BEURS- EN WISSELKOERSEN. BEURSTHERMOMETER. -VAM MBLLB'S- GOESCHB^ r ONTBYT-KOBK KERKNIEUWS. REGHTZAXEN. LANDBOUW. LAATSTE BERICHTEN. UN0ERWIJS. GEMENGD NIEUWS. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. Obl.markt Schepen - Mijnen - CRISIS-PACHTSTELSEL. AMSTERDAM, 9 November. Het eerste getal is de vorige noteering, daarop volgt de officieele noteering van heden. Ned. 2e 1. 32 1000-5 100%—100%. Ned. 17 1000-4% 101—101. Ned. 31 1000-4 100%—100%. Ned. 32 1000-5 100%—100%. Certificaten-3 84 84. Cert. N.W.S.-2% 70%—70%. O. Indië 22 doll. 1000-6 100% O. Indië 23 100-6 70% O. Indië 16 1000-5 98%—98%. O. Indië 26 1000-4% 94%—95. Duitschl, 100-7 54%—54%. Duitschl. 30 1000-5% 49%-50%. Engl. ,L. 50-200-5 68% Engl. F.L. 50-200-4 74 Zeeuws Hyp. BL5 100y2— lOOi/a- Zeeuws. Hyp. BL4i/2 97—98. A Amsterd. B,ank 107'/s—1053// C Rott. Bankver. 71—71. A Twentsche Bank 93%90 A De Schelde N.B 38% A Pref. Jurgens A 9999% A Ver. Papf. v. Gelder 5654%. C Am. Car Foundry 10%10% C Am. Smelt Ref. 16%—17% C Farbenind. I.G. 7676%. C U. States St. C. 37%—37%. C C.Publ. Serv. 1%1%. C North Am. Cy. 30%30%. A Born. Sum. H.M. 134134%. A Ned. Wol Mij. 5555. A Singkep Tin M. 9290. A J. C. Japan Ln. 34% A Rotterd. Lloyd 61% A S. M. Nederland 68% A Amst. Thee C.M. 3130, A Houth. Alberts 3131%, Ci Peruvian C. Pr. 7— 0i/2. A Southern Rl'w. 9s/8—9% G Union Pac. Rr. 683/4—69%. G Int. Nickel Cy 9ys—9C/2. A Kol. Bank 681/4-691/4. A N.I. Hbk. 1000 62%-6D/2. C Ned. tl. M. 1000 71—70%. A Alg. Kunstz. U. 47%—47% -46%, A v. Berkels Pat. 22% C Calvé-Delft 66%67%. j A C. Suiker Mpij. 26%26. i A Int. Viscose 33%33%. A Küchenm. I. Acc. 3%3%-3%. A Ned. Ford A.M. 122%—123-123% A Philips Gem. B. 132%—134-131. C Unilever 119118 -117. C Anaconda Cop. 21%22%-23. C Bethlehem St. 19%—20%-19% A A.N.I.E.M.—N.B. 198—198. C A. Gas El. Cy. 3%3% C Cities Serv. Cy. 3%3% C Midd. West Ut. A Boeton Mijnb. 18 A Kon. Petr. Mpij. 149%—146%-49% C Contin. Oil Cy. 6%6%-6%. C Shell Union O.C. 7%—7%-7% A Holl. Amer. Lijn 4% A K.N. Stoomb. Mij. 19%19% A Ned. Scheep v. U. 6462%. A H.V. Amsterdam 183%185-82. A Java Cult. Mij. 119118. A N.I. Suiker U. 8180. A Poerworedjo S.O. 88%. A Deli Batavia 146%146%-47%. C Deli Mij. 1000 120%—120-18%. A Senembah 132133-35. C Chicago Milw. 33 A Amst. Rubb. C. 66%66%-65% A Deli-Bat. Rubb. 28—27 A Hessa Rubber 29%28% A Serbadjadi S.R. 24—22 Prolongatie 11 WISSELKOERSEN. AMSTERDAM, Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen New-York Konlnki. Industrie - Rubber Philips 8 Nov. 9 Nov. 8.22% 8.23 59.01 59.09 9.76% 9.76% 34.57 34.56 47.95 47.96 42.90 42.90 2.48% 2.49 •DENSOETEN INVAL; SEDERT ISZ3- (Ingez. Med.) Ned. Herv. Kerk. W. G, v. d. Vliet, em. pred. van Ma- lang, is beroepen te Hontenisse. In het verslag in ons nummer van Zaterdag over de rechtzaak tegen v. d. O. te Terneuzen stond dat o.a, als getuige gehoord was de adjunct-com mies ter provinciale griffie De Munck, die naam is fout, gehoord is mr. J. K. Munters. De Hooge Raad heeft verworpen de cassatieberoepen van de Duitschers H. en F. die in den nacht van 21 op 22 April in zijn woning aan den Groesbeekb sche weg te Nijmegen den ouden heer S .hebben neergeslagen ter zake waar van zij door het Hof te Arnhem ieder tot 41/2 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld met aftrek der voorloopige