"llrotiinciale Zeeuxo&che TARZAN BINNENLAND. ZEELAND. KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAP. WEER EN WINR. HANDEL EN NIJVERHEID. No. 263. Twee Bladen. MAANDAG 7 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang GOES. VLISSINGEH. ZUID-BEVELAND. TH0LEN. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.0. KORT ZSEUWSCH NIEUWS. ELECTRO BIOSCOOP Vrijdag a.s. Première van MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.3ft elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden tnededèélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van l7 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent DE STEUN AAN DEN LANDBOUW. Het Kon. Ned. Landbouw Comité heeft zich met een adres tot de Tweede Ka mer gewend, waarin wordt opgekomen tegen een passage in het schrijven van het Verbond van Nederlandsche Werk gevers aan het college over het fiiianci eel beleid der regeering. Tegen het steu nen van den landbouw wordt daarin het bezwaar aangevoerd, dat daardoor de kosten van het leven worden opge schroefd en dientengevolge de werkloos heid in andere takken van bedrijf wordt bevorderd. Het kan niet worden ontkend, aldus het adres, dat inderdaad het treffen van steunmaatregelen ten behoeve van het noodlijdende landbouwbedrijf tengevol ge heeft gehad, dat de prijzen van enke le noodzakelijke levensbehoeften zijn ge stegen. Zuks was trouwens door de ont werpers van die maatregelen voorzien en zorgvuldig afgewogen tegen de voor deelen van de bedoelde steunmaatrege len voor den Nederlandschen boeren stand. Dat evenwel door deze maatrege len de kosten.van het noodzakelijk le vensonderhoud zouden zijn „opge schroefd" in dien zin, dat deze in Neder land nog steeds veel te hooge kosten op het tegenwoordige niveau zijn geble ven, mede doordat de landbouwende be volking voor haar producten een te hoo- gen prijs ontvangt, willen wij met beslist heid ontkennen. Uitvoerig wordt met cijfers een en an der toegelicht. De besturen van den Drentschen en Groninger Boerenbond en van den Agra- rischen Bond in Friesland zonden adres sen van soortgelijke strekking. In den ouderdom van 68 jaar is Zon dag te Amsterdam overleden de heer mr. Alex H. Wertheim, die in zeer veel krin gen te Amsterdam 'n groote bekend heid genoot. De overledene was commis saris van de Bank Associatie, directeur van de Comp. d'Assurance Generale sur la Vie des hommes en president commis saris van de Amsterdamsche diamantslij perij. Naar men uit Oss aan de N. Rott. Crt. meldt is de verzakking in den nieu wen Maasdijk bij Neerloon nog niet zoo danig hersteld, dat alle gevaar is ge weken. Dag en nacht wordt hieraan doorgewerkt. De toestand van den Langelsche dijk te Overlangel is ook van dien aard, dat de uiterste waakzaam heid is geboden. In den ouderdom van bijna 70 jaar is te Den Haag oveiiedlen de heer B. J. Loman, directeur eener muziek school en een zeer bekende persoonlijk heid in de schaakwereld. Autobusconcessie. Ged. Staten van Zeeland hebben een wijziging gebracht in de concessie voor een autobusdienst van Vlissingen over Middelburg naar het Wolphaartsdijksche veer verleend aan Gebr. M. en A. van Fraassen te Vlissingen nader bepaald, dat die dienst niet dagleijks doch dag- lijks met uitzondering van den Zondag, niet tevens zijnde een algemeenen Christelijken Feestdag, tweeden Kerst dag of Nieuwjaarsdag zal worden uitge voerd. Dierenbescherming. In de j.l. gehouden vergadering der afd. Zeeland van de Ned, Ver. tot Be scherming van Dieren traden af: