"Brouinciale Zteuvo&che BINNENLAND. ONDERWIJS. WEER EN WIND. KERKNIEUWS. STATER-GENERAAL ZEELAND. MIDDELBURG. FLORA-BIOSCOOP" - MIDDELBURG „DIXIANA" „MISSTAPPEN DER JEUGD LANDBOUW. No. 260. Twee Bladen. DONDERDAG 3 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. GOES. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. I0RT ZEEUWSCH NIEUWS. Hoog- en Laagwater te Wemeldmge, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extxa Bewijsnummers 5 cent EERSTE KAMER. Godsdienstige gevoelens krenkende uitingen. Zonder beraadslaging of stemming wordt aangenomen het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag betreffen de internationale tentoonstellingen. Hierna is aan de orde het ontwerp tot aanvulling van het Wetboek van strafrecht met voorzieningen betreffen de bepaalde voor godsdienstige gevoe lens krenkende uitingen. De heer Kranenburg (v.d.) merkt op, dat dit ontwerp, waartegen hij over wegende bezwaren heeft, thuis behoort in een theocratisch staatsbestel. Hij wijst erop, dat het ontwerp aanleiding zou zijn tot weerzinwekkende taferee- len in de rechtszalen en schadelijk zal blijken voor ons godsdienstig, zedelijk en cultureel leven. De heer Heerkens Thijssen (r.-k.) verdedigt het ontwerp, dat hij zeer noodzakelijk acht. Het ontwerp stelt zich op politioneel standpunt en is ten deze niets nieuws. De heer M e n d e ls (s.d) acht dit wetsontwerp een symptoom. Het past in de politieke zeden van het oogenblik. Men is angstig voor den strijd der mee ningen en gunt elkaar niet de vrijheid van gelijk recht. Hier wordt de godsdienstvrijheid be schermd ten nadeele van de aïgemeene vrijheid van gedachtenwisseling. Bovendien is hier geen sprake van een algemeen verbreid euvel. Daarom had men van het strafwetboek moeten afblijven. Hem hindert in dit ontwerp het meest de talmudische spitsvondig heid, waarmee het geconstrueerd is, met invoeging van het dogma der heilige drievuldigheid. De heer De V e er (a.r) noemt alles dat aan Gods majesteit tekort doet, godslastering. Hij staat geheel aan de zijde van den minister. De heer D e Savornin Lohman (c.h.) acht het moeilijk, over dit wets ontwerp nog iets nieuws te zeggen, en motiveert het stemmen zijner fractie vóór het ontwerp. De wet moet dienen om de stelselma tige ondermijning der godsdienstige ge voelens van ons volk, bv. beproefd uit Moscou tegen te gaan. Heden voortzetting. EEN GELUKKIGE OPLOSSING. Jhr. van Beresteyn trekt zich terug voor den heer Van Kempen, De heer Van Beresteyn, die door de afdeeling 's Gravenhage van De Vrij heidsbond, als no. 1 op de candidaten- lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen is geplaatst, heeft in een breedvoerig schrijven aan mr. D. Fock, voorzitter van het Hoofdbestuur van de Liberale Staatspartij ,,De Vrijheidsbond" bericht, te hebben besloten, aan de afdeeling s-Gravenhage te verzoeken, de eerste plaats alsnog aan den heer Van Kem pen te geven. De heer Van Beresteyn herinnert er aan, dat hij van den aanvang af, als zijn overtuiging heeft te kennen gegeven, dat weer een kenner van In- dië in de Kamer moest komen, al achtte hij de verwezenlijking hiervan op den weg te ligggen van de vroegere kies kringen van den heer Van Kempen. De heer mr. D. Fock heeft naar aan leiding van dit schrijven van den heer Van Beresteyn tot dezen een brief ge richt, waarbij hij te kennen geeft, het zeer te waardeeren, dat de heer Van Beresteyn vrijwillig afstand doet van de eerste plaats op de candidatenlijst voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, waarop hij door de Haagsche kiesver- eeniging was gesteld, en dat hij dus loyaal medewerkt, om de kwestie der Indische specialiteit voor De Vrijheids bond in de Kamer tot oplossing te bren gen, aangezien het voor deze partij in derdaad dringend noodzakelijk is, dat een Indische specialiteit in de Kamer wordt gebracht. DE WATERSNOOD BIJ DE SCHIPBEEK. Te Holten is na een beraadslaging ge- houden tusschen provinciale en water staatkundige autoriteiten, over de moei lijke technische vraagstukken overeen stemming bereikt ter verwezenlijking van de beraamde plannen t. a. v. het doorla ten van het water van de Schipbeek bij de Wipperstuw en het verwijderen van den daarbij gemaakten dam. Al het mogelijke wordt thans gedaan, om den onderbouw van de Wipperstuw Zaterdag a.s. gereed te doen komen. Ter bespoediging van de werkzaamheden heeft men steenzetters uit Sliedrecht la ten komen, om bij de stuwwerken te helpen. De spoorlijn tusschen Dijkerhoek en Holten loopt, na uit een deskundige in spectie is gebleken, voorloopig geen ge vaar. DE 8 NOV.