Waarom ik arceer bij CHIEF WHIP? TWEEDE BLAD TAM DE PBOTIHCIALE ZEEUWSCHE MlDDELBUtGSCHE COUBAMT VAN ZATERDAG 29 OCTOBER 1932. No. 256. laat- art. GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. NA DE OPERATIE. Ervaring man-en onder vinding, dat 't de eenige sigaret is, die jaar in jaar uit onveranderlijk dezelfde blijft en de beste voor mijn gezondheid is ARDATH VIRGINIA LONDON en be- per net Lange prijs. Terp- 85 cm, '.50 de 14. tt onze o, h. I! Het itijnno- |s, Lan- >KA- sr met frieven 225, voor ■aniens, livéles- 2, Mid- ÏOND. erking itingen Iffrouw ri 145, stuk, sterk, pn. A, Bree- Mid- Ischikt lett. M in de P 8, 9 paling, ger. lakken rol- egeer- srdam en. Vee oot A" er. Rot* 8.— 8.— oens- om aren. te: ming VOS. 3UT. Gistermiddag vergaderde de gemeen teraad van Vlissingen. Na beëediging en installatie van den heer J. Marijs als lid bleek uit mede- deelingen, dat de leening van 185.000 door Ged. Staten is goedgekeurd. Van de over te leggen stukken werd een verzoek om alleen aan erkende dans- leeraren vergunning te verleenen voor het geven van danslessen; een van het Bestuur der Vereeniging van groenten- en fruithandelaren om aan alle hande laren, die van buiten de gemeente hier hun waren verkoopen op te leggen een ventvergunning te betalen, nadat de heer Rorije er op gewezen had, dat de com missie van de groenten- en fruitveiling dit reeds onuitvoerbaar heeft verklaard. Verder een verzoek van de af deeling Vlissingen der O. S. P. om hen die langer dan 3 maanden werkloos zijn een vier voudige uitkeering te geven in eens, voor het aanschaffen van kleeding, dekking en schoeisel. Dit onderschreef de heer VAN OOR SCHOT; de heer VAN SPANNING achtte goedkeuring van zulk een besluit niet te verwachten, maar liet wel enkele wenschen inzake de dubbel uitgetrok ken en hoor en. De voorzitter zegde toe, dat men dit zal nagaan. Tot lid van de commissie van de straf verordening en de commissie van de veiling, benoemde de raad den heerj Marijs. Het voorstel inzake de tijdelijke kor ting op de jaarwedden van de wethou ders en de ambtenaren van den B. S., werd door den raad zonder discuissie of h.s. aangenomen. Het voorstel inzake regeling van het georganiseerd overleg met de politie aangaande zaken, waarvan de regeling aan den raad is opgedragen, kreeg alleen de stem van den heer Rorije, die de wijze van inrichting van het G. O. niet goed keurde. Bij het voorstel tot wijziging der ge- meentebegrooting 1932 speciaal voor de uitgaven van de werkverschaffing en steunregeling, zette de heer DE MEIJ de' mogelijkheid van werkverruiming uit een door middel van demping der sloot bij den Singeling. Dit werd goedgekeurd. Aan de Schoolvereeniging werd 8989 verstrekt voor het aanschaffen van leer middelen. Ook de vermindering van de pacht 1932, van G. Leendertse, J. van Peenen, P. Polderman, A, M. Arentse, G. de Bree en J. Lijnse, ondervond geen bestrijding. Alleen heeft de heer DE MEIJ op een vraag van den heer MARIJS medege deeld, dat het hier op een enkele uit zondering na landbouwers betreft, waar op de heer Marijs zeide, voor één huur der geen uitzondering te willen maken, anders had hij bezwaren gehad. Na het besluit tot verkoop van grond aan de Van Dishoekstraat en de Koude- kerkscheweg voor resp. 880 en 1599, kwam aan de orde De ziekenhuisverpleging. De VOORZITTER opende zelf de dis cussie en wees op de goede samenstel- lirig der commissie, verder op het verzet door de tegenstanders van de noodzake lijkheid van rente en aflossing van nieuwbouw van een gemeenteziekenhuis of dringend noodige verbeteringen van de hopeloos verouderde bestaande zie kenverpleging van het Gasthuis. Spr. waardeert het, dat de heer De Meij, niet alleen becritiseert, maar kon het met diens financieele beschouwingen niet eens zijn. Ook wijst spr, er op dat 't oude gast huis niet verder erkend zal blijven als opleidingsinrichting. Wat dus reeds van groote beteekenis is, ook al zal de Door Dr. Jan Walch. 