„NEUTRAAL" GLAZEN BINNENLAND. ZEELAND. ONDERWIJS. KERKNIEUWS. LINTVELT's BAZAR - GOES. No. 265. DE „ROODE" DINSDAG. V.A.R.A. CONTRA P.T.T. a HET „GEMOEDELIJKE" PLATTELAND. DE HAVENWERKEN VAN CURASAO. De salarissen der Provinciale ambtenaren. UITSLUITEND VOOR UW INMAAK. MIDDELBURG. ZEEUWSGH-VLAANDEREN O.D. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D Het besluit van de huisvrouw: „Ik gebruik alléén Blue Band" is een verstandig besluit! Blue Band versch gekarnd - is immers Hollands beste standaardmerk - gewaarborgd door de Blue Bandfabrieken. per ifepond spalcjé VERSCH GEKARND MET 25 °/0 ALLERFIJNSTE ROOMBOTER ONDER RIJKSCONTROLE EEN ZEEUWSCH REGENT UIT HET LAATST DER XVIIIe~EEUW." door Mr. J. H. Bybau. We meldden gisteren reeds de groote drukte op Houtrust in Den Haag bij de groote betooging van S. D. A. P. en N. V, V. tijdens de redevoeringen. Om 2 uur ongeveer verliet de kop van den stoet het terrein. Achter de vaandels liepen de leden van het partij bestuur en van het N. V. V.-bestuur, de Kamerfracties en daarachter sloten zich de tienduizenden deelnemers aan, De tallooze vlaggen en banieren wer den afgewisseld door borden en doeken, waarop de „eischen" vermeld stonden. Deze zijn: „ontwapening", „socialisa tie", „uitvoering van groote werken", „40-urige werkweek" en „extra belas tingheffing van vermogens en hooge in komens". Op groote onderlinge afstan den marcheerden muziekkorpsen mee. Buiten Houtrust heerschte een gewel dig gedrang, in verband met de ver schillende belangstellenden, die terzijde van den weg opgesteld stonden. De politie besloot daarom tot een kleine wijziging der route en leidde de betoogers door de Obrechtstraat en Verhulststraat naar de Stadhouderslaan. Onder een voortdurenden regen trok men door Park Zorgvliet naar het eind punt aan de Van Alkemadelaan, De betooging had onderweg een ge regeld verloop, Zooals vanzelf spreekt veroorzaakte de optocht een vrij aanzienlijke stagna tie in het verkeer. De spreekkoren de den zich onafgebroken hooren. Bij het Vredespaleis dreigde het een oogenblik tot ongeregeldheden te komen toen een groep demonstranten, naar men mede deelde leden van de O. S. P., die zich toegangskaarten hadden weten te ver schaffen, de orde wilden verstoren. De politie greep echter onmiddellijk in en verwijderde eenige personen uit den stoet. Het incident was daarmede geëindigd. Tegen half vier arriveerde de kop van den stoet aan het eindpunt de Van Alkemadelaan. Daarna werd de stoet groepsgewijze ontbonden. Elke groep werd toegesproken. Het duurde eenige uren voordat de laatste betoogers het eindpunt hadden bereikt. In den stoet liep mede een groep demonstranten wel ke een doek medevoerden met een op schrift, waaruit viel af te leiden, dat deze greop vormde een deputatie van de R. K. georganiseerden uit Eindhoven. Deze groep werd door de overige betoo gers luide toegejuicht, Zooals gemeld, zou de V.A.R.A. de socialistische betooging in Den Haag op gramofoonplaten doen opnemen. Hiertoe had zij twee telefoonlijnen Hil versumDen Haag in huur gevraagd, welk verzoek echter door het hoofdbe stuur der P.T.T. is geweigerd. Daarom moest het opnemen van de redevoerin gen in Den Haag zelf geschieden. Het „Volk" bericht nu, dat op advies van haar rechtskundigen adviseur de V.A.R.A. heeft besloten het staatsbe drijf der posterijen en telegrafie in rech ten aan te spreken voor vergoeding van de schade, ontstaan uit de kosten, ver bonden aan het vervoer van apparaten en toestellen naar Den Haag, alsmede van de kosten, voor de technische in stallatie in Den Haag en dat