-HOOGTIJDAG OP GRAMOFOONPLATEN. „Het Volk" meldde dezer dagen 'n bericht, volgens hetwelk de V.A.R.A. van de soc.-dem. protestbetooging op 8 November te 's-Gravenhage een oogge tuigenverslag op gramofoonplaten zal laten opnemen, waarop ook de redevoe ringen zullen worden vastgelegd, die dan Woensdag 9 November, in den zend tijd van de V.A.R.A. zouden worden uitgezonden, aldus zou het ministerieel verbod worden ondervangen. Naar de „N. R. Ct." thans verneemt, zal deze opneming te Hilversum geschie den en in dit geval zal de N. S. F. een rijkstelefoonlijn moeten huren, benevens nog een gemeentetelefoonlijn van de ge meente 's-Gravenhage, die ook nog een speciale lijn naar de tribune der spre kers zal moeten aanleggen. Men is voor deze uitzending dus weer afhankelijk van het Rijk. Voor het geval het Rijk de telefoonlijn niet beschikbaar zou willen stellen voor deze tegen de regeering gerichte betooging, blijft er nog een andere mogelijkheid, namelijk het opnemen ter plaatse, hetgeen allicht kostbaarder is. Verder zal natuurlijk de Radio-Om- roep-Controlecommissie de teksten van de te houden redevoeringen (op de was platen) moeten goedkeuren, vóór de uit zending van die platen mogelijk is. Voor het geval de Controlecommissie haar goedkeuring niet zal verleenen, kan de V.A.R.A. nog een achterdeurtje vin den door de platen naar Leuven (België) te sturen en ze daar door de Soc. Arb. Radio-Omroepvereeniging te laten af draaien. DE „TOMATEN" COMMISSIE. Het Duitsche kabinet kon in zijn zit ting van gisteren niet tot 'een besluit inzake het vraagstuk van de contingen- teering, in verband met den terugkeer van de z.g.n. tomaten-commissie van haar buitenlandsche reis komen. Heden wordt de conferentie voortgezet en wordt een beslissing verwacht. Mr. W. H. van Helsdingen, secre taris van den Volksraad, is benoemd tot burgemeester van S o e r a b a j»a. Hedenmorgen is het postvliegtuig de Ijsvogel van Schiphol via Marseille naar Indië vertrokken. Drie passagiers maken de reis resp. tot Marseille, Bag dad en Bandoeng mede. Er bestaan plannen om een natio naal park te stichten in het Gooische natuurreservaat. De Gooische belangen- commissie staat er niet afkeerig tegen over. De heer L. J. Mes, lid van den ge meenteraad, heeft zich met de volgende vraag tot Burg. en Weth. gewend: Zijn Burg. en Weth. bereid bij de verstrekking van goedkoope margarine ter voorkoming van eigen distributie apparaat inschakeling van den detail handel te bevorderen. Gced afgeloopen. Gisterenavond is een jong paartje, dat in druk gesprek op den Parallelweg tegen de spoorwegafrastering stond door een motortram uit de richting 's- Heer Hendrikskinderen, gegrepen en over den grond geworpen. Het meisje en de jongeman bekwamen slechts eeni- ge kneuzingen en lichte verwondingen. Als men weet, dat tusschen de tram en de spoorwegafrastering, slechts een ruimte overblijft van 25 a 30 cm, moet Er is geen enkel menschelijk werk,jj dat de mensch niet kan voltooien, als hij maar niet wijfeit, terugschrikt, ver slapt; en gelooft in het welslagen. wel van een bijzonder gelukkigen afloop gesproken worden. Intusschen werd ook nog proces-ver baal van het geval opgemaakt. Het gevaarlijke kruispunt. De A.N.W.B. heeft opnieuw blijk ge geven van haar activiteit en een waar schuwingsbord geplaatst bij „Ma Re traite", dus voor het gevaarlijke kruis punt Overweg, Voorstad-Wilhelmina- straat. Laten we hopen, dat deze jongste A. N.W.B.