"Brouinciale Jfenunsche ZEELAND. No. 251. Twee Bladen. MAANDAG 24 OCTOBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang, PERSKRONIEK. MEJ. E. D. VAN DEN BROECKE. f MIDDELBURG. GOES. Koog» en Laagwater te Wemeldmge. MIDDELBUR6SCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30. elders Z2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeëlingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën"worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. Het systeem bij onderschei dingen. Er is niet heelemaal ten onrechte, al dus „Ons Noorden", nogal eens scher pe critiek geoefend op het stelsel, dat de regeering ten onzent volgt bij het toe kennen van onderscheidingen en waar bij van eenige gezonde democratie in derdaad nog geen sprake is. Standsverschil moet er blijven bij het verleenen van onderscheidingen, zoo redeneert nog altijd de regeering en 'n eerlijk en fatsoenlijke werkman kan zich oog zoo verdienstelijk gemaakt hebben, voor de gemeenschap en deze door zijn intellect nog zoozeer gediend hebben, bij 't toekennnen van een onderscheiding is en blijft hij een werkman en kan hij voor een ridderschap nooit in aanmer king komen. Algemeene beroering heeft het inder daad gewekt,, toen een drietal pioniers de eerste reis per vliegtuig naar Indië volbrachten en daarmede den nieuwen weg naar Indië door de lucht openden. Alle drie personen hadden bij dit pi onierswerk getuigenis afgelegd van hun moed, hun doorzettingsvermogen en energie. Twee ervan werden tot ridder benoemd, de derde werd niet tot deze eer waardig gekeurd en kreeg slechts een mdaille, omdat hij een arbeider, nl. mecanicien was. Dezer dagen hebben wij opnieuw iets 'dergelijks meegemaakt. Eir jubileerde bij de firma Brill te Leiden een letter zetter, maar een van wereldreputatie, die den naam der Nederlandsche typo grafie vèr buiten onze landsgrenzen beroemd heeft gemaakt. Prof. Duuven- dak, hoogleeraar in het Chineesch aan de Leidsche Universiteit, heeft dezer dagen over dezen man in de pers een boekje open gedaan en daaruit krijgt men heel sterk den indruk welk 'een ge nie deze letterzetter in zijn vak is. Deze letterzetter is de eenige man, die dank zij 'n volhardende studie van -jarenlang, Chineesch kan zetten en prof. Duyven- dak noemt hem een van de bekwaamste zetters der wereld, en zegt verder; „De jubilaris is een wereldberoemd heid, aan wiens zeldzame bekwaamheid het te danken is, dat de firma Brill een tijdschrfit voor het Chineesch uit kan geven met Franschen, Engelschen en Duitschen tekst, en dat men uit de groo- te landen in het kleine Leiden terecht moet om zijn standaard-uitgaven goed gedrukt te krijgen. Men vindt dan ook den naam van dezen geleerden en kunst vaardigen arbeider in het groote Chi- neesch-Engelsche woordenboek met groote dankbaarheid vermeld." Op een feestdag kwam het bericht dat de regeering dezen man als een hul de voor zijn groote terdiensten de.... bronzen medaille had verleend aan de orde van Oranje Nassau. Deze mede- deeling is ter plaatse 'n hoon genoemd. Men was er ontsteld en Verslagen van. En niet geheel onbegrijpelijk. Een adjunctcommies die een aantal jaren op een departement heeft gesle ten wordt ridder, omdat hij Rmbtenaar is. Een arbeider, die zich door studie en inspanning ken wereldnaam heeft ge maakt en zijn land tot vèr buiten de grenzen beroemd heeft gemaakt, kan niet meer bekomen dan een bronzen •medaille, D'eze diskwalificatie van den mooien edelen arbeid door de regee ring is toch wel heel erg. Het dagelijksch bestuur der ge meente Utrecht heeft den raad voorge steld het subsidie dat telken jare