wel uit overweging, dat nog in de regeling van het telefoonverkeer, noch in de wet ook maar iets voorkomt, dat een wei gering als begaan, zou toestaan. In de raadsvergadering van Heesch van Maandag heeft de heer v. d. Heijden een brief voorgelezen, getee- kend door de wethouders en alle raads leden en gericht tegen den burgemees ter. Er worden allerlei beschuldigingen tegen den burgemeester in geuit; er wordt in gezegd, dat de raad den bur gemeester niet kan en mag vertrouwen; dat de burgemeester den raad dwars wil zitten en dit boven de belangen der gemeente stelt. De brief eindigt aldus: Men prevelt wel in gezaghebbende kringen, dat uwe benoeming een vergis sing is of liever een mislukking. Het is te hopen, dat zulks waar is en dat die vergissing of die mislukking alsnog zoo spoedig mogelijk wordt hersteld, want anders is de raad van Heesch verplicht als zijn oordeel naar voren te brengen: „dat uwe benoeming een schandaal in Nederland is", te meer daar uw verle den genoegzaam bekend moet zijn ge weest. Daarom vindt de raad van Heesch 't zoo jammer, dat zulke benoeming des ondanks töt stand is gekomen, want op die manier loopt gevaar, dat er nog veel meer ongelukken van burgemees ters den boer worden opgezonden. Met algemeene stemmen werd, aldus het Hsgz,, besloten, den brief aan de Kroon en aan Ged. Staten te zenden. Naar uit Panama wordt gemeld woedt een hevige storm op de Carabi- sche zee en over geheel midden-Ame- rika. Het Amerikaansche s.s. „San Si meon" en het Engelsche s.s. „Phemius" dat eenige passagiers aan boord heeft, hebben s.o.s.-seinen uitgezonden. Men vreest, dat het Engelsche stoomschip gezonken is, voordat hulp aanwezig kon zijn. Op Jamaica, in Honduras en in Nicaragua is veel schade aangericht. Men vreest dat de havenwerken van Curacao ernstig beschadigd zijn. Ter voorkoming van misverstand ge ven wij hierbij nog wat uitvoeriger weer, wat Ged. Staten van Zeeland in de toelichting op de begrooting 1933 mededeelen in verband met het alsnog niet voorgestelde verlagen der wed den en loonen van het Provinciaal per soneel. In het algemeen gesproken aldus Ged. Staten zijn de wedden en loonen geenszins hoog, in vergelijking met hetgeen elders betaald wordt, veel eer laag te noemen. In het bijzonder geldt dit ten aanzien van de ambtena ren, die in hoogere rangen werkzaam zijn; ten aanzien van de lagere function narissen zou daarentegen, althans met betrekking tot sommigen hunner, en (Ingez. Med.) gelet op den aard hunner werkzaam heden, wellicht de vraag gesteld kun nen worden of hunne belooning niet eenige vermindering zou kunnen on dergaan. Ged. Staten hebben zich hier omtrent nog geen definitieve meening gevormd en wenschen hunne gedach ten dienaangaande nog nader te bepa len; mochten hunne overwegingen er toe leiden bovenbedoelde vraag beves tigend te beantwoorden dan ligt het in hunne bedoeling in de e. v. zitting met voorstellen te komen, teneinde het mo gelijk te maken, dat voor bepaalde aan gewezen groepen en bij aanstelling van nieuw personeel in die groepen, een la gere bezoldiging kan worden toege kend. Een aanleiding te meer om thans niet met een voorstel tot algemeene verlaging der jaarwedden tot de Sta ten te komen, vonden Ged, Staten voorts in de omstandigheid dat tij dens het opmaken der begrooting door de Kroon de verklaring is afgelegd, be doeld in art. II derde lid, der wet van 18 Maart 1932, dat n.l. het gemiddelde der wedden en loonen, inbegrepen het verhaal der pensioenbijdragen, niet voor verlaging in aanmerking komt. Eenjarig bestaan. De tijden gaan snel; dit merkt