'ïïrouinciale JSeetiuische S STATEN-GENERAAL ZEELAND. WEER EN WIND. No. 256. Drie Bladen. ZATERDAG 29 OCTOBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. lat- krt. OVERZICHT VAN DEN RAAD VAN GOES. MIDDELBURG. GOES. Verwachting tot Morgenavond: Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. ZUID-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent m Lrg r9 lr9 rdam fee 50t TWEEDE KAMER. Interpellatie-de Visser be perking recht van demon stratie en betooging. De radio-uitzending cp 8 Nov. Afwijking stempelregle- ment. Na aanneming z.h.s. van het wetsont werp aangaande de huisvesting van het Permanente Hof van Int. Justitie inter pelleer! de heer de Visser (comm.) over de beperking van het recht van demonstratie en betooging. Hij zette uit een, wat in dezen tijd de arbeidersklas se groote gevaren dreigen, waartegen verzet rijst, hetgeen zich uit in demon straties en betoogingen. Hij komt op te gen het weigeren van pasvisa aan de vertegenwoordigers der Sovjet-Unie naar het wereldcongres voor den vrede te Amsterdam. Hij betoogt verder dat niet een demonstratie, maar de politie de orde verstoortt. Minister R u y s antwoordt, dat de re geering en gemeentelijke overheid be moeiing hebben met iedere demonstratie uit hoofde van handhaving der orde. Stempelvacantie had niet behooren te worden verleend voor een verboden optocht en ook niet voor een vergade ring van communisten op een dag als dien d'er opening van de Staten-Gene- raal. Wanneer demonstraties worden verboden is dat niet ter onderdrukking maar om te voorkomen, dat ongelukken gebeuren. Bij repliek dient de heer de Visser een motie in, waarin gezegd wordt, dat het recht van demonstratie onbelem merd moet worden erkend en uitgeoe fend. De motie wordt verworpen met 37 tegen 19 st. Z.h.st. werd aangenomen het wets ontwerp aangaande voorschriften be treffende het beslag op roerende goe deren en door derden in gebruik gege ven ruimten, lijfsdwang en dwangsom. De heer D u y s (s.d.) stelt den minis ter van Waterstaat een vraag betref fende s ministers motieven om in strijd met het advies aan den radioraad aan de V.A.R.A. te weigeren, de betooging op 8 Nov, a.s. uit te zenden. Minister Reymer zeide, dat van de regeering niet kan worden ver wacht dat zij medewerking verleent aan ■een betooging, gericht tegen haar beleid. De heer A 1 b a r d a (s.d.) vroeg den minister inlichtingen betreffende de afwijking van een stempelreglement. Is de ministerieele circulaire van 7 Oct j.l. bedoeld om medewerking van werk loozen aan de demonstratie op 8 Nov. te bemoeilijken Is de minister niet van oordeel dat werkloozen niet meer dan onvermijdelijk is, in hun vrijheid mo gen worden belemmerd? Kunnen de ge meentebesturen niet genoegen nemen met een verklaring der vakorganisatie dat de betrokkenen op 8 Nov. geen ar beid verrichten? Wil de minister afkeu ren den maatregel van het gemeentebe stuur van Den Bosch om werkloozen die aan de betooging deelnemen, uit keering te onthouden en hen te straf fen. Minister R'eymer verklaarde, dat de circulaire van 7 Oct. niet gericht is tegen de betooging op 8 Nov. Kun nen er op dien dag geen slachtoffers vallen zooals op 8 Nov; ook buiten den wil der betoogers? De regeering kan geen afwijking der gewone stempelbepa- lingen toestaan. Zij acht het verkeerd, dat het gemeentebestuur een strafbe dreiging heeft aangekondigd. De vergadering werd verdaagd tot 8 Nov. a.s. aens- om laren. 