de Jaarbeurs is verleend en laatstelijk 25.000 bedroeg, met 10 pet. te vermin deren en terug te brengen tot 22.500. Wat reeds lang gevreesd werd is gis teren werkelijkheid geworden. Mej. E. D. v. d. Broecke is gisteren in haar villa te Oostkapelle na een langdurige ziekte overleden. Wie den naam van mej. v. d. Broecke leest denkt in Zeeland het eerst aan haar levenswerk, het stichten van het kinder- zeehospitium Zonneveld te Oostkapelle. In t begin van deze eeuw nam wijlen mej. v. d. Broecke het zoo in hooge mate menschlievend besluit een stichting te vestigen, waarin^ prae t. b. c. kinderen en andere zwakke kinderen tegen geen of zeer geringe vergoeding ter verple ging konden worden opgenomen. Toen zij meer dan 20 jaar deze stich ting als eigenares-directrice had be stuurd, begreep zij in 1928, dat ook na haar eventueel verscheiden, dat zeker nog veel te spoedig is gekomen, ook de stichting zoo eenigszins mogelijk moest blijven voortbestaan en bood zij Zonne veld in eigendom - aan de Provinciale Zeeuwsche Vereeniging tot bestrijding der t. b. c. aan, daarbij nog een kapitaal van 125.000 voegende om de gelegen heid voor zoo goedkoop mogelijk opna me te doen blijven voortbestaan. De genoemde vereeniging vormde een afzonderlijk bestuur voor de stichting, hetwelk echter werkt onder protecto raat van de Vereeniging en kon toen be sloten worden niet alleen des zomers, maar ook des winters aldaar te ver plegen. De overledene was tot haar dood toe lid van het bestuur der Provinciale ver eeniging en van dat der stichting. Het werk van wijlen mej. v. d. Broecke zal dus ook in de toekomst groote vruch ten kunnen blijven dragen en de haar toegekende Koninklijke onderscheiding n.l. de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, was zeker ten volle gerechtvaardigd. De ter aarde bestelling van het stof felijk overschot zal plaats hebben Don derdagmiddag te half twee op het kerk hof te Oostkapelle. Overeenkomstig den wensch van den overledene zal deze be grafenis in allen eenvoud plaats vinden. Ontvangsten Plaatselijk Crisis Co mité van 17 tot. en met 22 Oct. 1932: Maand, bijdragen: J. J. v. R. 1; J. M. 2.50, Entree's verkooping Notaris huis 32.12, Wekel. collecte 80.0014 Zr. J. P. K. 2.50. Wekel. bijdrage Gymnasium 2.37. Het gironummer van den Penning meester is 188020. Bij het bureau van dit blad te Middel burg is ontvangen: Wekelijksche bijdra ge personeel Firma Schulte Thieme 2.63. Schoorsteen omgevallen. Gisterenavond omstreeks half acht hoorden bewoners en voorbijgangers in de Langedelft 'n vrij hevigen slag. Bij onderzoek dleek, dat 'n schoorsteen op een der panden 't begeven had en op 't dak van dat pand en op dat van het naast staande terecht was gekomen. Aan beide daken bleek schade berokkend te zijn, maar alles lag verder tusschen bei- det daken in. Op straat was niets terecht gekomen. Raadsvergadering. De. raad dezer gemeente zal op Vrij dag 28 Oct, a.s. des middags twee uur in openbare vergadering bijeen komen. Melkfabriek stopgezet. De Zuivelfabriek van „The Condensed Milkcompany of Holland" alhier is he den stop gezet. Het gewone personeel, bestaande uit acht menschen, is tegen Zaterdag ontslag aangezegd. Het fabrieksgebouw is eigendom van de Zuid. Bevelandsche Coöperatie, en was tot 1 Januari a.s. verhuurd aan b. g.n. onderneming. Tegen 1 Januari was de overeenkomst reeds opgezegd, doch thans is de melk, die tot dien datum nog afgenomen moet worden, verkocht aan de Zuivelfabriek te Oud-Gastel waar ze nu dagelijks heengezonden zal worden. Onbevredigende bedrijfsresultaten wa ren oorzaak der stopzetting. De moge lijkheid