mr. J, Veltman Fruin als bestuurslid en mevr, I. Hesselink-Feitsma als penningmees- teresse. Tot nieuwe bestuursleden werden ge kozen mevr. Veltman Fruin-Buteux te Middelburg en de heer W. Geertse, 't Zand. Mej. H. C. van Hoek, Rouaansche Ka de 134 te Middelburg zal tijdelijk het penningmeesterschap waarnemen. Verschillende mededeelingen werden gedaan, o.a. dat op Dierendag aan lage re scholen te Middelburg en Goes, en aan Zondagsscholen op Walcheren en in Goes propagcndalectuur is verstrekt tot een totaal aan lavan 5000 stuks. In Middelburg, Goes en Zierikzee werden borden geplaatst, die het gebruik van halsters bij het leiden van vee aanbe velen, inplaats van de tot nu toe ge bruikte horentouwen. De hooge waterstand is oorzaak, dat verschillende dieren in de weiden op 't oogenblik zeer veel te lij den hebben, doordat de kleine opper vlakten, die nog boven water uitsteken, onvoldoende voedsel, en door de dras sigheid ook onvoldoende ligplaats bie den. Een vroegere opstalling zou voor de dieren zéér gewenscht zijn! Hondendresseerclub. Vrijdagavond is hier ter stede op gericht een „Hondendresseerclub" met aanvankelijk 9 leden. Het bestuur bestaat uit de heeren J. C. v. d. Velde, voorzitter; J. Snoodijk, secr.-penningm. en J. Borgo, commis saris. Een eerste steenlegging. Zaterdagmiddag tegen drie uur ver- eenigden zich tal van genoodigden en belangstellenden aan den Singelweg, hoek v. Dishoeckstraat om getuigen te zijn van de eerste steenlegging van een nieuw gebouw voor de Coöperatie „de Broederband". De heer A.. de Bart, voorzitter van 't bestuur van „de Broederband" heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder de vertegenwoordigers van de zuster or ganisaties, „de Broederband" en „Voor uit" te Middelburg en die der verschil lende vakvereenigingen. Vervolgens gaf spr. een uiteenzetting van den tegen- woordigen tóestand der bakkerij, die niet meer voldeed en waardoor het noodig was geworden haar te vergrooten. Om dit mogelijk te maken is een terrein van de gemeente aangekocht en spr. hoopte, dat onder leiding van den architect, een ge bouw zal verrijzen de Coöperatie waardig. Hierna legde het 10-jarig dochtertje van den secretaris, jongejuffrouw Wol tering, den eersten steen, waarbij een mand bloemen werd aangeboden. Vervolgens trad de heer L. P. van Oorschot naar voren om in een kern achtige toespraak te wijzen op het nut van coöperatie, waarbij samenwerking tusschen deze en de vakbonden van groot belang is en waarbij hij verschil lende voorbeelden noemde, om aan te toonen, dat het noodzakelijk is, dat ieder in zijn eigen belang zich opgeeft als coöperator. De afgevaardigden kregen hierna ge legenheid het bestuur der coöperatie geluk te wenschen, waarvan velen ge bruik maakten, o.a. de heeren P. C Muller en J. P. van Riel, resp. namens „de Broederband" en „de Vooruit" te Middelburg. Hedenmiddag kwamen per mail- trein alhier aan de Kroonprins en de Kroonprinses van Zweden, die met de mailboot Prinses Juliana de reis naar Engeland voortzetten. IERSEKE. Zaterdagmiddag waren een paar jongens op 't Kerkplein aan 't stoeien, toen de 15-jarige R. B. zooda nig kwam te vallen, dat hij naar bin nen moest worden gedragen en de hulp van dr. Klinkenberg moest worden in geroepen, die een beenbreuk consta teerde. THOLEN. In de gehouden algemeene buitengewone en spoedeischende verga dering van het waterschap „de Vrije Pol ders" onder Tholen, werd een voorstel, in de vorige vergadering ingediend i.z. de polders Oud Strijen (nu vrij) en