lïrouinciale üfeettttiscHe STALEN MEUBELEN FIRNA L. GABRIËLSE STATEN-GENERAAL ASFALT-WEGEN WEER ER WIND. ZEELAND. No. 265. Twee Bladen. WOENSDAG 9 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. BMNENJUIB. LANGEVIELE •- MIDDELBURG ZIE ETALAGE GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN. Economische wegen S6H0UWEN-DUIVELAND. KORT ZEEUWSGH NIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30. elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent TWEEDE KAMER. Begrooting 1933. Alge- meene beschouwingen. Het nieuw gekozen R. K. Kamerlid mr. Truijen (vacature Ament) wordt beëedigd en neemt zitting. Aangevangen wordt met de algemee- ne beschouwingen over de rijksbegroo- tin gvoor 1933. De heer B r a a t (plattel.) betoogt, dat de handelspolitiek dezer regeering de crisis verergert in plaats van haar tegengaat. Spr. is voorstander van pro tectie voor wat hier geproduceerd wordt. Van belasting op goederen in de doo- de hand, van sterke salarisverminde ring en van cumulatie van inkomens en pensioenen. Spr. critiseert het ispoor- wegbeleid, dat een tekort veroorzaakt van 4 ton per week. Een motie van spr. betreffende cumulatie van functiën en pensioenen, wordt niet voldoende ondersteund en komt dus niet in be handeling. De heer Marchant (v.d.) wijst er op, dat de houding der regeering je gens het wetsontwerp inzake verhoo ging van invoerrechten nog onbekend is. Spr. behandelt vervolgens het rap- port-Welter. De commissie-Weiter heeft haar taak te veel beschouwd als een kwestie van techniek in plaats van een zaak van politieken aard. Voorts oefent spr. cri- tiek op de houding dezer regeering ten opzichte van den Volkenbond. Spr. be toogt, dat het kabinet moet aftreden, of het wetsontwerp inzake invoerrech- tenverhooging intrekken. Anders zal het 't veege lijf niet kunnen redden. Hij critiseert de houding der over heid jegens de gebeurtenissen op 20 Sept. j.l. Zoo noodig brenge Kamerontbinding een betere verhouding tusschen regee ring, Kamer en kiezers. De heer Peereboom (Herv. Ger. Stp.) bestrijdt de politiek der anti-rev. en chr.-hist. fracties. Hij acht steun aan de 'gereformeerde religie noodzakelijk voor behoud van ons volk. Hij betoogt dat de protestantsche belangen in de Grondwet moeten worden vastgelegd anders blijft het met ons volk berg-af gaan. De dieer Duymaer van Twist (a.r.) betoogt dat de regeering van den nood der binnenschipperij niet voldoen de doordrongen is. Hij dient een motie in waarin wordt aangedrongen op meer geldelijke ondersteuning van de bin nenschippers en hun bedrijf. Heden voortzetting. DE INVOER VAN SPEK IN ENGELAND. De Engelsche minister van landbouw Elliot heeft gisteren de handelsverte genwoordigers van Nederland, van Denemarken en van andere spek uit voerende landen ontvangen en hun of ficieel meegedeeld, dat Engeland den invoer van spek en ham met 20 pet. moest verlagen, ten einde de binnen- landsche markt te steunen. De minister verzocht den heeren er bij hun regee ringen op te willen aandringen dat dit voorstel een verstandig onthaal zou vinden. INVOERRECHTEN IN NED.-INDIE. Ingediend is een wetsontwerp tot be stendiging voor het jaar 1933 van de tij delijke opcenten op de invoerrechten in Nederlandsch-Indië. Aan de Memorie van Toelichting ont- ~.e®P®n wij, dat in 1932 in Nederlandsch- Indië, behoudens eenige uitzonderingen aanvankelijk 20 opcenten geheven wer den op de invoerrechten. De nood der schatkist maakte het noodzakelijk, dit aantal opcenten, met uitzondering van die, geheven op het invoerrecht van eenige soorten manufacturen, bij de met ingang van 15 Juni j.l. in werking ge treden wet van 6 Juni 1932 voor het resteerend deel van 1932 te verhoogen tot vijftig. 