lïroinnciale Zeenwsche ZEELAND. No. 252. Twee Bladen. DINSDAG 25 OCTOBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDEL8URS. GOES. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlisstngen UITG. 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 16 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extxa Bewijsnummers 5 cent. HET ONTWERP-BEDRIJFSRADEN- WET. De Tweede Kamerleden Van den Bergh en Kupers hebben hun amende ment inzake den bedrijfsraad als orgaan van onderzoek, nu zoodanig gewijzigd, dat het geheel is opgetrokken op dezelf de grondslagen als het in de wet opge nomen amendement HermansGoseling betreffende de verordenende bevoegd heid. Volgens het gewijzigde amendement zal omtrent geen enkel punt voor eeni- gen bedrijfsraad het recht van enquête kunnen worden uitgeoefend, alvorens een bijzondere wet daartoe nader heeft gemachtigd. DE VOORGESTELDE VERHOOGING DER INVOERRECHTEN. De Tweede Kamerleden Feber en Kortenhorst hebben amendementen in gediend op het wetsontwerp tot het hef fen van opcenten op de invoerrechten, waarvan de strekking is Indische uit- voerproducten als alcohol, suiker en thee van deze verhooging vrij te stellen. Het Tweede Kamerlid Kortenhorst heeft een amendement voorgesteld, om de voorgestelde verhooging van den ac cijns op bier niet aan te nemen. De Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft een adres gericht aan de Tweede Kamer, waarin zij verzoekt goedkeuring te onthouden aan het wets ontwerp tot tijdelijke heffing van opcen ten op alle invoerrechten en op den ac cijns op bier. Gister is te N ij m e g e n het nieuwe gebouw voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het Land van Maas en Waal geopend. De regeeringscommissaris voor de hulpverleening aan de melkveehouderij heeft den prijs der bladreuzel verlaagd van 50 op 38 cents per kilo; van krans en vet van 40 op 26 cents. Ter gelegenheid van het 20-jarig be staan van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen heeft het hoofdbestuur gisterenmiddag in 't Jaarbeursrestaurant te Utrecht een receptie gehouden, die buitengewoon druk bezocht was. In de gisteren te Utrecht gehouden jaarvergadering van den Nederl. Bond van Autobusdienst-Ondernemers heeft de voorzitter gepleit voor samenwerking met spoor- en tramwegen. De Engelsche commissie voor de reorganisatie van de voortbrenging van varkens en varkensproducten beveelt in haar rapport aan om, te beginnen met 1 Juli van het volgende jaar alle leverin gen, zoowel de binnenlandsche als de buitenlandsche, van bacon, spek en ham aan een beperking te onderwerpen. anBBHBSOtaSMBMM Luchtlijn RotterdamHaamstede Vlissingen, In verband met eene op Zaterdag 29 October a.s. te Vlissingen te houden belangrijke vergadering in zake de exploitatie van de luchtlijn Rotterda m-H a a m- s t e d e-V 1 i s s i n g e n, gedurende het komende jaar, zal de dienstregeling in afwijking van de thans bestaande, dien dag als volgt worden uitgevoerd: vertrek Rotterdam 8.00 uur, aankomst Haamstede 8.25 uur, aankomst Vlissin gen 8.50 uur; vertrek Vlissingen 15.40 uur, vertrek Haamstede 16.05 uur, aan komst Rotterdam 16.30 uur. Ontwikkeling en ontspanning voor jeugdige werkloozen. Morgenavond te half negen zal in de boven achterzaal der sociëteit St. Joris een oijeenkomst worden gehouden uit gaande van de commisise voor vakop leiding en ontwikkeling van jeugdige werkloozen in deze gemeente ter be spreking den jeugdigen werkloozen op breedere basis ontwikkeling en ontspan ning te bezorgen, leder die in het werk belang stelt is welkom. Minister van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist wegens over vorige jaren te weinig betaalde belastingen naar inko men en-of vermogen (gewetensgeld) is ontvangen bij: den inspecteur der direc te belastingen alhier, 57.81. Opheffing der