ZEELAND. KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAP. RECHTZAXEN. LANDR0UW. Voor kleine tuinen. VERKEERSWEZEN P. T. T BUITENLAND. DERDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN ZATERDAG 29 OCTOBER 1932. No. 256. WALCHEREN. RAAD VAN RITTHEM. Begrooting 1933. Ver hooging opcenten gemeen- tefondsbeiatiiing met 35; 25 opcenten vermogensbe lasting. RITTHEM. Woensdag j.l. kwam de raad dezer gemeente in voltallige ver gadering bijeen, onder voorzitterschap van den burgemeester. Op voorstel van B. en W. werden de volgende ingekomen stukken voor ken nisgeving aangenomen: een schrijven dat het bedrag van de extra subsidie, in verband met de voor 1932 getroffen cri sisregeling ten behoeve van de landar beiders naar raming voor het le half jaar 1932 op grond van het Werkloozen- besluit 1917 voor deze gemeente is vast gesteld op 150, voorts een schrijven, dat de normale benevens de extra sub sidie aan de werkloozenkassen over het 2e kwartaal 1932 tesamen 80 bedra gen; een bericht dat de korting op de uitkeering uit het gemeentefonds voor elk der jaren 1932- 33, 1933- 34 en 1934- '35 is vastgesteld op 70. Hierna was aan de orde het vaststel len van de gemeentebegrooting voor 't dienstjaar 1933. Een moeilijke vraag was het voor B. en W. welke belastingen tot dekking van hoogere crisisuitgaven moesten worden verhoogd of nieuw in gevoerd. Hiervoor kwamen h.i. slechts twee belastingbronnen in 'aanmerking: n.l, verhooging van het aantal opcen ten op de gemeentefondsbelasting met 35 en heffing van 25 opcenten op de Vermogensbelasting. Zeer moeilijk was voor B. en W'. de kwestie of het nog te dekken bedrag gevonden moest wor den alleen door verhooging van het aan tal opcenten Op de gemeentefondsbe lasting of dat dit bedrag verkregen moest worden door verhooging van het aantal opcenten op de gem. fondsbelas ting en door heffing van opcenten op de vermogensbelasting beiden. Ten slotte meenden zij de voorkeur te moeten ge ven aan dit laatste, daar hierdoor nog meer een gelijke verdeeling der nieuwe lasten verkregen wordt. Wanneer ook door den Staten-Generaal aangenomen wordt het wetsontwerp tot het heffen van crisisopcenten op de gemeente fonds en vermogensbelasting, dan fce- teekent dit voor Ritthem, dat de aange- slagenen in de fondsbelasting voor het belastingjaar 1933-'34 een bedrag van 780 en de aangeslagenen in de vermo gensbelasting een bedrag van 220 meer moeten opbrengen. De voorstellen van B, en W. tot ver hooging van de opcenten op de gemeen tefondsbelasting met 35 en tot heffing van 25 opcenten op de vermogensbelas ting werden zonder hoofdelijke stem ming aangenomen, zoodat voor 't dient- jaar 1933-'34 de volgende opcenten zul len geheven worden: 80 op de grondbelasting voor gebouw de eigendommen, 20 op de grondbelas ting voor ongebouwde eigendommen, 10 opcenten op de verdubbelde hoofdsom der personeele belasting, 25 opcenten op de vermogensbelasting en 45 opcenten op de gemeentefondsbelasting. Bij den post „verteringen der stembu- reaux" merkt de heer Wisse op dat een bedrag van 25 hem vrij hoog voorkomt. De Voorzitter antwoordde hem dat van dezen post een zeer spaarzaam gebruik gemaakt zal worden. Ook een bedrag van 100 voor den onderhoud van het gemeentelijk slachthuis vindt hij vrij hoog. Deze post blijft evenwel onveranderd. Ook zal door het college van B. en W. eens worden nagegaan, welke de kosten zijn voor het eventu eel aanbrengen van wandtegels in het slachthuis. Bij den post „Onderhoud van torens enz. wijst de heer J. de Pagter er op, dat de torenhaan nooit draait. De Voorzitter zegt onderzoek toe. Verder waren de