In BOLS 4800 Mercurius .Havermout BASALT MAATSCHAPPIJ Duitsch- en Zweedse! Graniet OUDE JENEVER NI Insulaire Hypotheekbank SpCt. Pandbrieven aiOO'l 2 pCt. Medicinale Levertraan Algemeen Advertentieblad HOUDT HET GELD IN EIGEN LAND! ADVERTENTIE!!. Per L.kr. 14.10 (excl. kr) Adverteert in dit Blad. mmmm cent per ponds pak De Drogisterij SCHULTE THIEME WATERBOUW WEGENBOUW SPRAMEX- en TOPECA-SPLITT het fijnste merk. Eiken dag één glaasje Bijkantoor Middelburg, HUIS AAM HUIS :i| met bons voor cadeaux •<331* TANDPASTA v Uw geldUw huishoudgeldHoudt het hier, koopt er Nederlandsche pro ducten voor! Koopt Nederlandsche Havermout, koopt Mercurius Haver mout, beter dan elk ander fabricaat en bovendien 8 ct. per pond goedkooper dan elk buitenlandsch merk! Eischt van uw kruidenier: Prijs per flacon 50 cent. ROTTERDAM. Zuilen, Zetsteen, Basaltsteenslag, Duitsche Zinksteen etc. en Zweedsche keien van BASALT, in speciale sorteering voor Sluis- en Bouwwerk. Rondvraag. De VOORZITTER deelt mede, dat van den minister nog steeds geen goed keuring van de steunregeling afkwam. B. en W. hebben er nu voor de vierde maal op aangedrongen. Intusschen zijn plannen voor werkverschaffing in een vergevorderd stadium. De Fin. commis sie heeft het plan voor een sportveld in onderzoek. Ook zal goedkoope marga rine verstrekt worden, voorloopig aan 15 gezinnen. De heer CRUCQ informeert, of van den minister geen circulaire ontvangen is over het verstrekken van brandstof of het geven van een toeslag aan werk- loozen. De VOORZITTER zegt dat niets ont vangen is. Men schijnt in Den Haag te denken, dat het in Goes zoo slecht nog niet is. De heer CRUCQ dringt er op aan, de werkloozen toch toeslag voor brandstof te geven. De heer VERMAIRE maakt er aan merking op, dat een werklooze kost ganger slechts 6 per week krijgt van liet B. A. De heer VAN DER DOES zegt, dat het B. A. elk geval steeds ernstig on derzoekt. Maar het komt meermalen voor moeilijke beslissingen te staan. Nog meer leden voeren over dat on derwerp het woord. De heer VAN POELGEEST vraagt hoe de geheime stukken, die bij de raadsleden inkomen, geheim blijven. De VOORZITTER: B. en W. doen dan aan den raad een voorstel tot geheim houding. De heer VAN POELGEEST meende dat ook. B. en W. hebben zulk een voor stel tot geheimhouding echter niet ge daan, na toezending van het rapport van de Ver. van Ned. Gemeenten over de Gasthuiskwestie. De VOORZITTER: er was een voor stel van de leden, om de geheimhouding op te heffen. De heer VAN POELGEEST: daar is mij niets van bekend. Ik merk dat op, omdat gezegd wordt, dat ik voorstelde het publiek té maken. Er is echter ge zegd: er is geen voorstel van B. en W., dus is de geheimhouding opgeheven. De heer VISSCHER: ik zei, dat dit nu automatisch gebeurde. De heer VAN POELGEEST con stateert, dat B. en W. dus niet aan de wet voldeden. Zij hadden een voorstel tot geheimhouding moeten doen, als zij meenden sommige uitdrukkingen niet te kunnen sanctioneeren. De VOORZITTER merkt op, dat de zaak beinvloed werd door het feit, dat de inhoud reeds door de bladen gepubli ceerd was. De heer ECKHARDT maakt er aan merking op, dat de schippers steeds het volle havengeld moeten betalen, al ko men zij slechts met een halve vracht binnen. Hij wil in dezen voor den schip per zoo moeilijken tijd een billijke rege ling. De VOORZITTER zegt onderzoek toe en sluit daarop te ruim kwart over vier de openbare vergadering. RAAD VAN COLIJNSPLAAT, COLIJNSPLAAT. Donderdagmiddag vergaderde de raad van Colijnsplaat. De