IBrotiinciale ^eeuiusche rc, STATEN-SENERAAL BINNENLAND, randspiritus ZEELAND. I S WEER EN WIND. No. 243. Twee Bladen. VRIJDAG 14 OCTOBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. -•yen [uirKUü., lia.(mlzde~!Mlepdain! MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN. I 1 6000 paar schoenen Amsterdamsche kooplieden ZUID-BEVELAND. SCHOUWEN-DUIVELAND. KORT ZEEUWSCH NIEUWS. MIDDELBUR6SCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent van dat ligt F. 't en aal no. iat, des ïize te- te te- be- Irie •tip ne- ift- len de aep >m- bo- te- ïun en. ris.. TWEEDE KAMER, Beheer en onderhoud van we gen, Gedwongen of verplich te arbeid Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen, Bij het ontwerp tot vaststelling van een regeling betreffende het door het Rijk bij anderen in beheer of onderhoud overbrengen en betreffende het bij het Rijk in beheer of onderhoud nemen van wegen of gedeelten van wegen, verde digde de heer Bongaerts (r.k.) een amendement om den saenhang met rijk amendement om den samenhang met rijkswegenplannen vast te leggen. De bedoeling is dat de regeering alleen bui ten de Staten Generaal om een beslis sing kan nemen, als de betreffende weg verband houdt met een rijkswegenplan. Minister R e y m e r ontried het. Het wordt gesteund door prof. van der Bilt (lib.) en den heer van Voorst tot Voorst (r.k.) Het amendement Bongaerts werd aan genomen met 53 tegen 22 stemmen. Het wetsontwerp zelve werd aangenomen z.h.s. Aan de orde is het wetsontwerp tot goedkeuring 'van het ontwerpverdrag betreffende den gedwongen of verplich ten arbeid (Genève 1930). De heer J o e'k e s (v.d.) bestreed de verschilende misbruiken bij de heeren diensten. De regeering blijve afschaffing der heerendiensten stellen op de eerste plaats der wegens de crisis uitgestelde maatregelen. De heer B e u m e r (a.r.) acht het ont werp niet noodig, omdat de meeste vor men van verplichten arbeid, waarom 't hier gaat, in Indië niet bestaan. Minister de Graaff zegt, dat de conventie verbetering in andere landen kan brengen, welk argument wel vol doende is haar te steunen. Het ontwerp werd aangenomen met 51 tegen 15 stemmen. Aan de orde is de interpellatie-De VriesBruins over de opheffing van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Amsterdam. Mevrouw de Vries meende, dat de Kamer in deze zake gekend had moeten worden en betreurde, dat niet tijdig met Amsterdam over1egd is. Zij gelooft niet, dat de opleidingsmogelijkheid in haar geheel is bekeken. Er is nu reeds een tekort aan vroedvrouwen, zoodat men de opleidingsgelegenheid niet moet be perken. Minister R u y s antwoordde, dat handhaving der beide rijksscholen een weelde is en dus ontoelaatbaar. De school te Rotterdam kan volledig in de behoefte voorzien en kan een mo gelijk accres nog opvangen. Mocht Am sterdam voorstellen doen aan de regee ring om de opleiding daar te kunnen be houden, dan zal hij gaarne in overleg treden. GOEDKOOPE ONVERMENGDE MARGARINE, In een circulaire aan de gemeentebe sturen heeft de minister van binnenland- sche zaken medegedeeld, dat zoo moge lijk reeds uiterlijk den 17en October, a.s. zal worden begonnen met de distri butie van onvermengde margarine a 44 cent per kg ten behoeve van groote ge zinnen en wel: a. van werkloozen die drie maanden of langer steun ontvangen; b. van armlastigen die drie maanden of langer steun genieten en daarvan ge heel of bijna geheel moeten Jeven. Gedistribueerd zal worden K kg per hoofd en per week, aanvankelijk aan gezinnen met 5 of meer kinderen, die in een der bovengenoemde