"Brotrinciale Zteuxu&che GRIEP ZEELAND. WEER EN WIND. BINNENLAND. No. 262. Drie Bladen. ZATERDAG 5 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaarganf. MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN 0.D« M1DDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager,.Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE M1DDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent DE HEFFING DER BELASTINGOP- CENTEN. Blijkens het V.V. >van de Tweede Ka mer over het wetsontwerp tot heffing van opcenten op de gemeente fondsbelasting en de vermogens belasting over het belastingjaar 1933-'34 loofden verscheidene leden het, dat de regeering de noodzakelijke geachte ver sterking der middelen mede zoekt in verhooging van directe belastingen. Verscheidene leden 'verklaarden de hierbedoelde heffing alleen dan te kun nen aanvaarden, indien zij inderdaad van tijdelijken aard is. Wat de voorgestelde heffing van op centen op de vermogensbelas ting betreft achtten verscheidene le den in dezen crisistijd, nu de normale band tusschen vermogen en inkomen is verbroken, doordat 'n groot deel van 't in ondernemingen belegde vermogen geen rente opbrengt, een verzwaring van den druk op de vermogens in beginsel onjuist. Andere leden konden de zienswijze, dat de vermogens reeds te zwaar zou den zijn belast, allerminst onderschrij ven. DE HOOGE WATERSTAND IN" W, BRABANT, De Grondwet verneemt, dat de groote waterlast, die als gevolg van de lang durige regens der afgeloopen weken in Westelijk Noord-Brabant wordt onder vonden, de Commissie van Werkver ruiming aanleiding heeft gegeven den toestand te bespreken, die heerscht in het stroomgebied van de Aa of Weerijs en de Mark, waar uitgestrekte gebieden door het water zijn overstroomd. Het gebied der Haagsche Beemden en de aangrenzende polders vormen weer een uitgestrekte watervlakte. Zoo ooit dan blijkt thans weer eens ten duidelijkste van hoe dringenden aard de uitvoering is der loozingsprojecten, die zijn uitge werkt. Staande de vergadering werd beslo ten een telegram te zenden aan den Commissaris der Koningin, waarin op den heerschenden noodtoestand gewe zen wordt en waarin deze werd uitge- noodigd ten spoedigste een onderzoek daarnaar te doen instellen. Het blad verneemt, dat de technische ambtenaren van den Provincialen Wa' terstaat naar aanleiding van dit tele gram bereids opdracht hebben gekregen zich in het overstroomde gebied van de feiten op de hoogte te stellen. Bij Kon. bestuit is; bepaald, dat de vacature van notaris ter standplaats ge meen te "W a mei, opengevallen door de verplaatsing van W. A. Caron, niet zal worden vervuld. Er zijn wetsontwerpen ingediend, die o.m. een tegemoetkoming aan de tabakscultuurmaatschappijen op Suma tra's O.kust en hulp aan inheemsche be drijven in Ned.-Indië beoogen. Op vragen van het Tweede Kamer lid Keestra heeft de regeering geant woord, dat zij betoogingen als die van 8 November in beginsel geenszins onmo gelijk wil maken, doch alles vermijdt wat deze zou kunnen bevorderen. De Directeur-Generaal der Zuiden, zeewerken maakt bekend, dat met in gang van heden (Zaterdag) de weg over den afsluitdijk tijdelijk voor alle ver keer anders dan ten behoeve van de uit voering van de werken wordt afgeslo ten. De Commissie-Vissering voert in haar rapport over de vraag van de ver. vanging van de zilveren munt door nik kelen pasmunt de overwegingen aan, idie haar hebben geleid tot de conclusie met algemeene stemmen op één na dat op dit oogenblik tot dezen maatregel ui et moet worden' overgegaan. De Commissaris der Koningin in Zeeland bezoekt Maandag 14 