posten „Onderhoud straten en pelinen" en „Onderhoud we gen en voetpaden'' respectievelijk ver laagd van f 500 tot 100 en van 2200 tot 900. De heer v. d. Putte vroeg, of het de bedoeling was in 1933 geen nieuw ma teriaal aan te koopen, waarop de voor zitter antwoordde, dat in 1933 alleen de hoogstnoodige herstellingen aan de wegen zullen worden aangebracht. De heer Wisse is echter van mee ning dat ^vooral de grindwegen veel verbetering zullen eischen. Willen B. en W. echter de verantwoordelijkheid van deze verlagingen op zich nemen, dan kan hij er mede instemmen. Voorts wordt gewezen op den onhoudbaren toestand van den Ritthemschen straat weg. De V oorzitter deelt hierop mede dat de lang gewenschte verbetering van dezen weg nog steeds niet ter hand genomen kan worden, daar de provin cie Zeeland tot op heden nog geen be slissing heeft genomen op het verzoek van den raad om hiervoor een renteloos voorschot te verstrekken. Niette genstaande de moeilijke tijdsomstandig heden meent hij toch dat al het moge lijke gedaan moet worden om verbete ring van dezen weg, die absoluut niet meer aan de eischen van het tegenwoor dige verkeer voldoet te verkrijgen. Bij den post onvoorzien is dan ook weer een bedrag van 1500 uitgetrokken om eventueel te dienen als le aflossing van het renteloos voorschot. Al zal van ge deeltelijke terugbetalnig van dit nog niet verleende voorschot in 1933 wel gen sprake zijn? toch is het noodig dat dit bedrag wordt gereserveerd voor dit do-el. Eventueele noodherstellingen zou den uit dit bedrag betaald kunnen wor den, al zijn alle gelden welke nog aan de zen weg worden besteed, buiten 't door B. en W. ingediende plan als verspild te beschouwen. Na ampele bespreking kon de raad hiermede accoord gaan zoodat boven genoemde voorgestelde verlagingen ge handhaafd blijven. Bij den post subsidie aan muziekkorp sen wenschte de heer v. d. Putte aan- teekening dat hij hier tegen is. Voor werkverschaffing is een bedrag van 1000 uitgetrokken, terwijl tevens gerekend is op een rijksbijdrage van 250. Hoewel niet alle leden doordron gen waren van de genoegzaamheid van dezen post werd hij onveranderd ge handhaafd. Nadat de heer Wisse nog opmerkte dat hij een grondige herstelling van de veldwachterswoning prefereerde boven een jaarlijksche gedeeltelijke verbete ring, waarop de Voorzitter hem toezegde in de volgende vergadering een kostenberekening te zullen over leggen, werd de gemeentebegrooting voor het jaar 1933 met algemeene stem men vastgesteld met een bedrag aan in komsten en uitgaven van 15.607 en een post van onvoorzien, groot 2137. Hierna werd overgegaan tot de arti- kelsgewijze behandeling van de vast te stellen bouwverordening. Te zes ure werd de vergadering gedurende een uur onderbroken en werd daarna de behan deling van de bouwverordening voort gezet. De heer Wisse was hierbij afwe zig. In de rondvraag werd door de heeren van de Putte en de Visser gewezen op enkele voetpaden welke verbetering behoeven. De Voorzitt-er beloofde hun dat hierop gelet zal worden bij de a.s. schou wing. Dr. C. J, Niemeyer. f Dr. C. J. Niemeyer Ned. Herv. predi kant te Bolsward, lid van de Synode der Ned. Herv. Kerk, oprichter en eere lid van de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland, is Donder dag 68 jaar oud, te Bolsward overleden. Synode thuisgekomen, zoo meldt de correspondent van de N. R. Ct. te Bols ward, en heeft sinds dien het bed niet meer verlaten. Dr. Niemeyer is predikant geweest, achtereenvolgens bij de Ned. Herv. ge meenten t.e Zuifderwoude, Oostedblok- ker, Waarens, Tjallebert en Bolsward, maar, hoezeer hij ook in een veertig