burgemeester was wegens ongesteldheid afwezig, daarom was wethouder Haring man voorzitter. Van het crisiscomité was een verzoek ingekomen om voor het hou den van een bazar gebruik te mogen maken van twee lokalen van de open bare school. Het bestuur van de bijzon dere school had het verzoek niet toege staan. Op voorstel van B. en W. wordt met algemeene stemmen besloten tot in williging. de socialistische leider Vandervelde schreef in „Le Peuple" een artikel om zijn invrijheidsstelling te verkrijgen en om het socialistische standpunt vast te leggen. Dit standpunt komt hierop neer, dat een wet de gewetensbezwaren tegen militairen dienst moet erkennen en even tueel gelegenheid moet worden ver schaft, naar Scandinavisch en Neder- landsch voorbeeld, tot burgerlijke pre staties. Wij kennen geen enkel Vlaamsch-na- tionalistisch leider en geen enkel soci alist die dienstweigering aanbeveelt. De advocaten van de dienstweigeraars zelf pleiten eerst dat zij de daad hebben af geraden. Maar in ,,De Schelde", het Vlaamsch-nationalistisch orgaan, wor den de dienstweigeraars toch opgehe meld. In een tenslotte, sociaal gezien, burgerlijk orgaan is dit wel zeer eigen aardig. In den Senaat heeft de Vlaamsch-na- tionalistische senator, mr. Van Dieren een wetsvoorstel ingediend om dienst weigering wettelijk te regelen. Dit ont werp, dat m.i. te ver gaat in zijn alge meene opvatting, zal ongetwijfeld wor- en atgewezen. Maar de regeering heeft een wetsontwerp in voorbereiding, dat niet alleen de dienstweigering regelen zal zooals in Nederland het geval is, maar dat vooral nieuwe verscherpte maatregelen zal voorzien tegen degenen to n 7eigerin,g aansPoren. Want, hun mCn: de '0n^ Heden, die slotte iHe TV V^rni®i1ëen door hun ten slotte idealistische houding, welk eigen lijk voor iedereen sympathiek moet lijn zijn veelal de slachtoffers van slechte raadgevers zonder verantwoordelijkheid teVor^n661"^ P dien6n ^troffen Met algemeene stemmen wordt beslo ten aan Ged. Staten ontheffing te vra gen van het geven van onderwijs in li chamelijke oefening. Tot lid van het burgerlijk armbestuur werd benoemd de heer P. v. d. Weele Az., met 4 tegen 1 stem (op J. M. Snoep). Op voorstel van B. en W. werd beslo ten het geldleeningsbesluit te wijzigen. Er zal getracht worden 3720 te leenen tegen een rente van ten hoogste 5% pet,, af te lossen in 10 jaarlijksche termijnen. Ingekomen was een schrijven van Ged, Staten omtrent de korting op de salaris sen van wethouders en ambtenaren bij den Burgerlijken Stand. Met algemeene stemmen werd besloten dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen, omdat men zulk een schrijven een gruwel acht te, daar op de salarissen van burge meester, secretaris en veldwachter niet gekort mag worden. Ingekomen waren een tweetal verzoeken om de oude cen trale te mogen huren. Op voorstel van B. en W. werd besloten hen te mach tigen over te gaan tot verhuur aan den meestbiedende. De heer D e P r e e bleef buiten stemming. Hierna kwam de gemeentebegrooting aan de orde. De heer Contant stelde voor den post: „Onkosten verkiezing" te verminderen met 20. Het warme maal voor de leden van het stembureau na afloop van een verkiezing achtte hij onnoodig. Met algemeene stemmen werd dit voorstel aangenomen. De heer De Pree wil den post: „klee- ding en rijwieltoelage gemeente veld wachter" verminderen met 50. De voorzitter was van oordeel, dat dit voorstel geen succes zou ople veren, daar deze post van hoogerhand is vastgesteld. Wethouder VanDis be