provinciale i5eetttusche H.IABBERS S Co. WINTERJASSEN COLBERT COSTUUMS BINNENLAND. ZEELAN0. 38— - 46— 42.» - 50.» mei en wind. KUNST EN WETENSCHAP. No. 246. Twee Bladen. DINSDAG 18 OCTOBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang MIDDELBURG» GOES. ÏLISSIMGEM, WALCHEREN. ZUID-BEVELEND. SCHOUWER-DUIVELEND. MIDDELBURG naar maat naar maat ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. 'UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. DE RIJKSMIDDELEN IN SEPT. 1932. De opbrengst van de Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maand Sept. 1932 bedroeg 29.932,869, tegen 34.690.642 over de maand Septem ber 1931. Het één twaalfde gedeelte der ra ming over het geheele jaar bedraagt 34.850.714. We laten hieronder volgen de op brengst over de eerste negen maanden van 1932, vergeleken met die over de eerste negen maanden van 1931. 1932 1931 Grondbel, 4.614.498 8.313,691 Pers. bel. - 202,194 - 6.555.820 Ink. Bel. - 57.126.988 - 63.783.179 Verm. Bel. - 9.442.092 - 10.605.799 Div. en T. - 12.735.225 - 15.739.231 Inv. recht - 57.297.193 - 46.695.245 Stat. recht - 1.572.743 - 2.405.061 Zout - 1.629.240 - 1.592.327 Geslacht - 4.914.205 - 6.662.767 Wijn - 1.828.741 - 1.779.805 Gedistill. - 23.987.554 - 27.463.957 Bier - 8.537.765 - 10.369.694 Suiker - 38.680.942 - 39.066.727 Tabak - 20.641.575 - 22.395.049 Goud, zilv. - 497.150 - 632.839 Zegelrecht - 12.410.036 - 18.242.941 Reg. recht - 7.872.181 - 11.178.510 Succ. recht - 26.137.719 - 33.789.987 Domeinen - 2.872.719 - 3.212.132 Staatsloterij - 452.705 - 454.433 Loodsgelden - 2.414.416 - 3.143.318 295.867.366 334.082.521 De opcenten ten bate van het Lee- ningfonds gaven over September '32 een opbrengst van 3.956.848 tegen 'n be drag van 4.125.628 over September 1931. De inkomsten ten bate van het „We genfonds" gaven over September 1932 een opbrengst van 762.032 Rijwielbe- ONGESMOLTEN RUNDVET EN REUZEL. Op de vragen van mej. Groeneweg be treffende het nemen van maatregelen tot spoedige verlaging van den prijs van ongesmolten rundvet en reuzel ant woordde de minister van Economische Zaken en Arbeid, dat het hem bekend is, dat de prijzen van ongesmolten rundvet en reuzel in de laatste week in aanzien lijke mate zijn gestegen, niettegenstaan de die artikelen in ons land overyloedig aanwezig zijn. Door een ongemotiveerde paniekstemming, ten gevolge waarvan de vraag naar genoemde artikelen plot seling abnormaal is gestegen, is de prijs stijging te verklaren. Om aan deze prijsopdrijving snel een einde te maken, heeft hij reeds eenige dagen geleden de medewerking van de Nederlandsche Varkenscentrale verkre gen, welke groote partijen ongesmolten reuzel tegen lagen prijs beschikbaar stelt onder voorwaarden, die ook een lagen prijs in den kleinhandel waarborgen. BELASTING BETALEND NEDERLAND. In verband met de vele verzoeken om inlichtingen, die hieromtrent bij 't Centraal Bureau voor de Statistiek bin nenkomen, zijn in de zoo juist versche nen September-aflevering van 't Maand schrift van genoemd Bureau reeds en kele voorloopige totaalcijfers betref fende de statistiek der Rijksinkomsten en Vermogensbelasting opgenomen voor het belastingjaar 1931-'32. Uit deze voorloopige gegevens die in vergelijking worden gebracht met de overeenkomstige gegevens van 1 Mei 1915 af, blijkt, dat het bedrag der zuive re inkomens vóór den kinderafhrek voor het belastingjaar 1930-'31 't hoogst is geweest n.l. 4.367 