jarige ambtsloopbaan de erkentelijkheid heeft geoogst, waarop stipte plichts vervulling hem recht gaf, voor het groo- te publiek was hij toch voornamelijk en zal hij voornamelijk blijven de belicha ming van de beweging der Vrijzinnig Hervormden. De stichting en leiding van de vrijzinnig Hervormde organisatie kan men als zijn eigenlijk levenswerk beschouwen. Om een vrijzinnig predikant gevraagd. Een aantal lidmaten van de Ned. Herv. gemeente te Apeldoorn heeft, al dus de N. R. Ct., aan den kerkeraad het verzoek gericht in de vacature ds. Luteijn een vrijzinnig predikant te be roepen, of, indien hiertegen onoverko melijke bezwaren bestaan, de zesde pre dikantsplaats, welke eerlang zal ge vormd worden, te bezetten met een pre dikant van genoemde richting. Adres santen wijzen in hun verzoek op het groot aantal leden, dat de afdeeling van de vereeniging van Vrijzinnig Hervorm den telt. Gcethe-tentoonstelling te Parijs. In de nationale bibliotheek te Parijs is Donderdagmiddag onder buitenge woon groote belangstelling van het pu bliek de Goethe-tentoonstelling, welke door het comité voor de viering van Goethe's eeuwfeest is georganiseerd, ge opend door den minister van onderwijs. Nobelprijs voor geneeskunde en physiologie. Het curatorium voor de Nobelstich- ting te Stockholm heeft besloten den Nobelprijs 1932 voor geneeskunde en physiologie te verdeelen tusschen sir Charles en Sherrington te Oxford en prof. Edgar Douglas Adrian te Cam bridge voor de ontdekking van de func ties van het neuroom. Kantongerecht te Goes, De kantonrechter te Goes heeft veroordeeld wegens overtreding: Straatschenderij: P. de E. Wolphaarts- dijk 5 of 1 week tuchtschool; leerplichtwet: A. S. Hansweert 0.50 of 1 dag, J. M. d. L. Hansweert, ontsla gen van rechtsvervolging; op een dijk in Zeeiand voorwerpen plaatsen: M. S. 's-Heer Arendskerke 10 of 10 d. h. in een rijkskanaal varen met naast elkaar vastgemaakte schepen: D. L. d. D., Rotterdam, I. P. d. L., G. H. v. D., Rosendaal 10 of 10 d. h; overtr scheepvaartwet: J. J. d. J. D. d. K., Bruinisse 10 of 10 d. h.; zich zonder vergunning bevinden op perceel in Schelde: A. L. M., Ierseke 10 of 10 d. h.; in een bocht met auto niet voldoende rechts houden: P. v. K., Waarde vrij gesproken; bij een kruispunt van wegen rechts niet voor laten gaan: K. S. Wolphaarts- dijk, vrijgesproken; met motorrijtuig veiligheid van het verkeer in gevaar brengen: W, B., Goes vrijgesproken; fietsen zonder licht: J. W. /Ierseke 5 of 5 d. h.; fietsen zonder reflector: P. M. Ierseke 2 of 2 d. h.; autorijden zonder achterlicht: J. E„ Goes 5 of 5 d. h.; autorijden zonder rood licht: J. H., Goes 2 x 2 of 2 x 2 d. h.; met auto rijden zonder spiegel: J. v. L., Kats, N. v. d. W., Zierikzee, 5 of 5 d. h.; dronkenschap: J. B., 's-Heerenhoek, M. d. K., Kapelle, 15 of 15 d. h. aj"*o Een Jubileumprijsvraag verboden. De Groningsche justitie heeft gister morgen een einde gemaakt aan een ju bileumprijsvraag, die de Heerenstraat- vereeniging te Groningen ter zake van haar 30-jarig jubileum had georgani seerd. De officier van justitie acht den wedstrijd in strijd met de loterijwet; verder vindt hij het door haar groote besmettelijkheid, 'andere winkeliers willen iets dergelijks organiseeren, niet in het belang van de bevolking, dat deze wedstrijd navolging zal vinden. Vervalschen van postzegels. De Haagsche postzegelhandelaar J. H. D. heeft Donderdag voor de Breda- sche rechtbank terecht gestaan wegens het vervalschen van postzegels. Verd. had aan een officier te Teteringen o.m. 