wordt echter overwogen of de Coöperatie zelf de fabriek weer in ge bruik zal nemen. STUKKEN VOOR DEN RAAD VAN GOES. De Gasthuiskwestie. B. en W. deelen den Raad mede, dat op 22 September j.l. een bespreking heeft plaats gehad met het Bestuur van het Gasthuis met betrekking tot het be kende rapport der Vereeniging van Ne derlandsche Gemeenten. Het Gasthuisbestuur heeft naar aan leiding van die bespreking toegezegd, een verweerschrift tegen den inhoud van dit rapport te zullen indienen; dit. is tot heden nog niet door B. en W, ont vangen. De vraag is tevens naar voren geko men, op welke wijze het Gasthuis, han- De ware vreugde wordt in den schoot der smart geboren. Hilty. gende de Vraag, door wien en op welke wijze de jaarlijksche belangrijke tekorten dezer instelling zullen moeten worden gedekt, in staat moet worden gesteld om de exploitatie van het ziekenhuis voort te® zetten. B. en W. hebben zich voorloopig op het standpunt gesteld, dat de Gemeente niet verplicht kan worden om tekorten eener zelfstandige instelling als het Gast huis, onverschillig op welke wijze ze zijn ontstaan, te dekken. Bij den opzet van het ziekenhuis is herhaaldelijk te kennen gegeven, dat de exploitatie geen tekorten zou opleveren. Nu integendeel blijkt, dat er jaarlijks een groot deficit is, moet h.i. eerst worden nagegaan: a. welke hiervan de oorzaken zijn; b. of en zoo ja, op welke wijze en in hoever deze oorzaken kunnen worden weggenomen; c. indien hierna nog tekorten overblij ven, of deze door de Gemeente zullen worden gedekt, met behoud van den tegenwoordigen vorm van exploitatie, dan wel of het noodig zal zijn, de inrich ting op anderen basis te grondvesten. Een en ander kan niet plaats hebben, alvorens het contra-rapport van het Gasthuisbestuur zal zijn ontvangen en besproken. Intusschen verdient het naar de mee ning van B. en W. aanbeveling, naar middelen om te zien, opdat de exploi tatie voortgang kan hebben, en waar het hier een gemeentelijke instelling betreft, is naar hun meening de Gemeente het aangewezen lichaam om hierin voorloo pig de instelling tegemoet te komten, evenwel voorloopig althans zonder haar zelfstandigheid aan te tasten. De gevonden oplossing komt hierop neer, dat het Gasthuis een kasgeldlee- ning sluit tot het vereischte bedrag, het welk door het Bestuur wordt geraamd op 15.000.en dat de Gemeente zich garant stelt voor de betaling van rente en aflossing. Blijkens een schrijven van het Gasthuisbestuur heeft de Rotter- damsche Bankvereeniging zich bereid verklaard een zoodanige leening tegen 5 pet. te verstrekken. Ook de krachtens artikel 24 der Armenwet gevorderde machtiging van Gedeputeerde Staten is 'verkregen. B. en W. stellen Uwen Raad voor om tot het geven der garantie bovenbedoeld te besluiten. Zekerheidsstelling secretaris- penningm. B. A. Bij besluit van den Raad d.d. 15 Sep tember j.l. werd de door den toen nieuw te benoemen Secretaris-Penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur te stel len zekerheid bepaald op 9000. Daar de nieuwe Secretaris-Penning meester, de heer W. van Strien, niet in staat is om zakelijke zekerheid te stel len op de vereischte wijze, zal de te stel len zekerheid een persoonlijke moeten zijn. Als persoonlijke zekerheid wordt door de Wet alleen aangenomen borg stelling van vennootschappen of van vereenigingen, daartoe door den Minister van B. Z. toegelaten. Een vennootschap als hier bedoeld bestaat niet, zoodat slechts een vereeniging kan optreden. De eenige toegelaten vereeniging is de „Vereeniging van tot Zekerheidsstelling verplichte Gemeenteambtenaren" geves tigd te 