1 te: jming VOS. DE DUITSCHE CONTINGEN- TEERINGSPLANNEN. Naar de N.R.Crt. van welingelichte zijde verneemt, zullen de contingentee- ringsplannen van de rijksregeering reeds weldra ten uitvoer worden gebracht. Alle artikelen, opgesomd door den heer von Braun, rijksminister van landbouw, in zijn te München gehouden rede, zullen wor den gecontingeerd. INKOMSTENBELASTING VOOR INDISCHE GEPENSIONNEERDEN. Per 1 Januari 1933 zullen in Nederland woonachtige Indische gepensionneerden worden aangeslagen in de Indische in komstenbelasting. De Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten heeft aan de Tweede Kamer een adres gezonden tegen de blijkens het ontwerp der Rijksbegrooting voorgeno men belangrijke bezuiniging op de keu ringsdiensten van waren, die meer dan 40 pet. der uitgaven moeten bedragen. Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp tot aanvulling van de pensioenwet voor de spoorweg ambtenaren 1925, met de bedoeling, voortaan te voorkomen, dat personeel, dat een ongevallenrente trekt, deze ook na volle pensionneering blijft genieten. 29-X-'32. Het zou teveel en te sterk gezegd zijn, indien wij hier neerschreven dat de Raad van Goes gisteren met één pennestreek de heele Gasthuiskwestie heeft opgelost. Maar als we ons iets voorzichtiger uit drukken en zeggen; indien het Raads besluit dat gisteren te dien aanzien ge nomen is, de vereischte goedkeuring van Gedeputeerde Staten verwerven mag, dan zijn de practische moeilijkheden voor het Gasthuisbestuur vermoedelijk voor het grootste gedeelte opgelost, zoodat een voortzetting van deszelfs exploitatie, door al te drukkende geldzorgen niet meer bedreigd, gewaarborgd is wel, dan zijn we zeker niet ver van de waar heid. Dit Raadsbesluit is kort en goed ge zegd dit: het Gasthuisbestuur vroeg een gemeentelijke garantie voor een geld- leening van 15.000, teneinde voorloopig te kunnen blijven voortgaan, De Finan- cieele Commissie uit den Raad zeide: dat wordt geen voortgaan, maar voort modderen en voortsukkelen. En daar B. en W. in hun prae-advies erkennen, dat het scheppen van een mogelijkheid tot voortzetting der exploitatie geboden is, dient de Raad om met een vergelijking van den redder-in-nood, den heer Van Poelgeest, te spreken niet den in het koude water toevenden drenkeling een plankje toe te werpen, waarop hij mis schien nog een poosje kan drijven, on derwijl de kans loopende te bevriezen, neen, dan moet hij eruit gehaald en stevig op z'n beenen gezet worden. Welnu, aldus de Fin. Commissie: laten we geen struisvogelpolitiek voeren: de musschen roepen het van de daken dat er een bedrag van een 60.000 gulden van noode is, om het Gasthuis weer solvent te ver klaren: maken we schoon schip Na bewogen debatten en taaien tegen stand van den burgemeester en wethou der Goedbloed, door een deel der rech terzijde gesteund, besloot de Raad nu met de kleinst mogelijke meederheid om, inplaats van de door het Gasthuis bestuur gevraagde 15.000, een garantie tot het viervoudige bedrag, n.l. tot i 60.000, te verleenen Een allermerkwaardigst gebaar, dat tot velerlei commentaar aanleiding zal geven, en niet ten onrechte. Want we wenschen 't in geenen deele onder stoelen of banken te steken, dat dit formeel een heel zonderlinge figuur is. Daar komt een laten we zeggen: min-of-meer of ten-naaste-bij-ge meentelijke instelling, en vraagt den Raad: help ons aan de mogelijkheid een mening van 15.000 te sluiten. En de Raad zegt, in deze tijden nog wel: 15.000? Lang niet genoeg.... we zul len u 60.000 geven Als gezegd, dat is formeel een rare constructie. Maar materieel staat de zaak er heel anders voor, en dan kunnen we niet anders dan verklaren, dat het ge nomen besluit verstandig en alleszins verdedigbaar lijkt. Tenslotte heeft men toch met de harde werkelijkheid te ma ken en die is, zooals werd opgemerkt, dat 15.000 slechts een druppel water op een gloeiende plaat zouden zijn, slecht resulteerende in 'n wedloop van schuldeischers wie 't eerst een beetje van den buit zou binnenkrijgen. Verleden jaar werd 't al gezegd: het tekort was toen 35.000. Nu