78. Kom", zei Marelman. „Vertel nu ver der", Henri „fasste sich". En vertelde: Ik zei dan, dat ik heelemaal niet meer van haar hield. En toen antwoord de zij: Dus nog grof ook". Ik zei: Wat bedoel je? Werkelijk, ik begreep niet, waarom ik „grof" was; en ik begrijp het nóg niet. Ik had niets gedaan, dan geantwoord op de vraag, die zij me uit eigen beweging gesteld ■had". Ze keek me toen echt valsch aan; en in haar toon werd ze toen ook weinig ladylike. Ze zei: Je bedoelt dus, dat je me maar wilt laten stikken". Nu, wat zal je daarop antwoorden. Niets antwoorden is 't beste, geloof ik. En toen ging ze door: Ik heb nog wél belangstelling voor jou. En dat zal ik je bewijzen. Ik heb nog een heel pakje brieven van je. E r- g e lieve brieven. Ik lees er nog wel eens in. En er staat geen datum boven. Wat zou je wel zeggen, als ik die brieven eens aan je vrouw ging brengen, en ik vertel de erbij, dat ik die, nu, laten we zeg gen: een jaar geleden van je gekregen nieuwe regeling niet direct het eerste jaar voordeel opleveren. Men voorkomt in ieder geval, dat de ziekenhuisverpleging voor de gemeente veel meer gaat kosten. Spr. betoogt in den breede, dat men financieel goed zal zijn met de vereeni ging voor ziekenhuisverpleging, en dat men verpleging in goed geoutilleerde ziekenhuizen zal krijgen, met zoo ge- wenscht te Middelburg. Het rapport der vereeniging voor het behoud van het gasthuis staat verre achter bij dat van den heer De Meij; en betoogt o.a. ten onrechte, dat de t.b.c,- verpleging achteruit zal gaan. De zusters moeten op gevaar van geen wachtgeld te krijgen, de functie bij de ouden van dagen aanvaarden. De mo gelijkheid van opzegging van het con tract met een ziekenhuis, als een ander het niet kan volhouden, is alleen in het belang der gemeente. Verpleegprijs te Middelburg is hetzelfde als in Bethes- da. Of de tramkosten bij familiebezoek zullen worden betaald, zal Maatschap pelijk Hulpbetoon moeten beoordeelen, Spr. weerlegt de cijfers door genoem de vereeniging gepubliceerd, zulks onder enkele interrupties van de heeren Harts en Van Oorschot, resp. voorzitter en secretaris dier vereeniging. Spr. wijst er o.a. nog op, dat in Mid delburg in 1931 het aantal verpleegda- gen bedroeg 26.539 en te Vlissingen 41.136, wat toch wel te bedenken beeft, en de noodzakelijkheid van een contro leerend geneesheer aantoont met de be langen van het verplegend personeel is rekening gehouden. Spr. zou wenschen dat in het alge meen nog meer werd ingezien, dat na 13 jaren van krachtige actie alle zieken dan toch eindelijk door de vastgestelde regeling vanaf 1 Januari 1933 het voor deel zullen deelachtig worden in meer ruime moderne geoutilleerde ziekenhui zen door zeer kundige doctoren behan deld te worden. De heer VAN HAL, krachtig onder steund door den heer VAN OORSCHOT, betuigde dat vele nieuwe cijfers naar voren zijn gekomen en stelde aanhou ding voor. Dit werd verworpen met al leen de socialisten en den heer Harts voor (127). De heer VAN HAL zeide nu, dat, al zijn de neuzen geteld, men zich er niet zonder meer bij neer kan leggen, Spr. is van meening, dat