"Brouinciale Zteuvosche „NEUTRAAL" GLAZEN BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. LINTVELT's BAZAR - GOES. No, 259. Twee Bladen. WOENSDAG 2 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang, -VAN MBLLE'S- GOESCHB^ ONTBYT-KOBK MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN. IUID-BEÏELI1D. NOORD-BEVELAND. Verwachting tot Morgenavond^ Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonneaienten in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent ZEEHONDENJACHT, In het verslag van de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot verhooging van het hoofdstuk (Binnenlandsche Zaken) der Rijksbegrooting 1931 werd gevraagd of de premie voor het dooden van zee honden nog wel noodig is. Het is tot een sport geworden; de be oefenaars daarvan zullen de zeehonden- jacht zeker niet opgeven, indien deze premie komt te vervallen, zoodat ook dan nog voldoende zeehonden gedood zullen worden. Ook werd gevraagd, of de verhooging van dit artikel wellicht het gevolg is van het onlangs gebleken feit, dat staarten van gedoode zeehonden meer dan eens werden ingeleverd; voor één zeehond werd dan ook meer dan eens premie be taald. WATERSNOOD LANGS DE SCHIPBEEK, Het Hooge water overal in den lande heeft zich in W. en midden Overijssel, in de omgeving van Bathmen en ten Z. van Holten ontwikkeld tot een watersnood. Boerderijen zijn volkomen geisoleerd of ondergeloopen. Men tracht die boeren zoo goed mogelijk te helpen door de melk met booten uit Deventer van de boerde rijen te halen en verder met vlotten naar den rijksstraatweg te brengen. Ook deze wijze worden de geisoleerden ook van levensmiddelen en andere levensbehoef ten voorzien. Ook de post wordt ten deele per boot bezorgd. In Dijkerhoek staat het water tot aan de huizen van den rijksweg DeventerHolten. Het Tweede Kamerlid mr. A. G. A. Ridder van Rappard heeft den minister van Waterstaat maatregelen tot schade vergoeding en verbetering van den toe stand gevraagd. ENGELAND TREEDT NIET TOT HET VERDRAG VAN OUCHY Een vertegenwoordiger van 't Engelsche ministerie van handel heeft in 't Lager huis medegedeeld, dat een gedachten- wisseling tusschen de Engelsche regee ring en de regeeringen van Nederland, België en Luxemburg, betreffende de in Juli van dit jaar gesloten Nederlandsch- Belgische-Luxemburgsche tolunie, heeft plaats gevonden. De Engelsche regeering heeft mede gedeeld, dat zij de uitnoodiging nog niet kan aannemen. Tegelijkertijd heeft zij evenwel haar bereidwilligheid uitgespro ken, de douanetarieven te verlagen. DE Z.G. TOMATENCOMMISSIE, De Duitsch-Deensche economische onderhandelingen zijn Dinsdag beëin digd. Het volgende communiqué werd uitgegeven: De tusschen een Duitsche regeerings- delegatie en vertegenwoordigers van de Deensche regeering en van den land bouw gevoerde economische besprekin gen zijn besloten. De Duitsche delegatie heeft de meening harer regeering nopens de contingenteering uiteengezet. De Deensche vertegenwoordigers hebben hun principieele bezwaren tegen de con tingenteering kenbaar gemaakt. De Duitsche delegatie zal haar re geering rapport uitbrengen. Er is dus geen overeen stemming bereikt. HET NATIONAAL JONGERENVER- BOND EN DE FASCISTENBOND, Het hoofdbestuur van het Nationaal Jongerenverbond deelt mede, dat be sloten is, het lidmaatschap van deze or ganisatie onvereenigbaar te verklaren met dat van den Algemeenen Neder- landschen Fascistenbond, en wel hoofd zakelijk door het revolutionaire karak ter van laatstgenoemden Bond, De burgemeester van