groepen vallen. DE PRINS VAN WALES IN DEN HAAG Zooals we gister reeds meldden is de Prins van Wales gister te kwart voor drie uit Hamburg te Schiphol geland, waar hij ontvangen werd door den Brit- .schen gezant en echtgenoote, en den bur- £epe,ester van Amsterdam. Prins George s rrinsen jongste broer reisde door naar oydon. Prins van Wales ging per auto naar den Haag, waar hij zich di rect begaf naar de banen der golfclub, rlier speelde hij een partijtje en vertrok toen over half zes naar de Britsche lega tie. LJoor de ingevallen duisternis heeft het publiek weinig van den Prins kun nen zien. Ook niet bij het bezoek aan Prins Hendrik, ten paleize Noordeinde, dat veel later gebracht werd dan be doeld was. Trouwens overal was voor een flinke afzettting gezorgd. Des avonds had in het gebouw der Britsche legatie een diner en avondpar tij plaats. Vele leden van het diplomati sche corps en de Haagsche society wa ren aanwezig. Prins Hendrik kwam la ter op den avond. De Oostenrijksche gezant te Den Haag dr. A. Duffek, zal binnen korten tijd ons land gaan verlaten. Uit bezuini gingsoverwegingen wordt de functie van buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister opgeheven en zal de heer Duf fek vervangen worden door een zaak gelastigde. De gemeenteraad van Rotter dam heeft een motie-Kievit aangeno men, waarin wordt te kennen gegeven, dat contingenteering van kolen 'n groot nadeel voor Rotterdam zal zijn. Het ge meentebestuur wordt uitgenoodigd hiertegen bij de regeering stelling te blijven nemen. Het „Berliner Tageblatt" meldt, dat het Duitsche Rijkskabinet beraad slaagt over de resultaten van de reizen de contingenteeringscommissie, die in Den Haag een afwijzend antwoord ont ving. De regeering zou overwegen of 't thans wel zin heeft tot contingenteering over te gaan. II Houtskool gedrenkt in brandspiritus, ideaal middel voor het aanmaken van Uw haard. Splrifüsverkoopkant. „Bergen op Zoom-Delft" (Ingez. Med.) Centrale Zeeland Liberale Staatspartij, Gisteren vergaderde te Middelburg de Centrale Zeeland der Liberale Staatspar tij „de Vrijheidsbond", Na een korte rede van den voorzitter den heer C. G. Hage, waarin deze gele genheid vond enkele warme woorden van waardeering te wijden aan het af tredende bestuurslid den heer A. van der Weyde, waarmede de goedbezochte ver gadering haar volle instemming betuig de, werden als nieuwe bestuursleden ge kozen de heeren mr. B. D, H. Tellegen Az. te Middelburg, P. Kooijman te Zie- rikzee, C. Gast te Brouwershaven en A. v. d. Have te Kapelle. Na uitvoerige besprekingen werd overgegaan tot het vaststellen van een voorloopige candidatenlijst voor leden van de Tweede Kamer der Staten Ge neraal. Met 20 van de 32 stemmen werd mr, G, A. Boon, het thans onder meer voor Zeeland zittend lid, als nummer 1 aangewezen tegen 12 stemmen op den heer dr. Bierema. Met vrijwel algemeene stemmen verkreeg de heer J. M. van Bommel van Vloten de tweede plaats. Op de alphabetische lijst komt verder, zooals hieronder nader blijkt, voor prof. mr, C. W. de Vries te Rotterdam, die nog onlangs een voordracht hield voor de afdeeling Middelburg. Het staat dus nu wel vast, dat liberaal Zeeland, dat maar één derde van het aantal stemmen, noodig voor één Kamer zetel uitbrengt, met Dordrecht samen zal gaan, met de heeren Boon en van Vlo ten respectievelijk als nummer een en nummer twee. Een combinatie met de landelijke provincies Friesland, Gronin gen en Drenthe is hiermede van de baan. Voor de verder te bezetten plaatsen, welke later moeten worden bezet, wer den genoemd