millioen en dat daarop als gevolg van de in 1929 op nieuw ingetreden economische crisis 'n teruggang is gevolgd tot 4.207 milli oen, welke daling 3.68 pCt. uitmaakt van het topjaar 1930-'31. Het gemid deld inkomen per aangeslagene bedroeg over 1931-'32 2.253, en bereikte over dit jaar het laagste punt van alle ver geleken jaren. pe aandacht zij er op gevestigd, dat bedrag der inkomens in het alge meen betrekking heeft op de inkomsten, geno en m het voorgaande kalender- Tü'')^0bovengenoemd bedrag van ui nadlioen de inkomsten betreft over het kalenderjaar 1930. fr6 u ^er in vermogensbelas- wL I x Verm°gens bereikte het VnJ? e Punt over het helastinöiaar een t 1 -illioet waiop een teruggang gevolgd tot 14.299 millioen over 1931-'32 (daling 3,68 pet.) Het gemiddeld vermogen per aangesla gene was van alle vergeleken jaren het ^agst over de belastingjaren 1924-'25 en 1931 -'32, n.l. 74,000. Opgemerkt zij, dat deze bedragen den toestand aange ven bij den aanvang van het belasting jaar op 1 Mei. Voor meer uitvoerige gegevens zij naar het Maandschrift verwezen. DE LOONSVERLAGING IN DE BOUWVAKKEN. Naar de Maasbode verneemt hebben thans de meeste organisaties van ar beiders betrokken bij het bouwbedrijf de verlaging van de contractloonen aanvaard. Ook de Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders, die niet bij het con tract betrokken is, heeft zich met de loonsverlaging vereenigd. Zooals bekend bestaat er bij de regee ring, indien uit anderen hoofde daartegen geen bedenkingen bestaan, geen be zwaar de beschikbaarstelling van bouw- credieten te bevorderen, Van regeeringswege zal er controle worden uitgeoefend op de werkelijk uit betaalde loonen. In de bestekken voor den bouw van woningen met rijkssteun zal de bepaling moeten worden opgeno men, dat de aannemer op verzoek op gave moet ve-strekken van de werkelijk uitbetaalde loonen. DE FINANCIEELE TOESTAND GEMEENTEN. In welke mate de financieele toestand van een groot aantal gemeenten on gunstiger is geworden, kan worden af geleid uit eenige gegevens betreffende de gementefondsbelasting, die zijn op genomen in de zoo just verschenen de gemeentefondsbelasting, die zijn op schrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze aflevering wordt voor de be lastingjaren 1931-1932 en 1932-1933 een overzicht gegeven van de aantallen ge meenten, die zich voor genoemde belas ting in een der drie klassen hebben ge rangschikt, en van de aantallen opcen ten, die de gemeenten op deze belasting heffen. Zoo is het aantal gemeenten, dat geen opcenten op de gemeentefondsbelasting heft, van 1931-1932 tot 1932-1933 gedaald van 317 tot 181, terwijl het aantal ge meenten met 80 of meer opcenten is ge stegen van 238 tot 447. Verder blijken 64 gemeenten, die voor 31-32 in de eerste klasse waren gerang schikt voor '32-'33 naar de tweede of de derde klasse te zijn overgegaan. Het aantal gemeenten der derde klasse ver meerderde van '31-32 tot '32-'33 met 98. GEEN NIEUWE BELGISCHE CQNTIN- GENTEERIN GEN. De Belgische kabinetsraad, welke Maandagmiddag is gehouden heeft be slist dat er geen aanleiding meer bestaat om nieuwe contingenteeringen in over weging te nemen. De vroeger in deze kwestie getroffen maatregelen zullen worden herzien. ROTTERDAM LLOYD-RAPIDE. De boottrein van het motorschip' „Dempo", dat Dinsdag 18 October a.s. des morgens 7 uur te Marseille zal aan komen, zal Woensdag 19 October te 7.16 uur v.m. te