Den Haag heeft aan de S.D.A.P. en aan het N.V.V. vergunning verleend tot het houden op 8 November van een optocht, welke om half twee van Houtrust zal vertrekken en op de Van Alkemadelaan zal worden ontbonden. De kantonrechters van Geldermal- sem, Heusden, Amersfoort en Enschedé hebben in een uitvoerig adres de Twee de Kamer verzocht de wetsontwerpen tot het brengen van wijziging in het rechtsgebied en de zetels van kanton gerechten niet te willen aannemen doch indien de Kamer geen termen (mocht kunnen vinden den bestaanden toestand te handhaven, het z.g.n, uitstervingssy steem op eenigerlei wijze in de wet vast te leggen. De directeur voor het onderwijs fonds voor de Scheepvaart heeft Maan dagmiddag een comité geïnstalleerd voor directe steunverleening aan schippers- gezinnen. De heer N. Schoewert, chef van 't Centraalstation te Utrecht, zal den dienst der spoorwegen met pensioen verlaten. Als zijn opvolger is aangewezen de heer J. S. Admiraal, thans controleur van beweging in de inspectie Maastricht der Ned. Spoorwegen. •DEN-SOETEN INVALSEDERT 152.S- (Ingez. Med.) Versterking der Belgische douane diensten. In verband met de tallooze gevallen van frauduleuzen invoer van vee uit Z. Vlaanderen naar België heeft het Bel gisch Tolbeheer besloten de kommie- zenposten langs de grens te verdubbe len, terwijl nauwe samenwerking met de gendarmen voorgeschreven wordt. Te vens is door verschillende dienstover- sten gevraagd een bijzondere strook te bepalen langs de grens, waarin na zons ondergang het vervoer van vee verbo den zou worden. Met een enkel woord wijzen wij op verzoek op de morgenavond op de bo venzaal der „Vergenoeging" te houden algemeene vergadering der Middelburg- sche IJsclub. In het Tweede Blad komt een pu blicatie voor van Burg. en Weth. en wel inzake het beschikbaarstellen van on vermengde margarine aan steuntrekkende hoofden van groote gezinnen, De Patijnweg. Nu de fa. Schrijver en Zonen den eer sten grond gekocht heeft, vroeger tot „Ma. Retraite" behoorende, en daar eenige huizen gaat bouwen, zal de Pa tijnweg spoedig een geheel ander aan zien krijgen. De weg zelf, met het mooie asphalt- dek, blijft zooals hij is, doch aan de linkerzijde, gerekend van Goes af, komt eerst een strookje plantsoen en dan een parallelstraat, ter breedte van 5 m, beiden loopend langs den gehee- len weg, tot den tweeden overweg. De rooilijn van de huizen, ligt weer 7 m achter de grens van de parallelstraat. Het komt ons voor, dat de Patijnweg, door deze wijze van aanleg, een mooien weg zal blijven, en de parallelstraat zeer ten gerieve der wandelaars zal zijn, daar deze tot heden, met enkel rijweg en fietspaden, er eigenlijk steeds in de verdrukking waren. Gevonden voorwerpen, In de maand October 1932 zijn aan het bureau van politie te Goes onder staande voorwerpen als gevonden aan gegeven, en zijn aldaar verdere inlich tingen betreffende deze voorwerpen te bekomen. Een ijzerzaag, twee vulpenhouders, Lipssleutel, een paar kinderkousen, twee mutsen, twee kinderhandtaschjes, met inhoud, drie parapluie's, een rozen krans in etui, een koerduif, een rijwiel A.V.R.O.vlaggetje, twee handschoenen, een ring met sleutels, drie portemon- naie's met inhoud, een padvindersriem, drie rijwielbelastingmerken 1932-1933 in etui, een gouden ringetje, een bril, een ceintuur, een kindercape, een houten deksel, vier pond spek en een school- tasch. Heden wordt te Vlissingen 'n cursus in huisvlijt voor werkloozen ge opend. De Nieuwe Middelkerk, de Ge reformeerde kerk, die buiten dienst