Schaker- loo (nu lager) gelijk te stellen in lasten voor het stoomgemaal met de andere polders, bij staking van stemmen (24 te gen 24) onbeslist gelaten, zoodat nu van hoogerhand zal moeten worden beslist. Besloten werd aan de pachters der kar- regronden en andere grasettingen, een reductie toe te staan van 40 pet. De weg CadzandZuidzande. Men meldt ons, dat door den A.N.W. B. en de K.N.A.C., in verband met den slechten toestand van den weg Cadzand- Zuidzande, een verzoek tot de betrok ken Gemeentebesturen is gericht om spoedigste verbetering te willen bevor deren. Dezer dagen werd in de Chr. school te Bruinisse een zendigs- avond gehouden. God is in ons, wij ontgloeien door zijn aandrang. Ovidius De kommies der invoerrechten en accijnzen te Aardenburg S. Bee rens wordt overgeplaatst naar Hilvaren- beek. Onder voorzitterschap van den heer P. Wijne is te Philippine een Commissie gevormd om den nieuwbe- noemden Burgemeester, den heer F. Dhooge, op den dag zijner eedsaflegging en installatie feestelijk te ontvangen. Het herv. prov. kerkbestuur van Zeeland heeft tot lid der Commissie van voordracht voor de benoeming van kerkelijke hoogleeraren herbenoemd ds. M. J. Beukenhorst te Sluis en tot zijn se cundus dr. W. H. Weeda te Oosterland. Gekozen tot ouderling in de gere formeerde kerk te Arnemuiden, de heer K. Boone Pzn en tot diaken de heer C. Mesu te Nieuw en St. Joos- land. Zondagvoormiddag had in de Ned. Herv. kerk te Wemeldinge de be vestiging plaats van de naar deze ge meente beroepen predikant uit Stedum (Gr), dr. J. J. Woldendorp, door zijn zwa ger ds. J. C. Wolthers te Putten (Geld.) daartoe overgekomen, welke tot tekst had gekozen 2 Kon. 4:42. Na afloop der bevestigde liet ds. Wolthers den nieu wen Ieeraar toezingen Ps. 134: 4. Des namiddags verbond dr. Wolden dorp zich aan zijn nieuwe gemeente met een predikatie naar Ps. 85 vs. 9. Aan het slot zijner intreepredikatie dankte hij den consulent dr. J. D. Schmidt van Kapelle voor de wijze waarop hij deze de vacante gemeente, 18 maanden op zoo'n voortreffelijke wijze had gediend. Ook de kerkeraad, kiescollege, kerk voogdij en burgerlijke overheid in den persoon van den burgemeester wer den op de meest hartelijke vfijz& toege sproken en dank gebracht voor de wijze waarop zij hem en zijn gezin waren te gemoet getreden en werd door hem een beroep gedaan op de medewerking van de leiders en leidsters van Zondagschool en jeugdvereenigingen. Voorts werd de nieuwe Ieeraar nog toegesproken door den Consulent dr. Schmidt en den bur gemeester, waarna hem werd toegezon gen Gez. 96. Beide diensten was de kerk tot in alle hoeken gevuld. Zondagvoormiddag werd de beroe pen can. A. M. Fransen uit Rotterdam bij de Chr. Ger. Kerk te Biezelinge bevestigd door prof. G. Wisse uit Apel doorn met de woorden uit Richteren 6: 34b, en hij blies met de bazuin. Des na middags deed ds. Fransen zijn intrede en verbond zich aan de gemeente met de tekstwoorden uit 2 Petr. 1 19 de gebrui kelijke toespraken volgden allereerst tot den bevestiger prof. G. Wisse, tot den kerkeraad, het dagelijksch bestuur der gemeente en de kerkvoogdij en notabe len der Ned. Herv. Kerk te Biezelinge. Namens de kerkeraad voerde ouder ling H. Slabbekoorn het woord. Ook werd nog gesproken door prof. Wisse. Beide malen was het kerkgebouw tot in alle hoeken bezet. Van betrouwbare zijde meldt (men ons uit Biezelinge dat de ondteri- handelingen der kerkvoogdij te Biezelin ge met den raad van beheer nog niet erg vlotten, aangezien de raad