'n opdruk van een Surinaamschen post zegel verkocht, waarvan de opdruk valsch was. Reeds verleden jaar had deze zaak voor de rechtbank gediend, maar was toen uitgesteld om nog eenige deskundigen te hooren. Deze waren nu in grooten getale aanwezig, zoodat de zaak een groot gedeelte van den zit tingsdag in beslag nam. Vrijwel alle des kundigen onderkenden den opdruk als valsch. Beklaagde herriep zijn bekente nis en verklaarde in onwetendheid te hebben gehandeld. De officier van jus titie eischte vier maanden gevangenis straf voorwaardelijk met 3 jaar proef tijd. Uitspraak over 14 dagen. Het O. M. bij de rechtbank te Leeuwarden heeft tegen den 49-jarigen rijksontvanger J. R., te Holwerd, we gens verduistering van geldbedragen o.a. van 500 en 1000 en wegens ver- valsching van het journaal, een gevan genisstraf van zes maanden gevraagd on der aftrek van vier maanden voorloopi- ge hechtenis. Rijksuitvoerkeuring voor uien. De minister van economische zaken en arbeid heeft vastgesteld dén vorm van t bewijs, bedoeld in art. 3 van bovenbe doelde wet. Bepaald dat certificaten en bewijzen, als bovenbedoeld, gelden gedurende1 dagen, indien gedagleékteind in Febr., 2 dagen, indien igedagteékteiul in Maart, April, Mei of Juni, 3 dagen, indien ge- dagtee'kend in Juli of Augs., 7 dagen, tindien gedagteekend in eene andere maand. De minister heeft als grootte-klasse voor sorteering vastgesteld: voor pootuiena. 50—72 mml; b. 70— 92 min; c. 90 mm en hooger. Voor andere uien: d. tot 35 mm! (z.g. pidk'lers of nep); e. 32 tot 43 mm! (z.g drielingen): f. 40 tot 75 mm (z.g. gewone uien); g. 70 en "meer m(m (z.g. grove uien); een en ander te rekenen volgens middellijn bij doorsnede. Als rijksambtenaren, belast met het toezicht op de 'keuring en de afgifte van merken, certificaten, bewijzen en. ver klaringen is o.a. aangewezen de rijks- tuinbouwconsulenl te Goes voor zoo veel zijn ambtsgebied betreft. De minister heeft bepaald dat dooi de door hem aangewezen of als derde aangewezen deskundigen een vergoeding wegens reis. en verblijfkosten in rokoJ ning kan worden gebracht volgens (de 3de klasse van het tarief van het Reis1--1 besluit 1916 en een befooning van f 10 ier uitspraak. De bijenteelt. Men schrijft ons: De teelt van bijen is in de laatste ja ren steeds meer toegenomen, waarbij de wetenschap dat de invloed daarvan bij de fruitteelt van niet te onderschatten waarde is; van deskundige zijde is daar trouwens reeds sedert lang op aange drongen. In den loop van dezen zomer zagen wij daarvan nog een frappant staaltje; frambozen die een vorig jaar maar matig vrucht gaven, hadden dezen zomer, onder betrekkelijk weinig ver wachting bij het begin van den bloei, groot succes doordat in de onmiddellijke nabijheid drie kassen met bijen waren geplaatst. Men is ook begonnen met or ganisatie onder de bijenhouders. Dezer dagen werd ook in het eiland T h o 1 e n een vereeniging van bijenhouders ge vormd, waarbij de heeren A. P. Bil te St. Annaland, land- en tuinbouwonder- wijzer, als voorzitter zal fungeeren, de heeren M. C. Sonke en I. M. Hage van St. Maartensdijk en P. v. d. Slikke en C. Murre te Poortvliet zullen de overige bestuursleden zijn, secretaris-penning meester is de heer Van der Slikke. Een belangrijke taak is voor de organisatie weggelegd, als er maar voldoende me dewerking komt. PLANTEN EN VERPLANTEN IN DEN BLOEMENTUIN, Nu de bladeren weer gaan vallen ,is de tijd voor liet planten en verplanten van de bladverliezende houtgewassen weer aangebroken. Eigenlijk is het nu den meest geschikten tijd voor het aan leggen of veranderen van tuinen, want vrijwel alle planten kunnen we nu zon- noodig verplanten. Wel moet men Dij dal verplanten steeds voorzichtig