is, werd voor dit doel beschikbaar gesteld. Een groot aantal werkloozen neemt De waarheidsliefde openbaart zich ook hierin, dat men het goede, overal waar het te vinden is, weet te waar- deeren. aan dezen cursus deel. Met een ope ningswoord van den burgemeester werd deze cursus gisterenmiddag geopend verklaard, waarbij de burgemeester dank bracht aan allen, die de totstand koming hebben bevorderd. De voorzit ter van het comité, de heer P. G. Laer- noes, sloot zich hierbij aan en omvatte in zijn dankbetuiging hen, die in geld of in materialen iets voor den cursus be schikbaar stelden. Er zullen nog meer cursussen geopend worden, n.l. in de Nederlandsche en de Engelsche taal en in schilderen enz. Jaarlijksche uitreiking medaljes en getuigschriften op „De Schelde". Gisterenmiddag had de jaarlijksche uitreiking plaats van de medaljes, ge tuigschriften en gratificatiën voor 40- en 25-jarigen dienst aan de Kon. Maatschap pij „De Schelde" te Vlissingen en wel aan 2 ambtenaren, 2 bazen en 36 werklieden. De uitreiking deed de di rectie in tegenwoordigheid van hoofd ambtenaren, afdeelingschefs, het bestuur der bazenvereeniging, het bestuur der arbeidersvertegenwoordiging, de bazen der fabrieksafdeelingen, waaruit werk lieden voor de medalje in aanmerking kwamen, alsmede het bestuur van het departement Middelburg van de Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Han del. Onder het aanbieden van hartelijke gelukwenschen reikte de directie uit: de gouden medaille van de N.V. Kon. Mij. „De Schelde" met bijbehoorende gratificatie, voor 40-jarigen dienst aan 1 ambtenaar, 1 baas en 9 werklieden, n.l. H. J. Wijtenburg, J. Abrahamse, J. Bijleveld, J. Embregts, P. Geljon, J, Jan sen, P. Kuijpers, A. Laport, W. Nagel- kerke, A. Sanderse, en W. Sanderse. Een zilveren medaille van de maat schappij met bijbehoorende gratificatie voor 25-jarigen dienst aan 1 ambtenaar, en 1 baas, n.l. J. P. Verheul en C. P. Pa- rent. De zilveren medaille met vereerend getuigschrift van de Nederl. Mij. voor Nijverheid en Handel en gratificatie van de Schelde, voor 25-jarigen dienst aan de volgende 27 werklieden: J. J. Arnoldus, L. A. Corré, A. Daane, J. Da- vidse, J. J. Dekker, F. v. d. Dood, H. v. Driel, D. v. Eenennaam, J, Florus- se, P. G. A. Gillissen, A. Harpe, D. de Hondt, J. Hootsmans, I. Hubregtse, C, H, Lagendijk, B. Leeuwenburg, J. Lou- werse, A. de Nooijer, F. de Nooijer, J. J,<®Be Nooijer, P. G. J. den Outer, F, Polderman, W. C. du Pré, H. G. Spapé, A. J. Stouthart, J. de Voogd en D. J. S. de Waal. De heer W. Berdenis van Berlekom, voorzitter van het departement Middel burg der bovengenoemde maatschappij wees op de groote waarde aan de uit reiking van diploma's verbonden, daar deze een blijvend aandenken vormen aan den volbrachten diensttijd en sprak in aansluiting op den wensch der di rectie, de hoop uit, dat de jubilarissen nog geruimen tijd hunne beste krachten aan den bloei der Schelde mogen wij den. In totaal zijn tot nu toe uitgereikt aan: 240 ambtenaren, bazen en werklieden de gouden medaille voor 40-jarigen dienst, 99 ambtenaren en bazen de zil veren medaille ;voor 25-jarigen, 764 werklieden de zilveren medaille met getuigschrift voor 25-jarigen dienst en 29 ambtenaren, bazen en werklieden de gratificatie der maatschappij voor 50- jarigen dienst. Het aantal werkloozen steeg in de afgeloopen week met 24 en wel van 1121 tot 1145. ST. LAURENS. Voor de betrekking van gemeente-veldwachter alhier heb ben zich 84 sollicitanten aangemeld. KOUDEKERKE. Bij Kon. besluit is toegekend