EIN TOLLER EINFALL IN 'T GOUDEN ANKER ANTI RHEUMATIEK Voor Gasverwarming... 'n Waarborg HEKVTI) OOK Verscbe Gebroken Borstplaat Maandagsche buscollecte voor het Crisiscomité te Goes 150 X 235 CM. I. VAN ROOH, LANGEVIELE ZI9, MIDDELBIIMI Denkt aan de E. H. BOASSON Co. WAT IS 100 PROCENT FORD SERVICE? VLI SSINGEN PRIMA FLANELLEN LAKENS BOVENLAKEN A JOUR VLISSINGEN Groote Boedel- en meubelveiling. nieuwe meubelen Vraagt dus Uw winkelier 'n pakje "Verschaft U wolken, van genot. ca Kleine Advertenties. Het antwoord hierop geeft de Fordgarage van M. DE DREU Co., Official Ford Dealer voor Walcheren, Zuid- en Noord Beveland. Neemt een onderhoudscontract, en U zult Uw onkosten beduidend beperken. Beleefd aanbevelend, M. DE DREU CO. - OFF. FORD DEALER WILLY FRITSCH U hoort den beroemden tenor LEO SLEZAK zingen. DE BEKENDE ZACHTE FLANEL THANS PER STEL FL. 4.75 ONDER DE LUIFEL MIDDELBURG Komt I) onze aardige Kachels eens zien Rechtstreeksche plaatsing en onderhoud. De GROOT HONDIUS zijn voornemens a contant te verkoopen t.o.v. notaris H. R. STRUVE op Woens dag 9 November 1932 om 10 uur in het notarishuis te Middelburg. A. wegens sterfgevalnetten inboedel eiken kabinet, eiken kamerorgel, als nieuw eiken waaiervormig salonameublement, prachtvol maho nie slaapkamer (fabriek Pander) brandkast, electr. stofzuiger, 6 zeer fraaie Perzische kleedjes en veel meer ander huisraad, B. wegens faillissement ten verzoeke van mej, Mr. A. M. J. VAN DEINSE salon- en huiskamergarnituren, ledikanten en verdere slaapkamermeubelen, spiraalmatrassen, tapisbelge en axminster karpetten, velvet e.a. tafelkleeden, Leidsche dekens, matten, vitrages, matraslinnen, rompen, kapok en wat meer is te zien Maandag en Dinsdag voor den verkoop. N.V. Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart. I «sran gcVtPrleWhe HeeteitëSSi paais .20 cL G 26 A3? B - 30 C D - -3® pet ons 1 den V»P°n<ltnentkOUSe* i ooktopo°den 'aP^ pnso^5§2i Gee\~50 ct Gtoen-35 Rood--40 pet Vi P°n<J dat U Echte Friesche Heeren-Baai of Friso- Baai rookt, geeft U het D*E merk (afkor ting van Douwe Egberts voorkomende op elk pakje Douwe Egberts tabak. Nederlands geurigste rooktabak. Douwe Egberts Opgericht 1753 ZOON SCHITTERENDE MANTEL... INDIEN U NOG GEEN BE5LUIT HEEFT KUNNEN NEMEN. DAN MOET U NU ONZE COLLECTIES EENS BEZICHTIGEN. DE NIEUWSTE EN MEEST EXCLUSIEVE MODELLEN.VAN MOOIE SOEPELE STOF. MET ROYALE BONTGARNEERINGEN, KOSTEN NU MINDER DAN U VERWACHT. 12 ct. per ons. 25 ct. per half pond J. B. DIESCH MIDDELBURG s Zondags geopend van 48 uur. MIDDELBURG, TELEFOON 546 - GOES, TELEFOON 167. Van heden ai vertoonen wij U den bekenden en gevierden filmacteur in z'n allerleukste film Productie: BRUNO DUDAY, Regie: KURT GERRON. Muziek: WALTER JURMANN. MAX ADALBERT - ROSE BARSONY ELLEN SCHWANNECKE - DOROTHEA WIECK - LEO SLEZAK - PAUL HöRBIGER ADELE SANDROCK en vele anderen. Een UFA-klucht, onbeschrijfelijk vroolijk, vlot van tempo, met geestige dialogen, allerprettig ste muziek en schilderachtige natuurtafereelen. Als 2de film: een aangrijpend drama uit het zeemansleven een film vol ontroerende momenten vol stemming en fijnen humor. ALBERT BASSERMANN - JACOB TIEDTKE LUC IE HöFLICH - URSULA GRABLEY MATHIAS WIEMANN - KARL ETLINGER Ludwig Stössel - Rolf Müller Karl Platen - Jaro Fürth Regie: ALEXANDER KORDA Ein Paramount Tonfilm Het drama van Marius een rustelooze zwerversnatuur gedreven door een onweer staanbaar verlangen naar de wijde, verre zeeën, naar vreemde landen, naar avontuur gepijnigd door een heimwee naar de zee dat sterker is dan de hartstochtelijke liefde van een vrouw machtiger dan zijn eigen ik. Met dit programma bieden wij U een pracht- volmaakten amusements-avond! Boven 18 jaar. Op lijd klaar voor de laatste tramverbinding van dien dag. -e.