tewerk gaan opdat vooral het wortelgestel hier bij niet te veel te lijden heeft. Planten die jaren vast slaan vragen in dit op zicht wel bijzondere zlorgen. Wanneer we boomen of heester,s gaan verplan ten waarvan de (bladeren nog niet zijn af gevallen moet men cïeze er IcgeUikerlijd afplukken oin le voorkomen dat deze bladeren en ook'de uiteiuden der twijgen gaan verschrompelen. Waar wc zullen planten moet de grond over de géhecLc oppervlakte goed zijn losgewerktHot maken van plantgaten is op de meeste gronden niet voldoende. Bij de gronjD bewerking wordt hel mesten niet ver gelen. Wanneer we boomen en heesters gaan planten brengen we geen mest on der in het plantgat, maar om de wor tels nadat deze eerst met wat fijne aar de zijn ingestrooid. De mest moet dus niet direct mol de wortels in aanraking komen. Bij hel planten worden de hoaf gewassen gelijkertijd gesnoeid, imines iijdt hel wortelgestel bij het verplanten en zal dus de voedsel/opname belangt-, rijk minder zijn. Daarom moet ook een gedeelte der takken en twijgen worden weggenomen. Aan planten wcl[kc met een flinke !klu|it verplant worden zal min der gesnoeid 'behoeven 'te worden, daar hier het wortelgestel minder le .lijden heeft. Wanneer de grond door aanhou denden regen z^er nat is planten we liefst niet; door hel l'oopen Zou de grond te veel samenpakken en ontoegankelijk wor den voor lucht. liet is nu ook een zeer geschikte lijd voor hel planten van de meeste vaste planten. Vooral alle vroeg- bl'oeiende soorten kan men nu beter ver planten dan in liet vroege voorjaar. Nu zullen ze voor den winter nog door groeien en straks in 't voorjaar direct gaan bloeien. Daar vooral de rots- en muurluin beplant wordt met vrocg)- bloeiers is het nu de tijd om deze tuinf- gedeelten eens flink onder handen l© nemen. Waar open plekken, zijn vullen we deze aan, terwijl te weelderig groei ende soorten worden gescheurd en. op*, nieuw geplant. Enkele soorten van vaste planten, welke 1111 nog bloeien kunnen, we in het vroege voorjaar bcLer indien noodig scheuren en verplanten. Nieuwe Recordpoging. Amy Johnson zal trachten het record voor de vlucht van Londen naar Kaap stad, dat op naam staat van haar echt genoot, den bekenden vlieger Mollison, in December a.s. te verbeteren. Mollison legde het traject LondenKaapstad in vier dagen en zeventien uur af. Zijn vrouw zal dezelfde machine gebruiken waarmee hij de vlucht maakte. WINTERDIENST K. L. M. OP BATAVIA. Wij ontvingen de nieuwe winter- dienstregeling voor de AmsterdamBa tavia lijn der K. L. M., welke geldig is voor de maanden November en Decem ber 1932, Januari, Februari, Maart en April 1933. Een belangrijk punt in deze dienst regeling is de sterk verlaagde tarieven. De passageprijs AmsterdamBatavia, welke tot nog toe 2200 bedroeg, zal met ingang van 1 November verlaagd worden tot 1750. Ook de vrachtprijs is dienovereenkomstig verminderd en bedraagt thans 12.50 per kg, Het ver schil tusschen een vliegtocht en een an dere wijze van vervoer is hierdoor tot een minimum teruggebrachrt. Met de machine, die 3 November as., van Amsterdam vertrekt, zal weder de winterroute worden gevolgd via Mar- s e i 11 eR o m eB r i n d i s i. De mo gelijkheid om met dezen dienst passa giers en goederen Van Amsterdam naar Marseille in plm, 6 uur te vervoeren, is hiermede geopend. Het vliegtuig komt tijdig genoeg in Marseille aan om een goede doorver binding naar de Fransche en Italiaan- sche Riviera te verzekeren. In de Italiaansche havens zijn slechts technische landingen toegestaan, zoodat van en naar Rome en Brindisi geen goe deren noch passagiers mogen worden vervoerd. BELGIE. De