BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. No. 245. Twee Bladen. MAANDAG 17 OCTOBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN, W&LDHEREN» ^TToofd-en Kiespjfn:' MIJNHARDT'S POEDERS ZUSD«BE¥ELAND. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers; Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra B ewijsnum.rne rs cent VRIJZINNIG DEMOCRATISCHE BOND. Volgens het jaarverslag van den Vrij- zinn.jg-Deiroc-atischen Bond, loopende over het tijd'va'k' van 1 October 103.1 tot 1 October 1932 bedraagt bet aan tal afdeelingen van den bond 222, to samen tellende 10.041 leden tegen 231 afdeelingen met 10.470 leden op 1 Oct. 1931. Het aantal algeineene ledön bedraagt 88, het aant-1 personeele leden 308, tegen resp. 99 en 33 op 1 Oct. 1931. DE VERHOOGING DER INVOERRECHTEN. Verschenen is de memorie van ant woord inzake het wetsontwerp tot tij delijke heffing van opcenten op alle in voerrechten en op den accijns op bier, alsmede herziening van het tarief. De regeering ontkent niet, dat tegen het onderhavige ontwerp, evenals tégen nagenoeg alle voorgedragen dekkings maatregelen, ernstige bezwaren bestaan. In de huidige financieele omstandighe den kunnen deze niet overwegend wor den geacht en de regeering moet in dit verband zeer beslist afwijzen de opmer king, dat het ontwerp rechtstreeks tot verscherping van de crisis zal leiden. De regeering acht het in strijd met de feiten, indien in het Voorloopig Verslag gezegd wordt, dat het onderhavige ont werp wel met de letter maar niet met den geest van het tractaat van O u c h y overeenstemt. Tegen een verhooging van de tabaks belasting, voor zoover sigaren en rook tabak betreft, gelijk destijds is overwo gen, toen de opcenten op den sigaret- ten-accijns werden ingevoerd, heeft de regeering vooralsnog bezwaar. De invoering van een couponbe lasting is sinds eenigen tijd bij den minister van financiën in ernstige over- weging. Een eerstvolgend ontwerp zal echter in geen geval vóór 1 Januari 1934 in werking kunnen treden. Ter vervanging van de voorge-telde éénjarige opcenten op de invoerrechten zal de couponbelas ting niet kunnen dienen. Opcenten op de dividend- en tantiè mebelasting worden reeds geheven ten behoeve van het Leeningfonds 1914 en van de gemeenten tezamen tot een ge tal van 81. Verhooging daarvan ware, vooral op dit oogenblik, kwalijk te ver antwoorden. Een belasting op radiotoe stellen zal in de aanhangige weelde- verteringsbelasting kunnen worden op genomen en daar kunnen strekken ter opvanging van wat ten gevolge van de gewijzigde tijdsomstandigheden de op brengst beneden de destijds gemaakte raming zou blijven. De minister van Fi nanciën heeft dit punt bij de betreffen de commissie aanhangig gemaakt. De ontmunting van het zil vergeld en de vervanging daarvan door nikkel is een aangelegenheid, die te veel kanten heeft dan dat zij in deze memorie ook maar eenigszins tot haar recht zou kunnen komen. Volstaan mo ge daarom hier worden metde mede- deeling, dat zoowel de afgetreden presi dent van de Nederlandsche Bank, die en kele jaren geleden tot voorzitter van een commissie van onderzoek betreffende dit vraagstuk werd benoemd, als de te genwoordige president dier Bank van meening zijn, dat op dit oogenblik stap pen in die richting beslist moeten wor den ontraden. Dat douane-ambtenaren van impon- teurs het ónderteekenen van een ver klaring, houdende belofte tot nadere be taling, zouden verlangen of alreeds vol doening van het verhoogde recht zou den eischen, is, naar de regeering moet aannemen, onjuist. Haar is hiervan al thans niets bekend en opdracht hiertoe is