is het om-en-de-bij 80.000; er is een kasgeldleening van 30.000 en dus is het te dekken bedrag nog 50.000, zoodat er dus voor het scheppen van een gezonde mogelijkheid tot voortzetting van de exploitatie een door B. en W. aanvaard interim een 60.000 moet komen om inderdaad en voorgoed schoon schip te maken. Zoo sprak de heer Van Poelgeest, zoo oor deelde ook de heer Van der Wart (die aan het rapport van de Fin. Commissie, Het streven van onze natuur naar volmaaktheid is de beste waarborg voor de onsterfelijkheid. door uitstedigheid overigens, geen deel had) zoo sprak ook de heer Visscher. En B, en W. hielden zich maar angst vallig, soms zelfs scheen het al te angst vallig, vast aan het formeel inderdaad juiste standpunt: het Gasthuisbestuur vraagt 15.000, waarom zouden we meer geven? Waarom? Wel, zoo zeide de heer De Roo: B. en W. hebben het toezicht, zij dienen op de hoogte te zijn van den toe stand, (zij z ij n in de vergadering van de Financieele Commissie mét B. en W. op de hoogte gebracht, vulde de heer Van Poelgeest later aan) en d u s weten B. en W. evengoed als wij, dat 15.000 niet de noodzakelijke hulp geeft, en dus weten B. en W. evengoed als wij, dat en waarom er 60.000 moet komen. Toen trok de oppositie achter haar laatsten schans: de Rotterdamsche Bankvereeniging heeft gezegd, 15.000 te willen geven, maar zal zij ook de 60.000 willen fourneeren? Stormenderhand werd deze achterste verdedigingslinie genomen: men had zich er van verzekerd, dat dit, voor zoover die bank aangaat, wel gaan zou. Toen werd met de stemmen van de heeren Adriaanse, Van Poelgeest, De Roo, Hollestelle, Van der Wart, Crucq en Visscher vóór, besloten tot de 60.000. Hopen we, dat hiermede een netelige kwestie, zoo al niet formeel, dan toch in feite van de baan is. Er is nog een tweede eigenaardig figuur geweest in den Raad gisteren: n.l. het besluit om namens den Raad den heer I. Wessel te verzoeken, terug te komen op zijn besluit, ontslag te nemen uit het Burgerlijk Armbestuur. Maar hoezeer dit wellicht ook ongewoon is, de grond van dit met algemeene stemmen geno men Raadsbesluit is zeker goed, en ve len zullen zich met den voorzitter ver blijden, indien de heer Wessel in dit uit zonderlijke bewijs van waardeering door den Raad aanleiding mag vinden, op zijn besluit terug te komen. Het derde punt van belang aanwij zende, zou men zeggen: alweer een on regelmatigheid? Er is n.l, de beschuldi ging geuit, dat tegen een destijds geno men Raadsbesluit in, den ongeorgani seerden drukker Roddenhof het drukken van een gemeenteverslag zou zijn ge gund. Ook daarover is heel wat gepraat, en omdat ons blad er zijdelings nog bij be trokken werd, zij hier een korte samen vatting van den juisten stand van za ken gegeven. De N.V. Goesche Courant en Kleeu- wens en Ross' Uitgeversbedrijf heeft, om redenen van financieelen aard, tot liquidatie besloten. Het bestuur dezer vennootschap heeft: I, al haar perso neel, inclusief den heer Roddenhof, ont slag aangezegd; II. het recht van exploi tatie en uitgave van de Goesche Cou rant overgedragen aan de N.V. de Mid- delburgsche Courant', III. huis en een deel van den inventaris zoo wij wel ingelicht zijn der N.V. in liquidatie verkocht aan den heer Roddenhof, De heer Roddenhof heeft vervolgens: I. enkele leden van het ontslagen per soneel weer in dienst genomen (één er van is naar de drukkerij van de Middel- burgsche Courant overgegaan) II. de nu dagblad geworden Goesche Courant kantoor in zijn bedrijf verschaft; III. en nu oefent hij het drukkersbedrijf zelf standig (en ongeorganiseerd) uit. Nu is den heer Roddenhof onlangs ge vraagd in te schrijven voor de leveran tie van bedoeld gemeenteverslag. Ter secretarie niet tot den secretaris in persoon drukte hij, als