's-Gravenhage, die evenwel slechts bereid is, een zekerheidsstelling over te nemen van 5000. B. en W. achten hiertegen geen be zwaar aanwezig, mits de Secretaris-Pen ningmeester verplicht wordt om hetgeen hij meer in kas heeft dan 5000 te stor ten. Deze storting kan het best plaats vinden in de gemeentekas, waarmede het Burgerlijk Armbestuur in rekening-cou rant staat, terwijl het de administratie kan vergemakkelijken, wanneer ook de postchèque- en girodienst voor storting wordt aangewezen. Door de geregelde controle uitgevoerd door het Centraal Bureau voor Verificatie en Financieele adviezen der Vereeniging van Neder landsche Gemeènten, wordt er vanzelf toezicht op gehouden, dat de opgelegde verplichting wordt nageleefd. B. en W. stellen Uwen Raad voor, in bovenaangehaalden zin te besluiten en mitsdien het bovenaangehaalde Raads besluit dienovereenkomstig te wijzigen. Rapport salariscommissie. Uit den raad kwam de wensch naar voren, dat het college van B. en W. zijn meening zou doen kennen over den in houd van het rapport der salariscom,- met 2 tabletten, hy giënischer en prac- tischer dan losse ta bletten, kost slechts 10 cent. Alleen deze beide verpakkingen garan deeren U de echte Aspirin-tabletten, welke uitsluitend door de BAYER-fabrieken ver vaardigd worder.. Elke tablet, welke niet het BZ "''-kruis draagt, is geen Aspirin. (Ingez. Med.) missie ad hoe, ingesteld bij raadsbesluit van 11 Dec, 1928. B. en W. deelen thans mede, dat de comm. haar rapport Aug. 1930 uitbracht. Het rapport is behandeld met de com missie van Georganiseerd Overleg, die een sub-commissie belastte met een con trarapport, waarna een aanvullend rap port volgde van de salariscommissie. Tot zoover was de zaak, toen de eco nomische crisis zich sterker deed gevoe len en daar de rapporten voorstellen in houden tot salarisverhooging, leek het tijdstip daartoe aan B. en W. onge- wenscht geworden. Intusschen meenen B. en W. er de aan dacht op te moeten vestigen: le. dat het rapport der salariscom missie onvolledig is en op onderschei dene plaatsen blijk geeft, niet met vol doende kennis van zaken of liever ge zegd, niet na een voldoende diep-gaand onderzoek te zijn samengesteld; 2e. dat aan den wensch van den Raad, dat aanwijzingen zouden worden gege ven, welke zouden kunnen leiden tot het opheffen van ongelijkheden, z.g. „glad strijken van plooien" niet is voldaan, integendeel door de salariscomfnissie voorstellen zijn gedaan, die, zoo ze wer den aangenomen, zeer groote ongelijk heden zouden scheppen, 3e. dat krachtens Raadsbesluit van 24 Juni 1932, ingaande 1 Mei 1932 een tij delijke salarisverlaging voor het geheele personeel is ingevoerd, zulks naar aan leiding van de z.g. „Kortingswet", 4e. dat, zoo de salarisverhoogingen waartoe de salariscommissie adviseert, zouden worden ingevoerd, de daardoor benoodigde géiden uitsluitend zouden moeten worden gevonden door de wed den van het overige personeel te ver lagen, teneinde de uitkeering, die de Ge meente uit het Gemeentefonds ontvangt, niet in gevaar te brengen. 5e. dat verschillende omstandigheden sedert de tot-standkoming van de beide hiervoren genoemde rapporten zijn ge wijzigd zoodat op verschillende punten een omwerking noodzakelijk zou zijn. 6e. dat sedert de tot-standkoming dei- Ambtenarenwet de Commissie voor Ge organiseerd Overleg nog meer dan voor heen het aangewezen lichaam is om wanneer dit noodig geacht mocht wor den, wijzigingen in de verschillende sa larisregelingen te ontwerpen. Hierbij stippen B. en W. nog aan, dat blijkens berichten in de pers, 't in de bedoeling der Regeering zou liggen om een