Novem ber a.s. de gemeenten Ellewoutsdijk, Hoedekenskerke, Nisse en Kattendijke. Waar is werk Wegens gebrek aan aanvragen, ontvin gen wij deze week geen opgave voor de rubriek „waar is werk'. Ontwikkeling en Ontspanning voor Jeugdige Werkloozen. Gisterenavond had in de trouwzaal ten StadhiSffe de installatie plaats der Commissie, die naar aanleiding van de vergadering van Woensdag 26 October, gevormd is met het doel de ontwikkeling en ontspanning der jeugdige werkloozen te verzorgen. De voorloopige voorzitter, de heer J. Onderdijk heette de ongeveer 30 aan wezige personen welkom en deelde mede, dat de Neutrale Bestuurdersbond voor Walcheren, bericht zond gaarne aan de werkzaamheden der Commissie te zullen medewerken, doch gisteren avond verhinderd was zich te doen ver tegenwoordigen. Staande de vergadering zegden nog hun medewerking toe de Ge reformeerde Jeugdorganisatie, de R.K. Jeugdorganisatie en de R.K. Volksbond. Overeenkomstig het voorstel van den voorzitter besloot de vergadering tot vorming van een centrale commissie, waarin alle medewerkende groepen zul len vertegenwoordigd zijn, en waaruit een dagelijksch bestuur zal worden ge kozen en drie subcommissies. De eerste voor algemeene ontwikkeling, de twee de voor theoretische en praktisch vak onderwijs en slöjd en de derde voor ontspanning. Gedacht is ook nog aan een finan- cieele commissie, doch bij nader inzien vond men het beter de financieele rege lingen aan de centrale commissie over te laten. In deze centrale commissie zal uit ieder Her subcommissies minstens een persoon zitting moeten hebben voor het noodige contact. Als de commissies gevormd zijn en hun hoofdlijnen hebben vastgesteld zal het eerste werk moeten zijn een samen komst met de werklooze jongelui om hen doel en streven uiteen te zetten en hen in de gelegenheid te stellen zich voor een der groepen of onderdeel daarvan op te geven. Spr. deelde mede, dat de heer W. F. van Riet, die voorioopig secretaris was, medegedeeld heeft dit werk om persoonlijke redenen niet meer te kunnen blijven doen en dat spr. zelf zoo met werk is overladen, dat hij het voorzitterschap liever aan een ander wil overgeven. Hierna ging men over tot het vast stellen der samenstelling der commissies In de centrale commissie zullen zitting hebben behalve de heer J. Onderdijk namens het gemeentebestuur, de heeren P. P. Paul voor den Middelb. bestuur dersbond; P. Meliefste voor den Chr Bestuurenbond; A. J. Barto, voor den V. C. J. B.; Ir. B. C. Roeters van Len- nep, directeur der gemeentebedrijven; H. P. Staal, directeur der arbeidsbeurs; J. Lorier jr., voor de C.J.M.V.; A. J. Baaijens voor de A.J.C.; C. Doets, directeur der Ambachtsschool, J. H. Klarenbeek, directeur der Avondschool voor N.O., mr. P. C. de Jonge, direc teur der Handelsscholen; B. L. C Scheers voor den R.K. Volksbond; ds. D. Scheele voor de Geref. Jeugdorga nisatie; P. M. Wolters voor de R.K. Jeugdorganisatie en een vertegenwoor diger van den Neutralen Bestuurders- bond voor Walcheren, vermoedelijk de heer E. J. Pitlo. Uit deze heeren zijn later gekozen tot voorzitter de heer Ir. Roeters van Lennep, tot tweede voor zitter de heer J. Onderdijk, tot eerste secretaris de heer J. Lorier, tot tweede secretaris de heer Barto en tot penning meester de heer Wolters. In de eerste subcommissie hebben zit ting de heeren A. Flipse, A. J. Barto, H. A. Enklaar, P. van Roon, mr. P. C de Jonge en A. G. J. Lichtendahl. In de tweede commissie de heeren L. J. Geers, H. J. van Heulen, L. J. van 't Westende, G. Wagenvoorde, J. H. Klarenbeek, C. Doets, M. Hannaart, C. Roelands, C. H, Dubois en