5 Daar de geldelijke vooruitzichten van Nederlandsch-Indië voor 1933 van dien aard zijn, dat handhaving van deze op- centenheffing onafwijsbaar moet geacht worden, is bij de ontwerpbegrooting voor dat jaar op bestendiging van de heffing van 50 opcenten op de invoer rechten gerekend. De opbrengst der op centen is voor 1933 begroot op 19.400.000 Bij Kon. besluit is, met ingang van 1 Januari 1933, aan dr. K. Heeringa, Rijksarchivaris in Utrecht, op zijn ver zoek, eervol ontslag als zoodanig ver leend, met dankbetuiging voor de be langrijke, door hem den lande bewe zen diensten. Dr. Heeringa aanvaardde zijn ambt aldaar op 1 April 1921. Hij was tot dat tijdstip, van 1 Maart 1912 af, werkzaam geweest te Middelburg als Rijksar chivaris in Zeeland, Voor dien tijd is hij leeraar aan het gymnasium te Schiedam geweest en tevens gemeente-archivaris aldaar. Het Tweede Kamerlid, de lieer Keestra heeft den minister van Bin- nenl'andsche Zaken gevraagd aan tewerk» gestelden bij de gesubsidieerde werkver schaffingen wier werkinkomsten blijven beneden de uitkeering, 'die zij voor hun terwerkstelling als ondersteunden onlf- vingen, een brandstoffentoesl'ag van ten hoogste f 1 per gezin en per week 'te verstrekken. De Minister van Waterstaat heeft Maandag een bezoek gebracht aan en kele Zuiderzeegemeenten in verband met de uitvoering van de Zuiderzeesteun- wet. De Crisis-Zuivel-Centrale brengt ter kennis van belanghebbenden, dat thans een regeling is getroffen, inge volge welke restitutie verleend zal kunnen worden van de heffing op melk poeder, gecondenseerde melk en blok- melk, bestemd voor scheepsprovian- deering, en uitkeering zal kunnen ge schieden van een bijslag voor gesterili seerde melk en room in blikverpak king, aangewend voor hetzelfde doel. Bij de Neder] andsche Spoorwegen is 'n verscherpte controle op de plaats bewijzen voor het reizigersverkeer voor geschreven. (Ingez. Med.) De groote waterval in October 1932 en de bemaling van den Polder Walcheren. Toen na den drogen zomer, in October de groote hoeveelheden regen los kwam, hebben verscheidenen met belangstelling uitgekeken hoe dat voor het gedeelte van den Polder Walcheren, dat bemalen wordt, zou afloopen. Aangenomen kan worden, dat op het bemalen gedeelte in October eene hoeveelheid van ruim 25 millioen m3 water is gevallen. In het be gin van de regenperiode kon eene groo te hoeveelheid water door den drogen grond opgenomen worden, zoodat eerst den 14 October het gemaal in werking behoefde te worden gesteld. De daarop volgende 14 dagen kon het gemaal den waterstand beheerschen. Daarna was de grond geheel doordrenkt en daar de re genval aanhield en door de sluizen vrij wel geen water werd geloosd, was de aanvoer naar het gemaal grooter, dan de hoeveelheid, die het gemaal op het ka naal uitsloeg. De hoogste stand aan het gemaal werd op 1 November waargeno men en bedroeg 0.25 m boven de O van de peilschaal. Vrij plotseling hield de regenval op 1 November op, zoodat op 6 November de waterstand reeds tot 0 was gedaald, waartoe ook de sluizen het hunne bijdroegen, daar in deze periode door de sluizen hoeveelheden water van beteekenis geloosd werden. Door de welwillende medewerking van de gemeente bedrijven van Middel burg en van de N.V. „P.Z.E.M." heeft het gemaal, toen de waterstand boven de 0 op de peilschaal was gestegen, drie maal in den spertijd mogen door werken. Tot op heden heeft het gemaal ruim 10 millioen