uiteraard niet gegeven. Vermoedelijk worden de handelingen van de douane-agenten der spoorwegen of van expediteurs, zooals meer ge schiedt, met die van de douane vereen zelvigd. Bieraccijns. Ofschoon met het oog op de daling van de prijzen der grondstoffen en de vermindering van productiekosten wel licht aan de mogelijkheid zou kunnen worden gedacht, dat de brouwerijen een gedeelte van de voorgestelde accijnsver- hooging voor haar rekening nemen, ach ten de ministers het wel waarschijnlijk dat deze verhooging, althans voor een groot deel, zal worden afgewenteld op den consument. Hiertegen bestaat ook geen bezwaar, daar de normale werking van de accijnzen is, dat zij door den ver bruiker van het belaste artikel worden betaald Wordt dus de prijs van het bier per glas met slechts één cent verhoogd (voor licht bier zou wellicht met een prijsverhooging van een halven cent per glas kunnen worden volstaan), dan is de accijnsverhooging volledig gedekt. Bij Kon. besluit is benoemd lot no taris te Beesterzwaag (gem. Opsterland) D. J. Roemeling candidaat-notaris te Woerden. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam hebben den gem.-raad medegedeeld dat zij voor opschorting; van de door hen, geheel overeenkomstig de bestaande bepalingen genomen maatrege len tot ontslagverleening aan tijdelijk en vast personeel geen enkele reden zien, evenmin als voor een nader overleg met de vakvereenigingen ac In de te Amsterdam gehouden buitengewone vergadering van de Broe derschap der Notarissen in Nederland, werd benoemd tot voorzitter dr. Ph. Libourel, notaris te Delft, als opvolger van wijlen notaris G. Vlug te Rotterdam. Zaterdag is te Groningen na 'n ziekbed van ruim een half jaar, overle den heer mr. J. F. v. d. Blij, secretaris dier gemeente. In verband met den hoogen water stand van de Schipbeek, kunnen de werkzaamheden in de werkverschaffing van Neede en omgeving geen doorgang vinden. In verband hiermede zijn de ongeveer 100 Haagsche arbeiders die in het kamp te Neede zijn ondergebracht er van vrij gesteld Maandag de werkzaamheden te hervatten; 96 Amsterdammers, die te Ge'selaar bij de werkverschaffing zijn geplaatst, zuilen eveneens niet uit Am sterdam kunnen vertrekken. Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose te Middelburg. Met ingang van 15 October is aan de huisbezoekster mej. C. Merison wegens ziekte eervol ontslag gegeven, met dank voor al hetgeen zij in haar betrekking voor de vereeniging had gedaan. In haar plaats werd benoemd roej. S. van Roo, die reeds gedurende een half jaar als tijdelijk huisbezoekster werkzaam w,.s. Door de vereeniging zal op Woens dag 15 December a.s. in de bovenzaal van de sociëteit „De Vergenoeging" ver toond worden de nieuwe tuberculose- film „Waar een wil is, is een weg". In het derde kwartaal was de inhoud van onze bekende busjes, voor voedsel voor tuberculoselijders, groot 90.31. Dit strekt tot tevredenheid en geeft hoop dat weldadige gevers onze busjes niet zullen vergeten. „Oefening na den Arbeid." Vrijdag 14 Oct. 1.1. hield de Chr. Mu ziek Ver. „Oefening na den Arbeid" al hier haar 5de jaarvergadering. De Voorzitter gaf in zijn openings woord een schets van het begin van het bestaan der vereeniging tot op heden. Het bleek dat Oefening na den Arbeid zich steeds in een gestadigen bloei mocht verheugen. Vervolgens brachten secretaris en penningmeester verslag uit. Het corps telt 32 werkende leden en heeft nog 9 leerlingen. Het corps dat onder leiding staat van den heer J. C. F. van Kamer heeft in hem een ijverigen en bekwamen direc teur, die het er om te doen is het corps steeds op hooger