inspectie Goes. Het ligt, naar wij vernemen, in de be doeling van de 58 inspecties bij het L. O. er 5 op te heffen, waarbij ook de in spectie Goes is gerekend. Aanleg haventerrein. Naar wij vernemen heelt de gemeente het pand met schuur en tuin van den heer A. Govers, dat zoo lang een „sta- in-den-weg" was bij de verbetering van het Oostelijke haventerrein, dezer dagen aangekocht. Reclame voor Zeeland. Het Bestuur van V. V. V. te Goes heeft zich met een adres gewend tot het col lege van Ged. Staten van Noord-Brabapt in verband met het vanwege de vereeni ging geplaatste reclamebord in de Ge meente Woensdrecht, waarover een schrijven was binnengekomen van den Burgemeester dier Gemeente, dat die plaatsing in strijd is met de bepalingen der Provinciale reclameverordening van Noord-Brabant, 't Een en ander is in- tusschen mogelijk na verkregen vergun ning van genoemd Prov. College. Adressante wijst in haar adres er op, dat zij met deze bepalingen ten eenen- male onbekend was en verzoekt alsnog de vereischte vergunning te willen ver- leenen, aangezien bedoeld bord er zeer zeker toe meewerkt het bezoek aan Z.- Beveland en Walcheren te bevorderen. Een Yo-Yo-wedstrijd. Dat de Yo-Yo Goes ook geïnfecteerd heeft is al eenige weken merkbaar. Yo- Yo-ende kinderen en jonge meisjes zijn geen uitzondering meer op 6traat, maar dat Goes zelfs een Yo-Yo kampioen on der zijn medeburgers telt is wat nieuws. Zaterdagmidag organiseerde de heer van Aken in zijn winkel een Yo-Yo- wedstrijd die algemeene belangstelling van de Goesche jeugd trok. Om half 2 verdrong zich een menigte kinderen in het portiek van de „Kleine Bazar", al lemaal even vol vuur om het balletje te laten dansen en daarmee den mooien prijs, een „Swan" vulpen, te verdienen. De mededingers demonstreerden een echte Amerikaansche recordwoede. Heeft u wel eens geyo-yod? Stilletjes of zoo maar royaal weg? Was u toen ook al opgetogen over u-zelf bij wel 300 x Wat zegt u dan wel niet van de Goe sche kampioen die het bestond om 7000 x zegge zeven duizend maal de Yo-Yo op te halen? Drie wijze gekken. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt, zal de Vereeniging „On der Ons" uit Bergen op Zoom, Vrijdag avond a.s, Armstrong's „Drie wijze gek ken" opvoeren, waarmede het te Ber gen op Zoom reeds groot succes had, zoodat een bezoek aan het Schuttershof zeker wel bevredigen zal. DE GASTHUIS-KWESTIE TE GOES. Het Gasthuis bestuur beant woordt het rapport van de Ver. van Ned. Gemeenten. Het Gasthuisbestuur zond dezer da gen een „memorie van antwoord" op het rapport van de Ver. van Ned. Gemeen ten inzake de exploitatie-tekorten aan B. en W. en raadsleden dezer gemeente. Dat antwoord vangt als volgt aan: „Den 5 Juli 11. mocht het Bestuur van het Gasthuis van B. en W. ontvangen een afdruk van het Rapport der Vereeni ging van Nederlandsche Gemeenten met betrekking tot de te korten van het Gashuis. Beschouwingen van B. en W. waren bij de topzending van de afdruk van het rapport niet gevoegd, evenmin een verzoek om inlichtingen of weerleg ging omtrent het in het rapport vermel de. Het Bestuur van het Gasthuis, de op vatting van B. en W. omtrent het rap port dus niet kennende en evenmin uit- genoodigd om zijn eigen meening ken baar te maken, achtte 't raadzaam met de weerlegging van de beschuldigingen in 't rapport neergeschreven, te wach ten tot na de in uitzicht gestelde bijeen komst met B. en W„ waarop dan wèl zou blijken, hoe dat college het rapport beoordeelde. De door het Gasthuisbe stuur zoo zeer verlangde bespreking heeft 22 September 11. plaats gehad. Op deze bijeenkomst bleek, dat uit drukkingen als „jfrove nalatigheid" en De wereld stelt geen belang in de stormen, die gij op zee ontmoet hebt. Zij vraagt slechts: Bracht gij het schip in veilige haven? „misleiding", in het rapport voorkomen de, door B. en W, afgekeurd werden. Het Gasthuisbestuur heeft toen zijn misnoegen te kennen gegeven, dat die afkeuring niet eerder geuit is en dan bij eene gelegenheid waardoor zij algemeen bekend zou geworden zijn." Na bespreking werd de wenschelijk- heid gevoeld, dat het Gasthuisbestuur het rapport schriftelijk zou beantwoor den. Met dit antwoord werd gewacht op de notulen der genoemde vergadering, die toegezegd waren. 