hechtenis. De rechtbank te 's-Gravenhage heeft vrijgesproken een 46-jarige man, die terecht had gestaan wegens oplich ting van verschillende personen, zich uitgevende als doctor in de handelswe tenschappen. Een jaar en zes maanden gevangenis straf was tegen hem geëischt. De rechtbank achtte het ten laste ge legde niet bewezen en sprak verdachte daarom vrij. De Haagsche rechtbank deed gis teren uitspraak in de zaak tegen den 43-jarigen A. G. te Delft tegen wien door het O. M. een jaar gevangenisstraf was geëischt, waarvan 6 maanden voor waardelijk, terzake van poging tot dood slag gepleegd op zijn gewezen cchtgle- noote op 29 Fe far. j.L te Rijswijk. G. werd veroordeeld tot 6 maanden voor waardelijk met 3 jaar proeftijd.. Voor de Rechtbank te Arnhem stond terecht een pl.rn- KL jarig koopman ,W. H. F. uit Enschede, gedetineerd in de strafgevangenis te Arnhem, die in den nacht van 18 op 19 Juni jj. heeft ge poogd uit deze gevangenis te ontsnap pen. Bij deze poging heeft hij een be waker overvallen en dezen eenige klei ne wonden aan rug en buik toegebracht. Hij stond terecht wegens poging tot doodslag, lichamelijk letsel tengevolge hebbende. Tegen hem werd een verten- ging van zijn gevangenisstraf geëischt van 1 jaar. De man moest nog tot 35 zitten. Verdachte was destijds veroor deeld tot 13 jaar wegens een serie inbra ken in Twente. Verduistering van een ton. Voer de rechtbank te 's-Gravenhage diende gisteren 'de zaak tegen H. v. d. H. kassier der R. Kath. Boerenleen bank te Oegstgeest, wien verduistering van 104.000 is ten laste gelegd. Het O. M. eischte 3 jaar gevangenisstraf. Uitspraak over 14 dagen. Verduistering door een deurwaarder. Itel O. M. bij de rechtbank te Roer mond eischte legen H. R., deurwaarder aldaar, verdacht van lal van verd 1 is- teringen van door hem geinde gelden,! 9 maanden gevangenisstraf. Gouddiefstal bij de Rijksmunt. Voor de Utrechlsche rechtbank stond Dinsdag terecht de 27-jarigc P. J. S., gloei er aan de Rijksmunt, die verdacht werd van diefstal van gouden plaatjes ten nadee'te van dein S.taat der Nederlan den. Verd. die bekende, is bij de Munt werkzaam in de z.g. g'Ioeikamer, waar dagelijks ongeveer 3 a 400 kg goud be werkt wordt, hetgeen een bedrag van f 500.000 vertegenwoordigt. Verd. had op een dag ongeveer 60 gram medegeno men, voor een waarde van f 100. De officier van Justitie noemde het door verd. gepleegde feit een zeer ern stig delict en eischte een gevangenis- Unilever - Markt - Amerika - Suiker - Wettig gedept „eerd 1 straf van tien maanden. 1 De verdediger vroeg een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke veroorderu ling, subs, uiterste clementie. De gemeente Kampen ver huurt stadserven tegen 'n mobiele pachtsom- In het begin van het volgend jaar ko men 21 stadserven der gemeente Kam pen uit de pacht. Deze omstandigheid vormde voor het gemeentebestuur een reden, om te overwegen op welke wij- z® in deze buitengewoon abnormale tijden de verpachting diende plaats te hebben. Voorheen verpachtte men de erven voor den duur van 4 jaren tegen een vooraf bepaalden pachtprijs, vastgesteld (na taxatie) voor 4 jaren op grond van de in den zomer van het jaar van taxa tie geldende markt- en prijsverhoudin gen. Bij het zoeken naar een nieuw stelsel dachten burgemeester en wethouders van Kampen