peil te brengen. Men hoopt het eerste lustrum op Vrij dag 21 Oct. e.k. met donateurs en be gunstigers feestelijk te herdenken. Een Soirée, Zaterdagavond gaf de „Funny Band haar eerste soirée in dit seizoen, wat gezien haar succes wel door meer dere gevolgd zal worden. In de gezelli ge zaal van „St. Joris" kwam al gauw de wax-e stemming er in. Ze bezit een uitgebreid repertoire van de nieuwste Engelsche en Duitsche Schlagers. Noemen we „Lovable", Good Night Vienna", Hopla jetst komm Ich" en „Musik muss sein" en hoewel er hier Als er geen woestijn was, waren er ik geen oasen. en daa- nog wel wat te verbeteren valt kan deze^ amateursband op een welge slaagden avond terug zien. Op Vrijdag a.s. zal de Pluimveever- eeniging „Middelburg en Omstreken" 'n Pluimvee-avond houden in het koffie huis „De Eendracht" alhier. De heer Jos Boshouwers uit Lent zal een lezing houden over de verschillen de hoenderrassen en de hoedanigheden hiervan, terwijl verder verschillende Hoenderbedrijven der leden van ge noemde vereeniging op het doek ge bracht zullen worden door de heeren But en v. d. Boudt. Voor dezen Pluimvee-avond zijn nog een beperkt aantal kaarten gratis ver krijgbaar. Zie de advertentie in dit blad. ^Lezing De Gelleke, Zaterdagmiddag sprak de heer P. C. de Gelleke, voor de oud-heidkundige vereeniging „De iBevelanden" over „Het kasteel Haamstede en zijn Histo rie." Spr. schetste eerst den toestand van Oud-Schcuwen en bepaalde daarna zijn gehoor bij de verschillende ridders, om tenslotte bij de lotgevallen van de Rid derburcht te eindigen. Het aandachtig gehoor dankte, spr. voor de onderhoudende lezing met een warm applaus. Gisteren had hier een bijeenkomst plaats uitgaande van het N.V.V. en de S.D.A.P., waarin 220 afdeelingen dezer organisatie uit 46 verschillende gemeen ten en met 450 afgevaardigden aanwe zig waren. Het woord voerden F. v. d. Walle voor het N.V.V. en W. Drees na mens de S.D.A.P. De volgende motie nam de vergade ring aan:^ lo. Het krachtiger handhaven van de 48-urige arbeidsweek zooals deze in de Arbeidswet is geregeld; het onmiddel lijk invoeren van een 48-urige arbeids week voor al diegenen die nog langer dan 48 uren per week werken; het in voeren eener wettelijke verkorting van den werktijd tot 40 uren per week. 2o. Het voorbereiden en uitvoeren van werkobjecten reeds eerder aan de au toriteiten gevraagd. 3o. Het tot standkomen van behoor lijke loonen en arbeidsvoorwaarden in die gemeenten, waar uitsluitend met werkverschaffing in de nooden en be hoeften van de werkloozen en hun ge zinnen wordt voorzien. 4o. Het tot stand komen van steun regelingen die het den werkloozen en hun gezinnen mogelijk maakt op drage lijke wijze de werkloosheidsperiode door te komen. 5o. Het verschaffen van vak- en an der onderwijs aan jonge arbeiders, zoo noodig door samenwerking van verschil lende gemeenten. Het Vlissingsch Mannenkoor D.O U. heeft bij het te Overschie gehouden nationaal zangconcours een eersten prijs behaald. RAAD VAN VEERE. Geldleening. Afwatering be graafplaats. VEERE. In de Zaterdag gehouden vol tallige raadszitting werd goedgekeurd de rekening 1932 der Gezondhoidscocnimi..-;!