzonder de Engelsche zie kenhuizen, sweepstake-voordeel te be zorgen door het organiseeren van sweeps op het vasteland. Monte-carlo is, genoemd. Maar aangezien Monte-carlo het zelf wel kon, zonder hulp van En gelschen en zonder subsidies aan Engel sche ziekenhuizen, kwam van het plan niets. Het schijnt dus, dat de Engel sche goklust voorloopig niet kan worden gedirigeerd in zoodanige richting, dat arme zieken in het land er profijt van kunnen trekken, Maar inmiddels kan men troost putten uit het feit, dat een paard, een renpaard, toch de Brit- sche regeering helpt haar schulden te betalen. Dit geschiedt op wettige wijze. De Engelsche regeering is n.l. in zeke ren zin een renstalhoudster. Er is een landstoeterij het_ draagt den weilui denden naam van Myrobella heeft dit seizoen zeer op de renbaan uitgeblon ken. Het heeft tot nu toe 11525 pond sterling voor zijn eigenaars gewonnen. Myrobella is het nationale paard, het paard van de regeering, het paard van de belastingbetalers. De vermaarde sport- lord Lonsdale heeft 't in bruikleen, ge- taalt voor zijn training en voor zijn in schrijvingen voor rennen; hij mag twee derde van hetgeen het paard aan prij zen wint opstrijken. Het resteerende derde deel gaat in de schatkist. Myro bella heeft dus zoowat 4000 pond ster ling voor ons verdiend; dat is meer dan de meeste belastingbetalers verdienen. Er was sprake van de landstoeterij op te heffen, als deel van de bezuinigings maatregelen. Maar nu Myrobella winst gemaakt heeft voor de officieele stoe terij, heeft men gemeend van dit bezui nigingsplan te mogen afzien. Welis waar brengen de verrichtingen van het rijksrenpaard niet de enorme bedragen in van een sweepstake in Dublin. Maar Myrobella is een voorbeeld van ordelie vendheid, dat wordt beloond, La ten wij hopen, dat het bestuur van de Dublin Sweepstake het nimmer in zijn hoofd haalt een sweepstake te organi seeren op den ren, waarin Myrobella uitkomt. Gesteld dat het dier het zou winnen.... en aldus verantwoordelijk zou worden voor onrechtmatig verkre gen rijkdom, Het zou het niet overleven. BELGIE. De kwestie der paspoorten. In verband met het voornemen van de En gelsche regeering, te Parijs, Brussel, Berlijn, Den Haag en elders een voor stel te doen tot afschaffing van de pas poorten en visa, wordt naar de Brus- selsche corresp. van de N. Rott. Crt. meldt van officieuze zijde gewezen op het gröote verschil, dal tusschen de ge ografische positie van Engeland en van het vrijwel geheel openliggende België bestaat. Engeland kan altijd in zijn ha vens het binnenkomen van vreemdelin gen controleeren. België kan dit niet, daar men toch niet alle wegen en paden, die van Duitschland, Luxemburg, Frank rijk en Nederland uit over de grens lei den, kan bewaken. Het land zou als het ware overstroomd worden met vreem de arbeidskrachten, wat alleszins onge- wenscht is en trouwens tot ernstige moeilijkheden zou kunnen leiden, Af migen hebben zich dan ook al te veel overwerkt. Meerrtialen worden medewerkers (sters) gevraagd. Vooral intellectueelen zijn er noodig, zoowel met universitaire- als met middelbare opleiding; doch ook de ongeschoolde jongeman of jonge- vrouw kan hier volop werk vinden. Slechts aan twee voorwaarden moet de sollicitant (e) voldoen. Ten eerste moet men hebben een goe de gezondheid en ten tweede moet men hebben een hart vol liefde voor God en voor zijn medemenschen, zoo ongeveer op de wijze als Jezus' hart. Voorts is er in ons werk veel vrede en vreugde te ontvangen; nog meer vrede en vreugde mede te deelen en weinig geld te verdienen. 't Is waar, de tweede en Vóórnaamste voorwaarde is zwaar en er zijn blijk baar weinig menschen onder ons die bovendien voldoende courage hebben om het werk aan te durven. Het werk waar wij op doelen is de „Zending" in onze Indiën, waardoor Je zus in het leven van tallooze donkere zielen wordt gebracht. Het is gewoonte onder de Christenen om in de eerste volle Novemberweek, dus thans van 6 tot 13 November, dit werk met Gebed, Toewijding en Offer te steunen. Want al grijpt het werk om zich heen en al gaat het onze uitgezon den werkers (sters) nog zoo naar den zin, wij thuisblijvers moeten hun het werk mogelijk maken en dat is tegen