aan drie mogelijkheden t.w.: a. verpachting volgens het bestaande stelsel, doch voor slechts 1 jaar; b. verpachting voor 4 jaren tegen een pachtsom, die elk jaar door deskundi gen, wier beslissing voor beide partij en bindend is, wordt vastgesteld; c. invoering van de z.g.n, mobiele pacht, waarbij de erven voor 4 jaren kunnen worden verhuurd tegen een vooraf voor elk erf vast te stellen pachtsom, echter met dien verstande, dat deze pacht na afloop van elk pacht- jaar eventueel verhoogd of verlaagd wordt tot een vooraf vastgesteld maxi mum en minimum aan de hand van een tabel, welke zich richt naar den melk prijs van het afgeloopen jaar, Burgemeester en wethouders achtten aan de onder a en b genoemde oplossin gen groote bezwaren verbonden en ont wierpen daarom een voorstel, om het pachtstelsel met het oog op de aan staande verhuring van bedoelde 21 er ven te wijzigen in de richting van de mobiele pacht. Aangezien echter bur gemeester en wethouders deze wijzi ging slechts wilden doen gelden voor genoemde 21 erven, stelden zij voor de wijziging der verordening en voorwaar den voor verhuring slechts voor 1 jaar van kracht te doen zijn. Het bestuur van den Kampereilander pachtersbond en de raadscommissie voor Stadserven en landerijen gingen met dif voorstel ac- coord, terwijl ook de gemeenteraad er zich mede heeft vereenigd. Volgens het raadsbesluit wordt bij de schatting uitgegaan van een gemiddel den melkprijs van 5 cent per liter bij 'n gemiddeld vetgehalte aan de Coöpera tieve Zuivelfabrieken te Kampen en 's-Heerenbroek. Is de gemiddelde melk- Pr9® ^us 5 cent per liter, dan betalen de pachters den vollen door den gemeente raad vastgestelden huurprijs; is de melkprijs bv. 7% of 2% cent per liter, dan betaalt de pachter respectievelijk 1 of maal den vastgestelden huur prijs enz. Vóór 15 Februari van elk jaar stellen burgemeester en wethouders de voor het loopende pachtjaar te betalen pachtsom definitief vast (het pachtjaar begint en eindigt 22 Februari.) Dit stelsel met mobiele pachtsom biedt in abnormale tijden, waarin geld en goederen aan groote waarde-verande- ringen onderhevig zijn, groote voordee- len zoowel voor pachter als verpachter, aangezien het risico voor beide partijen begrensd is en een beduidende verbe tering of verslechtering van de conjunc tuur direct in de pacht tot uitdrukking kan komen. Voor bedoelde stadserven is het mo biel maken van de pachtsom in verband C*e" meIkPriis- zeer wel mogelijk. Wel blijft er een gering risico met het oog op andere producten, doch voor de graslandbedrijven der erven zijn de hoofdproducten; melk, vee en hooi, waar bij de melkopbrengst van overwegende beteekenis is. En daar de melkprijzen van grooten invloed zijn op de prijzen van vee en hooi, kan worden aangeno men, dat stijging en daling van den melkprijs een vrij evenredige stijging of daling van de bedrijfsinkomsten tenge volge zal hebben. H. JONGEPIER. f Te Zeist is overleden de heer H. Jon- gepier, die vroeger een lange reeks van jaren te Middelburg bij het open baar onderwijs als hoofd van een der scholen werkzaam is geweest. Ook was hij tal van jaren verbonden aan de Rijksnormaallessen. PROF. DR. J. H. ZAAYER. f In den ouderdom van 56 jaar is Woens dagmorgen te Leiden overleden prof. dr. J. H. Zaayer, Dr. Johannes Henricus Zaayer