^Provinciale ^eeniosche BINNENLAND. ZEELAND. No. 258. Twee Bladen. DINSDAG 1 NOVEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. DE ZUIDERZEEWERKEN. DE INDIJKING DER ZUIDERZEEPOLDERS. MIDDELBURG. GOES. WEE! EH lil WALCHEREN. NOGRD-BEVELA^B. ÏH0LEH. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. 50 14— ïen 2 alles 2e 3 4-6, ropsla 100 rieten - 2.CS IGSv- Mid,. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen ƒ2.30. elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide vee! \ager._Men vrage daarvoor de tarieven. U1TG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regeli opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven' ol „Bevragen bureau dezer -courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. wm BELEGGING VAN GEMEENTE GELDEN. Toen de gemeente Didam in het be gin van dit jaar een bedrag van ruim 19.000 beschikbaar had wegens door die gemeente gevoerde en gewonnen processen, besloot de gemeenteraad tot belegging van deze gelden onder eer ste hypothecair verband op een tiental plaatsjes met een gezamenlijke grootte van bijna 3 hectaren en een geschatte waarde van 32,297, -zulks tegen een rente van 4 34 pCt. per jaar. Gedeputeerde Staten van Gelderland onthielden hunne goedkeuring aan dit raadsbesluit, waarop de gemeenteraad in beroep ging, o.m. aanvoerende, dat belegging onder hypothecair verband in hofsteden, mits met voldoende over waarde, in den tegenwoordigen tijd, naast grondaankoop, de meest zekere en in elk geval een zekere belegging ge noemd mag worden; dat daarenboven thans een dergelijke belegging, vooral in boerenhofsteden, aanbeveling ver dient, omdat daardoor de boerenstand aan geld wordt geholpen en op die wij ze een maatschappelijk nuttig werk wordt verricht. Bij Koninklijk besluit van 12 Septem ber 1932 is het beroep van den gemeen teraad ongegrond verklaard, uit over weging, dat, al moge in het algemeen het ter leen verstrekken van gelden onder hypothecair verband van hofsteden, mits voldoende overwaarde aanwezig is, voor 'n gemeente niet als een on-solide geld belegging kunnen worden beschouwd, waar het hier betreft hypotheken op plaatsjes ter grootte van ternauwer nood 1 hectare, en minder, waarvan de waarde in den tegenwoordigen tijd ten zeerste onzeker is, de door den gemeen teraad beoogde belegging niet geacht kan worden met een goed financieel be leid te strooken. DE INKRIMPING DER KANTONGERECHTEN. De besturen van den Chr. Boeren- en Tuinderbond in Nederland, den Kath. Ned. Boeren- en Tuindersbond en het Kon. Ned. Landbouwcomité hebben aan den minister van 'Justitie een schrij ven gezonden, waarin zij zeggen het wetsontwerp tot nieuwe vaststelling van rechtsgebieden en de zetels der rechtbanken en kantongerechten met gemengde gevoelens te hebben ontvan gen. De plattelandsbevolking toch komt voor allerlei zaken, met uitzondering van die van strafrechterlijken aard, min of meer geregeld in aanraking met den kantonrechter. Na de tot standkoming van dit wets ontwerp zullen de jusiiciabelen vrij al gemeen een aanmerkelijk grooteren af stand moeten afleggen om het kanton gerecht te kunnen bereiken. Het behoeft geen nadere toelichting, dat in dezen tijd van zware economische depressie 'e.lke nieuwe financieele last onze landbou wende bevolking uitermate onwelkom is. Naar het adressanten voorkomt, zou aan dit bezwaar kunnen worden tege- moetgekomen door voor te schrijven, dat in de op te heffen kantons geregeld op bepaalde dagen en gedurende vooraf vastgestelde uren een kantonrechter zal zitting houden. De directeur-generaal der Zuiderzee werken verzoekt het volgende mede te deelen: Volgens een bericht in eenige bladen, waren in de uitwateringssluizen te Korn- werderzand