men dagelijks, maar soms staat men nog ver baasd over de snelheid. Zoo ging het ons, toen we vernamen, dat de Middelburgsche Brandweerver- eeniging, dat is de vereeniging van de manschappen van onze nieuwe brand weer, a.s. Zaterdag reeds haar éénjarig bestaan herdenkt in Mercurius en zulks met medewerking der Mandoline- en Tooneelvereeniging Apollo". Het programma kondigt een drietal éénacters aan. Er zijn maatregelen getroffen, dat mocht onverhoopt dienst moet worden gedaan, de brandweerlieden ten spoe digste de kazerne kunnen bereiken, SAS VAN GENT. Dinsdagmorgen kwam de locomotief der coöperatieve beetwortelsuikerfabriek alhier, toen zij van het station kwam met ramp gela den wagons, in botsing met de juist passeerende personentram der Z.- Vlaamsche Tramweg Maatschappij. Een gedeelte van den personen wagen werd ingedrukt en een zich in dezen wagen bevindende dame Jicht aan beide bee- nen gekwetst. De stoffelijke schade is nog al groot. BRESKENS. De vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, die voor 1933 een 2e Zeeuwsch-Vlaamsche Jaarbeurs organiseert, heeft besloten de beurs niet in houten gebouwen te houden, doch daarvoor ijzeren aan te schaffen. Het totaal aantal te verhuren standruimte is aanmerkelijk grooter dan in 1931, Dit zal thans een oppervlakte beslaan van plm. 1500 m2 tegen 1000 vierk. meter in 1931, BRESKENS. De Vereeniging voor Volksontwikkeling opende het seizoen 1932-'33 met 'n vroolijk programma. De bekende Vlissingsche Jaszband The jol ly Brittannaders trad gisteravond voor haar op. AARDENBjURG. Voorafgegaan door 'n tentoonstelling van de modellen voor BLUE BAND (Ingez. Med.) ,„Ons Jeugdwerk" en een l'ezing van mej. A. M. Bos over: „Ontwikkelings werk— Clubwerk" had Maandagavond de algemeene vergadering' plaats van liet departement Sluis—Aardenburg van liet Nut. De ontvangsten bedroegen over '31- '32 f780, de uitgaven f 674. Als be stuurslid werd de heer I. A. de Brau- wer herkozen. Een drietal lezingen w.o. een. over IJs land en een over Rusland alsmede een cursus voor 'jeugdwerk zullen dezen winter worden gehouden. Geslaagd voor. het Voorloopig Ma chinistendiploma de heer P. Ariëns, leerling van de „De Ruyterschool" te V 1 i s s i n g e n. Uit een oude kerkrekening van Hulst uit 1512 vonden wij enkele aan- teekeningen van betaalde bedragen, die op het eerste gezicht een onder werp betreffen, welke aan profanatie doet denken, want letterlijk luidt het: 1512 een man gezonden te Mechelen om te bezien wat men mette god doen zou, als hij te Repelmonde op thooft was 12 gr.; id. Adr. Martin doen hij te Repelmonde was om den god te haleve 12 gr.; id. Mr. Matheus Kelderman met zinen zuene van verteerde costen als men de god te Repelmonde haelde 8 gr.; als men hem te waghen laedde 10 gr. en van den waghen dede 4 gr. en ten slotte in 1514 bet. Mr. Matheus Kel derman van dat hem bij kerkmrs, be- loeft was voor dat de god bij hem ghe- leydt was 10 Sch. Deze aanteekeningen houden heele- maal geen ontheiliging in, want de God waarvan hier sprake is, zal hoogst waarschijnlijk een groot beeld van den Heiland geweest zijn, dat op het kerk hof thuis behoorde, om bij te bidden voor de dooden of in elk geval iets van dien aard. Feitelijk is een andere post, uit gods dienstig oogpunt vreemder, en wel uit 1415 en later meermalen herhaald: 1415 bet. te Lootius dat de luders droke- -O 3.) Da De Magistraat van Tholen bestond behalve uit een aantal Raden, die voor het leven zitting had den, uit 2 Burgemeesters en 8 Schepenen, die voor een jaar werden benoemd. Elk jaar werd dus, zoo als dat