werd op 29 Mei 1876 te Leiden geboren. Hij studeerde aan de universi teiten te Leiden en Heidelberg in de plant- en dierkunde en in de genees kunde. In 1903 promoveerde hij te Lei den tot doctor in de geneeskunde. Sinds 1914 was hij aan de Leidsche universiteit hoogleeraar in de heelkunde. Prof. Zaayer was een der bekendste chirurgen, niet alleen van ons land, doch ook in het buitenland. Zijn naam was over de geheele wereld bekend. UITSTEL BEHANDELING LOONS VERLAGING NED. SPOORWEGEN. In de heden gehouden bespreking tus- schen de directie en den personeelraad der Ned. Spoorwegen deelde de direc tie mede, de behandeling der tegen 1 Januari a.s. in uitzicht gestelde nieuwe verlaging der loonen met 5 pet. voor- loopig uit te stellen. DE ONTWAPENINGSBESPREKINGEN. Omtrent de ontwapeningsbesprekin gen van het Engelsche kabinet weet de Times mede te deelen, dat het kabinet in de ontwapeningsplannen, die worden onderzocht, de mogelijkheid ziet van een belangrijke verlaging der bewapening te land, ter zee en in de lucht. Èr be staat geen reden om aan te nemen, dat er voornemens bestaan om de luchtvaart in Engeland te beperken, of eenig buiten- landsch of internationaal lichaam het recht te geven mede te beslissen bij de vaststelling der Engelsche luchtvaart- lijnen. DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN DE VER. STATEN, De einduitslag van de presidentsver kiezing is, dat van de 531 kiesmannen, Roosevelt er 472 kreeg, terwijl Hoover er in totaal 59 kreeg en wel uit de Sta ten Maine, Vermont, Connecticut, New- Hampshire, Delaware en Pennsylvania. Van de eerste 8 millioen stemmen, die werden uitgebracht, kreeg Roosevelt er 4.900.000 en Hoover 3.420.000. In het Huis van Afgevaardigden zijn in totaal gekozen 220 democraten en 211 republikeinen. Een versterking dus van de democratische meerderheid. In het Oude Huis hadden zij een meerder heid van slechts 4 zetels. Hoover blijft nog tot Maart in functie. Gezien de overweldigende meerder heid, die de democraat Roosevelt echter heeft behaald, verwacht men niet, dat Hoover tijdens zijn ambtsperiode nog eenige beslissing van principieele betee kenis op economisch gebied of ten aan zien van de buitenlandsche politiek zal nemen. Het is integendeel zeer waar schijnlijk, dat president Hoover uit loy aliteitsoverwegingen reeds overgangs maatregelen zal treffen voor het ko mende bewind van Roosevelt. Of dit zal geschieden door wijziging van het huidige kabinet, die in Decem ber a.s. wordt verwacht of door wijzi ging van de politiek zelf, is nog niet be kend. In elk geval zal in de Amerikaansche buitenlandsche politiek een zekere stil stand ontstaan en pas bij het bijeenko men van de economische wereldconfe rentie valt weer eenig actief optreden der Ver. Staten in de internationale po litiek te verwachten. hij per rijwiel van zijn werk ging, in het Noord-Willemskanaal geraakt en ver dronken. Hij laat een vrouw en 8 kin deren achter. Aan het Winschoterdiep nabij Groningen is Dinsdagnacht een auto door de gladheid van den weg ge slipt en tegen een boom gebotst. De beiae inzittenden, de garagehouder F. uit Winschoten en A. J. uit Vierhuizen, werden ernstig gewond. Tot leeraar aan de Rijkskweek school voor onderwijzers en onderwij zeressen te Middelburg is benoemd de heer G. H. Engelkes te Tiel. Te Ou d-V ossemeer wordt aangevangen met drie cursussen van voortgezet onderwijs aan de rijpere jeugd, aan de O.L.S. met 13 leerlingen, aan de school met den Bijbel met 17 leerlingen en aan de R.K. school met 8 leerlingen. dagmorgen den veekoopman van P. uit Wezep o]i den straatweg1 Zwclle—Amers!