7 Oct. 1.1. ontving het Gasthuisbestuur deze notulen, na er nog eens telefonisch om verzocht te heb ben, en 21 Oct. had het dit antwoord ge reed. De publicatie door de bladen. De Memorie van Antwoord begint met critiek uit te oefenen op de publicatie van den inhoud van het rapport in de bladen, terwijl het dat rapport toege zonden kreeg met het verzoek het „vooralsnog als zijnde van vertrouwe- lijken aard te willen beschouwen." „Blijkbaar moet een lid van den Raad aldus een aangehaald schrijven van B. en W., of meerdere leden van den Raad het in hem gestelde vertrouwen hebben geschonden, althans onmiddellijk ver scheen in de plaatselijke bladen een be richt, waarin de korte inhoud van het rapport (in de Nieuwe Zeeuwsche Cou rant) zelfs vrij duidelijk werd weergege ven." De M. v. A. schrijft daarop: „Hoe afkeurenswaardig de ontijdige publicatie door wien dan ook is geweest en hoe begrijpelijk de veront waardiging van het College van B. en W. daarover ook was, dat neemt niet weg, dat naar de meening van het be stuur door B. en W. een groote onwel willendheid tegenover het bestuur is ge toond door bij de toezending van het rapport aan de leden van den Raad gden ontkenning te voegen omtrent eenige voor het bestuur zoo grievende uitdruk kingen in dat rapport voorkomende, wel ke toch door B. en W. wel niet zullen onderschreven worden. De gelegenheid om die ontkenning te uiten, welke zoo geschikt geboden werd bij het nemen van het besluit van den Raad tot publi catie, lieten B. en W. ook ongebruikt voorbijgaan." Het gasthuisbestuur, de opvatting van B. en W. omtrent het rapport niet ken nende en evenmin een verzoek ontvan gen hebbende, om zijn meening omtrent het rapport kenbaar te maken, heeft ge meend het stilzwijgen te moeten be waren tot de in uitzicht gestelde confe rentie zou plaats hebben. Het Bestuur betreurt het zeer, dat de ze conferentie eerst den 22 September plaats heeft gehad. Het was het Bestuur aangenaam toen te vernemen, dat uitdrukkingen als „mis leiding" en „grove nalatigheid" in het rapport voorkomende afgekeurd wer den. Het Bestuur heeft toen de gelegenheid te baat genomen, om zijn misnoegen te kennen te geven, dat deze meening niet eerder geuit is en dan bij eene gelegen heid, waardoor zij algemeen bekend zou geworden zijn. Aan het Gasthuisbestuur is dan nu eindelijk bekend, hoe B. en W. de be doelde uitdrukkingen beoordeelen, ver wacht mag worden, dat thans maatrege len zullen genomen worden, waardoor die meening ook het publiek bereiken zal." Het rapport. De M. v. A. behandeld dan vervolgens het rapport der Ver. van Ned. Gem., dat in drie deelen gesplitst wordt: I. De beantwoording van de vraag, wie is aansprakelijk voor de tekorten, welke de exploitatie van het Gasthuis oplevert? II. De beoordeeling van het gehouden beheer. III. Het slot, ter beantwoording van de vraag wat gebeuren moet. Gemeente-instelling Voorop staat, aldus de M. v. A„ dat het bestuur zich volkomen vereenigt met de brochure, welke de voorzitter, de heer Joh. Pilaar, den 17 Februari 1932 heeft doen verschijnen. Dat het Gasthuis overeenkomstig art 2 Ia der Armenwet valt onder „Ge meente-instellingen, door de burgerlijke overheid geregeld en door haar of van harentwege bestuurd" (woorden der wet) wordt in het rapport toegegeven. Het Gasthuis te Goes is dus evenals het Burgerlijk Armbestuur aldaar een „Ge meente-instelling". Het