nog steeds wachtende is o,p het oogenblik dat de kerkvoogden opening van. .zaken «(even om den raad in de gelegenheid te .stel1- len de werkelijke draagkracht van Bie zelinge vast te stellen. Hier uit blijkt het dus, dat het niet waar is, wat door een der kerkvoogden alhier werd be weerd, dat de raad halsstarrig vasthoudt aan een bedrag van 15.000 waardoor het beroepingswerk te Biezeling on mogelijk zou worden gemaakt. Ned. Herv. Kerk. Drietal te 's Gravenhage (vac. Schul- ler) L. D. Poot te Amsterdam; M. G. Gerritsen te Amersfoort en G. J. Waar denburg te Haarlem. Ds. M. Ottevanger te Kampen is be roepen te Arnemuiden. Gerei. Kerk. Ds. D. Ringnalda, sedert 1928 te Middelburg heeft het beroep naar Weesp aangenomen. Zeeuwsche Zangen, Jacob Vreeken Uitg. G. W. den Boer, Middelburg. (-T-) Daad van pieteit, deze uitgave. De nagedachtenis ter eere van den auteur, niet Zeeuw geboren, wel Zeeuw getogen, kennend, wetend, voelend geest, karakter en schoonheid dezer ge westen. En daarvan uitend in zijn ver zen, in selectie thans ieder tot mede ontroering mogelijk. Als de bloemlezer Dr. Sibold S. Smeding in zijn voorwoord schrijft:.... „Ik heb in Vreekens werk den nadruk meenen te bespeuren in zijn liefde voor Zeeland, zijn- historie, zijn legenden, zijn eenvoudige schoonheid, en in zijn liefde tot ons vaderland en tot ons Vorstenhuis. En als een man, die zijn en ons aller moedertaal kent en acht, drong zijn hart hem er toe, in zuiver Nederlandsch en in eenvoudigen dicht vorm neer te schrijven, wat hem be roerde en ontroerde, wat hem als merk waardig of eigenaardig trof ,wat hem lieflijk of indrukwekkend voorkwam, wat hem goed en schoon en nobel voor kwam te zijn Mij dunkt, hij maakte een vers zooals een nijver en kundig man met ijver en liefde voor z'n stiel in den gildentijd zijn meesterwerk bearbeidde: degelijk en deugdelijk, eenvoudig en goed, gevende wat in hem was en niet pretendeerende méér te zijn, dan hij zich zeiven wist." Dat leidde vanzelf tot deze keuze, tot een juiste keuze, inderdaad Zeeuwsche zangen. Zeeuwsch: „Daar werd voor eeuwen land en volk Oranje's hand betrouwd En rijst nog heden 't prinsenlied Uit harten, trouw als goud." Zeeuwsch (Onze Schelde): „Dierb're stroom die Neerlands zijt, Als uw Zeeland Neerlands zijt, Om de wazige luchten ten strande, De heerlijke vruchten te lande, Zeeuwsch: de Walchersche Ballade Het ronde Putje, het zangspel Willebror- dus, de legende Het Beeld van Vrou wenpolder. En in volle overgave van liefde voor ons eiland, zijn frissche Walcherens Duin: „Als een liefdevolle moeder, breidt gij d'armen uit; Sterke, trouwe armen, die g'om Walchrens beemden sluit." Zeeuwsch. Wel zelden toonde een man van „boven de Moerdijk" zóó de bevolking, tot wie zijn werkkring hem voerde, in geaardheid en gewoonte te verstaan en te doorgronden. Zoodat hij niet bleef de beschouwer, de mijme rende „dichter", maar groeide tot één harer. Tot niet de belangstellende, maar de belanghebbende. Zoon van het volk, dat ,,U zijn meening zegt, niet min en niet meer, 't moog u lusten of niet om het even". Dit is de grootste charme, en daarmee de grootste waarde dezer collectie, smaakvol en verzorgd uitgegeven. Voor wie houdt van Zeeland, zijn duinen, zijn wateren, zijn weiden. Meer nóg voor wie zich gehecht weet aan het Zeeuwsche volk: ,,'t Veinst u geen liefde, en huichelt geen trouw, 't Geeft zich met al zijn gebreken Juist, als het is, en van harte en gauw En zijn eed zal het nimmer verbreken." Arbeiders abonnementen tooneel. Het