streed dit rede, daar vroeger die post wel verhoogd is mogen worden. Toch had hij liever gezien, dat de voorsteller straks bij een bespreking omtrent sa larisregeling alle ambtenaren te gelijk wilde behandelen. Hierna trok de heer De Pree zijn voorstel in. Verder wenschte de heer De Pree den post voor „subsidie hondendres- suur" te schrappen, waartoe met 4 te gen 2 stemmen werd besloten. Bij „Kosten en bijdragen Groene Kruis" stelde de heer De Pree voor dezen post met 50 te verminderen. De kas van het Groene Kruis is zooda nig, dat dit zonder bezwaar kan. Wet houder Haringman achtte deze ver laging gevaarlijk, daar misschien in de toekomst groote offers van deze vereeni- ging kunnen gevergd worden, Met 6 te gen 1 stem werd het voorstel verwor pen. Voor rioleering was niets uitgetrok ken voor nieuw werk. De heer D e P r e e was van oordeel, dat rioleering van het slootje aan den Westelijken Achterweg voordeeliger zou zijn dan het onderhoud van dat slootje B. en W. zullen een en ander nader onderzoeken. De heer H a r t o g meende, dat het on noodig was de onderwijzerswoning op kosten van de gemeente te laten be hangen. Na toelichting van wethouder Van Dil (het behang was ten gevolgen van het doorregen bedorven) kon hij er zich mee vereenigen. Verder achtte de heer H a r t o g den post voor 't schoon maken van de openbare school te hoog. B. en W. zullen onderzoeken, of hierin verandering is te brengen. Wethouder Haringman deelde me de, dat geraamd was voor „kosten in standhouding van het „schoolgebouw" 750. Bij nader overleg was besloten den muur tusschen twee lokalen (waar voor geraamd 500) nog niet te laten zetten. Hiermede verklaarde de raad zich met algemeene stemmen accoord. Verder stelde wethouder Haring man voor den post „leermiddelen open bare school" van 750 te brengen op 650. Het hoofd der school zal gevraagd worden zoo zuinig mogelijk te zijn. De heer Contant vroeg nog, of het onderwijs geen nadeel kon krijgen van deze bezuiniging, waarop ontkennend ge antwoord werd. Hierna werd tot die ver mindering besloten. Voor „kosten verzekering schoolge bouw" was uitgetrokken 53.59. De heer Contant achtte, dezen post te hoog. Hij kreeg ten antwoord, dat hieronder ook begrepen was de onderwijzerswo ning. Verder vroeg de heer Contant of nog door ander lichamen subsidie aan de bewaarschl wordt verstrekt. Het ant woord luidde, dat de diaconie der Geref. Kerk 25 schenkt, zoodat de gemeente subsidie is verlaagd tot 425. De heeren De Regt en Hartog achtten den post voor het uitsteken van de vlag onnoodig. Zij wenschten een ka trol te maken aan den vlaggestok, waardoor de concierge of gemeente werkman de vlag maar op te hijschen heeft. B. en W. zullen onderzoeken of dit zonder al te groote kosten kan. Bij „bestrating" stelde de heer Con tant voor om de Voorstraat vanaf de haven tht aan de Kruisstraat (bij de Koster) te bestraten met tegels. Dit voor stel werd bestreden, daar van de straat dan uit klinkers zou bestaan en de rest uit de voorgestelde tegels. Wethouder Van Dis bracht in be spreking den toestand met de haven. Door het hooge haven- en octrooigeld gaan velen met hun bieten naar den Oes terput of naar Kats. Op dien grond achtte hij het gewenscht, dat het haven en octrooigeld voor bieten en pulp zal verlaagd worden, doch dat van andere artikelen (aardappelen, graan, enz.) voortaan octrooigeld zal gevraagd wor den. De heer Hartog was blij, dat wet houder Van Dis sedert het vorige jaar veranderd is van meening, daar hij toen heeft