Gasthuisbestuur bestuurt deze rechtspersoon dus voor de gemeente, als daartoe door haar aangesteld. De fond sen zijn eigendom van de rechtspersoon, doch de revenuen zijn ter beschikking van de gemeente voor het doel van de instelling; een tekort bij de exploitatie komt voor rekening der gemeente. (Ge heel conform de woorden, geuit door Burgemeester Blaaubeen in de Raads vergadering van 11 Mei 1858). Duidelijk komt dit ook uit in artikel 141 der Ar menwet, waar een groot onderscheid ge maakt wordt tusschen subsidiën aan Burgerl. instellingen, waarmede volgens art. 22iJder Armenwet bedoeld worden de gemeentelijke instellingen van art. 2 la en subsidiën aan andere dan bur gerlijke instellingen. Het rapport acht in den aanhef de ge meente zonder meer niet aansprakelijk, aan het slot evenwel vinden wij ver meld, dat de gemeente Goes niet kan volstaan met het aannemen van een af wijzende houding op het verzoek van het Gasthuisbestuur! Volgens den aanvang van het rapport zou de gemeente dus niet aansprakelijk zijn voor het tekort op de exploitatie van een instelling, welke namens haar bestuurd wordt. Wanneer de schrijvers van het rap port meenen, dat de gemeente niet aan sprakelijk is, dan was het neerschrijven dier conclusie na ontwikkeling der gronden, waarop zij rust, hun taak ge ëindigd geweest. De gemeente stond er volgens hen immers buiten. Het bestuur wordt in het rapport op grond van artikel 26 der Armenwet we gens grove nalatigheid of handelingen „in strijd met de bepalingen der Artt. „2225 van den algemeenen maatregel „van bestuur, bedoeld in art. 23 voor „de schade aan de instelling berokkend, „aansprakelijk gesteld." Deze vermel ding zal wel onjuist zijn, daar art. 23 der Armenwet niet verwijst naar een maatregel van algemeen bestuur. Be deeld zal door de samenstellers van het rapport wel zijn: in strijd met de bepa lingen der artt. 2226 van de Armen wet zelf! Juist het feit, dat het rapport de be stuurders in casu zoekt aansprakelijk te stellen, bewijst dat de gemeente de te korten moet dekken, wanneer de aan sprakelijkheid der bestuurders niet op gaat, want zij hebben voor de gemeente beheerd. Het bestuur acht art. 26 der Armen wet evenwel niet toepasselijk, want af gescheiden van het feit, dat geene grove nalatigheid aanwezig is of handelingen in strijd met de Armenwet gepleegd zijn, zooals hierna zal worden aangetoond, kan niet gezegd worden, dat schade toe gebracht is. Uit de bewoordingen van gemeld art. 26 blijkt zeer duidelijk, dat geheel andere verzuimen of handelingen bedoeld zijn. Late indiening stukken. Het rapport op den voet volgend, wordt daar in vermeld: De rekening 1927 werd 27 December 1928 door het Gasthuisbestuur ingediend en door B. en W. pas den 2 September 1929, alszoo 8 maanden later, aan den Raad overgelegd. Zij is toen onveran derd vastgesteld. Die late overlegging aan den Raad heeft natuurlijk nage werkt, zooals hieronder blijkt. De rekening 1928, waarin het saldo „Buitengewoon" der rekening 1927 moest worden opgenomen en de begroo ting 1929, waarin het saldo „Gewoon" der rekening 1927 moest voorkomen, konden eerst worden opgemaakt na de vaststelling der rekening 1927." De M. v. A. gaat dan verder alle da ta van inzending en vaststelling door den Raad na en schrijft dan: „Wanneer men nu de-data van indie ning van stukken door het bestuur, ver gelijkt met de data van de vaststelling van de stukken, waaruit cijfers moesten worden overgenomen, dan ziet men meestal een tijdsverloop van pl.m. twee maanden en dan veroorlooft zich het bestuur de vraagof de indiening op „grove nalatigheid" wijst? In aanmerking mag ook nog worden genomen, dat de voorzitter van het Gasthuisbestuur we gens ongesteldheid van begin October 1929 dus juist nadat eindelijk de re kening 1927 door B. en W. aan den Raad was