heette, de wet vermaakt. De benoeming ge schiedde door den Stadhouder bij wege van electie, uit een hem aangeboden voordracht. In de maand April kwam de magistraat met den baljuw bijeen en maakte een voordracht op van 4 personen, waar uit twee Burgemeesters moesten worden gekozen. En Baljuw en Raden stelden een lijst van 14 per sonen samen, waarbij dan gevoegd werden de 2, die niet tot Burgemeester waren genoemd. Uit deze 16 koos de Stadhouder dan vervolgens de 8 Sche penen. Volgens het op dit stuk bestaande privilege, dat reeds door Keizer Karei V aan de stad geschon ken was, hadden deze verkiezingen steeds plaats op Sint Servaasdag, den 13en Mei en zoo vinden wij dan ook in het Memoriaal opgeteekend: „1783, den 13 Mei, door Zijn Doorluchtige Hoog heid den Heer Prince van Oranje, Erfstadhouder, geëligeerd als schepen te Tholen, en ten zelvenden dage beëedigd. Deze laatste toevoeging prijkt ook bij de reeds vermelde benoemingen, en bij alle vol gende. Bij elke ambtsaanvaarding werd telkenmale plechtig een eed afgelegd, waarborg voor nauwge zette ambtsvervulling, een traditie, die zich bij alle wisseling heeft gehandhaafd, en zelfs tot nu toe wordt voortgezet, zij het ook, dat in lateren tijd de belofte daarnaast is gekomen. Met die benoeming tot Schepen heeft Van Sta- pele dan zijn intrede in de eigenlijke Regeering der Stad gedaan. Hij was toen nog geen 22 jaar oud. Het ging dus fortuinlijk. Hij bleef eerst bij het financieel beheer. Het thesauriersschap en de Huisschatting werden ook in '83 aan hem opgedragen. In '84 wordt hij secretaris der stad, hetgeen tevens insloot het griffierschap van de Vierschaar. Immers de Magistraat was niet alleen met besturende, ook met rechtsprekende macht bekleed. In dit ambt blijft hij eenige jaren werkzaam, Het dagregister vermeldt daarvan ver der geen bijzonderheden. Er gebeurde ook niet bij zonders. Wel was buiten onze grenzen de Ameri kaansche Vrijheidsoorlog ontbrand, die ons land ook in oorlog met Engeland bracht, en die het voorspel zou worden der bloedige revolutie, maar in het maatschappelijk en staatkundig leven der Repu bliek, hoewel men er met groote belangstelling in meeleefde, was de invloed van deze gebeurtenissen nog niet merkbaar. In die jaren vinden wij in de aanteekeningen slechts opgeteekend zijn huwelijk en een jaar later de geboorte van zijn eerste kind. De doop daarvan het behoeft eigenlijk nauwelijks vermelding, want het past weer zoo volkomen in den tijd, dat het bijna vanzelf sprekend is had plaats in de Waal- sche Kerk. Dan volgt weer een benoeming, in de lijn waarin blijkbaar zijn neiging ging. In 1790 wordt hij „ont vanger van den lOOsten en 200sten penning op de huizen, molens, thienden, dijk- en gorsettingen, col lateraal en rentieren over deze stad en Eijlande Nieuw-Vosmeer en Sint Philippusland". De titel is lang genoeg, en het ambt was dan ook blijkbaar zoo gewichtig, dat de benoeming, die door de stadsre- geering geschiedde door de Staten bevestigd moest worden. Nog eens wordt dan de geboorte van een kind vermeld. Ik zal U met de bijzonderheden uit het familieleven niet teveel vermoeien, doch noem dit nog even, omdat nauwelijks 2 maanden later de aanteekening volgt: 1791, den 25 September is mijn jongste kind, genaamd Anna Lambarta, gestorven, en den 27 daaraan in het Choor der Groote Kerk te Tholen begraven. Soortgelijke mededeelingen be vat het geschrift verscheidene en zij doen ons scherp zien, hoe het schijnbaar zoo paisibele leven van het voorgeslacht telkens wreed werd verstoord. Tal rijker gezinnen dan thans, maar hoe