de aan de Órde van Oranje- Nassau verbonden eere-medaille in brons aan E. Blaas, tuinbaas in dienst van de N.V. Mij tot Expl. van Landgoe deren en Gronden Toorenvliedt te Cu- lemborg, op de buitenplaats „Tooren vliedt" alhier. KOUDEKERKE. Dinsdkg werd op 't gemeentehuis alhier in tegenwoordig heid van de wethouders en den veld wachter Verhage, door den burgemees ter met een hartelijke toespraak het aan den gemeenteveldwachter Plan soen toegekende kruis voor 30-jarigen getrouwen politiedienst van den Ned. Politiebond, op de borst gespeld. KRABBENDIJKE. Dinsdagavond ver gaderde de „Vereeniging tot bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders". De voorzitter, de heer Welleman, deelt mede, dat bij in schrijving het jachtrecht is gegund aan den heer I. Leendertse, te Kruiningen, voor de som van 38. Verder wordt op voorstel van den voorzitter met alge meene stemmen besloten op de pacht 'n reductie te geven van 50 pet. Bij de rond vraag wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat sommige pachters niet de noodige zorg aan hun grond besteden. RAAD VAN BORSSELE. BORSSELE. Maandag vergaderde de raad. De heer M. de Regt was afwezig, zonder kennisgeving.. Het bekende verzoek om adhaesie- betuiging aan het besluit van den raad van St. Maartensdijk wordt voor ken nisgeving aangenomen. Aangaande een verzoek om subsidie van het comité ter bestrijding der iep ziekte en een verzoek van toetreding als lid van het centraal archief inzake maatschappelijk hulpbetoon, stelt de V oorzitter voor 5 subsidie te ver- leenen en het laatstgenoemde verzoek in te willigen. Met 4 tegen 2 stemmen (vóór de hee- ren S. Almekinders en A. van Over- beeke) wordt het voorstel verworpen. Daarna komt de begrooting aan de orde. De heer P. Dekker doet het voor stel om den grondslag paarden voor de personeele belasting af te schaffen, wat wordt verworpen met 4 tegen 2 stem men (vóór P. Dekker en C. Rottier). Een ander voorstel om het bedrag voor dien grondslag te halveeren, dat de heer S. Almekinders doet, neemt de raad met algemeene stemmen aan. Het verzoek der herbergiers in deze gemeente, dat is blijven liggen tot de behandeling der begrooting, om halvee ring der biljartbelasting, wordt, met één stem tegen, ingewilligd. De heer Overbeeke verklaart er zijn stem niet aan te willen geven, om dat des Zondags de café's ^ijn geopend en er dus dan ook biljard wordt ge speeld. Nu stelt de heer S. Almekinders voor om den post 10, als jaarlijksche gratificatie aan den hier gestationneer- den rijksveldwachter te schrappen, wat verworpen wordt met 4 tegen 2 stem men (vóór de heeren C. M, Nijsten en de voorsteller.) De gemeentebegrooting sluitend in ontvang en uitgaaf een bedrag van 41,438 met een post voor onvoorzien van 2509, wordt z.h.s. goedgekeurd, doch de heer A, van Overbeeke wenscht aanteekening, dat hij tegen de verzekeringsposten heeft gestemd. Eveneens worden vastgesteld de be grooting van het Burgerlijk Armbe stuur op 448 in ontvang en uitgaaf en die van het gemeentelijk waterleiding bedrijf op 5246. Onderscheiding. BIEZELINGE. Aan de dijkwerkers van de waterkeering van den cal. Willem An- napolder te Biezelinge J. Nieuwdorp en J. Baas, die dezen dienst met ingang) van 1 Nov. eervol' met pensioen hehbien ver laten, is door Burgemeester Bierens te Kapelle medegedeeld dat de Koningin hun de bronzen medaile in de orde van Oranje Nassau heeft verleend'. RAAD VAN WISSENKERKE. Verlaging 214 pet. wethouders en ambtenaar B. S, verworpen. WISSENKERKE. Maandag vergaderde de