MANIFEST BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. No. 264. Twee Bladen. DINSDAG 8 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang 0. EN W. SOUBURG. Het Hoofdbestuur van de Liberale Staatspartij „De Vrij heidsbond" wendt zich met het volgende manifest tot het Nederlandsche volk „De crisis, die geheel de wereld teistert en waaronder ook Nederland en de overzeesche gebiedsdeelen des Rijks zwaar te lijden hebben, stelt de Regeering en de Staten-Generaal voor de vraag hoe een terugkeer naar de welvaart kan worden be vorderd. Op den voorgrond staat, dat alles moet worden in het werk gesteld om de kunstmatige belemmeringen, die aan handel en verkeer zijn in den weg gelegd, te doen verdwijnen, en om weder te komen tot het vrije ruilverkeer tusschen de volken, waardoor ons land en zijn overzeesche gebiedsdeelen tot welvaart zijn gebracht. De Regeering behoort daarom alles te doen om hiertoe de medewerking van andere Staten te verkrijgen en alles na te laten, wat daartegen ingaat. Ons volksbestaan staat op het spel. Het gaat thans minder dan ooit om de bescherming van belangen van bepaalde groepen, maar om de behartiging van de welvaart van ons geheele volk in al zijn geledingen, van landbouw, veeteelt, handel, industrie en scheepvaart, welke alle in de grootste moeilijkheden verkeeren en welke alle voor de welvaart van ons land onmisbaar zijn. Alleen een doortastende Regeering met ruimen blik kan in dezen tijd leiding aan 's Lands zaken geven, waarbij zij vooral moet doen blijken van den vasten wil om het gezag te hand haven, om al, wat orde en veiligheid verstoort, te keeren. Een Regeering, die voor het drijven van vakvereenigingen zwicht, die toelaat, dat de belangen van de eene groep burgers aan die van een andere groep worden opgeofferd, die door een algemeene winkelsluitingswet en een ontijdige en onpractische uitvoering daarvan de belangen van tallooze middenstanders schaadt, die bovenal een overmatig groot gedeelte van den radio zendtijd beschikbaar stelt voor revolutionnaire propaganda, vol doet niet aan de eischen, die aan de Overheid moet worden gesteld. Zij houdt den terugkeer naar de welvaart tegen en werkt de ondermijning van het gezag in de hand. Een Regeering, die er niet naar heeft gestreefd de kosten der Overheidsdiensten binnen de perken der nationale draag kracht te houden, en, toen die draagkracht ging wankelen, niet tijdig de tering naar de nering heeft willen zetten, kan er thans niet aan ontkomen om de reeds zwaar op de bevolking drukkende lasten nog te verhoogen, hetgeen wederom de terugkeer naar de welvaart bemoeilijkt. De Liberale Staatspartij streeft naar samenwerking van allen, die de belangen der gansche volksgemeenschap tot hun recht willen laten komen en een einde willen maken aan het groepsegoïsme. Zij verlangt een Overheid met krachtig gezag, die zich de bevordering van het algemeen volkswelzijn ten doel stelt en haar beleid bewust op het herstel der welvaart richt. Zij verlangt een voorzichtig en gezond financiëel beheer, dat aan economische tegenslagen weerstand kan bieden. Wij roepen alle ordelievende Nederlanders op om bij de verkiezingen de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond" te steunen en daardoor de verwezenlijking van wat zij verlangt te bevorderen." GOES. VLISSINGEN. ZUID-BEVELAND. Verwachting tot Morgenavond Hoog- en Laagwater te Wemelding® KORT ZEEUWSCH NIEUWS* MIDDELBUPGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide vee! lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent M. DE WITTE, Marnixplein, West-Souburg. awni (Ingez. Med.) DE VOORZIENING DER PSYCHO- PATHEN WETTEN. Ingediend is een wetsontwerp om tij delijke voorziening met betrekking tot het ter beschikking van de regeering stellen van personen, bij wie tijdens het begaan van een strafbaar feit gebrek kige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens bestond. Wanneer men ziet, aldus de Memorie van Toelichting, welk aandeel de ver- mogensmisdrijven in de gevallen van terbeschikkingstelling hebben (meer dan de helft) en daarbij in aanmerking neemt, dat de maatregel somtijds bij de eerste