- sie. Van Ged. Staten was 'n bericht ont vangen dat de rekening over 1931 een wijziging zou moeten onlergaan in ver band met de uitkeering van 't school bestuur grcot 600, welk bedrag aan de gemeente zou moeten worden terug betaald. Ingekomen was een schrijven van God. Staten om een tijdelijke korting toe te passen op liet salaris van de wethouders en de amlbtcnaren van den Burger!. Stand Daar deze bezuiniging slechts f 1 zou bedragen werd met a. st. besloten hier niet op in te gaan. Op een verzoek van .Toh. Harpe om; pachtvermindering wordt afwijzend ne- schikt. Van het bestuur van het Godshuis was ingekomen de begjrooting! voor 1933. R. en W. stelden voor deze nog nie(t. goed te keuren, maar over enkele pun- (en inlichtingen te vragen aan hel Ie stuur, waartoe wordt besloten. Een schrijven van C. Geldof omtrent, 'u afwateringsgoot, werd voor 'kennisgeving .aangenomen, omdat na onderzoek op de beg ooting van 1933 een plan tot her- ste' ;S opgenomen. Een schrijven van de Oudercommissie met verzoek' weder een subsidie te mogen ontvangen van f i00 voor het geven van onderwijs in hol Fransch, wordt ingewilligd. Omtren* een schrijven van I. de Bree over de afwatering van de begraafplaats werd besloten aan Ged. Staten om een onderzoek' en oplossing te verzoeken. Aangaande de verlichting van de slacht plaats werd 'met 5 tegen 2 stemmen be- besloten de verlichting aan te beste den. Besloten wordt tot het aangaan van een geldleening groot f 25.000, nadat was voorgesteld het raadsbesluit van 30 Juni 1931 omtrent een leening van f 21..000 in te tre'klken. Bij den gemeente-ontvanger heeft kas opname plaats gehad en is al'es in goede orde bevonden. Een schrijven van het bestuur van het Groene Kruis, of dit weder de subsidievefhooging zou mogen ontvangen als voorheen, wordt nog aan gehouden; aan het bestuuir zal eerst inlichtingen worden verzocht aangaande de rondgezonden circulaires aan de le den, waarna deze zaak' nader zal wor den behandeld. Bij de rondvraag spreekt de heer B'lind zijn verwondering uit, dat de kinderen van de Bewaarschool geen cho colade hebben gehad op den verjaardag van H. M. de Koningin. De voorzit ter zegt, dat alle kinderen een gedenk plaat kregen, maar men heeft vergeten de kinderen van de Bewaarschool een stukje chocolade te geven, wat alsnog) moet gebeuren. KOUD.EKERKE. Het was Donderdag morgen voor verschillende bezitters van- konijnen alhier een droevig gezicht hun beestjes dood gebeten en de hokken vernield te vinden. 27 Konijnen zijn het slachtoffer geworden van vermoedelijk Iwee hier rond zwervende groote hon den. De politie en de marechaussees heb ben reeds een hond opgevangen, Inlichtingen zijn te bekomen bij de politie alhier omtrent een rijwiel, waar van de herkomst onbekend is, Ooos <*5ct. Per stuk 8 ct. Bij Uw drogist (Ingez. Med.) Middelburg, 17-X-'32, Zaterdag en Zondag hoogste luch ttemperatuur 13,2 °C; (55 °F); laagste 8.7 °C (47 F). Heden 9 h: 13.2 °C; 12 h: 13.9 °C. Zaterdag-Zondag 15 mm, Zondag-Maan dag 2 mm regen. Hoogste barometer stand 760 mm; laagste 753 mm. Hoogste barometerstand 771.3 mm te La Coruna; laagste 737.9 mm te Ingö. Verwachting tot Wur«vi;*v,a» Meest matige, aanvankelijk tijdelijk nog krachtige N.W. tot W. later verder wellicht krimpende wind, meest zwaar bewolkt met opklaringen, waarschijnlijk eenige regen en iets koeler. Zon op: 6 h 30; onder 17 h 01. Licht op; 17 h 31. Maan op: 17 h 34; onder 9 h 85. L.K.: 22 Oct. Hoog- en Laagwater te Vlissiagea Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Oct. Ma. 17 2.36 14.46 8.53 21.19 Di. 18 3.08 15.16 9.27 21.47 Wo. 19 3.39 15.50 10.00 22.17 Hoog- en Laagwater te Weineïdinfr:. Oct. Ma. 17 4.34 16.42 9.59 22.17 Di. 18 5.03 17.09 10.35 22.50 Wo. 19 5.34 17.40 11.08 23,23 AAN 39 AGENTEN in Zuid- en Noord- Beveland kunt U een gratis demonstra tie van de nieuwe N.S.F, en Philips- Radiotoestellen .vragen. Hoofdagent: J» M. Polderman, Goes. Tel. 129, (Ing. Med.) RAAD VAN 'S-HEER ARENDSKERKE Verbetering Dorpsplein Nieuwdorp. s-HEER ARENDSKERKE. Zaterdag middag kwam de raad der gemeente