ontzaggelijk veel sterfgevallen Welk een leed moest telkens en telkens weer worden doorgemaakt. Naar het uiter lijk: rust, en heel wat minder nerveus jagen dan tegenwoordig, maar innerlijk waren de levens stel lig niet minder bewogen. Intusschen gaat het leven voort en bereikt Van Sfapele op zijn 31ste jaar een hoogtepunt: 13 Mei 1793 door Zijn Doorluchtige Hoogheid, den Heer Erfstadhouder, geëligeerd als Burgemeester bin nen de Vierschaar der Stad Tholen. En een jaar later; 13 Mei 1794 ben ik geëligeerd en in eed genomen als eerste regeerende Burge meester dezer stad. En hiermede neemt tevens de normale rustige levensloop een einde. De revolutie, in Frankrijk al eenige jaren in vol len gang en toen alreeds over haar hoogtepunt heen, was eindelijk ook overgeslagen naar deze gewesten, De Fransche invloed in ons land nam een aanvang, en de oude Republiek ging te gronde. Op 18 Januari 1795 scheepte het stadhouderlijk gezin zich te Scheveningen in en door de Patriot ten, die nu de macht in handen kregen, met behulp der binnengedrongen Franschen, werd een nieuwe Staatsorganisatie in het leven geroepen. Doordat in Frankrijk toen reeds het ergste ach ter den rug was en de gematigde opvattingen den boventoon voerden, ging ook hier onder leiding der Fransche representanten alles met gematigdheid toe. Aanvankelijk gebeurde niet veel meer, dan dat de oude colleges andere namen kregen en sommige ambtsdragers door andere werden ver vangen. Het Comité revolutionnair, dat zich in Amster dam had gevormd, zond zijn agenten naar alle ste den uit, om daar de burgerijen te bewerken en de Regeeringen om te zetten. Zoo ook naar Tholen. Wij vinden er den weer slag onmiddellijk van in Van Stapele's aanteekenin gen, „14 Februari 1795 ben ik als regeerend Burge meester door een Comité revolutionnair uit de bur gerij dezer stad ontslagen, gelijk toen ook de geheele regeering van hunne posten wierden ontzet, wor dende het geheele land door de Fransche troepen overheerscht". Intusschen, zooals ik reeds zeide, de leiding der omwenteling berustte bij de gematigde elementen, en de Thoolsche burgerij schijnt ook al niet wild- revolutionnair of bloeddorstig te zijn geweest. Blijkbaar ook was Burgemeester Van Stapele een populair man, want na de mededeeling van zijn af zetting volgt onmiddellijk: „ten zelvenden dage wierd ik door de zoogenoem de Volksstem wederom geroepen en als volksver tegenwoordiger aangesteld en beëedigd voor 2 maanden. Het lijkt wel of men wat geschrokken was van zijn eigen kordaatheid en men wist niet beter te doen dan den afgezetten Burgemeester onder een anderen naam maar weer op zijn post te herstel len. Echter ook de van het kussen gestooten oude regenten hadden nog een woordje mee te praten. Zij waren nog volstr.ekt niet volkomen murw en bukten niet aanstonds onder de nieuwe macht. Rustig hebben zij erover beraadslaagd en de aantee keningen vervolgen dan ook: „Deze post is alleen door mij aangenomen oj> aan rading en met overleg van mijn vorige ambtgenoo- ten". Toen de 2 maanden om waren en een nieuw stadsbestuur werd gekozen, nu voor een jaar, be vond Van Stapele zjch wederom onder de geko zenen, maar zijn aarzeling werd nog grooter en de benoeming werd slechts provisioneel door hem aan genomen, „vermits ik begreep dat de aanstelling niet wettig was". Dit begrip schijnt van een juist inzicht te getui gen, want ruim een maand later, op 24' Mei 1795, werd reeds weder in een volksvergadering een nieu we Municipaliteit gekozen „onder welke ik mij niet bevond." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 5