wetsontwerp in te dienen, strekken de om het daarheen te leiden, dat voort aan alle salarissen van het gemeente- personeel aan de goedkeuring der Kroon zullen worden onderworpen. Mocht dit bericht waarheid bevatten en de daarin bedoelde wet inderdaad tot stand komen, dan mag worden ver wacht, dat de Regeering het daarheen zal leiden, dat alle loonen en salarissen opnieuw aan een onderzoek worden onderworpen. Redenen waarom B. en W. den Raad in overweging geven om, onder dank- zegging aan de salariscommissie ad hoe Middelburg, 24"X-'32. Zaterdag en Zondag hoogste lucht temperatuur 17 °C; (63 °F); laagste 10.8 °C. (51 °F) Heden 9 h: 11.2 °C; 12 h; °C. 15 mm regen. Hoogste barometer stand 763 mm; laagste 752 mm. Hoogste barometerstand 770,3 mm te La Coruna; laagste 737,1 mm te Hapa- randa. Verwachting tot Morgenavond: Meest matige W. tot Z.W. of Z, wind. Zwaar bewolkt of betrokken met tijde lijke opklaring. Waarschijnlijk nog re genbuien. Zelfde temperatuur. Zon op: 6 h 43; onder 16 h 46. Licht op: 17 h 16. Maan onder: 15 h. N.M. 29 Oct. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Oct. Ma. 24 8.10 21.05 1.58 14.47 Di. 25 9.35 22.20 3.34 16.15 Wo. 26 10.38 23.11 4.40 17.13 Oct, Ma. 24 Di. 25 Wo. 26 9.41 22.29 11.07 23.47 12.22 3.00 15.41 4.34 17.07 5.46 18.09 De Radio Dokter, steeds ^n overal te ontbieden. Thans lage tarieven door ge combineerde bezoeken. Tel. 129 (J. M, Polderman, Goes). (Ingez, Med.) voor den door haar verrichten arbeid, haar rapport voor kennisgeving aan te nemen. Tijdelijke korting op jaar wedde Commissaris van po litie. Bij besluit van den Raad dd. 24 Juni 1932 werd voor den tijd van drie achter eenvolgende jaren, ingaande 1 Mei 1932 een tijdelijke korting toegepast op de loonen en jaarwedden van het personeel der Gemeente, in dier voege, dat van de eerste 2000 salaris wordt ingehouden 2% pet. per jaar en van het overige 5 pet. Ook op de salarissen van Burgemees ter, Secretaris en Ontvanger is door Ge deputeerde Staten een tijdelijke korting toegepast. Het leek B. en W. daarom niet onbil lijk, dat ook de jaarwedde van den Com missaris van Politie, die door de Kroon wordt bepaald, tijdelijk wordt vermin derd in dezelfde mate als voor het overige personeel der gemfeente is ge schied. Daartoe hebben zij een schrij ven tot Ged. Staten gericht, die thans, in opdracht van Z.E. den Minister van Staat van Binnenl. Zaken. B. en W. hebben verzocht om, overeenkomstig het voorschrift van artikel 224, tweede lid der Gemeentewet, 't gevoelen van den Raad dienaangaande in te winnen. B. en W. geven den Raad thans in overweging om zich uit te spreken voor een tijdelijke korting, als reeds voor het overige personeel is vastgesteld. Tijdelijke jaarweddenvermin- dering. Blijkens een door B. en W. ontvangen circulaire hebben Ged. Staten het voor nemen opgevat om op de jaarwedden der Wethouders en Ambtenaren van den Burgerlijken Stand een tijdelijke korting toe te passen, in den geest als die, welke reeds is ingevoerd met betrek king tot de jaarwedden der Burgemees ters, Secretarissen en Ontvangers. Deze bedraagt 2 pet. van de eerste f 1000 en 5 pet. van het meerdere. B. en W. geven den raad in overwe ging zich met het denkbeeld van Ged. Staten te vereenigen en mitsdien aan hun College in overweging te geven, een korting als bovenaangegeven, toe te passen. Onbewoonbaarverklaring woningen. Door de Gezondheidscommissie wer den aangewezen als ongeschikt ter be woning en niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren staat te brengen de volgende woningen: Oost-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1