het Gast huis voor verpleging van zieken moet blijven bestemd en niet alleen voor t.b.c, paviljoen. Hij verwacht van een dag- verpleging niet veel in het algemeen. Spr. behandelt uitvoerig de kwestie van den verpleegprijs, iedere dag moet bijgepast worden door de gemeente. Niet alleen medische, maar ook andere factoren kunnen tot opname aanleiding zijn, o.a. de woningtoestanden, vooral in de oude stad, en ook familieomstan digheden. Zal de controle zich ook met deze zijdei van het vraagstuk inlaten? Spr. hoopt van wel. Inzake de tarieven noemt spr. deze nog voor zeer velen te hoog. Te elfder ure kwam de commissie nog met wijzigingen, waarin weer een an dere categorie wordt opgenomen, Spr. verwacht ook moeilijkheden van de zijde van Maatschappelijk Hulpbe toon en van sociale zaken. De ziekenhuizen bestaan voor de zie ken en dat moeten de heeren van rechts ook voelen als Christelijke Barmhartig heid. Het is verkeerd aan de christelijke ziekenhuizen te laten meebetalen door hen die er buiten staan. Spr. vraagt of St. Jozephziekenhuis zelf om deze tarieven heeft gevraagd. Waarom gaf men vroeger toen Bethesda nog niet bestond, geen geld voor ver beteren van het gasthuis? Spr. acht hetgeen tijd voor verhooging der tarieven, nu men alles doet om de loonen naar beneden te brengen. Bij de vergelijking van de kosten 1931 en 1932, zegt spr. dat men geen verge- CHIEF WHIP (Ingez. Med.) heb?' Nu, toen voelde ik dadelijk: Dat is 'n leugen; of liever: dat zou een leugen zijn. En dat zei ik haar. Toen begon ze te lachen, zoo, als iemand een kind uit lacht; en ze zei: „Lieve jongen, is dat alles wat je te zeggen hebt? Dan zal ik die „leugen" maar op me nemen! Ik heb tóch al een zwarte ziel!" En toen?" vroeg Haas. Toen heeft ze nog eens gezegd, dat ze die brieven „onder' de oogen van mijn vrouw zou brengen" dat waren precies haar woorden en toen ik daar niet op antwoordde heeft ze mij ge vraagd, of ik er dan geen prijs op stel de, om dat te voorkomen. Nu, dat deed ik wel, en dat heb ik haar dus gezegd. En toen keek ze mij heel lief aan, en zei: „Jij overwint toch altijd het kwade in mij. Kom morgenmiddag om vier uur bij me; dan zal jk ze je geven." Enjij bent zoo stom geweest om daar werkelijk heen te gaan? Ja.... Er ontbreekt toch nog heel wat aan zijn zin voor leugen, ook bij anderen, dacht Marelman.... En hij zei: En je hebt de brieven natuurlijk niet gekregen? En bent in een chanta- ge-valletje geloopen? Nee, néé; dat geloof ik toch niet! Ze ontving me in een zeer ver leidelijk costuum; en was erg lief. En ze presenteerde me thee en port; en en lijkingen moet maken op het oogenblik, dat men iets nieuws invoert. Men moet behalve de 3.62 per dag als gemiddelde nog betalen al de dure specialisten. Men mag z.i. het Röntgenapparaat niet opnemen bij de berekening van de kosten van het gasthuis in het alge meen. Spr. meent, waar men anders ieder halfje omdraait, men nu uit gaat geven onder schijn van bezuiniging. Men gaat ook hen die buiten de re geling vallen, Vneer laten betalen in Bethesda. Spr. wijst er op, dat men nu perso nen zal hebben die voordeeliger uit zijn met niet dan met wel aansluiting bij de ziekenhuisverpleging, Spr. begrijpt niet hoe men bepalingen op kan nemen die ook voor het eindi gen van het contract nog voortduren. Als er geen neutraal ziekenhuis ter plaatse is, noemt spr. vrije ziekenhuis keuze en vrije artesenkeuze illusoir. De heer HARTS protesteert tegen de qualificatie over de vereeniging door den voorzitter van den raad. Het prae-advies van