R. van Roo, In de derde commissie de dames M Ingelse en A. Onderdijk en de heeren J. M. Harthoorn, ir. B. C. Roeters van Lennep, dr. S. S. Smeding, L. P. J. Sul kers, A. J, Baaijens, B. M, Wolters, J. Kousemaker, B, H. Lavooij en W. L. Heijboer. Voor zoover ter vergadering aanwe zig, namen alle benoemden hun functie op zich. Op verzoek van den heer Paul be sloot de vergadering den Middelburg- schen Bestuurdersbond in de gelegen heid te stellen voor de commissies, waarin hij nog niet vertegenwoordigd is, nog een lid aan te wijzen. De heer mr. de Jonge had gewaar schuwd tegen het op een hellend vlak komen op deze wijze. Bij de verdere besprekingen zegde de heer Staal zijn volle medewerking Als gij U kromt voor de wereld, dan loopt de wereld over U heen. toe inzake het verspreiden van oproe pingen onder de in de termen vallende jongelui en werden reeds enkele wen ken gegeven, die echter nog geen uit voerige bespreking uitlokten. De sub commissies zullen nu eerst vergaderen en een bestuur kiezen en de centrale commissie bleef direct nog bij elkaar voor haar eerste besprekingen. De voorzitter bracht dank aan den heer van Riet voor het vele werk tij dens de voorbereidingen door hem ver vult. Uit dit alles blijkt wel dat het vraag stuk der jeugdige werkloozen alom groote belangstelling trekt, die het dan ook ten volle verdiend. In de bijeenkomst der centrale com missie besloot deze te beginnen met een beroep te doen op hen, die financieel kunnen en willen helpen. Zij kunnen dit direct doen door gelden te zenden aan den heer P. M. Wolters, postgiro 180432. Een onderscheiding. De groepsleider van de 2e Middelburg- schen padvindersgroep hopman J. J. Meijboom, heeft namens de Middelburg- sche padvinders, aan den heer A. Calatz te Middelburg, onder-directeur van het Middelburgsch Muziekkorps, uitgereikt het Swasticateeken, een medaille van verdienste, als dank voor de hulp door padvinders op muzikaal gebied, geboden. De ter aardebestelling van het stof felijk overschot van den heer J. J. Lam- pert, in leven werkend lid van het Mid delburgsch Muziekkorps zal Maandag plaats hebben, waarbij het Muziekkorps zal mede gaan in den stoet. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt wordt de melkprijs alhier Maandag a.s. verhoogd tot 10 cent per liter. Crisis Comité. Voor het geval van verhindering van één der collectanten, is door het comi té aangesteld als plaatsvervanger collec tant de heer Jacs. Lakké. De heeren Harts, Van Oorschot en Rorije, leden van den gemeenteraad en de heeren B. Huijbregtse en J. Brander hebben zich tot Ged. Staten gewend met verzoek het besluit van den gemeente raad inzake de ziekenhuisverpleging niet goed te keuren. DOMBURG. Gesteund door het legaat van wijlen mej. v. d. Arend, heeft de le denvergadering van het Domburgsche muziekgezelschap „Apollo" besloten tot het bouwen van een grootere tent. De bestaande kiosk is sedert lang te klein. Als bewijs van een gezonden inwendigen toestand in bovengenoemd corps, moge dienen dat het ledental reeds tal van ja ren 33 is gebleven met zeer geringe mu tatie. Eenige dagen geleden ontving de di recteur van „Apollo" uit de handen van den heer L. A. S t o f k o p e r, den voorzitter van „Handelsbelang" te Mid delburg, een fraaie verguld zilveren me daille, uit erkentelijkheid voor de mede werking aan de jubileumfeesten te Mid delburg in September j.l. RAAD VAN IERSEKE, IERSEKE. Op den heer A. Kooman na, die afwezig was vergaderde de raad voltallig onder burgemeester Gunning. Het adres van den gemeenteraad van St. Maartensdijk beoogende de vermin dering der salarissen