veroordeeling wordt verordend, dan is er grond voor het vermoeden, dat wel eens tot terbeschikkingstelling wordt overgegaan, zoodra een geval van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing van geestvermogens aanwezig is en niet aanstonds wordt overzien langs welke lijnen de toekomstige re- classeering van den verdachte moet verloopen. Men kan deze ruime toepassing uit het oogpunt van doeltreffende voorzie ning op zichzelf van zeer twijfelachtig nut achten. De onvoorwaardelijke ter beschikkingstelling beteekent opneming van den betrokkene in een gesticht, verwijdering dus uit de maatschappij, waarin de terugplaatsing met groote moeilijkheden kan gepaard gaan, ter wijl hij, in de maatschappij gelaten, tas tend en zoekend wellicht zijn assimila tie zou hebben gevonden. Vooral voor de jongeren het overwegend deel der gevallen geldt dit. Van meer dadelijke beteekenis echter is, 4at de aldus uitgevoerde wetten voor steeds stijgende uitgaven plaatsen, die, met name in den tegenwoordigen tijd, niet kunnen worden gedragen. Van 1929 tot 1931 zijn die uitgaven verdrie voudigd. De minister meent daarom, dat men zich rekenschap moet geven, dat uit 'n oogpunt van bescherming van de open bare orde niet alle rechtsgoederen gelijkelijk zijn te waardeeren; misdrijven tegen lijf of leven of tegen de zeden val len 'niet onder hetzelfde oordeel als vele vermogensmisdrijven. Althans is bij deze laatste de eisch redelijk, dat 't gevaar in dat opzicht van een psycho- paath zich door herhaling van feiten moet bewezen hebben, alvorens tot zoo ingrijpenden maatregel wordt overge gaan. In dien zin is dit ontwerp opgezet. Het beperkt er zich, toe de strafbare feiten te noemen, ten aanzien waarvan voor ter beschikkingstelling de eisch van herhaalde recidive, telkens binnen bepaald tijdsverloop, wordt gesteld. Als zoodanig zijn vermeld de vermogens- misdrijven afgezien van drie zeer ernstige delicten: diefstal met geweld of bedreiging, afpersing en afdreiging zoomede de overtredingen, die in art. 37 van het Wetboek van Strafrecht worden genoemd. STEUN EN WERKVERSCHAFFING. De minister van binnenlandsche za ken heeft den gemeentebesturen ge vraagd hoeveel voor steun en werkver schaffing in 1931 is uitgegeven. Voorts wordt een korte opgave verzocht van de uitgevoerde werken. DE „ROODE" DINSDAG, Zooals reeds lang van tevoren was aangekondigd, was het heden in Den Haag de „roode" Dinsdag, georganiseerd door S.D.A.P. en N.V.V. in verband met den aanvang van de algemeene beschou wingen over de rijksbegrooting 1933, om te protesteeren tegen het rapport- Weiter en /de bezuinigingsvoorstellen der regeering. Reeds vroeg bemerkte men in de binnenstad reeds vele groepen demon stranten, die zich gezamenlijk naar Houtrust begaven. Naarmate de och tenduren verliepen en de 36 extra trei nen en ongeveer 1000 autobussen waar mede de deelnemers uit alle oorden des lands aangevoerd werden, aankwamen, werd het steeds drukker. In de omgeving van Houtrust had de politie een uitgebreiden ordedienst in gericht. Op het terrein was het zeer le vendig. De muziekkorpsen, er waren er ongeveer 20, de verder deelnemende vereenigingen en leden der organisaties stelden zich op in afwachting van den aanvang der demonstratie. Het weer werkte echter niet mede. De geheele ochtend viel een druilende regen en het leek er niet naar, dat daar aan spoedig een einde zou komen. Bij Kon. besluit is benoemd tot rid der in de Orde van den Nederlandschen Leeuw Th. C. Sandrock, directeur van de Nederl.-Indische Escompto-Maat- schappij te B a t a v i a. B. en W. van Hilversum stel len in de begrooting voor 1933 voor de opcenten op de personeele belasting te brengen op het maximum (150) en die op de directe belastingen op 80. Gere kend wordt voorts op een verhooging der tijdelijke salariskorting: voor ge huwden op 5 pet., voor ongehuwden op 7% pet. Naar „Het Vaderland" meldt is op gericht een voorbereidend werkcomité tot instelling van een vrijwilligen ar beidsdienst in Nederland. ONWETEND ALS KINDEREN ZIJN verzwijgen zij gaarne, dat zij aan spijs verteringsstoringen, slechten stoelgang, lijden. Verstandige ouders letten