de meerderheid van B. en W. is weinig van beteekenis van inhoud. Er werd destijds gezegd, ,dat men weer ouden van dagen zou kunnen op nemen. Maar de ruimte wordt er nu niet voor bestemd. Maar men schrijft nog pas aan regen ten, dat voor de ouden van dagen 'een verbetering niet kan worden betaald omdat de tuintjes niet aan elkaar zijn te krijgen. Spr. weet, dat er leden der commis sie zijn, die 3week geleden overtuigd fin, ik kan niet anders zeggen, dan dat ik het wel gezellig vond. Maar ik had toch voortdurend in m'n hoofd: Ik kom om de brieven. En eindelijk vroeg ik daar dan ook naar. Toen keek ze me Hef, maar verwijtend aan, en zei: „Jij bent toch wel een „zakelijk" man. Maar je zult ze hebben. En meteen stond ze op en ging naar een kastje. „Daar lig gen ze in", zei ze. „En je krijgt ze voor een zoen." Ze stond vlak bij me, toen ze dat zei, en hield meteen haar ge zicht vlak bij het mijne. En, nu ja...." Marelman knikte begrijpend. „En., toen heb de brieven natuurlijk niet ge kregen. Neen. Ik heb er toen nog wel om gevraagd, maar toen ging ze boudee- ren, en toen ik aanhield, werd ze vree- selijk boos, en zei, dat ik haar in haar diepste vrouwelijkste gevoelens had ge kwetst; dat ik, terwijl zij haar hart liet spreken haar feitelijk op een schande lijke manier voor den gek had gehou den; uit baatzucht. „Baatzucht" zei ze. Want ik deed lief, en ik dacht alleen maar aan de brieven, en aan mijn vrouw. En toen ik zei, dat ik daar voor toch gekomen was, werd ze hoe langer hoe kwader, en begon te gillen, en zei, dat ze mijn vrouw dan nu eens van alles zou inlichten...." Hij zweeg. 'Jawel, 'n hysterica-met-bereke- nin"', zei Marelman, „En.... heb je haar toen geen afkoopsom aangeboden?" waren, dat het een dure zaak zal wor den, en nu praten zij weer anders. Wat is er binnenkamers gebeurd? Spr. heeft het over een eerste en een tweede rapport. De heer VAN OORSCHOT zegt, dat men heden de executie doet plaats heb ben over de gemeentelijke ziekenhuis verpleging en dit voor een groot deel doet om Bethesda uit den piniebelen toestand te helpen, men wil voor het bijzonder onderwijs, ook de bijzondere ziekenverpleging op de open'bare kas gaan steunen. Spr. bepleit, dat de ziekenverpleging niet in handen van 'n deel der bevolking moet zijn. Op 29 April heeft de meerderheid van den raad zich achter een voorstel gesteld zonder de financieele gevolgen te weten. Toen is reeds aangedrongen op vrije ziekenhuiskeuze als voorname voorwaarde. Maar integendeel heeft men die vrije ziekenhuiskeuze op, door het gasthuis te sluiten. Spr. wijst er op, dat de burgemeester vroeger toch ook streed voor gemeentelijke fziekenhuis- verzorging. Spr. verwijt de R.K. en de A.R., dat zij huichelen, en zegt, dat als men economisch wilt zijn, dat moet men economisch zijn in het belang der gemeente. De heer Laernoes zal moe ten aantoonen, dat dit een financieel voordeel voor de gemeente zal zijn, wat hij in April als eisch stelde. De chirurg kan niets meer bezuinigen, en dan zoekt men het op den internist en dit raakt dan volgens spr., speciaal de proletarische klasse. De controleeren- de geneesheer heeft mede te zorgen voor een 20 pCt. bezuiniging op het aantal verpleegdagen. Op 1 Januari behoudt men de oudjes, Nee hoe kon ik dat doen? Marelman zat overwegend te kijken. „Nn. ee, dat kon jij nog niet doen Dat vereischt meer handigheid en meer enfin. Arme kerel. Nu, en verder?" Ze heeft gezworen dat ze naar mijn vrouw zou gaan. En dat ze die brieven zou sturen; en er een brief bij doen, dat ik