van burgemeester en secretarissen, stellen B. en W. voor voor kennisgeving aan te nemen. De heer Bom stelt voor adhaesie te betuigen, maar daar blijkt dat het voor stel inmiddels reeds is verworpen, vindt het geen ondersteuning. De winkeliersvereeniging vraagt straf baarstelling van hinderlijk ophouden voor winkeletalage. De heer H a g e verdedigde het, ter wijl de voorzitter moeilijkheden van zoo'n verordening aantoont. Aangaande de korting der jaarwedden van wethou ders en ambtenaren van den Burger! Stand met 3 pet. te korten merkt de heer B o m op dat hieruit blijkt dat Ged. Sta ten de toestand nog niet ernstig opvat ten en niet inzien dat 3 pet. belachelijk is. Het scheelt voor de laatsten notabene 1.50. De heer V a n E s stelt voor 10 pet. te korten, wat niet wordt ondersteund. De heer Cornelisse is het met den heer Bom eens.Bij de kleinen zit het niet: laat ze van boven af beginnen. Nie mand vraagt stemming. De zaak blijft zooals die is. De begrooting 1933 van den vee- en vleeschkeuringsdienst wordt aangeno men, met de vooruitzichten dat aan staande jaar getracht zal worden op eenige posten te bezuinigen. Benoemd wodt tot lid van het Bur ger! Armbestuur vac. De Jager de heer I. Hage. Aanbeveling: G. de Jager en I. Hage." Na de eerste en tweede vrije stemming kreeg I. Hage 5 en Joh. Pad mos 5 st. Bij de derde stemming, her stemming tusschen I. Hage en Joh. Pad mos, kreeg ieder weer 5 stemmen. Bij loting wordt benoemd verklaard de heer I, Hage. Aangebodenwordt de begrooting dienst 1933 tot een bedrag van 132.605. De begrooting zal rondgaan bij ieder raadslid. Vastgesteld wordt de verordening van het agentschap der arbeidsbemiddeling, die voor Ierseke geen enkele sollicitatie of te werkstelling oplevert. Benoemd wordt de heer C. van Oeveren met 6 st. Voor het winterseizoen zal de lage gasprijs worden behouden. De aanvrage vrijstelling van het onderwijs bij licha melijke oefening worden verleend. Bij de rondvraag vraagt de heer Scheele naar een dorpel en een deur in den Bu- renpolder. Door verhooging van het trottoir is daar de dorpel van een huis te laag ge komen en nu vraagt spr. verbetering van gemeentewege, wat wordt verworpen rnet 6 tegen 4 st. De heer V a n E s vraagt verbreeding der Bonestraat. De heerC. Cornelisse dankt namens de bewoners van de Juliana- straat en Bikhof voor de voortreffelijke rioleering daar aangebracht. De heer De Jager vraagt of met Dankdag altijd 't gemeentehuis is geslo- ten. *iÜÜ De heer Hage klaagt over de haven, de slechte ligplaatsen, de straatgebreken in den Burenpolder. De heer G. D a a n e spreekt over de haven, riolen aan de Langeviele en de boot van den heer Bom die gaten draait in de haven. Ditmaal is de laatste spre ker de heer Bom die in een ernstig re quisitoir de stratenpolitiek der gemeen te besprak. De oliebooten in de haven lig gen aan een verkeerde plaats, en de lig plaatsen der haven zijn wel goed, maar de schepen zijn zeer slecht. De voorzitter beantwoordde de ver schillende opmerkingen en vragen. De begrooting zegt de voorzitter geeft geen mooie perspectieven, al is de toestand niet verontrustend. Raad van Nisse. NISSE. In de Donderdagavond gehou den voltallige raadsvergadering werden enkele stukken als het adres van den raad van St. Maartensdijk, en een schrij ven van de prov. commissie der S.D.A.P. voor kennisgeving aangenomen. Op een schrijven van Ged. Staten inzake jaar wedde wethouders en ambtenaar Burg. stand zal worden bericht dat de raad lie ver een verlaging van boven af zou zien Aan den A.N.W.B. toeristenbond in Nederland zal een bijdrage worden ver leend van 5. De