hierop en geven hun bijtijds de door H.H. Dok toren aanbevolen Istizin-tabletten, die vrij van schadelijke nevenwerkingen zijn en kinderen zonder bezwaar gegeven kunnen worden, (Ingez. Med.) Gewetenswroeging? Zekere E. W., die eenigen tijd gele den bij den rijwielhandelaar J. alhier 'n rijwiel kocht, (huurkoop) en in gebreke bleef om te betalen, deed dezer dagen bij de politie te Enschedé mededeeling, dat hij het rijwiel verduisterd had. Maandagmorgen is, zooals reeds gemeld, met den Noord-Duitschen mail- trein van 11.38 hier aangekomen de Zweedsche kroonprins, vergezeld van zijn vrouw prinses Louise en zijn adju dant en een hofdame. De vorstelijke reizigers werden hier afgehaald door den commandant der marechaussée, den heer W. G. F. A. Walt-Meijer. In hotel „Zeeland" alhier werd ge luncht, waar den vorstelijken personen door den heer H. J. Smits een album van Walcheren werd aangeboden, dat in dank werd aanvaard. Om 1 uur vertrok de kroonprins, die streng incognito reisde, met de mailboot naar Engeland. De heer A. C. H. Kuijck, inspecteur van de Maatschappij „Zeeland", maakte de reis mede. Het aantal werkloozen is gestegen van 1165 tot 1175, van wie er 108 bij de werkverschaffing zijn geplaatst. RAAD VAN HOEDEKENSKERKE. HOEDEKENSKERKE. In de Maandag gehouden vergadering van den raad der gemeente Hoedekenskerke was wethou der Lous met kennisgeving afwezig. Het bekende adres van de S.D.A.P. inzake objecten nam de raad voor ken nisgeving aan. De raad besloot dezen winter zoo mogelijk bij wijze van werkverschaffing uit te voeren: Middelburg 8-XI-'32 Maandag: hoogste luchttemperatuur 7.6 °C; (46 °F); laagste 4.3 °C (40 °F). Heden 9 h: 5.5 °C; 12 h: 8.2 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand 768 mm; laagste 764 mm. Hoogste barometerstand 772.9 mm te Sarna; laagste 744.3 mm te Isafjord. Zwakke uiteenloopende wind, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig oi geen regen, aanvankelijk zachter. Zon op: 7 h 10; onder 16 h 17. Licht op: 16 h 47. Maan op: 14 h 38; onder 1 h 40. V.M.: 13 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Nov, Hoogwater. Laagwater. Di. 8 10.08 22.48 4.02 16.40 Wo. 9 11.02 23.30 5.02 17.35 Do. 10 11.41 5.46 18.15 Nov. Hoogwater. Laagwater. Di. 8 11.41 5.09 17.34 Wo. 9 0.17 12.39 6.09 18.30 Do. 10 1.06 13.24 6.54 19.14 het verbeteren van de bocht in den dijk bij de herberg van A. van 't West einde; het verbeteren door het uitne men van een bocht in den Fransjesweg; het veranderen van het zoogenaamde Kerkepadje te Kwadendamme in een rijweg, het verbeteren van de scheeps- zate in de haven. Aan werkloon zit in deze werkobjec- ten voor ongeveer 1800. De heer J. B e u 1 e n s vraagt nog naar het loon dat in werkverschaffing zal worden uitbetaald. De Voorzitter antwoordt dat hierover de gemeente geen beslissing kan nemen daar rijks-subsidie zal wor den aangevraagd en mitsdien het uur loon door den minister daarvoor wordt bepaald. Een verordening voor het agentschap der arbeidsbemiddeling stelde de raad vast en wijzigde een verordening tot het heffen van opcenten op de perso neele belasting. Vrijstelling zal worden gevraagd tot het geven van onderwijs in lichamelijke oefeningen aan de openbare lagere school alhier, welke vrijstelling per 1 Januari 1933 vervalt. De gemeentebegrooting 1933 werd vastgesteld in ontvang en uitgaaf ad 42.009 met een post van onvoorziene uitgaven ad 964. Op verzoek van den heer P. J. Hoek van Dijke zal alsnog een benzinelan taarn geplaatst worden aan den Stei- gerweg tegenover de Ned. Herv. Pa storie. Met ingang van gister is te A a g- tekerlke de melkprijs met 2 cenl per liter verhoogd en gebracht van 7 op 9 cent den liter. Bij 't opbergen van glas had de heer M. B. te K a p e 11 e het ongeluk zich zoodanig te bezeeren aan zijn pols, dat directe geneeskundige behandeling moest worden ingeroepen, die dr. Pfeif fer verleende. De te Schore gehouden crisis- colecte heeft f 83.90 opgebracht. De politie te Terneuzen heeft aangehouden en ter beschikking van de Justitie te Middelburg gesteld, zeke ren M. E. C., 25 j„ koopman te St.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1