- foort, aangereden. De autobus kwam in de stoot te recht, doch werd niet beschadigd. Van P. echter kreeg vrij ernstige Ver wondingen. Dinsdagavond is op den Gronau- schenstraatweg te Enschedé de ar beider te D. door een auto, bestuurd door zekeren L., overreden. De wagen ging het slachtoffer over borst en bee- nen. Met een armbreuk en enkele ge broken ribben is de man naar het zie kenhuis overgebracht. Verdronken. Dinsdagavond is de 23-jarige schip per H. F. M., a.b. van het in de Rijnha ven te Rotterdam liggende sleep- schip „Industrie", bij het dicht leggen van de luiken van het ruim over boord ge slagen en verdronken. POGING TOT MOORD EN ROOF. Oude vrouw het slachtoffer. In het dorp R e s s e n heeft in den afgeloopen nacht een poging tot moord en roof plaats gehad. Omstreeks middernacht werd de bur gemeester van Bemmel, onder welke gemeente het dorp Ressen valt, gewaar schuwd, dat was ingebroken bij de al leenwonende 65-jarige mej. Van Dru- ten in Ressen. Het bleek dat alles was overhoop ge haald en dat een drama had plaats ge had, waarvan de oude vrouw, een we duwe, het slachtoffer was. De vrouw was hevig bloedende in nachtgewaad gevlucht naar den over buurman Th. Hier werd haar nog in den loop van den nacht een verhoor afgenomen. Zij kon een signalement van den dader opgeven. Mej. Van D. vertelde, dat zij onraad in haar woning had gehoord en dat zij toen was opgestaan. Zij zag een man in de deur van haar woning staan, die haar onmiddellijk aanviel en met een mes of door middel van een revolver schot ernstig verwondde. Nog in den loop van den nacht werden de politie autoriteiten van de omliggende gemeen ten gewaarschuwd. Dit had tot resul taat, dat aan de Waalbrug te Nijmegen een politieagent een jongeman aanhield, die aan het signalement beantwoordde. Hij zeide slager te Bemmel te zijn. De politieagent verzocht hem mee te gaan naar het politiebureau. Aan den ingang van het wachtlokaal heeft de man zich losgerukt en een schot op den agent gelost, die aan de hand werd gewond. De man vluchtte. Het onderzoek wordt voortgezet. De gewonde vrouw is in zorgwekken den toestand naar het ziekenhuis te Bemmel vervoerd. Aan den melkoorlog over de melk prijzen te Slavenisse is een eind gekomen, doordat alle leveranciers thans den prijs van 8 cent hebben aangeno men Aan de gemeente T erneuzen is een Rijksvoorschot toegekend van 100 voor het verkrijgen van bouw terrein en 6400 voor den bouw van 3 arbeiderswoningen. Woensdagmorgen vroeg is de te Haren te werk gestelde S. B., toen Ongelukken. Door een onbekende oorzaak sloeg op den Cabergerweg te Maastricht plotseling de motor stil van de auto van den heer R. uit Moresnet (B.) De auto bevond zich toen op de tramrails, terwijl de tram in aantocht was. Hevig verschrikt verlieten de inzittenden de auto. Gelukkig nog juist bijtijds, want even daarna reed tot groote ontsteltenis der omstanders de tram de auto aan stukken. Zonder tot bewustzijn te zijn gekomen is het 5-jarige dochtertje van den heer v. D„ directeur der zuivelfabriek te Haskerhorne, dat Vrijdag door 'n autobus aangereden werd, overleden. Dinsdagmorgen is de heer J. uit O s s met zijn auto op den weg BoxtelEsch in botsing gekomen met een vrachtauto. De heer J. en zijn passagier, de heer L. van Zwanenberg uit Oss werden uit de auto geslingerd. De heer J. is met een gebroken been en inwendige kneuzin gen opgenomen. De heer v. Z. had lichte verwondingen aan zijn hoofd gekregen. Een autobus met ineelinggangors voor de Haagsche betooging1 heeft Maan- Franklin D. Roosevelt, pre sident der Ver. Staten. Hoewel, op het oogenblik, dat wij dit schrijven, de einduitslag officieel nog niet bekend is, kan men uit de heden morgen 1 uur Amerikaansche tijd (7 h Amst. tijd) bekende gegevens afleiden, dat de einduitslag vermoedelijk zal zijn dat Roosevelt 453 van 531 kiesmannen zal hebben, zoodat Hoover over slechts 78 kiesmannen zal beschikken. De ver kiezing van Roosevelt staat dus vast. Dit is een recordmeerderheid bij de presidentsverkiezing, zooals in de laat ste decennia niet meer is voorgekomen. Voor het eerst na 12 jaar zal op het Witte Huis een democraat als president zetelen. Hoover heeft openlijk toegegeven dat Roosevelt de overwinning heeft be haald. Hij zond Roosevelt het volgende felicitatie-telegram: „ik wensch U ge luk met de gelegenheid de Ver. Staten te kunnen dienen en wensch U een suc cesvolle regeeringsperiode." Trouwens er werd in New York al zoo vast op gerekend, dat er den heelen nacht in de hotels en restaurants is doorgefeest ter eere van de „eclatante" overwinning van Franklin D. Geweldige lichtbakken maakten de uitslagen in de verschillende staten bekend. Het middel punt der feestelijkheden vormde het Biltmore hotel, waar Roosevelt met zijn familie verblijf hield. En de groote Ame rikaansche bladen meldden evenzoo Roosevelt's overwinning als een vol dongen feit. Roosevelt dankte in een persconfe rentie al zijn assistenten en helpers voor het bij de verkiezingen behaalde suc ces. Aan het overwinningsfeest in het Bilt- more hotel, namen ongeveer 2000 personen deel, o.w. de democratische candidaat bij de vorige verkiezingen, Al Smith en de boksers Dempsey en Tun- ney. Tengevolge van het ingewikkelde Amerikaansche kiesstelsel zal |de ge heele uitslag pas later bekend kunnen worden gemaakt. Hoofdzaak is hier ech ter het verkrijgen van de meerderheid in de belangrijkste staten. Roosevelt heeft ook de leiding in alle deelen van Hoover's voornaamsten staat Californië, alsmede in den staat van senator Borah, Idaho. Als resultaat van de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, die eveneens zijn gehouden, wordt gemeld, dat het wel zeker geacht kan worden, dat er thans in de vertegenwoordiging een groote meerderheid bestaat, tegen de drooglegging. Volgens Reuter had Amerika een eind gemaakt aan alle geruchten, dat het 'n saaien verkiezingsdag zou worden, want van alle kanten wordt gemeld, dat er zelden of nooit zoo druk gestemd is als gisteren. Van Hyde Park wordt gemeld, dat Roosevelt, de democratische candidaat 's morgens lang had geslapen en zijn ontbijt op bed had genuttigd. Later maak te hij een rondrit over zijn landgoed in zijn kleine open auto, die voorzien is van speciale hefboomen, die het moge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 2