ongeorgani seerde, zijn verwondering hierover uit, doch men zeide: we weten er officieel niets van, en zoolang we 't officieel niet weten, weten we 't niet. Dus schreef de heer Roddenhof in, en kreeg de order, als, naar wij vernemen, verreweg de laagste. Ziedaar de nuchtere feiten. We meen den goed te doen, ter voorkoming van misverstand, deze hier te relateeren. Dat de Goesche Gascommissie ook bij een (anderen) ongeorganiseerden druk ker iiet drukken, vermelden we hier slechts terloops; voor de verdere bij zonderheden dezer discussie zie men het verslag elders in dit blad. Vermelden we tenslotte nog dat ,,de overheid moet een voorbeeld stel len" zeide de heer Van der Wart m de Raad met 83 stemmen besloot Ged. Staten te berichten dat hij is vóór een tijdelijke korting op de jaarwedden der wethouders etc., en dat het rapport der salariscommissie, op verzoek van den heer De Roo, tenminste nog een maand is aangehouden om de nieuwe Raads leden in de gelegenheid te stellen het te bestudeeren. Een aanwinst voor onze hoofdstraat. Het moge zeker een groot geluk ge noemd worden, dat terwijl een deel van de Langedelft, nog steeds staat in het teeken van 7 December 1929, toch m andere deelen onzer hoofdstraat af en toe vernieuwingen van winkelpanden plaats hebben, wat deze voornaamste winkelstraat zeer ten goede komt. Hedenmiddag is weder zulkeen ver nieuwde winkel heropend en dan doelen wij op de zaak van den heer L. B. de Nijs, die behoort tot de 30 winkels in ons land, vormende de inkoopcombinatie „Haweko". De oude winkelpui met groot raam en een deur heeft plaats gemaakt voor een der modernste puien, twee diep in-het pand indringende etalagekasten met flinke portiek er tusschen, die leidt naar een breede dubbele deur. Dit geeft met een moderne stoep van graniet, met een keurige afwerking van het bovendeel van de pui, een aangenaam aanblik. Dit, zooals het gebouw zich van af de straat doet zien, maar ook inwendig heeft de winkel een groote modernisee ring ondergaan. Een practische verdeeling der ver schillende artikelen, toet verscheidene kleinere toonbanken, ten deele met vi trines, geeft voor clientèle en verkoo- pers een goed overzicht, wat het doen van keuze en het vlug afhelpen der klanten slechts kan bevorderen. Het is in alle opzichten 'n groote verbetering waarvan ook de uitvoerders van bet werk in een minimum van tijd, allen lof verdienen. ■7hanrtmiieiïïllïï.JiaamóledefyttercLm! t 7h/,d mmari. (Jnyex.. meet „3 Wijze gekken." Er was, gezien de „gebruikelijke" be langstelling voor tooneel te Goes, vrij veel publiek bij de opvoering van „3 Wijze gekken", door „Onder Ons" van Bergen op Zoom in Schuttershof. De inhoud van „3 Wijze gekken" komt hierop neer, dat drie vrijgezellen op leef tijd door de komst van een aardige jon ge dame, 't kind van 'n vrouw, die zij in hun jeugd even vurig bemind hebben, uit den dagelijkschen sleur van hun leven gehaald worden. Alle drie gaan van het meisje houden, en de jeugdige neef van een der „drie wijze gekken" wordt ver liefd op haar. Er komt echter een dra matische wending in het geval, als het meisje een misdadiger helpt ontvluchten en de drie oude heeren vreezen zich in haar bedrogen te hebben. Deze moeilijk heid lost zich echter ook op en tenslotte zien we een tooneel vol gelukkige men- schen. Er komen vele komische momenten in het stuk voor, en ook fijne trekjes ernstig en tragisch spel. Het is een zwaar stuk voor een dilettanten gezelschap, vooral omdat alle rollen, wil het geheel tenvol- le tot zijn recht komen, een goede be zetting eischen. O. O. heeft het hierin ver gebracht. De drie wijze gekken wer den goed gespeeld, met mr. Tindley aan het hoofd. Mr. Toumbell" dient echter da delijk daarop genoemd te worden. Fred, de neef en miss