Roosendaal, te 8.51 te Rotterdam D.P. en te 9.28 te Den Haag (H.S.M.) arriveeren. Tot lid der Tweede Kamer in de vacature-Ament is benoemd' verklaard de heer P. W. H. Truijen te Roer mond. B. en W. van Zaandam hebben zich bereid verklaard een korting op de bezoldiging van het gemeentepersoneel aanhangig te maken, ten einde de be grooting voor 1932 in evenwicht te bren gen. In September is het aantal werk- loozen te Amsterdam gestegen tot 43.890 (v.m. 43.218, v.j. Sept. 25.636). Het Ruhrkolensyndicaat heeft zich bij de Duitsche regeering beklaagd over de belemmering van den uitvoer van kolen naar Nederland, als gevolg van de aangekondigde Duitsche contingentee- ringsmaatregelen. Koopt toch in den vreemde niet Wat eigen land u net zoo biedt) Veroordeel niemand oppervlakkig voordat gij alles weet, Veroordeel hem niet, zoo ge ooit zijn [lout hebt begaan. Ontvangsten Plaatselijk Crisis Co mité van 10 tot en met 15 October '32: Maandelijksche bijdragen: A. V. 0.50, J. v. D. f 0.40, P. V. 0.50, J. V. 0.50, J. C. V.'/ 0.25, C. d. V. 0.50, P. v. d. V. 0,50, Meisjesschool 4.41, Een ge deelte van het Personeel ten Stadhuize 3.10, 14e Regiment Infanterie 16,09. Gem. Gymnasium wekel. bijdrage 2.04 Wekelijksche collecte 76.9514. Het gironummer van den Penning- mester is 18820. Bij ons kantoor te Middelburg ontvan gen: wekelijksche bijdragen Personeel Fa. Schulte en Thieme 2.63. Ontwikkeling en Ontspanning van jeug dige werkloozen. De commissie, door het gemeentebe stuur tot bovenvermeld doel ingesteld, vergaderde Zaterdagmiddag ter bespre king van de plannen voor den a.s. winter. De voorzitter stelde voor het jeugdwerk op breeder basis aan te vatten, teneinde meer deelneming te verkrijgen dan vo- rigen winter het geval was. Immers is de cursus, welke op verzoek der com missie door de Vereeniging voor Han delsonderwijs op uitstekende wijze is ter hand genomen, tenslotte wegens vermin dering van het aantal deelnemers stop gezet. Toch achtte de commissie het noodzakelijk in het belang der jeugdige werkloozen en niet minder van maat schappelijk belang dit werk voort te zetten. De commissie besloot op korten termijn een vergadering te houden met de jeugdvereenigingen ter plaatse van verschillende richting en verder daarbij een aantal particulieren uit te noodigen die op onderwijs- of industrieel gebied werkzaam zijn. Voorts zijn daarbij allen, die zich voor dit werk interesseeren, welkom. Het ligt n.l. in de bedoeling naast den steun van het gemeentebe stuur en rijk voor het werk der ontwik keling en vakopleiding, de medewerking der burgerij te verkrijgen voor het daar bij aanpassende ontspanningswerk. Inspectie Goes L. O. De heer J. A, H. Abeleven, inspec teur L. O., inspectie Goe^, heeft met ingang van 1 Jan. 1933 "als zoodanig eervol ontslag aangevraagd. A, R, Kiesvereeniging. Gisterenavond hield de A. R. Kies vereeniging, onder voorzitterschap van den heer R. Zuidema, een druk bezoch te vergadering. Na afdoening van enkele huishoudelij ke zaken, hield de voorzitter een inlei ding over het concept-program van ac tie, waarmee de a.r.