-daad het aantal ongelukken daar ter plaatse zal weten te verminderen, liefst geheel voorkomen Secretaris B. A. Naar wij vernemen heeft de heer I. Wessel, naar aanleiding van het verzoek van den gemeenteraad, zich opnieuw be schikbaar gesteld als voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur. Chr, Hist. Kiesvereeniging^ SINT LAURENS. Woensdagavond vergaderde de Chr, Historische Kies- vereèniging. Na de gebruikelijke 'ope ning kwam aan de orde, onder de inge komen stukken, een tiental vragen, be treffende gemeentebeleid. Deze vragen waren te laat ingezonden om behandeld te worden, zoodat deze in de eerstvol gende vergadering zullen worden be sproken en voor zoover mogelijk be antwoord. Vervolgens hield de heer Enkelaar uit Middelburg een lezing over „de We reldcrisis", over welk onderwerp hoe wel in pessimistischen toon, aangenaam van gedachten werd gewisseld, DOMBURG. Alhier wordt de rijpere jeugd zoo goed mogelijk aan nuttige be zigheid geholpen. Het aantal leerlingen voor het vervolg onderwijs is reeds ge stegen tot 20. De heer C. Geldof zal in het vereenigingsgebouw een teekencur sus leiden voor jonge vaklieden. Een 7- tal heeft zich reeds opgegeven. Als Domburg nu nog eens een sportterrein kon krijgen, dan zou ook aan de licha melijke ontwikkeling en ontspanning van jeugdige werkloozen en anderen meer zorg kunnen worden besteed dan thans. BIEZELINGE. De heer J. Sparren - tak, lid van de Ned. Herv. kerk te Bie- zelinge heeft een verzoek gezonden aar. het Prov. college van Toezicht, tenein de een oplossing te verkrijgen van het feit dat door hem is verzocht aan de kerkvoogdij om het plaatselijke regle ment op het beheer der kerkelijke goe deren te Biezelinge. Dit verzoek werd door den president-kerkvoogd gewei gerd als zijnde in strijd met de bepa lingen van genoemd reglement, wat dus een gesloten boek zou moeten blij ven voor de lidmaten. Veertigjarig bestaan. BORSSELE. Dinsdag herdacht de zang- vereeniging „Tot Oefening en Uitspan ning" te Borssele haar 40-jarig bestaan. Bij die gelegenheid werd de heer H. de Priester, directeur van genoemde ver- eeniging gehuldigd wegens het feit, dat hij 40 jaren lang zijn beste krachten ge heel belangeloos aan haar heeft gewijd. Een zeldzame prestatie en een zeldzaam jubileum voor wie het vereenigingsleven onzer plattelands-zangvereenigingen kent. Van de oprichting op 1 Nov. 1892 tot heden, wist hij met tfaie volharding de vereeniging in stand te houden. Tij den van inzinking, ook tijden van bloei als nu, heeft de ijverige directeur be leefd. Een en ander werd bij de huldi ging gereleveerd. Het Hofodbestuur van den Bond „Zang Veredelt" in Zeeland feliciteerde bij monde van zijn voorzitter, den heer C. Flipse, den heer De Priester met zijn zeldzaam jubileum en overhandigde hem, namens den Bond een vulpen met in scriptie, als stoffelijk bewijs van waar deering. De vereeniging „T, O. en U.", bij monde van den heer Blok, een harer leden, sprak den dank en de beste wen- schen uit voor haar directeur onder aan bieding van een prachtige bloemenmand. Ook mevrouw De Priester, gedurende 40 jaren een zeer verdienstelijk lid, ontving ff W——1^——BMP—jBBMMggBUWI' I VERTOONT VANAF VRIJDAG 4 NOVEMBER A.S. Ie Hoofdfilm: In de Hoofdrol: (DE CARNAVALSBRUID) BEBE DANIELS - EVERETT MARSHALL ROBERT WOOLSEY - BERT WHEELER „DIXIANA" is Spannend, Romantisch, Boeiend. „DIXIANA" is wel een der kostbaarste Films, ooit in Amerika vervaardigd. Naast Bebe Daniels staat Everett Marshall van de Metropolitain Opera te New-York, en de komieken Robert Woolsey en Bert Wheeler, vermaard geworden door „Rio- Rita" en „Hallo Mexico". 