s- Heer Arendskerke in voltallige vergade ring bijeen. De heer M. Vogelaar werd als waarnemend secretaris en ontvanger beëedigd. De begrooting van den gemeenschap- pelijken keuringsdienst van Vee en Vleesch voor 1933 werd goedgekeurd op een bedrag van ontvang en uitgaaf van f 3300,' waarvan voor rekening dezer gemeente 1689. Op voorstel van B. en W. werden onbewoonbaar verklaard de wening sectie B no. 416, wijk H no. 58b, en sectie B no. 473, wijk H no. 53. De rekening van het Burgl. Armbest. te 's-Heer Arendskerke werd vastgesteld met ontvangsten 3424, uitgaven met 24217; die van het Groot Armbestuur te 's Heer Hendrikskinderen met ont vangsten 8737, uitgaven 4002. De rekening der gemeente over 1931 werd voorloopig vastgesteld wat den ge wonen dienst betreft met ontvangsten 11793, uitgaven 98478 en wat den kapitaaldienst betreft met ontvangsten 16869, uitgaven 15793. Naar aanleiding van de circulaire van Ged. Staten betreffende tijdelijke korting op de jaarwedden van de wethouders en ambtenaren van den Burgerlijken Stand stelden B. en W. voor alleen bij de wethouders verkorting toe te passen daar de ambtenaren van den Burgerlijken Stand 8kf pet. voor hun pensioen bij dragen. Hoewel men de bezuiniging 5) zeer gering vond en de heer v. d. W e e- 1 e liefst geen korting zou toepassen, werd besloten aldus aan Ged. Staten te berichten. Ingekomen was een schrijven van den Modernen Landarbeidershond afd. 's-Heer Arendskerke e.a. inzake werkverschaffing en steunregeling. Deze werden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter deelde mede, dat 'n werkobject gevonden was in het be- greppelen van schorren. De bepaling van het uit te betalen loon is aan den Mi nister. Op het verzoek van C. van Sab bert e.a. om uitbreiding van de straat- wethouders, gemeente-secretaris en ver'ichting aan den Noorweegschen weg verschillende collega's van den jubilaris. werd besloten een lichtpunt te ver plaatsen. i Tenslotte kwam in bespreking het voorstel van B. en W. tot verbetering, van het dorpsplein te Nieuwdorp. Dit plan, waarvan de kosten geraamd wor den op 11.000 werd door den Voor zitter uitvoerig toegelicht. Het bevat piet verbetering van den '„Achterweg. Voor uitvoering zal 4000 geleend moeten worden. Bij de bespreking blij ken de heeren Janse en Van den Dries er het plein nu uit t6 voeren*- waartoe ten slotte met de stemmen de zer heeren tegen wordt besloten. Landbomvschuur afgebrand. HEINKENSZAND. Zondagavond werd om ongeveer half negen de burgerij de zer gemeente opgeschrikt door het klokgelui en verder brandalarm. De landbouwschuur van den heer P. Bak ker alhier stond in brand. Nog voor de brandspuit ter plaatse was gearriveerd stond de schuur in lichte laaie, zoodat aan behoud daarvan niet te denken viel. Gelukkig was er weinig wind zoodat het woonhuis, wat op 'eenigen afstand stond geen gevaar liep. Ook een wagenhuisje en varkenshok konden behouden blij ven. Behoudens een paar varkens kwa men geen beesten in de schuur om. Een hond die een lantaarn omliep schijnt de oorzaak te zijn. Er was weinig graan in de schuur aanwezig. Verzekering dekt in hoofdzaak de schade. Een zeer groote menigte toeschouwers waren in weinig tijd toegestroomd. Jubileum J. Looy. WAARDE. Op Zaterdag j.l. was het vijf-en-twintig jaar geleden, dat onze gemeenteveldwachter J. Looy (van Neu zen overgekomen) hier als zoodanig in dienst trad. In den voormiddag per auto door collega's afgehaald werd hij naar het gemeentehuis gereden. Hier waren te genwoordig de burgemeester, de beide wethouders, gemeente-secretaris

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1