©BRILLEN OPRUIMING MANTEL- en JAPONSTOF L*HEW« I. B. DIESGI MIDDELHUI! Zuster T. Braat „PANTOLUX" flCUS Beperking %%0 N.V. StDomwasscberij Volharding I j f 0.85 I DAMES-, HEEREN- EH KINQERKLEEDIHG Nukspaarbank Bogardstraat D 51 M. H. BOASSON ZONEN »ZEELAND-BRABANT« LOUIS CARDINAALS HERVAT IS EEN BRIL VAN MODERN COMFORT van uitgaven? HEERENHUIS VEILING TEWESTKAPELLE. HERFSTPRSJZEN MAGAZIJN „DE HAAS" GOES VRACHTDIENST W. FRANCKE TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN Pédicure GRIJPSKERKE. MEL8SKERKE. BIGGEKÊRKË Schouwing van Voetpaden Per Auto MENSENDIECK LEERLING MEISJES M.H. BOASSON Zn Volgende week dus opgelet! vertegenwoordiger Fordbezitters van het oude Model M. DE DREU Co. FORD-ACCU'S DECLAMATIE 13.00 12.45 11.60 OOK IN MODE-ARTIKELEN DERDE OPENBARE LEZING VAN RESTANTEN TEGEN BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN 3 MAAL PER WEEK ons OH MQNA 15 cent per SINAASAPPELBLAADJES PINDA'S IN CHOCOLADE heeft haar werk Langeviele 208 Middelburg Schouwing Voetpaden en Kunstwerken. Aanvang 14 Nov. 1932. Schouwing Voetpaden en Kunstwerken. Aanvang 17 Nov. 1932. Schouwing der voetpaden met de kunstwerken aan vang 14 November a.s. NIEUW EN GOEDKOOP ZIE ETALAGE BIJ GEMEENTE DOMBURG Aanvang 7 November 1932, WIJ HEBBEN TE KOOP: A. v. Roon, Langeviele 219 naar Rotterdam f3. Den Haag .f4.- E. SWEMER, gedipl. GEVRAAGD ter opleiding in het vak. Markt bij de Gortstraat Electrolux helpt U, want zij brengt thans haar kwaliteits-stofzuiger reeds g vanaf I onder Uw bereik Millioeften in gebruik, 20 jaar ervaring opditgebied.DitmoetU voldoendezeg gen om alleen tot Electrolux te besluiten. Als de courant komt, MET TUIN TE HUUR MARKT C 9. Brieven Noordstraat L 181 Woensdag 9 November 1932 20 GULDEN. M. DE DREU Co. REPETITIE Groote Markt C 12 Tel. 304 Middelburg MANTELS VERVEN MANTELS ST00MEN C0STUUMS 0NTVLEKKEN EN OPPERSEN COSTUUMS OPPERSEN Afhalen en weer thuisbezorgen hierbij inbegrepen. Steeds het nieuwste, steeds het beste in MIDDELBURG. C. P. C. BOGAERT en J. A. BOG AtRT—SPAAN, 'betuigen hun hartelijken dink voor de ondervonden belangstelling bij Ae geboorte van hun zoon. Middelburg, 29 Oct. 1932. Voor de bewijzen van deelne ming ondervonden bij het overlij den van hun geliefden Vader, Be huwd- en Grootvader, den Heer JACOBUS MEERMAN, betuigt ondergeteekende zijn har telijken dank. Uit aller naam, J. MEERMAN Jzn. Arnemuidcn, 29 October 1932. Voer de talrijke bewijzen van deelneming, ontvangen na het ever lijden onzer lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder MAGDALENA PIETERNELLA DEKKER Wed. P. de Vos, zeggen wij hartelijk dank. Uit aller naam, P. DE VOS. Westkapelle, 29 Oct. 1932. mri .1 i Mevrouw VAN WOELDEREN „Het Wooldhuis", Vlissingen, zal gaarne bezoeken ontvangen Dins dag van 3 tot 5 uur. MARKT BIJ DE GORTSTRAAT MIDDELBURG naar Tilburg Eindhoven Den Bosch en tusschengelegen plaatsen v.v. Geeft aansluiting naar richting Limburg, Groningen, Friesland, Utrecht, Aanbevelend, VLISSINGEN - TELEFOON 326 UW OOGEN ZIJN UW MEEST WAARDEVOLLE BEZIT. Ze zijn van zoo'n groote waarde, dat niemand er tè veel aandacht aan kan be steden. Wanneer U een bril noodig heeft, moet deze goed zijn heldere glazen, waardoor U goed kunt zien. Ga naar Helder Lange Delft. Helder weet alles over brillen. Helders brillen zijn oersterk en gaan een leven mee. 