raad voltallig. Voorzitter burgemeester Geuze. Het nieuw benoemde raadslid P. G. Leendertse werd geinstalleerd. Van de gezondheidscommissie te Veterte is bericht, dat het verschuldigde be drag voor deze gemeente bedraagt f 21.51. De rekening van dein keuringsdienst voor de Noord Bevel andsclie gemeen ten sloot met een batig slot van f 179. De N.V. Autobusdienst heeft de rekening 1931 overgelegd. Tot schoonmaakster der O. L. school' te Geersdijk werd benoemd mej. GeuzeAnthonisse. Een verzoek UITSLUITEND VOOR UW INMAAK. (Ingez. Med.) Middelburg 2-XI-'32, Dinsdag: 'hoogste luchttemperatuur 11.1 °C; (53 °F); laagste 7,2 °C (45 °F). Heden 9 h: 10.7 °C; 12 h: 12.6 °C. 2 mm regen. Hoogste barometerstand 767 mm; laagste 764 mm. Hoogste barometerstand 771.3 mm te Lyon; laagste 744.1 mm te Thorshavn. Zwakke tot matige Z. tot W, wind,, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig regen, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 6 h 59; onder 16 h 28. Licht op: 16 h 58. Maan op: 24 h 35; onder: 18 h 53. E.K.: 5 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Nov. Wo. 2 3.13 15.42 9.55 22.18 Do. 3 4.08 16.39 10.49 23.10 Vr. 4 5.04 17.43 11.46 Nov. Wo. Do. Vr. 2 3 4 5.19 17.40 6.09 18.31 6.58 19.29 10.56 23.24 11.51 0.17 12.48 Reeds voor 8,40 per maand kunt U zich thans een Philips Radio-installatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. POLDERMAN, Goes, Telef. 129, (Ingez. Med.) van J. G. Leendertse Mz. om vergun ning voor een radio-centrale te Kam perland werd door velen besproken en op voorstel van' de heeren de Bioer en Schippers, om de geleidingen, voor zoo,- ver de gemeente zeggfenschap heeft, on- dergrondsch moet gebeuren, werd met de stem van dhr. Leendertse tegen, in gewilligd. De begrooting van het Bur gerlijk Armbestuur werd vastgesteld op 2133. De wijziging in de auto-conces sie van den N.V. Autobusdienst, wern aanvaard, wat betreft den Zondagdienst Tegen de andere dagen als Nieuwjaar, Paschen, Pinksteren e.d. werd bezwaar gemaakt, daar er die dagen behoefte is aan busdienst. Het verzoek van A. Bakker om in aanmerking te komen als gemeentetimt- merman bij toerbeurt, werd ingewilligd. Een verzoek van E. C. de Regt, om het pad in de Oost Voorstraat te verhar den, werd ter afdoening naar B. en W. verwezen. Een verzoek van eenige be woners van den Dorpsdijk, om plaat sing van een lantaarn tusschen H. Hoek en M. de Vos, werd gewijzigd aangeno men, door twee bestaande lantaarns Ie verplaatsen. Een verzoek van W. dé Jon ge en Th. Verburg om een bijdrage voor aansluiting aan het electrisch net, werd uitvoerig besproken en naar B, en W. verwezen, ter nader onderzoek. Vastge steld werd een verordening op de ar beidsbemiddeling en werklooshéidvorz - kering. Op aanvraag van Ged. Staten om het oordeel van den raad over de verlaging der jaarwedde van wethou ders en den ambtenaar van den Burger!, stand' stellen B. en W. voor een ver laging van 2)4 pet., wat werd verworpen met 7 tegen 4 stemmen. Voor de beide wethouders en de heeren de Boer en Je Ridder. Vastgesteld werd het plan van verbetering van den weg Wissenkerke eindweg Hoveijn, als werkverschaffings- object. Op een verzoek om medewer king ter verbetering van wajgrafvbéri door het waterschap Willem en andere. Werd besloten te heljpen indien het rijk mede helpt. Een verzoek van den modernen bouwvakarbeidersbond, inzake werk verschaffing en steunregeling werd voor kennisgeving aangenomen, we gens voorgenoemde werkobjecten.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1