kubieke meters water op het kanaal door Walcheren geworpen. Aan het gemaal hebben zich geen storingen voorgedaan. Als gij geen zon kunt zijn voor velen, Niet zelve baadt in zonneschijn, Weest niet bedroefd, ge kunt toch [zeker Nog wel een zon voor enk'len zijn. En is Uw licht heel flauw en klein, Tracht dan een lamp, een kaars te [zijn, Spreidt eenig licht toch om U heen Voor enk'len of desnoods voor één. J. v. Rees-v. Nauta Lemke. Opschuiven of wisselen? Op een gisteravond gehouden ouder avond van school A heeft de heer Van Strien een inleiding gehouden over de vraag: of het wenschelijk is, dat de on derwijzer met de klas meegaat, z.g. op schuift met de leerlingen. Spr. wees er in de eerste plaats op, dat, door het opschuifsysteem, de on derwijzer de kinderen beter leert ken nen. In de praktijk blijkt vaak, dat men, na acht of negen maanden, nog vreemd aan enkele leerlingen is, en men ze pas goed leert kennen in de volgende ja ren. En slechts als men ze goed begrijpt, ook moreel, weet men, hoe ze het best behandeld kunnen worden. Op den duur, met het beter leeren kennen, gaat men ook meer aan de kinderen hechten, gaat men van allen houden, zoowel van de bengels als van de braven. In de tweede plaats wordt, als de on derwijzer met de klas meegaat, het on derwijs niet onderbroken. Men behoeft niet eerst na te gaan, hoe ver ze gevor derd zijn. Want wel heeft elke klas een vast leerplan maar in de praktijk kan daar niet immer streng de hand aan ge houden worden. En gaat de onderwijzer met de leerlingen mee, dan weet hij pre cies hoe ver ze zijn, verloopt de overgang zoo vlot als het slechts mogelijk is. Dit zijn de voordeelen voor de kinde ren, en voor den onderwijzer is het van zeer veel belang, dat hij steeds nieuwe leerstof krijgt en zijn onderwijs geen sleur wordt. Hij heeft niet, jaar in, jaar uit, de zelfde serie boekjes, dezelfde sommen, dezelfde taalregels, enz., enz., maar hij moet met de leerlingen mee, moet zelf ook „bij" blijven. Als voordeel van het wisselsysteem het blijven van den onderwijzer steeds in hetzelfde leerjaar, wordt wel genoemd het meer doorkneed worden in de leer stof, maar toch blijft er het gevaar, daar er grenzen zijn, dat de onderwijzer ten slotte denkt „ik weet het nu wel" en zijn onderwijs daardoor machinaal wordt. Ten tweede kan opgemerkt worden, dat enkele krachten bijzonder geschikt kunnen zijn voor bepaalde leerjaren, en spr. ontkent dit niet. Zoo vindt hij zelf onderwijzeressen de beste leerkrachten voor de lagere twee klassen. Niet, omdat ze niet goed onderwijs zouden kunnen geven in de hoogere klasse, maar omdat de onderwijzers meestal niet zoo goed als zij overweg kunnen met de lagere klassen. Als laatste punt noemde spr. het be zwaar tegen het opschuifsysteem, dat de kinderen soms niet overweg kunnen met een bepaalden onderwijzer, en des ondanks dan steeds bij hem moeten blij ven. Maar spr. waarschuwde tegen deze gevallen. Meestal ligt zooiets niet aan den onderwijzer maar aan het kind; kan dat kind het ook niet met een anderen onderwijzer vinden. En spr. deed in deze een beroep op de ouders, om dan met den onderwijzer, die steeds van goeden wil is, samen te werken, om de verstand houding te verbeteren. Nadat spr. zijn lezing onder warm ap plaus beëindigd had, volgde over enkele punten nog gedachtenwisseling met de aanwezigen. Heden (Woensdag) treedt alhier de Verordening op de winkelsluiting in weiking, volgens welke van 15 Mei tot 15 September de winkels in een deel der stad bij de badplaats Zondags v§n 9 uur des morgens tot 10 uur des avonds de eerste 5 werkdagen der week van 5 uur des morgens tot 10 uur des avonds en Zaterdags van 5 uur des mor gens tot 11 uur des avonds geopend mogen zijn. Tevens is bij deze verordening be paald, dat de kappers- en barbierswin kels op Maandag na 1 uur des middags voor het publiek gesloten moeten zijn. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 November j.l. benoemd tot onder- inspecteur van den havenarbeid de heer A. Woudstra, te VI i s s i n g e n. Dijkwerkersvereeniging, „Hebt Uw naasten liei, als U zelve," WESTKAPELLE. Dinsdagavond kwam de dijkwerkersvereeniging „Hebt Uw naasten lief, als U zelve" alhier in het Evangeliesatiegebouw in een zeer druk bezochte ledenvergadering bijeen. Mede aanwezig waren 4 afgevaardig den van de dijkwerkers uit Domburg, van de dijkwerkers uit Zoutelande was bericht ingekomen, dat zij niet vertegen woordigd zullen zijn. De voorzitter memoreerde in het kort wat de resultaten zijn geweest van de gevoerde bespreking met het Polder bestuur van Walcheren, betreffende de 10 pet. loonsverlaging voor de dijkwer kers. Spr. deelde mede, met nog een af gevaardigde, een conferentie gehad te hebben met het Polderbestuur, waarbij op het onbillijke gewezen werd, dat de dijkwerkers met 10 pet. in loon verlaagd werden, terwijl de ambtenaren op het zelfde salaris bleven. En nu uit het pers verslag van de Poldervergadering 24 Sept. 1.1., bleek dat het salaris der amb tenaren onveranderd blijft, heeft het be stuur van de dijkwerkersvereeniging, al dus de spr., gemeend, zoo mogelijk, in samenwerking met de dijkwerkers van Domburg en Zoutelande, een ledenverga dering te beleggen, om te beraadslagen, hoe thans te handelen. Een der aanwezigen merkte op, dat het hem bevreemdde, dat geen der boe- rencommissarissen op de Polderverga dering op deze onbillijkheid heeft gewe zen, waarop de voorzitter opmerkte, dat de heer Wissekerke, zeker wel uit naam der boerencommissarissen, daarop gewe zen heeft. Op voorstel van den voorzit ter werd eenstemmig besloten zich an dermaal tot het Polderbestuur te wen den. De voorzitter las daarop voor een con ceptbrief, te richten tot het Polderbe stuur. Een der aanwezigen gaf daarop te kennen, dat enkele uitdrukkingen te sterk gebezigd waren. De overgroote meerderheid der vergadering deelde evenwel dit gevoelen niet, waarop be sloten werd het voorgelezen schrijven tot het Polderbestuur te richten. In genoemd schrijven wordt o.a. opge merkt: le. In de openbare vergadering van den Polder Walcheren, gehouden 24 Sept. 1.1., werd, volgens het verslag in de pers, door den voorzitter gezegd, dat de Polder op zeer langzame wijze meegegaan is met verhoogingen, wat de dijkwerkers te Westkapelle door ondervinding ten volle beamen. 2e. Dat de voorzitter daarop zei, dat het daarom niet aangaat nu nog meer te verlagen dan andere openbare lichamen, wat niettemin voor de dijkwerkers toch geen verhindering bleek. 3e. Dat de heer Dumon Tak gezegd heeft, dat de salarissen en loonen nooit een sluitpost mogen zijn voor de begroo ting, wat de heer Bosselaar beaamde. Evenwel den dijkwerkers werd gezegd, dat de loonen van hen, ter wille van de belastingbetalers, omlaag moesten, dus werden wel als sluitpost gebruikt. 