belooning voor den Agent der arbeidsbemiddeling werd vastgesteld op 10; benoemd werd de secretaris. De verordening voor het agentschap der arbeidsbemiddeling werd vastgesteld. Eveneens werd besloten de winkelsluitingsverordening zoo te wijzi gen, dat barbiers- en kapperswinkels des Woensdagsavonds mogen openblijven tot 10 uur en gedurende den zomertijd tot 11 uur. Een nieuw reglement van orde voor de vergadering van den raad werd aan genomen en het thans bestaande inge trokken. Besloten werd ook gedurende de maanden April en September de lan taarns te doen branden en 3 kwartier na zonsondergang tot kwart over 10. Be sloten werd den heer De Rijk op te dra gen het maken van bestek en teekening voor de wegverbreeding, waartoe in de vorige vergadering werd besloten en aan de Provincie een renteloos voorschot te vragen. De gemeentebegrooting 1933 werd 1/ jM -- cus ^zuivert Siroop Famei Üw Itóti.twë g n, dóet fióest'.bédprën,^ maakt hëGslijm los! :Pnjs'fl(2-.5Crp; flacon. Vraag- het oordeel van'üw dokter! A'gei>fr;Fa", [J.Meiji- dèrsrra - Den.Hoaq. - ee:.V:!&0ïv<: (Ingez. Med.) Middelburg 5-XI-'32. Vrijdag hoogste luchttemperatuur 13.1 °C; (55 ,°F); laagste 9.1 °C (48 °F). Heden 9 h: 12 °C; 12 h: 12.1 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand 771 mm; laagste 765 mm. Hoogste barometerstand 772 mm. te Valencia; laagste 750.4 te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond; Zwakke tot matige wind uit N, rich tingen, gedeeltelijk bewolkt, droog weer, kouder. Zon op: 7 h 05; onder'16 h 22, Licht op: 16 h 52. Maan op: 14 h 05; onder 23 h 06, Zondag 6-XI-'32, Zon op: 7 h 06; on der 16 h 21. Licht op: 16 h 51. Maan op: 14 h 18. V.M. 13 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingea. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Nov. Hoogwater. Za. 5 6.09 18.59 Zo. 6 7.28 20.22 Ma. 7 8.54 21.42 Laagwater. 0.09 12.48 1.18 14.07 2.44 15.32 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Nov. Hoogwater. Laagwater. Za. 5 7.57 20.35 1.18 13.50 Zo, 6 9.07 21.51 2.28 15.05 Ma. 7 10.27 23.08 3.53 16.28 voorioopig vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op 22.966,50 met een post aan onvoorzien uitgaaf ad 2.005. De opcenten gem. fondsbelasting blij ven hierbij bepaald op 18. RAAD VAN SAS VAN GENT. SAS VAN GENT. Bij de voortzetting van behandeling der gemeentebegroo ting 1933 was wethouder Tack afwezig. De commissie zou willen dat de me- morieposten betreffende fhet openbaar vervolgonderwijs weer definitief op de begrooting komen. Een voorstel-Neeteson .om het loon voor onderwijzend personeel van het onderwijs te verminderen met 1.50 en. dit dus te brengen op 2.75 wordt aan genomen met de stemmen van de hee ren van Goethem, Seybel en de Leux tegen. Een voorstel den post voor Franschen cursus weer op de begrooting te bren gen wordt aangenomen. Tegen stem den de heeren Verschaffel, Neeteson, de Meyer, en Marquinie, Op de begrooting werd voor werk- loozenzorg uitgetrokken 10,000 voor werkverschaffing en 5000 voor steun- verleening. Twee leden van de commissie zou den dit met 100 pet. willen vermeerde ren. Over het voorstel van de S.D.A.P. fractie, n.m.l. de progressieve heffing tot 180 opcenten op de personeele be lasting en 80 opcenten op de grondlas ten staakten de stemmen. Tegen stemden de heeren Verschaf- fel, Neeteson, de Meijer, Kaas en Mar quinie. De herziening der pensioengrondsla gen en de heffing en invordering der personeele belasting worden in ver band hiermede uitgesteld tot later orde. Op de missive van Ged. Staten om ad-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1