Scheldetunnel. De tunnelwer- ken onder de Schelde te Antwerpen schieten thans veel beter op, aldus de correspondent van de N. R. Crt. te Brussel, dan men in technische kringen blijkt te hebben verwacht. De tunnel voor het verkeer per as is reeds zoo ver aangeboord, dat het bij deze bo ring gebruikte „schild", onder de ri vier door, den rechteroever heeft be reikt. Op 16 October j.l. waren reeds 982 stalen ringen van 75 centimeter, die de eigenlijke tunnelpijp moeten vormen, op den linkeroever en onder de rivier geplaatst. De tunnel voor voetgangers is even eens reeds voor ongeveer de helft vol tooid. Naar men verwacht, zal de inge bruikneming van de beide tunnels in 1933 kunnen plaats hebben. DE AMERKAANSCHE MULTI- M.ÏLLIONNAIRS EN DE CRISIS, Ongehoorde sommen gelds zijn door de Amerikaansche multi-millionnairs tengevolge van de economische crisis verloren. Siechts tien van de zestig rijkste Amerikanen zijn aan den gewel digen beurskrach ontkomen, terwijl een aantal van de grootste familievermogens door de zware successiebelasting en den fenomenalen val der koersen bijna ge heel zijn opgezogen. De Mellons, Morgans en Astors be- hooren tot de weinige gelukkige multi- millionnairs die den storm zonder ern stige verliezen doorstaan hebben. Het Ford-vermogen, dat voor een groot deel in staatspapieren belegd is, schijnt eveneens vrijwel in tact te zijn gebleven. Van de filmmagnaten is alleen William Fox er met een blauw oog af gekomen. De slinking der groote vermogens blijkt echter het best uit de nalatenschap der tijdens de depressie gestorven mil- lionnairs. De bankier George F. Baker, wiens vermogen aanvankelijk op een half milliard dollar geschat werd, liet verleden jaar nog „slechts" 75 millioen dollar na. Het vermogen van Julius Rosenwald was van ruim 200 millioen tot 45 mil lioen geslonken. De Kodak-koning George Eastman, die zooals bekend, zelfmoord pleegde, bezat nog „slechts" 25 millioen dollar. In de hausse-periode werd zijn vermo gen op 400 a 500 millioen dollar geschat Mortimer Schiff, aandeelhouder van Kuhn, Loeb Co., liet 10 millioen dol lar na, terwijl hij vroeger zeker het vijf voudige bezat. Zwaar getroffen zijn vooral de Van- derbilts. De aandeelen van de New- Yorksche central railway waarin een groot deel van het familievermogen be legd is, daalden van 256.50 in 1929 tot 22. Sidney Z. Mitchell, die vier jaar ge leden als een der rijkste mannen van Amerika gold, zag de aandeelen zijner maatschappij in den loop der laatste jaren van 189 tot 2 dalen. Het particulier vermogen van den ouden John D. Rockefeller zou van min stens 500 millioen dollar tot 150 millioen geslonken zijn. 0 TWEE MILLIARD WERELDBURGERS De statistiek van het jaarboek voor 1932 van den Volkenbond meldt, dat er nu 2.012.000.000 menschen op aarde zijn, dat is 20 millioen meer dan in 1931. Azië staat vooraan met 1.103.000.000 zielen en een vermeerdering van 11.000.000 sinds 1931. Het geheele vasteland van Amerika heeft er 4 millioen bijgekregen en herbergt thans 255 millioen inwoners. Europa komt nu voor het eerst boven de grens van een half milliard. Het telt 8 millioen Europeanen, meer dan in 1931 en het totaal cijfer is daardoor gestegen tot 506 millioen. Rusland is met 127 mil lioen inwoners het volkrijkste land van Europa. Alleen Groot Brittannië heeft niet meer dan de 46 millioen zielen, die het ook in 1931 al telde. Italië is, wat te verwonderen is, met 41 millioen zielen, 40.000 beneden het bevolkingscijfer van 1931 gebleven. Australië en Nieuw Zee land zijn geschat op 10 millioen inwo ners.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 7