verklaard, dat van verlaging geen sprake kon zijn. De heer De Pree stelde voor de salarissen boven 1000 te verminderen met 10 pCt, en beneden den 1000 met 5 pet. De heer Hartog wenschte alle kortingen met 10 pet. Wethouder H a- r i n g m a n zei, dat men Ged, Staten al leen kon verzoeken tot zoodanige kor ting, daar de salarissen van burgemees ter, secretaris, ontvanger en veldwach ter niet door de gemeente worden vast gesteld. Wethouder Van Dis daaren tegen meende, dat men de salarissen moest verlagen. Indien Ged. Staten niet goedkeuren, dan moeten ze zijn ambt als wethouder maar overnemen. Het voorstel van Hartog werd verworpen met 5 tegen 2 stemmen, dat van den heer De Pree werd aangenomen met 6 tegen 1 stem. Met den heer Van Dis durfde men niet meegaan, daar men vreesde, dat bij niet goedkeuring de la ger bezoldigde ambtenaren de dupe zou den kunnen worden. Hierna werd de begrooting vastge steld met eindcijfers van 58.651, na dat eerst besloten was 40 opcenten te gaan heffen op de gemeentefondsbelas ting. De heer Van Dis kon zijn stem niet geven aan belastingverhooging, voordat de salariskorting was goedge keurd, daar hij het droevig achtte, dat enkele ambtenaren op de gemeentena ren een last mogen leggen. Bij de rondvraag vroeg de heer D e Regt, waarom het raadsbesluit tot pu bliek aanbesteden van de muziektent niet was uitgevoerd. Wethouder Har i n g m a n antwoord de, dat B. en W. een begrooting hebben doen opmaken door den gemeente-op zichter en daarna den timmerman, die toen voor de gemeente werkte, hebben laten inschrijven. Deze was beneden de begrooting, dus werd het hem gegund. De heer Dees bespreekt den nieuw aangelegden weg, Hij stelde voor om aan de gemeente Kortgene te verzoe ken bij het einde van dien weg een bord te doen plaatsen, waarop staat: „Levensgevaarlijk". Ook de heer Har tog was van oordeel, dat voor vreem den ongelukken hier onvermijdelijk zijn. Dit voorstel werd met algemeene stem men aangenomen, Verkrijgbaar bij alle slijterijen. Vraagt dit alom bekend merk ook per glas in alle café's. Voor den handel bij Waterlander de Stoppelaar, 9 te Zierikzee. Koepoortstraat 27, Telefoon 488 Uitgifte van Firma H. C. REIJERS. ANZE to eontreleeren w van ruim 4800 «x. (rui» 4800 betalende abonné'e) waar» bergt U, dat Uwa advartentia to «Kt dael ran Zealand dn r o o t a t mogelijk# publiciteit laaft. Batrak in Uw reclame- campagne du» ook bat voor Westelijk Z.~Vlaanderen- Uitgave N.V. Boekk en Drnkkoriv/fc BRONSWIJK FIRMA A. J NAGENOEG OOSTBURG PRIJS PER TUBE 25-35 et. i— w En niet alleen, dat STARK'ö C.F.H.-tand pasta buitengewoon goed is, buitenge woon werkzaam, buitengewoon snel des- infecteerend, - STARK's C.F.H. is ook buitengewoon goedkoop t Een kloeke tube - de beroemde tube met de pa tentsluiting - 25 cts.1 Een extra groote tube - natuurlijk óók met den gepa- tenteerden dop voor 35 cts.t Js er nu nog één excuu9 om mei een ver waarloosd gebit rond te loopen?- tSGOEDjh^k! ENTKHCOEDKOOP^; Mil NEDERLANDSCH FABRIKAAT SINDS 1830 LH Q£JC\ Wip/ Eigen Import. Eén theelepel van onze Levertraan bevat meer vitamine A en D dan de grootste hoeveelheid melk en boter, die men per dag verbruiken kan. IN HET HUIS MET DE ROODE PILAREN, MIDDELBURG koopt in Noorwegen steeds de beste en fijnste welke aan de hoogst gestelde eischen voldoet. De flacon wordt berekend en teruggenomen tegen 15 cent v.- 'c''- r-/-' - M MMv;': ",'<V - -.1 2 T M - V- GELDERSCHESTRAAT 17, TEL. 25675 (2 lijnen).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 9