in de afsluiting van de Zui derzee, twintig scheuren waargenomen. Deze geconstateerde twintig stcheuren waren aan de directie ter plaatse aan gewezen. Dit bleken echter te zijn de krimpvoegen, welke in de betoncon structie zijn aangebracht om de uitzet ting en inkrimping der constructie bij temperatuursverschillen te kunnen op nemen. In de uitwateringssluizen in de afsluiting, zijn nergens scheuren ont staan. Het vermeende waarnemen daar van berust op een misverstaöd, In het afdeelingsonderzoek der Twee de Kamer van de begrooting van het Zuiderzeefonds voor 1933 is aandrang op de regeering geoefend om met de indijking van den N.O.-poIder voort te gaan en het peil van het IJsselmeer de finitief op 0.40 m. onder A.P. te bren gen. Verscheidene leden hebben geklaagd over de stroeve uitvoering en de wei nig soepele hanteering der Zuiderzee- steunwet. V.D. JONGERENORGANISATIE. Zaterdag en Zondag werd door de Vrijz. Dem. Jongerenorganisatie de al- gemeene jaarvergadering gehouden te Sneek. In de Zondagmorgen gehouden verkiezing van het hoofdbestuur werd in de plaats van den heer C. B. van Dam te Haarlem, die zich niet herstelbaar stelde, de heer D. J. A. Geluk, even eens uit Haarlem, gekozen. In de andere functies werden benoemd de zittende bestuursleden de heeren S. Zandstra, Sneek, voorzitter; B. Levits, Jr., Den Haag, secretaris; C. S. Tolsma, Assen, penningmeester; E .Klein, Hilver sum, tweede secretaris. DE 8-NOVEMBER VARA-HOOGTIJ- DAG. Het Volk deelt mede, dat de betoo ging van 8 November door de V.A.R.A. zal worden uitgezonden door een oogge tuigen-verslag van de betooging op gra- mofoonplaten te laten opnemen. Deze gramofoonplaten worden den volgen den avond, dus Woensdag 9 Novem ber, des avonds, in den zendtijd van de Vara gedraaid en uitgezonden. Bij Kon. besluit is benoemd tot rid der in de Orde van den Nederlandschen Leeuw ir. J. J. Klompe, hoofdinspecteur van den arbeid, te Haarlem. Na een ongesteldheid van drie we ken overleed in den ouderdom van 77 jaar het oud-lid van het oolllege van ge delegeerden van den Volksraad mr. H. 's Jacob, die zijn Indische 'loopbaan aan ving in de advocatuur. De rege?ring heeft een crediet ver leend voor den bouw van 84 volkswo ningen te DenHelder. Deze gemeen te is de eerste aan welke, na 't met de arbeidersorganisaties tot stand geko men compromis, regeeringssteun wordt verleend. In den regenachtigen nacht van Zaterdag op Zondag is de nieuwe spoor brug over de Schie te Rot terdam ge legd. Heden is het 50 jaar geleden dat de fabriek voor electrische machines Smit Slikkeveer werd opgericht. WETSONTWERP TOT UITBREIDING DER HAVEN VAN TERNEUZEN. Ingediend is een wetsontwerp tot ver klaring van het algemeen nut der ont eigening voor uitbreiding van de haven werken in Terneuzen. De toelichting zegt o.m.: De haven van Terneuzen is voor haar bedrijf bijna geheel aangewezen op het achtergelegen deel van België en Noord- Frankrijk als achterland, voor welk dichtbevolkt en nijver gebied haar ge ografische ligging zeer gunstig is. Het Tepneuzensche havenbedrijf is voornamelijk gericht op het transitover- keer. Uit den aard van dit bedrijf vloeit voort de behoefte aan uitgestrekte op slagterreinen. Sedert geruimen tijd voldoen de be staande inrichtingen niet meer aan de verkeersbehoeften aldaar. Aan de toe nemende vraag, naar losgelegenheid en opslagruimte kan niet steeds in voldoen de mate worden voldaan. Het is te ver wachten, dat, indien het oeconomisch le ven zich gaat herstellen, de behoefte aan uitgebreidere haveninrichtingen te Ter neuzen zich sterk zal doen gevoelen. Daarom is een plan ontworpen, dat be oogt den aanleg van een 3-tal kanaalha vens nabij Sluiskil waarvan verwacht mag