Fairschild, de aardige jongedame, waren eveneens goed. De vervulling van een paar kleine rollen, mrs Pother, Gray en Fanny was uitste kend. Jammer daarom van eenige zwakke punten Ondanks dit waren stuk en spel als geheel wel een gang naar Schutters hof waard en hadden dan ook veel suc ces. Een gewaardeerde attractie was voorts de uitstekende muziek waarmede het Jesayes-strijkje de entre-actes vulde. Tweemaal bekeurd. Een autobusondernemer werd twee maal bekeurd, wegens het innemen van een standplaats met zijn autobus zon der de vereischte vergunning te hebben. Middelburg 29-X-'32 Vrijdag: hoogste luchttemperatuur 11.6 °C; (53 °F); laagste 7.5 °C (46 °F). Heden 9 h: 8.5 °C; 12 h: 13,3 °C. 14,5 mm regen. Hoogste barometerstand 756 mm; laagste 746 mm. Hoogste barometerstand 765.8 mm te La Coruna; laagste 742.8 mm te V. Ma- noer. Matige tijdelijk wellicht toenemende W. tot Z, wind, meest zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk regenbuien, iets zachter. Zon op 6 h 52; onder 16 h 35. Licht op: 17 h 05. Maan op: 6 h 44; onder: 16 h 00. Zondag 30 October: Zon op: 6 h 54; on der 16 h 33. Licht op: 17 h 03. Maan op 8 h 23, onder: 16 h 22. E.K. 5 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Oct. Za. 29 0.26 12.38 6.52 19.23 Zo. 30 1.05 13.17 7.31 20.01 Ma. 31/S 1.46 13.57 8,12 20.43 Oct. Za. 29 2.21 14.39 7.57 20.16 Zo. 30 3.06 15.23 8,33 20.51 Ma. 31 S 3.52 16.05 9.12 21.34 Burgemeester Wabeke. WEMELDINGE. Aan het einde van den gisteravond ge houder) raadsverga dering d! eelde de burgemeester, de lieer Wabeke medé, dat hij met ingang van 15 December 1932 eervol' ontslag ju.it zijn betrekking had aangevraagd. Vreeselijk ongeluk te Hansweert. 15-jarig meisje verbrand. HANSWEERT. Vrijdagavond heeft al hier een ernstig ongeval pl'aats gehad. Omstreeks half zes !was d'e caféhouder Pi Schouwenaar bezig wat benzine af te tappen, waarin hij werd' bijgestaan door zijn 15-jarig dochtertje Marie. Waar schijnlijk heeft hfe't meisje haar vader bijgelicht met een kaars of lampje, al thans de benzine in het vat, vatte vlam en een ontploffing volgde. Het vat was geplaatst in een klein gebouwtje ach ter het café, een voormalige bakkerij. De vlammen van de brandende benj-t zine deelden zich direct aan de omi- geving mede, en in eeln oogwenk stond het gebouwtje in lichte laaie. "Het was onmogelijk voor "beidé perso nen om door de deur een heenikotaien; te zoeken. Door het wegslaan van een paar dakpannen wist S. zch uii' het brandende gebouwtje te redden. De 15- jarige Marie kwam in de vlammen om. Haar vader werd met hevige brand', wonden overdekt opgenomen. Doikiter Nieuwenhuizen uit Kruitiiugen verleen de de eerste geneeskundige hulp. De toestand van .den man is ernstg. Zijn overbrenging naar het ziekenhuis Le Goes was noodzakelijk. De moLorspuit van Hansweert slaagde er na 'een half uur in de brand te bedwingen. Alles brandde totaal af. HANSWEERT. Gisternacht had al hier een ernstige vechtpartij plaats tus schen een vijftal jongelui waarbij het nogal ernstig toeging en van messen werd gebruik gemaakt. Zekere de K. werd zoo erg getroffen dat geneeskun dige hulp moest worden ingeroepen. Burgemeester Maarleveld. BIERVLIET, In de op Vrijdagavond gehouden raadsvergadering werd aan den heer P. M. Maarleveld op zijn ver zoek met ingang van 1 Jan. 1933 'eervol ontslag verleend als secretaris en bezol digd ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Biervliet, onder dankzegging voor de vele en gewichtige diensten deze gemeente bewezen. Verder deelde de heer Maarleveld den Raad mede, dat hij dien dag aan de Koningin zijn ontslag heeft aange vraagd als burgemeester van de ge meente Biervliet met ingang van 1 Januari 1933.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1