-partij straks den stembusstrijd tegemoet gaat. Nadat hierover eenige bespreking was gevoerd kwam de wijze van candi- daatstelling voor de Kamerverkiezingen ter sprake. Met vrijwel algemeens stem men sprak de vergadering zich uit voor afzonderlijke candidaten-lijsten in el- ken kieskring, met den heer H. Colijn als algemeenen lijstaanvoerder. Het aantal werkeloozen ingeschre ven bij de arbeidsbeurs daalde in de afgeloopen week van 1142 tot 1092, van wie er 128 bij de werkverschaf fing te werk zijn gesteld. Winterclub. DOMBURG. Vrijdag j.l. had alhier de eerste lezing van dit seizoen plaats van de Domburgsche Winterclub, die voor het eerstt bijeenkwam in hotel Schuttershof. Als spreker trad op de heer Arthur van Schendel, die fragmenten voorlas uit zijn laatste werk: „Jan Com- panieDe heer Van Schendel gaf eerst Jan de Brassers jeugd in .Amsterdam, woelig door de twisten van Remonstran ten en Contra-Remonstranten. Ook Jan en zijn familie worden in deze twisten gemengd en, ziende dat, mede door zijn schuld, zijn familie aan lager wal raakt, besluit Jan naar Indië te gaan, om de zijnen er weer bovenop te helpen. Hij vestigt zich op Ambon en hier brengt de schrijver ons in de eigenaar dige sfeer van het toenmalige Indië, half-Hollandsch, half-Oostersch, waar de kolonisten hun twisten, hun intriges van thuis meebrengen, verscherpt nog door dat Nederlanders uit alle deelen van het land hier bijeen wonen, Zuid en Noord door hun tegenstelling in karakter, in levensopvatting botsen. Maar hoe gereed ook tot onderling krakeel, ze staan pal voor de Compag nie, ze zijn opgewassen tegen de moei lijkheden ze weten door diplomatie of geweld hun gezag tegenover de inlan ders te doen gelden. In dit Indisch-Hollandsch maatschap pijtje zien we Jan de Brasser van een voudig dienaar der Compagnie tot mach tig kolonist worden; we zien hem als alleenheerscher op het idyllisch eiland Roen, te midden der „Mardijkers" (half bloed Portugeezen), waarmee hij zich door zijn huwelijk vermaagschapt; we zien hem met groot gevolg van familiele den, vrienden en dienaren zich in het jonge Batavia vestigen, waar de eerste suikerplantage door hem wordt aange legd. Steeds blijven er moeilijkheden, intriges, vaak door den driftigen, kop- pigen Hollander uitgelokt, maar steeds energiek overwonnen. Na een schitte rend, half Oostersch-feest, ter gelegen heid van den eersten suikeroogst, volgt dan De Brassers terugkeer naar Hol land, waar hij den welvaart van zijn familie, den verbazenden vooruitgang en de schoonheid van het bloeiend Am sterdam aanschouwt. De voorzitter van de Domburgsche winterclub de heer L. J. van Voorthuy- sen, bracht den spreker dank voor de welwillende wijze waarop hij de leden der Winterclub in de gelegenheid had gesteld met zijn belangwekkend werk kennis te maken. KATTENDIJKE. De Voorzitter van het Centraal Stembureau alhier heeft wegens het bedanken van het raadslid Hundersmarck .alszoodanig benoemd verklaard den heer Danker van Kleu nen Jac. zoon. Daar deze van Kleunen een broer is van het zittende raadslid den heer P. van Kleunen Jacz, kan D. van Kleunen echter geen raadslid wor den. KRUININGEN. In de vergadering van ingelanden van het waterschap Kruinin- gen werden voor de voordracht van ge zworene in de vacature J, Waverijn ge plaatst als no. 1 P. Karelse, no. 2 Joh. Glerum en no. 3 Jan Cok. KRUININGEN. Zaterdagavond bracht het muziekgezelschap „E. M. M." een serenade aan haar voorzitter, den heer H. C. Baarens bij gelegenheid van zijn 55en jaardag onder aanbieding van een mand bloemen. De R.T.M. op Schouwen-Duiveland, In een Maandagmiddag te Zierikzee belegde vergadering waar vertegenwoor digers aanwezig waren uit alle plaatsen van Burgh tot aan Steenbergen, werden debatten gevoerd over het voortbestaan