worden, dat zij in de naaste toe komst voor de ontwikkeling van het ha- venverkeer van Terneuzen voldoende zullen zijn. De werken omvatten: le. Het maken van drie in open ge meenschap met het Kanaal van Terneu zen staande havenbassins aan de Oost zijde van dit kanaal tusschen de Ze- venaarstraat en de bruggen over het ka naal te Sluiskil, onderscheidelijk lang, ge meten langs de as, ongeveer 640, 830, en 880 m, breed, gemeten loodrecht op de lengte-as, 125 m en een bodemdiepte ge- Laat ons voor de genegenheid, die de passie niet kent, maar die dan ook louter is, dankbaar zijn. lijk aan die van genoemd kanaal, thans 8.75 m onder kanaalpeil, welke diepte zoo noodig naar behoefte zal worden vergroot; 2e. het maken van een haventerrein ten Noorden, tusschen en ten Zuiden van de havenbassins, onderscheidelijk breed 120, 240, 240 en 120 m, dat komt te lig gen op 1.50 m boven kanaalpeil; 3e. het maken van kaaimuren langs de boorden der bassins, naar gelang van de behoefte; 4e. het aanleggen van goederensporen op het haventerrein; 5e. het aanleggen van bestratingen, alsmede het plaatsen van loodsen enz.; 6e. het aanbrengen van een weg, loo- pende van den overweg ten Noorden van het station Sluiskil tot aan de Zevenaar- straat; 7e. het graven van waterleidingen in den Koegorspolder. De uitvoering van deze werken wordt geraamd op 9,350.000. Het ligt in de bedoeling reeds aanstonds alle benoodig- de terreinen aan te koopen, doch den aanleg voorshands te beperken tot de Noordelijkste haven. De kosten van dezen eersten aanleg worden geraamd op ongeveer 3.000.000 Voor de uitvoering hiervan is overeen stemming verkregen met het provinci aal bestuur van Zeeland en met het ge meentebestuur van Terneuzen, welke besturen in de kosten bijdragen toezeg den van 250.000 en 200.000, te beta len in 30 jaren. Op verzoek van den heer L. J. Mes, vullen wij zijn woorden in de Ka mer van Koophandel gesproken over de salarieering nog eenigszins aan. De heer Mes zeide, dat zoowel een boe renarbeider als een advocaat aan spraak mogen maken op een rechtvaar dig loon. Een huldiging. De heer J. J. Blankert, vroeger te Middelburg, thans kapitein van de ,,Si- bajak", herdacht kort geleden den dag waarop hij voor 25 jaar in dienst was bij de Java-China-Japan-Lijn, waar hij alle rangen heeft doorloopen. Over het jubileum lezen wij in het „Soerabajaasch Handelsblad" o.a. het volgende: De zeer groote sympathie, welke voor den jubileerenden gezagvoerder zoowel door het maatschapij-personeel als door anderen wordt gevoeld, manifesteerde zich wel heel duidelijk, terwijl niet min der dan ongeveer dertig bloemstukken mede getuigenis aflegden van meeleven met dezen bijzonderen mijlpaal in het leven van kapitein Blankert. De plaatselijk agent der J. C. J. L. kon o.a. naar vole waarheid constatee- ren, dat de heer Blankert bewezen heeft een zeer goed kapitein te zijn met een uitmuntenden staat van dienst, en daar voor bracht spr. hem namens de direc tie dank, ten slotte als directie-souvenir een prachtigen zilveren sigarendoos aanbiedend. Vervolgens werd nog gesproken na mens het geheele vlootpersoneel en na mens den état-major van het schip; ook hier werden mooie souvenirs aangebo-" den. Tentoonstelling hoorinstrumenten. Wij vernemen van het bestuur van de Vereeniging ter bevordering der belan gen van Slechthoorenden, dat de voor bereiding voor de aanstaande tentoon stelling van hoorinstrumenten op 16 en 17 November in vollen gang is. Aan de tentoonstelling is verbonden een verkoop van voorwerpen, vervaar digd door slechthoorenden van het ge heele land; tevens wordt een loterij ge houden en er zullen verschillende amu sementen zijn. De firma's Verkade, Van Sluis, Van Houten, de Sunlightzeepfa- briek en de Zuid-Hollandsche Bierbrou werij zonden reeds artikelen voor draai bord en grabbelton. Het bestuur houdt zich zoo deelde het ons mede zéér aanbevolen voor ontvangen van geschenken op elk ge bied. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt komt Mevr. Akkeringa Donderdag en Vrijdag psychometrische- avonden geven. Mevr. Akkeringa is hier geen onbekende. AANLEG VAN EEN SPORTTERREIN. In ons nummer van 8 Aug. 1.1. konden wij een plan van „Gemeentewerken" voor aanleg van een sportterrein publi- ceeren. We juichten dit plan, mede als object voor werkverschaffing toen zeer toe, doch wezen reeds op het bezwaar, dat het mogelijk, gezien den prijs dien sommige eigenaars voor den grond vroe gen, al te kostbaar zou worden. Inder daad bleek dit tenslotte het geval. Men begrootte het oorspronkelijke plan op pl.m. 100.000, en meende terecht dit bedrag niet te mogen voteeren. De directeur van Gemeentewerken, de heer Rothuizen, zat intusschen echter niet stil en wist tenslotte toch een sport terrein te ontwerpen, dat vrijwel hetzelf de als het eerste biedt, alleen iets ver der van het standscentrum af ligt, doch veel goedkooper worden zal. Dit tweede plan is reeds in handen van de Financieele Commissie, en Zater dag 1.1. werd er, bij monde van den heer Rothuizen, de pers er nader over inge licht. Volgens het nieuwe plan komt het sportterrein aan den Polderschen weg, recht tegenover de veevoederfabriek. Het strekt zich uit van het terrein der Gemeentereiniging tot het land van Van Noord. De lengte, langs den weg, be draagt pl.m. 400 m., de gemiddelde diepte pl.m. 110 m. Het biedt ruimte, evenals het eerste plan, voor een groot wedstrijd- veld en twee oefenvelden, alles volgens de officieele K.N.V.B. afmetingen. Er zul len zit- en staanplaatsen, een consump tietent, kleedgelegenheden, en een rij wielbewaarplaats komen. Óver de volle breedte komt langs den Polderschen weg een betonnen schutting van twee meter hoogte, zoodat het spel alleen te volgen zal zijn voor degenen, die zich op het terrein bevinden. De afloopende dijk- berm, zal als oploopende tribune benut worden. Om het groote speelveld zal een breede strook vrij gehouden worden, eventueel aan te leggen als sintelbaan of voor paardensport, concours hyppique, e.d. In den linkerhoek blijft nog een ruimte vrij, eventueel voor één of twee tennisbanen. Dadelijk achter het terrein van de ge meentereiniging zal een weg links af voeren langs en om het sportterrein, met een flinke ruimte om te parkeeren. De grond, die voor dit sportterein noodig is, was grootendeels reeds eigen dom van de gemeente, alleen een strook behoorde aan de fam. Van Balen te Zutphen. De heer Rothuizen wist, na moei zaam geconfereer en medewerking van het B. A. echter een grondruiling tot stand te brengen, waardoor ook deze strook gemeenteeigendom werd. Dit plan is begroot op 58.600, waar onder 28.400 arbeidsloon. Het is na tuurlijk één der groote voordeelen van dit plan, dat er zooveel arbeid aan ver bonden is, o.a. door egaliseeren, drai- neeren, verlegging van slooten, enz. De heer Rothuizen berekende dan ook, dat het aan een tachtigtal werkloozen tot volgend jaar Mei-Juni arbeid zal ver schaffen. Van de regeering kwam reeds toezegging af, dat het rijk, evenals reeds dit jaar het geval was, 55 pet. subsidie zal geven. Waarschijnlijk zal de exploitatie geen al te groot tekort opleveren. Volgens berekening ongeveer 1600 per jaar. Als geheel lijkt het plan zeer aanlok kelijk, om de aanwinst voor Goes, dat zoo hard behoefte heeft aan een sport terrein, en vooral ook 'aan den arbeid dien de aanleg brengt. (h) Dezer dagen kapittelde „De Zeeuw" ons: 1. wij hadden „gelaakt dat andere bladen het rapport van de Ver. v. Ned. Gemeenten inzake de gasthuis- quaestie hadden opgenomen"; 2. „wij hadden onzen lezers den inhoud van dat rapport nimmer medegedeeld"; 3. wij „namen het contra-rapport van 't gast- huisbestuur op, nog vóór het aan de pers was verstrekt". Wat hiervan is? 1. De Goesche Cou rant schreef 15 Juli 11. dat zij „De Zeeuw" en de „Nieuwe Zeeuw" niet verweten had, en nog niet verweet, dat zij anders over publicatie dachten dan de G. C. Is dat „laken"? 