4e. Gewezen werd op het feit, dat 't vorige loon van 3 gulden per dag nog bij dat van vele andere polders ten achter stond. Vermeld werden de loo nen, uitgekeerd o.a. bij den calamiteu- zen polder van Borsselen, 3 gulden per dag; dat in aangenomen werk stijgt tot 4 ad 4.50. Te Zaltbommel verdienen de steen zetters aan de rivier in aangenomen werk per week 24 gulden, ongeschoolden 16,80 a 21 gulden. Aan de zeewering te Petten (N.H.) verdienen de steenzetters per uur 68 cent, andere dijkwerkers 62 cent per uur. Aan den Rijkswaterstaat aldaar 27 gulden per week. Hiermede meenen de dijkwerkers, dat het loon bij den Polder Walcheren verre blijft beneden dat van andere waterschappen. Opgemerkt werd ook in het schrijven dat de dijkwerkers ontevreden zijn, vooral ook, daar zij alleen een loons verlaging moeten ondergaan. Zij verzoe ken het Polderbestuur nu de Ioonsver- laging ongedaan te maken, of ook deze toe te passen op de ambtenaren. De heer W. Huibregtse kon zich niet vereenigen met het laatste gedeel te. Spr. kon de meening niet deelen, dat dan ook de ambtenaren maar in hun salaris gekort moesten worden. Bij de rondvraag maakte de heer K. C ij s o u w bezwaar tegen premiebeta ling, ingevolge de ziektewet, daar geen der dijkwerkers, doordat zij te weinig dagen aan den dijk werken, in geval van Ook voor de tertiaire wegen Past het ASFALT-procédé NIEMAND houdt de tijden tegen Gaat dus met de tijden mee. (Ingez. Med.) Middelburg 9-XI-'32 Dinsdag: hoogste luchttemperatuur 8.6 °C; (47 °F); laagste 5.3 °C (42 °F). Heden 9 h: 7.5 °C; 12 h: 8 °C. 13.3 mm regen. Hoogste ba rometerstand 765 mm; laagste 762 mm Hoogste barometerstand 774.8 mm te Helsingfors; laagste 746.7 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond: Matige tot zwakke Z. tot W., later waarschijnlijk veranderlijke wind, gedeel telijk bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 7 h 12; onder 16 h 15. Licht op: 16 h 45. Maan op: 14 h 47; onder: 2 h 53. V.m.: 23 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Nov. Wo. 9 Do. 10 Vr. 11 Hoogwater. 11.02 23.30 11.41 0.05 12.16 Laagwater. 5.02 17.35 5.46 18.15 6.22 18.51 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Nov. Hoogwater. Laagwater. Wo. 9 0.17 12.39 6.09 18.30 Do. 10 1.06 13.24 6.54 19.14 Vr. 11 1.47 14.02 7.32 19.50 EERST KIJKEN naar de volmaakte „NILFISK", voordat U een stofzuiger koopt. Demonstraties bij J. M, POL DERMAN, Goes. Tel. 129. (Ing. Med.) ziekte uitkeering krijgen. Men was even wel van oordeel, dat daar weinig aan te doen is, daar men in deze aan de wet gebonden is. Op een vraag van een der aanwezigen, of het niet noodig is, dat de kas van de vereeniging wat versterkt wordt, antwoordde de voorzitter dat dit voorloopig nog niet noodig is. Een der aanwezigen uitte den wensch, dat de uitbetaling van het loon door de bazen geschiedde in het Polderhuis en niet op den dijk. De Voorzitter merkte op, dat het bestellen en het regelen der werk zaamheden geschiedt op den dijk, en was van oordeel, dat het uitbetalen ook op den dijk best kan gebeuren, waar mede de vergadering zich vereenigt. Daarop sloot de voorzitter met een woord van dank voor de talrijke op komst, inzonderheid tot de afgevaar digden van Domburg de vergadering. NOORDGOUWE. In een ondergeloo- pen zanderij in de gemeente Noordgou- we houdt zich een vogel op, dien we in ons land als een zeldzame verschijning mogen aanmerken: de Ibis (Glegadis falcinellus falcinellus (L.). In bouw en houding in rust doet hij sterk aan een wulp denken, zoodat de leek zou mee nen met een zwart exemplaar van deze vogelsoort te doen te heben. De 27-jarige varensgezel J. Schot Cz., van het visschersvaartuig „Tholen 81" is bij het visschen voor den wal van Bruinisse door de gladheid van 't schip te water gevallen en verdronken. De afdeeling Breskens van Floralia houdt a.s. Zaterdag haar jaar- lijksche tentoonstelling.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1