van de R.T.M. op dit traject, dus Schou wen Duiveland, St. Philipsland en de plaatsen in West Noord Brabant tot aan Steenbergen. Alle aanwezigen spraken zich zeer positief uit over het voortbe staan van dit vervoermiddel als zijnde een levensbelang voor deze streek. Aan het eind van deze bijeenkomst werden met algemeene stemmen de volgende conclusies aanvaard en aan een comité opgedragen, die aan het betrokken de partement hierover besprekingen zal trachten te voeren. De streek kan de tram niet missen; 2e de streek heeft ge toond op het behoud prijs te stellen door voor 1932 toen de-rijkssubsidie met 20 pet. werd verminderd, door alle ge meenten subsidies zijn gegeven; 3e dat de gemeenten gelet op den toestand, die thans op land- en tuinbouw gebied be staat, niet wederom kunnen bijdragen en 4e dat de streek aan allerlei belas tingen, als wegenbelasting en aan het te kort op de spoorwegen reeds bijdraagt en het daarom als hoogst onbillijk aan voelt, dat genoemde streek niet kan en mag belast worden met het betalen eener extra belasting van het instand houden van de R.T.M, Een comité van 7 leden werd be noemd om deze conclusies aan den mi nister van waterstaat duidelijk te ma ken en al datgene te doen wat kan strek- (Ingez. Med.) Middelburg, 18-X-'32. Maandag hoog ste lucht temperatuur 13.8 °C; (57 °F); laagste 11 °C (52 °F). Heden 9 h: 12.7 °C; 12 h: 12.6 °C. 5.3 mm regen. Hoog ste barometerstand 763 mm; laagste 754 mm. Hoogste barometerstand 772.0 mm te La Coruna; laagste 735.1 mm te Ingö. Verwachting tot Morgeusvoscri Krachtige, later afnemende N,W. tot W, wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, aanvankelijk nog regen- of hagelbuien en iets kouder. Zon op: 6 h 31; onder: 16 h 58. Licht op: 17 h 28. Maan op: 18 h 02; onder: 11 h 10. L.K.: 22 October. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. latei (S springtij). Oct. Di. 18 3.08 15.16 9.27 21.47 Wo. 19 3.39 15.50 10.00 22.17 Do. 20 4.12 16.31 10.38 22.53 Hoog- en Laagwater te Wemeiding®. Oct. Di. 18 5.03 17.09 10.35 22,50 Wo. 19 5.34 17.40 11.08 23.23 Do. -20 6.04 18.16 1.44 ken het voortbestaan van de tram op Schouwen Duiveland, St. Philipsland tot Steenbergen mogelijk te maken. Bezoek Commissaris der Koningin. Maandag 24 October a.s. bezoekt de Commissaris der Koningin de gemeenten Graauw en Langendam, Hengstdijk,- Boschkapelle enOssenisse. Prae-historische grot. Reuter verneemt uit Boedapest: In de nabijheid van Lillafüred in Boven-Hon- garije, heeft de directeur van het Hon- gaarsche Nationale Museum, in een grot, die sedert vijftig jaar als kelder door een herbergier gebruikt werd, uit gravingen doen plaats hebben en over blijfselen uit het diluviale tijdperk ge vonden. Uit de opgegraven overblijfselen bleek, duidelijk, dat deze grol in het steenen tijdperk tot verblijfplaats van menschen gediend heeft. De opgravingen worden voortgezet. Buitengewoon Senator Duitsche Academie. Binnen het kader van het Congres der Duitsche Academie werd Zaterdagmid dag in het „Bayerische Hof" te Mün- chen een feestelijke bijeenkomst ge houden, waaraan o.a. ex-kroonprins Ru- precht van Beieren aanwezig was. De president der Academie hield een rede, waarin hij o.a. mededeelde wie door den Senaat met een bijzondere benoeming waren vereerd. Tot buitengewoon Se nator werden o.a. benoemd de dirigent Wilhelm Furtwangler* te Berlijn, de diri-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1