2. De G. C. heeft de hoofdpunten van het vorenbedoelde rapport samenvattend vermeld en het is dus niet waar, dat zij haren lezers van den inhoud van dat rapport onkundig liet. 3. Evenzoo hebben wij de hoofdpun ten van het contra-rapport des Gasthuis- bestuurs samenvattend vermeld. En Middelburg l-XI-'32 Maandag: hoogste luchttemperatuur 11.5 °C; (53 °F); laagste 5.4 °C (42 °F). Heden 9 h: 7.5 °C; 12 h: 11.1 °C. 4.8 mm regen. Hoogste ba rometerstand 764 mm; laagste 750 mm. Hoogste barometerstand 769.1 mm te La Coruna; laagste 752.1 mm te Storno- way. Verwachting tot Morgenrosse Matige tijdelijk toenemende Z. tot W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken met regen, aanvankelijk veel zachter. Zon op: 6 h 57; onder 16 h 30. Licht op: 17 h 00. Maan op: 18 h 27; onder: 17 h 44. E.K.: 5 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. iater, (S springtij). Nov. Di. 1 2.27 14.50 9.01 21.26 Wo. 2 3.13 15.42 9.55 22.18 Do. 3 4.08 16.39 10.49 23.10 Hoog- en Laagwater te Wemeidinge. Nov. Di. 1 Wo. 2 Do, 2 4.34 16.53 5.19 17.40 6.09 18.31 10.01 22.29 10.56 23.24 11.51 „vóór dat dit aan de pers verstrekt was"?? Eilieve, gaat de afgunst zóó ver blindend werken, dat wij niet meer tot „de pers" gerekend worden?. Kees Pruis-Ensemble. Opnieuw is gebleken, dat Kees Pruis bij het publiek uit Goes en omge ving bijzonder populair is, want de „Prins van Oranje" was ditmaal weer eens „uitverkocht". En ongetwijfeld hebben allen geno ten van den avond, hartelijk gelachen, dikwijls en soms ook in stille ernst ge luisterd naar 'n levensliedje, van Kees Pruis zelf of van Stella Seemer, bege leid door Willem Ciere. Na de vele moppen en liedjes kregen we ook een één-actertje opgevoerd: „Zijn we ezels? Ja!". Het publiek heeft zich den geheelen avond uitstekend geamuseerd. VEERE. Zooals een advertentie in ons blad van gisteren meldde, houdt 't Nederl. Roode Kruis a.s. Donder dag een propaganda-avond in den Camp- veerschen toren. De kringcommissaris, de heer H. Dronkers zal een inleiding houden over wezen en doen van het Ned. Roode Kruis. KAMPERLAND. Gistermiddag werd hier op het eind van den Veerweg, bij het uitgaan van de school, zooals reeds in het tweede blad vermeld, een kleine jongen van den 'landbouwer M. Hdoor een auto aangereden. Overbrenging naar het ziekenhuis achtte de dokter rxoo(- dig. Naar wij nader vernemen treft den bestuurder geen schuld, en waren de remmen van den auto in orde. Tholen te rijk bedeeld? Men schrijft ons: Waar is het kantoor der Zeeuwsche visscherijen gebleven? Waar is de Rijks Normaalschool gebleven? Waar is het kantoor der Registratie gebleven? Waar blijft het kantongerecht? Weet soms iemand nog iets, dat verdwijnen kan? STAVENISSE. Dat de maand October een zeer natte maand is geweest, blijkt wel uit het feit, dat volgens den al hier geplaatsten regenmeter van het K. N.M.I." in i&.e laatste maand 26 regen dagen zijn geweest met een totaal van 244 mm. regen. Sinds de regenmeter geplaatst is, in 1889, waren de hoogste bedragen in October 147 en in 164 mm resp. in 16 en 22 aftappingen en wel in de jaren 1890 en 1905. OOSTBURG. Vrijdag j.l. werd alhier in de zaal „De Vuyst" de jaarlijksche al-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1