overgelegd tot 18 Mei 1930 bui ten functie was en dat in 1930 door den Raad op de meest eervolle wijze ontslag verleend werd aan den heer J. Korstanje Lz. als secretaris-penningmeester van 't gasthuis, nadat deze ontslag aangevraagd had, omdat hem gebleken was, dat het voeren van de administratie van het Middelburg 25-X-'32, Maandag hoog ste luchttemperatuur 127 °C; (55 °F); laagste 8.8 °C (48 °F). Heden 9 h: 11.5 °C; 12 h: 12.8 °C. 21 mm regen of neer slag. Hoogste baromete stand 760.5 mm; laagste 752 mm. Hoogste barometerstand 768.3 mm te La Ccruna; laagste 738.3 mm te Hapa- randa. Verwachting tót Morgenavond; Matige tijdelijk wellicht toenemende W. tot Z, wind. Zwaar bewolkt tot be trokken. Waarschijnlijk regen. Zachter. Zon op: 6 h 44; onder 16 h 43. Licht op: 17 h 13. Maan op: 12 h 47; onder: 16 h 10. N.M. 29 October. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Oct. Di. 25 9.35 22.20 3.34 16,15 Wo. 26 10.38 23.11 4.40 17,13 Do. 27 11.23 23.47 5.29 18,00 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Oct. Di. 25 Wo. 26 Do. 27 11.07 23.47 12.22 0.52 13.13 4.34 17.07 5.46 18.09 6.39 18.56 Burgerlijk Armbestuur en die van het gasthuis (waarvan de laatste steeds om vangrijker werd) door één persoon, te veel van diens krachten vergde, zooals hij de laatste jaren ondervonden had. De functie van secretaris-penning meester werd toen opgeheven. Het se cretariaat zou voortaan door één der bestuursleden worden waargenomen en een „administrateur" werd benoemd. De desbetreffende wijziging der veror dening werd door den raad vastgesteld en door Heeren Gedeputeerde Staten goedgekeurd". „Misleidend?" Kan sluitend maken van een begroo ting „misleidend" genoemd worden, zoo als in het rapport geschreven staat wan neer in handen van het Gasthuisbestuur berust een schrijven van B. en W. van 12 April 1930, waarin de volgende zin snede voorkomt: Zonder te willen zeg gen, dat eene begrooting niet met een saldo kan sluiten, wil het ons voorko men, dat de eindcijfers, zonder eenig be zwaar gelijk hadden kunnen worden ge maakt, door een der posten van Hoofd stuk III der Inkomsten (Verpleeggel- den) enevenzoo bijv. andere buitenge wone Ontvangsten in Hoofdstuk V i e t s hooger te neme n". Het bestuur heeft deze opmerking als een richtsnoer bij het opmaken der vol gende begrootingen aangenomen. Aan de accountants van het Bureauder Vereeni ging van -Nederlandsche Gemeenten is het door de besprekingen, welke om trent de begrootingen met den voorzit ter van het Gasthuisbestuur gehouden werden bekend, hoeveel bezwaren deze had om een concept-begrooting in de vergadering van het Gasthuisbestuur over te leggen, waarin overeenkomstig het verlangen van B. en W. sommige ontvangposten te hoog geraamd waren". Achtereenvolgens zet de M. v. A. dan recht waarom in de begrooting 1930 voor uitgaven „buitengewoon" niets uit getrokken kon worden; waarom de ra ming van sommige posten belangrijk afweek bij vorige jaren, n.l, omdat een nieuwe indeeling der begrooting gemaakt moest worden, die bij schrijven van B. en W. van 23 Maart 1931 was vastgesteld, enz. Accountants onderzoek ge- wenscht." Over b. g. opmerking in het rapport schrijft de M. v. A.: Uit het rapport blijkt, dat zij, die het samenstelden, zich al zeer slecht op de hoogte hebben gesteld, daar zooals ver meld, een geregeld onderzoek (meestal 4 keer per jaar) naar het financieel be heer plaats heeft en wel juist door het Centraal bureau voor verificatie en Fi- nanciëele adviezen der vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, te 's Graven- hage. Op aanwijzing van B. en W. is dit ac countants-bureau er mede belast; het on derzoek heeft reeds sedert 1929 geregeld plaats en de kosten worden door de ge meente voor de helft vergoed. Dit bu-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1