woordig een heel ding. Daarom richten wij een oproep aan allen die overtuigd zijn dat zeker in deze tijden slechts oprechte toewijding waarde heeft, om het zendingswerk, dat wereldwerk, te steunen. Denk niet dat wij Nederlanders het meeste werk in de zending verrichten. Die tijd is voorbij. In veel gebieden la ten de Indiërs, bezield met de ware Christengeest, zdch opleiden om ,met achterlating van hun eigen omgeving, 't Christendom aan hun landslieden in an dere streken voor te leven. Onze zendelingen hebben daarbij nog slechts de hoofdleiding. Als er iets is dat het persoonlijk le ven kan opheffen, den gemeenschaps zin kan zuiveren en de scheiding tus schen rassen en volken kan wegnemen, dan is dat de geest van Jezus. Daarom: „Denk aan de zending en wensch haar het goede." Voor daadwerkelijke steun of mede werking is het adres: Zendingsbureau van 3e samenwerkende zendingscorpo raties te Oegstgeest. Ook kunt U zich bij uw predikant vervoegen. De gemeentelijke Zen dingsraad van Middelburg. Gedurende de maand October zijn in de gemeente OOSTBURG. Ingekomen: J. Kareis, Knocke; Corns. J. van Dijk, Breda; Joz. Risseeuw met gezin, Zuid- zande; S. C. Boidin geb. Poissonnier, Schoondijke; L. J. Debbaut, Princenhage; Pr. A. Bril uit Zuidzande; D. P, Ekke- bus, Hillegersbergs; Iz. Datthijn en ge zin, Axel; W. M. F. Esser, O. en N. Gastel; Abr. C, Rijnberg, Terneuzen; Suz. Telier geb. De Smidt, Retranche- ment. Vertrokken: M. A. Breemes n. Breda; P. L. Heij- boer naar Vlissingen; J. J. van Hoeve naar Biervliet; Albs M. Maat en gezin naar Nijmegen; Corns, van Harten naar Voorburg; A. Ekkebus naar Breskens; Eliz. Brevet naar Axel; H. Govers naar Roosendaal; J, C, M, de Brijn naar Oudenbosch. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen Hoor den Agent I, JÖOSSE, MIDDELBURG. Electro-Bioscoop (Markt). Dage- gelijks doorloopende voorstellin gen om en 9 uur. Zondags Ma tinee om 3 uur. Vanaf 4 Nov,: „Hans de over winnaar" (der Sieger), Flora-Bioscoop (Noordstraat), da gelijks doorloopende voorstellin gen. 7.30 uur. Zondagmiddag 36 uur matiné. Vanaf 4 Nov.: „Dixiana" (De Carnavalsbruid). Gedurende de maand November 's Woensdags 34.30 en 6.30 8.30 uur en 's Zaterdags 1011.30 en 12.30 en 6,308.30 uur Ten toonstelling Jeugdlectuur in het Schoolmuseum (Nieuwe Haven). Donderdag 10 Nov. Propagjanda- vergadering Chr. Besturenbond, sprs. J. Nauta en A. Stapelkamp Vrijdag 11 November. Abonnements Tooneelvoorstelling. Gezelschap Ver kade De Moordzaak Yorck. Schouwburg 8.15 uur. Zaterdag 12 Nov. Alg. vergadering N. V. Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel te Middelburg. 1.30 uur. Woensdag 16 en Donderdag 17 November. Tentoonstelling van gehoorinstrumenten enz, Afd. Middelburg Ver, t, b. v. Belan gen van Slechthoorenden, So ciëteit „St. Joris." V r ij d a g 18 Nov, Concertvereeniging Calvet-Kwartet Concertzaal 8.15 u. Donderdag 17 November, Lezing ds. A, Landstra, vereeniging van Vrij zinnige Hervormden. Gebouw der Vereeniging 8.15 u. V r ij d a g 18 Nov. Lezing Alg. Ned. Verbond. Spr. J. N. Pattist. Maandag 21 Nov. Lezing Natuurkun dig Gezelschap. Prof. dr. A. J, P. v. d. Broek te Utrecht. Dinsdag 22 Nov. '32 uitvoering Chr. Gem. a Capella Koor „Sursum Corda". Concert- en Gehoor zaal. Dinsdag 22 Novr Bijeenkomst Insti tuut v. Arbeidersontwikkeling afd. M'burg, Spr. G. K. A. Non- hebel. Woensdag 23 November. Lezing Ned. Prot. Bond, Dr. P. H, Ritter Jr., Utrecht. Donderdag 24 Nov. Filmavond In stituut v. Arb. ontwikkeling afd. M'burg. Geluidsfilm „Niemands land" Schouwburg .15 uur. Maandag 28 Nov. Algemeene verga dering der Z. L. M. „De Ver genoeging" 10 uur v.m. Woensdag 30 Nov.: Gen. repetitie. Ver. voor Instrumentale Muziek. Woensdag 30 Nov, Lezing Ver. Leerl, Mach, ter koopvaardij te Middel burg. Spr. Ir. Ravenstein Am- GOES. Landbouw Bioscoop, Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Dinsdag, iederen avond 8 uur voorstelling. Zondag matinée 4 uur. Vanaf 4 Nov.: „De lachesde luitenant (Ein Walzertraum). Cinema theater „Slot Osten de". Zaterdag, Zondag en Maan dag iederen avond 8 uur voorstel ling Zondag matinée 3 uur. Vanaf 4 Nov. „Het Congres danst".

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 6