haar gisteren nog heb op gezocht en haar hartstochtelijk, of schijn baar hartstochtelijk, heb omhelsdEn dat is afschuwelijk; want Clara kan veel van me verdragen; maar dat niet.. Dat weet ik. Hij keek inderdaad zeer bedrukt. En de vrienden, met hem meevoelende, keken ook bedrukt. Zij waren het doel van hun samenkomst vergeten;! ze waren alleen en geheel onder den in druk van het naargeestig avontuur, dat hun zwaar beproefde vriend Henri juist nu hij op den weg scheen om zijn moeilijke kwaal allengs te boven te ko men, nu weer had te beleven. Die dame scheen wel zeer tegen hem opgewassen; den onnoozelen kerel, zooals je hem op het oogenblik nog noemen mocht.... Maar één van hen bleef althans niet in dezen toestand van verslagenheid. Dat was dan oojc de jberoepshulp ïn moeilijke gevallen; bovendien man der wetenschap; en bovendien, als zoodanig het minst aan affecten onderhevig. Dr. Marelman dan kreeg ineens een prach- ook hen, die boodschappen kunnen doen, als nu. Er zijn verschillende posten, die men niet had mogen doen mede tellen bij de prijsbepaling. Destijds ging het potlood door een deel der door regenten gewenschte uitgaven. Natuurlijk zullen de kosten voor de ouden van dagen moeten stijgen, nu het op zich zelf staat. Zeker zal er meer ruimte komen, maar het zal ook meer kosten. Spr. is de tarieven maar niet komen bekijken op het stadhuis, er is met den raad toch niets aan te vangen. Men had de correspondentie met het Gasthuis te Middelburg moeten overlegen. De rekening over 1932 zal beter uit komen, dan die van 1931, en men had met andere cijfers nooit aan een batig saldo kunnen komen Twee verpleegsters voor de ouden van dagen is te weinig. Het tarief wordt overgelegd zonder, dat vooraf met de raadsleden overleg is ge pleegd. Het tarief pakt een groot aantal min vermogenden ernstig aan. Velen zullen 100 pet. meer moeten gaan betalen, daar mogen de heeren der Barmhartigheid wel eens over naden ken. Uitsluitend dagverpleging kan spre kers goedkeuring niet wegdragen, hij acht dit tot schade der patiënten. Tot de V. Bers zegt spr., dat zij als be zuinigers niet mede kunnen werken aan het verhoogen dezer uitgaven. Het was intusschen bijna 6 uur gewor den en stelde de voorzitter voor de ver gadering te schorsen tot des avonds 8 uur. Verschillende heeren van de linker- tigen inval; en zoo prachtigen inval, dat, ware hij maar iets minder ongeloovig geweest dan hij inderdaad was, hij ze ker aan een ingeving van goddelijken oorsprong zou hebben gedacht. Nu schreef hij hem alleen maar naar zelfvoldanen trant toe aan den zin voor combinaties, zijn geest eigen, In derdaad had er ook wel 'een combinatie bij hem plaats gevonden; en dat was voor hem een voldoende verklaring; 'n combinatie tusschen het gesprek dat zij bezig waren te voeren vóór Henri's komst, met hetgeen deze daarna ver teld had. En wanneer maar even die twee in 'n hoofd in casu dat van dr. Marelman i samenkwamen, moest men wel ge troffen zijn door het eigenaardig ver band. Was het „geval" van Henri niet als een thema'tje in een spraakkunst- boek; zoo'n thema'tje, waarin het juist behandelde stukje theorie kan en moet worden toegepast? Zoodat dr. Marelman plots de trieste stemming met een ongepast schijnende vroolijkheid van oogtwinkel afbrak; en meteen, bij alle uitstralende blijdschap toch weer zeer bedwongen en dringend zei: Hier is maar één middel, Henri. Maar dat is dan ook absoluut afdoende Dat moet je toepassen...." (Wordt vervolgd.)-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 5