2e Hoofdfilm: Een modern levensbeeld in 7 bedrijven. In scene gezet door den bekenden regisseur Frank R. Capra. In de Hoofdrol: MARCELINE DAY en RALPH FORBES. Zondag 36 uur Matiné. (Ingez. Med.) van haar medeleden een fraai bouquet bloemen, als blijk van waardeering. Tal van brieven, telegrammen, enz. van zustervereenigingen, aan het adres van directeur en vereeniging, bewezen de belangstelling, ook oud-leden waren nog hun directeur niet vergeten. Een gezellige avond met zang en voordracht door de leden in de mooi ver sierde „Gemeentewoning", daartoe be reidwillig afgestaan, getuigde van de lief de en hoogachting van ,,T. O. en U." voor haren directeur. Moge het èn den jubilaris èn de vereeniging gegeven zijn nog lange jaren met evenveel lust den volkszang te beoefenen niet alleen maar ook te veredelen. Uit een café aan den Nieuwen Vlissingschen weg te O. en W. Sou burg is ontvreemd een koperen spaar- koker inhoudende ongeveer 60. Bij het agentschap van de Arbeids bemiddeling te Westkapelle zijn op 1 dezer 45 werkloozen ingeschreven. De collecte voor het Roode Kruis heef te S c h o re 5.72% opgebracht. Vanwege de gewestelijke organi satie „Zeeland" van Patrimonium trad te O u d-V ossemeer in de O. L. school ds. Hetebrij van Rilland op met een rede „Bouwen en Bewaren." De ontvanger van het grenskan- toor te Koewacht, de heer J. J. de Vuijst, wordt met 1 Januari a.s. ver plaatst naar het grenskantoor te Nispen (N.B.) Te Hoofdplaat zal de Konij nen- en Pluimveevereeniging tegen Kerstmis een tentoonstelling organisee- ren, De Ned. Herv. Diaconie te O o s t- b u r g heeft een stuk weiland, gelegen midden in de kom der gemeente aan de Raamstraat, aangekocht met de bedoe ling daarop eerlang een rusthuis voor ouden van dagen te stichten. Te Utrecht slaagde voor het exa men apothekersassistente mej. E. de Bruijne van S c h o o n d. ij k e. Geslaagd voor het voorloopig ma chinistendiploma de heeren J. H. Stant, H. P. Kuijp en J. J. Slingerland alle leer lingen van de „De Ruyterschool" te Vlissingen. Aanwijzing Kweekscholen voor het schoolexamen. De minister van O. K. en W. heeft o.a. de Chr. Kweekschool te Middelburg aangewezen als bevoegd om aan hare leerlingen, die het onderwijs tot het einde hebben gevolgd, op grond van het met gunstig gevolg afleggen van een mondeling en schriftelijk schoolexamen eenmaal per jaar de akte van bekwaam heid uit te reiken, bedoeld in art. 77 onder a, der Lager onderwijswet van 1878, zulks voor de jaren 1932 ^ot en met 1935. Middelburg 3-XI-'32 Woensdag: hoog ste luchttemperatuur 13.1 °C; (55 °F); laagste 10.4 °C (51 °F). Heden 9 h: 12.8 °C; 12 h: 13.2 °C. 1.3 mm regen. Hoog ste barometerstand 770 mm; laagste 767 mm. Hoogste barometerstand 773.0 mm te München; laagste 750.4 mm te Kynn. Verwachting tot Morgeaavo&ch Meest matige Z.W. tot Z.O., later waarschijnlijk weer ruimende wind, ne velig tot half bewolkt, later waarschijn lijk weer toenemende bewolking aanvan kelijk weinig of geen regen en kouder, later zelfde temperatuur. Zon op: 7 h 01; onder 16 h 26. Licht op: 16 h 56. Maan op; 13 h 18; onder: 20 h 16. E.K.: 5 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Nov, Do. 3 4.08 16.39 10.49 23.10 Vr. 4 5.04 17.43 11.46 Za. 5 6.09 18.59 0.09 12.48 Nov. Do. 3 Vr. 4 Za. 5 6.09 6.58 7.57 18.31 19.29 20.35 11.51 0.17 12.48 1.18 13.50 Kerkvoogden en notabelen der Ned. Herv. gemeente te Schore heb ben besloten de pachten van bouw- en weilanden dit jaar te verlagen met 40 pCt. Dit besluit is reeds goedgekeurd door het provinciaal college van toe zicht. Benoemd tot ouderling bij de Ned. Herv. gemeente te S c h o o n d ij k e, de heer J. F, de Winde en tot diaken de heer Iz. Jansen. Ds. J. Jac. Thomson, voorganger van de afdeeling Varsseveld van den Nederlandschen Protestantenbond, heeft een benoeming in gelijke betrekking te Baarn-Bilthoven aangenomen. Weer één. Dinsdag is te Grijpskerke een afdeeling der Z.L.M. opgericht met on geveer 20 leden. Enkele weken geleden is de reeds toen bestaande afdeeling uit- jeengescheurd met 19 tegen 16 stemmen. De suikerfabriek „Wittouck" te Breda. Naar. de Msb. verneemt zal de cam pagne aan de suikerfabriek „Wittouck." te Breda dit jaar tot Januari duren. In den aanvang der campagne moest het werk gedeeltelijk worden stopgezet

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1