- O v w ,Y BENUT de lange winteravonden door het vervaardigen van eene inzending voor de Provinciale Huisvlijttentoonstelling. KEUKENFORNUIZEN in alle kleuren. Contant 10 pCt, korting Rozemond, Gravenstraat, Middel burg. BIEDT ZICH AANbeschaafd meisje, P.G., als kinderjuffrouw of hulp in de huish., in 't bezit dipl. „Tesselschade" en „Hulp der Moe der". Br. onder lett. M 228, Bureau van dit Blad. PRIMA HANDWERK. Witgelakte ledikanten 9. Idem tochtscher men, -4deurs, 8.50. Trek- en krimpvrij onder gar. Vraagt prijs van andere artikelen. Nieuwstraat H 42, Middelburg. TE KOOPdoor vertrek en be ëindiging der zaak, een zeer net winkelhuis, op besten stand, Lange Delft, Middelburg. Zeer bill, prijs. Inlichtingen kantoor Notaris Terp stra, Middelburg. TAFELS MET LEER, 100 x 85 cm, 8.75, stoelen met leer 19.50 de zes. Ligstoelen met kussens 14. Doet uw voordeel en bezoekt onze magazijnen. Erven Gabriëlse, o. h. Postkantoor, Middelburg. HOUTSNIJWERKERS Het goedkoopst adres voor SatijnnO- tenhout is bij A. C. Julianus, Lan- geviele K 217, Middelburg. HEER VRAAGT ZIT-SLA APK A- mer of zit- en slaapkamer met pension te Middelburg. Brieven met prijsopgaaf onder lett. M 225, Bureau van dit Blad. VERMISTeen houten geteerde roeiboot op 2 September 1.1. Schip per Dekker, Nanegat No. 4, Pa' pendrecht. ZEER GOEDKOOP AANGEBO- den: mooie piano's en orgels, prij zen vanaf 50 en hooger. Vraag prijsopg. voor het repareeren van muziekinstrumenten, politoeren of transp. J. A. Roth, Seisd. 19, Midd. J, L JANSE, Behangerij, Heeren gracht M 38, Middelburg, beveelt zich aan voor het leveren van ma trassen, gordijnen, linoleums, enz. Spiralen en ledikanten. WEER ONTVANGEN een half pond tabak 0.65 of 0,75 met prima pijp. Een goed kistje siga ren van 50 stuks voor 1.50. J, van Holthuijsen, naast het Hospi taal, Middelburg. BUITENTUIN MIDDELBURG Van heden af bied ik aan een zaal voor 400 zitplaatsen. Tramsingel E 2, Middelburg. HUISVLIJTWERKERS Het so liedste adres voor triplex, hout snijwerk, lijstwerk en beitsen is A, C. Julianus, Langeviele K 217, Middelburg. HUISHOUDSTER, 37 jaar, goed kunnende koken, biedt zich aan, bij heer of in vrouwenloos gezin. Brieven onder lett. M 227, Bureau van dit Blad. FRANSCHE LESSEN en conver satie, door fran«;aise, op nader te bepalen uren. Brieven onder lett. M 224, Bureau van dit Blad. FIGUURZAGERSVoor tri plex het goedkoopst bij A. C. Ju lianus,. Langeviele K 217, Middel burg. Ook teekeningen voorradig. LEGER DES HEILS, Middelburg. Maandag 31 Oct., 's avonds 8 uur, Hervormingsavond. Spreker mr. P. Dieleman. Onderwerp: Maarten Luther en de beteekenis der Her vorming. Toegang vrij. NET MEISJE gevraagd voor de morgenuren, bij twee dames. Adres Rouaansche Kade G 131, Middel burg. BOEKHOUDEN. Opleiding voor Acte M.O. en praktijkexamens. Uitsluitend mondelinge privéles- sen. J. Muller, Molstraat F 92, Mid delburg. N. MALTHUSIAANSCHE BOND. Vereeniging tot bewuste beperking van het kindertal. Alle inlichtingen gratis verkrijgbaar bij Mejuffrouw A. M. Witte, Sleeperssingel 145, Middelburg. SCHOENEN geheel uit één stuk, de nieuwste vinding. Enorm sterk. Mooie pasvorm, lage prijzen. A. Wondergem, schoenhandel, Bree- straat, Middelburg. TE HUUR GEVRAAGD te Mid- delburg, burgerwoonhuis, geschikt voor 2 gezinnen, Br. onder lett. M 223, Bureau van dit Blad. BEZOEKT DEN BAZAAR in de Bogardzaal te Middelburg op 8, 9 en 10 November 1932. GEROOKTE ZALM, ger. paling, Harderwijkers, gestoomde en ger. makreel, ger. schelvisch, gebakken haring en schol, zure haring, rol- mops. Firma Van Dort, Segeer- straat, Middelburg. Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA" Uren van vertrek in October, en November. Vlissingen Maandag 31 Dinsdag 1 Donderdag 3 Vrijdag 4 r.Midd. *m. 8. H 8.- T. Rot* vm 8.- 8.—" Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens om 12 uur, naar Middelburg gevaren. Informatiën te bekomen te: Rotterdam: Expeditie-onderneming v.h. ERVEN G. VOS. Middelburg: S. J. SANDERS. Vlissingen: W. v. OOSTERHOUT. he de do ee lee he Be en lar VI da vo he en ni w ve V€ M ti de w h.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 4