'N HELDEREN BRIL VINDT U BIJ HELDER. tAHGE DELFT 154- MIDDELBURG NIEUW NIEUW! 15 cent per ons 2 ons voor 25 cent ZIE ETALAGE, 's Zondags geopend van 48 uur. van van in den Kunsthandel „Wisse", Lange Vorststraat 62, Goes, van 31 Oct. t/m 5 Nov. Spreekuur van 101 uur en vol gens afspraak. Een beste Jaarsma, open Haard; Flinke Junker Ruh Vulkachel Kleine Jan Jaarsma Haard Davo VulkachelenkeleVulkachels en een Keukenfornuis. Middelburg. Ook nog enkele nieuwe kachels voor halven prijs. Komt U eens zien Woensdag a.s. voor 2 dagen Zaterdag a.s. voor 2 dagen Plaatsbespr. bij Wed. SCHOOL MEESTER, Oude Kerkstr., Tel. 689 Middelburg. Verbetering van lichaamshouding en beweging leerares. Lid Ned. Mens. Bond heeft haar lessen hervat. Inschrijving, v. Club- en Privélessen Hotel Nieuwe Doelen Middelburg Zat. 2.30—3 Middelburg Vj%clrof. MIDDELBURG- f zijn er dames die direkt kijken welke w voordeelige aanbie ding er is bij B. C. GEERS, Noordpoortstraat, M'burg F. J. LOUWERSE, Burg, Middelburg K. MEERTENS Jr., Korte Delft, M'burg omdat zij weten, dat zij tel kens iets aparts envoordee- ligs hebben aan te bieden! Door een bekende fabriek in de consumptiebranche wordt een tijdelijke gezocht, speciaal bekend in Zeeland. Actieve personen, welke resultaten in dergelijk werk kunnen toonen en kunnen chauffeeren, gelieven te solliciteeren, onder opgave van ouderdom, godsdienst, referenties en verlangd salaris onder M 226 bureau van dit blad. Wij" hebben voor U een groo te partij goede gebruikte on derdeden, zooals banden, wielen, velgen, achterassen, veerassen, stuurinrichtingen, cylinderkoppen, meterblok- ken, ondercarters, voorvee- ren, achterveeren, versnel- lingsbakonderdeelen, kruk assen, drijfstangen, zuigers, distributietandwielen, com plete cardans, cardanhuizen, complete meters, diverse la gers, etc. etc. Zeer billijke prijzen. Beleefd aanbevelend Official Ford Dealer Middelburg Tel. 546 Goes Telefoon 167 Middelburg. Notaris Mr. P. LOEFF zal om half 2 in café »De Valk« pu bliek verkoopen voor de Erven Mej. M. CIJSOUW, krachtens Rechterlijk Bevel Een HUIS aan de Zuidstraat A no. 195, groot 1 A. 87 cA. (14 R.) en 12 perceelen BOUWLAND samen groot 3.6786 H.A. [9 G. 112 R.) en voor den Heer A. GABRIËLSE CjZ» 6,C. Een HUIS aan de Verhulststraat B 90 groot 2 A. 19 cA. {16'/2 R.) en 0.1510 H.A.(115R.) Bouw land, alles te Westkapelle en nader omschreven in notities a f 0.10 verkrijgbaar bij den Notaris en den bij Crieerder te Westkapelle. Bezichtiging November van 10- 12 en 24 en 9 Nov. 1012. OPENBARE VERKOOPING op Woensdag 9 November 1932, des namiddags 2 uur te Krabben- dijke, in het hotel van den heer Otte, ten overstaan van den No taris J. J. VAN DUKE te Krui- ningen, van HET PAKHUIS EN ERF aan den Noordweg te Krabben- dijke, nabij het station, groot 5 are 40 centiare. Het pakhuis is thans verhuurd aan den heer M. Weststrate Jans- zoon, koopman, te Krabbendijke, en komt op gebruik 1 Januari 1933. Inlichtingen te bekomen ten kan tore van den notaris. passen in alle wagens, en kosten slechts Stoort U niet aan praatjes van concurrenten dat een Ford-accu niet geschikt is voor merk A of B, want wij geven een vol jaar ga rantie. Beleefd aanbevelend, Official Ford Dealer Middelburg Tel. 546 Goes Tel. 167 Zangvereeniging „Tot Oefening en Uitspanning" Middelburg. op Maandag 31 October