Arbeiders Abonnementen Tooneel te Middelburg heeft voor dezen winter op zijn programma geplaatst een voor- drachtsuitbeelding van Ibsens Peer Gynt, onder leiding van Ru Mulder. Muziek van den kapel Höfelein-Bekker en dan sen van Rudi Mees, zulks op Donderdag 8 December en opvoering van „Liefde in den Sovjet-Staat" door 't gezelschap Verkade op Woensdag 1 Februari. In Maart of April zal nog een avond plaats hebben, waarvan het programma nog niet is vastgesteld. De heer E. van Campen te S t o p- p e 1 d ij k behaalde den eersten prijs voor schilderkunst aan de Academie van Schoone Kunsten te Sint Nicolaas (B.) Steunt bij gelijken prijs en kwaliteit DE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE Gij dient daarmede Uw land En ge bestrijdt de werkloosheid. MIDDELBURG (Ingez. Med.) Middelburg, 7-XI -'32 Zaterdag en Zon dag: hoogste lucht temperatuur 12.3 °C (55 °F); laagste 4 °C (39 °F). He den 9 h: 5.1 °C; 12 h: 7.1 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometer stand 774 mm; laagste 768 mm. Hoogste barometerstand 773.7 mm te Riga; laagste 744.7 mm te Jan Mayen, Verwachting tot Morgenavo&di Zwakke tot matige wind uit O. rich tingen, gedeeltelijk bewolkt, waarschijn lijk droog weer, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 7 h 08; onder 16 h 19. Licht op: 16 h 49. Maan op: 14 h 28; onder 12 h 25. V.M. 13 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Nov, Hoogwater. Laagwater. Ma. 7 8.54 21.42 2.44 15.32 Di, 8 10.08 22.48 4.02 16.40 Wo. 9 11.02 23.30 5.02 17.35 Hoog- en Laagwater te Wemeldusge. Nov. Hoogwater. Laagwater. Ma. 7 10.27 23.08 3.53 16.28 Di. 8 11.41 5.09 17.34 Wo. 9 0.17 12.39 6.09 18.30 CENTRALE VERWARMING reeds voor 450.Installateur: J. M. POLDERMAN, - Goes. - Tel. 129. (Ingez. Med.) De oesterkweek te Ierseke. Vrijdagavond sprak burgemeester Gunning voor de oesterkweekers van Ierseke. Allereerst verontschuldigde hij zijn kennis van het oesterkweekers- bedrijf. Spr. zeide te gelooven in het particulier initiatief, als krachtige prik kel in 't zakenleven en heeft den moed genomen om in de oesterzaken te han delen als belang der gemeente. Want wat moet er komen van den tegenwoor- digen toestand? Doordat de Vebo de prijzen niet kon handhaven, zijn we reeds in prijs tot ongeveer de helft te ruggekomen, een wilde concurrentie die als scherp tweesnijdend zwaard ons al len zal verteren. Welke middelen staan ons nu ten dienste om verbetering te brengen in dezen toestand? Welke uitweg is er, een uitweg die gemakkelijk en prac- tisch te bewandelen is? Kunnen we alle oesters als consortium opkoopen en verhandelen? Hieraan zijn vele bezwa ren verbonden. Er zijn, zeide spreker, twee wegen: opgeven van de vrijheid, met ijzeren banden dwingende organi satie, die we wellicht later (als de an dere niet opgaat) zullen prefereeren. Boven die ijzeren banden staat het sta bilisatiebureau, waartegen evenwel ook enkelen bezwaren hebben. En was er bezwaar tegen het bestuur, dat kun nen we toch zelf veranderen, riet be stuur van het stabilisatiebureau was toch slechts voorloopig. Een ander bezwaar was: komen de stortingen binnen? Dat kunnen we vind<-_. door onwil!''' treffen in het intrekken der certifica ten, dan is die zaak geheel opgelost. Nog een ander bezwaar was dat de goe de soorten denzelfden prijs bedragen als de mindere soorten. jjsn was er de controle op de boeken, dat is toch ook licht te ondervangen. Het vijfde en grootste bezwaar was wel

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1