a.s. om half acht voor dames en om kwart over acht voor heeren. Privé- en Clublessen, 2 X Per maand te Middelburg en Vlissingen door Mevrouw Van den Broecke< de Man. InlichtingenHuize „Ceres" Aardenburg. De Notarissen J. K. SADEE te 's-Gravenhage en H. JONKERS te Goes, zullen op Woensdag 2 November 1932, des nam. om half twee uur, te Wis- senkerke (N.B.) in het Koffiehuis „De Kroon", ten verzoeke van de erfgenamen van den heer W. J. Vader, 's-Gravenpolder, publiek verkoopen 17 PERCEELEN BOUWLAND en 1 perceel Weiland, m de gemeente Wissenkerke, in de Wissenkerke- en Geersdijkpol- ders, samen groot 14.60.40 H.A. In pacht bij J. Jeronimus en M. Heyboer tot rooven oogst of 25 November 1933. Notities met kaart en nadere in lichtingen te bekomen ten kantore van notaris H. Jonkers. De Notarissen J, K. SADEE te 's-Gravenhage en H. JONKERS te Goes, zullen Donderdag 3 November 1932, des voormiddags te 10 uur te Nisse, in de herberg bij Jeronimus, ten verzoeke van de erfgenamen van den heer W. J. Vader van 's-Gra- venpolder, publiek verkoopen WEILAND in Nisse in Welhoek, groot 1 H.A. 63 A. 90 cA., in pacht geweest bij Krijn Boone. Óp gebruik na de betaling. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Notaris Jonkers. TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: a contant van den Heer A, BUTIJN te Rilland-Bath, 42 ZIEKE OLMEBOOMEN, onder Rilland-Bath 3 a/d dijk vanaf den Stroodorpe- polder tot den Fredericapolder, tusschen den Maire- en den Reigersbergschen polder; 1 a/d dijk van den binnendijk tot den Krommen weg tusschen den Maire- en den Fredericapolder; 11 a/d dijk vanaf den Mairepolder tusschen den Fredericapolder en den Zimmermanpolder en den Emmanuelpolder om den Fredericapolder 4 a/d dijk tusschen den Frederi capolder en den Reigersberg- schenpolder vanaf den len tot den 2en weg; 1 a/d dijk vanaf den Stroodorpe- polder tot de 3 haasjes, tus schen de Reigersbergsche- en de Bathpolders; 4 a/d dijk vanaf de 3 haasjes tot den 2en weg bij de Wed. Blok, tusschen de Reigersbergsche- en de Bathpolders; 14 a/d Hoofdweg vanaf de 3 Haas jes tot aan den 4en weg; 4 a/d 3en weg vanaf de Kerk tot den Zeedijk tot aan den Zim mermanpolder. Alle boomen zijn rood gemerkt. Ze moeten uiterlijk 15 Februari 1933 gerooid zijn. De conditiën liggen ter inzage ten kantore van den Notaris en worden op aanvrage toegezonden. Inschrijvingen worden ingewacht tot 8 Nov. 1932, 12 uur, ten kan tore van Notaris Van Dissel te Goes. TOT 15 NOVEMBER A.S. DER Aanbevelend, MAGAZIJN DE HAAS' 1 - s v V "v.,... •,%V$ 1 in de Concert- en Gehoorzaal, Lange Singelstraat 181 Middelburg op DINSDAG 1 NOVEMBER. IS DE BIJBEL GODS WOORD Ref. J. LANKHORST. Toegang vrij Aanvang 8.15 uur. N.B. Op veelvuldig verzoek zullen deze lezingen worden voortgezet Aangesloten bij het NEDERLANDSCH SPAARBANKBUREAU. Sedert jaren gelegenheid tot BETALING VAN BELASTING door tusschenkomst der Spaarbank, sinds 1 Januari 1926 dito van SCHOOLGELDEN. Inlichtingen hieromtrent, omtrent Spaarbusjes, het ontvangen van traktementen en pensioenen op Giro Spaarbank No. 92296, worden gaarne verstrekt. ELKEN DAG geopend van 10-1 uur, DONDERDAGS van 10-12 uur en van 1-2 uur, WOENSDAG- en ZATERDAGAVOND van 7-8 uur, Rente DRIE PROCENT van 1 tot 10.000 gulden PER DA(jj BEREKEND

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 3