mevr. mr. C. C. Bakkqr van Bosse en de heeren mr. J. Erasmus, G. Hage, A. I. Leenhouts, D. Linden- berg, H. D. Louwes, jhr. R. de Muralt, L, van Nieuwenhuijze, mr. P. W. M. J. van der Slikke. prof. de Vries, E. P. van der Werff en H. C. van de Zande. Hetzij ons vergund aldus onze be richtgever met een enkel woord com mentaar te leveren op de door de ver gadering genomen beslissing, die ons voorkomt minder juist te zijn omdat zij niet voldoende tot uitdrukking brengt, dat Zeeland een landbouw gewest is, welks belangen dan ook, binnen het ka der van het liberalisme, behartigd be- hooren te worden door een landbouw- specialiteit. Deze opvatting," met klem van argumenten door de heeren Telle- Daar is zooveel goeds in de slechtste [van ons, En zooveel slechts in den beste [van ons, Dat het past aan niemand van ons Kwaad te spreken van een van ons. gen en Van Bommel van Vloten verde digd, vermocht evenwel geen meerder heid te vipden. Men moet nu maar hopen dat de libe rale Zeeuwsche kiezers uit het aanwij zen van den heer Van Bommel van Vlo ten, hun allerwege gewaardeerden ver tegenwoordiger in het College van Ged. Staten van Zeeland, als nummer 2 op de gecombineerde lijst de gevolgtrekking zullen maken, dat de heer Boon in meerdere mate dan zulks tot nog toe het geval bleek, zich de landbouwbelangen zal aantrekken, in het besef, dat hij niet alleen Dordrecht maar ook het lande lijke Zeeland vertegenwoordigt. Interprovinciale Brandweer in Zeeland en N.-Brabant? Te Bergen cp Zoom is ten stadhuize een vergadering gehouden, waarvan ver schillende burgemeesters uit Noord- Brabant en Zeeland heebben deelgeno men en die ten doel had, een inter-pro- vinciale brandweer te vormen. Mr. Blom, burgemeester van Bergen op Zoom, leidde de vergadering en hield 'n verhandeling over de stichting van een inter-provinciale brandweer waartoe hij het initiateif had genomen. Er is voorloopig 'n commissie gevormd die een onderzoek zal instellen naar 't materiaal, d-.t hiertoe dienstbaar ge maakt dient te worden. Een afscheidshulde. Gisteren na aankomst van het mo tortreintje, dat ook dezen winter weer van Middelburg naar Vlissingen rijdt in het belang der marktkooplieden, die per mailtrein naar huis willen gaan, had in de derde klasse wachtkamer van het station aldaar een korte, maar zeer symphatieke plechtigheid plaats. De marktkooplieden vereenigden zich in genoemde wachtkamer en noo- digden den heer G. D. J. Hartman, sta tionschef en zijn echtgenoote als mede den heer H. Th. Koppen, adjunct-com mies bij de N. S. uit zich daarbij hen te voegen. De heer I. Witmond uit Amster dam zeide namens den Algemeenen Bond en den Middelburgschen Markt- koopliedenbond woorden te willen rich ten tot den heer Hartman, aan den vooravond van den dag, waarop deze den dienst met pensioen gaat verlaten, om zijn welverdiende rust te gaan ge nieten. Het is zeker wel een unicum dat het publiek afscheid neemt van een amb tenaar. Maar deze treden meestal bu reaucratisch op, en de heer Hartman is in deze als een witte raaf te be schouwen. Het was deze stationchef, die maakte dat het „treintje" rijden ging voor de kooplieden en al waren er door het slechte weer reeds vele koop lieden vertrokken, en hadden de ande re zoo goed als geen zaken gedaan, toch is er spontaan bijgedragen' voor het aanbieden van een herinnering. Spr biedt den scheidenden stationschef een ets aan van den Langen Jan van Mid delburg en hoopt dat 'de heer Hartman in Den Haag in zijn woning daar een goede plaats voor zal vinden en hij nog meermalen zal terugdenken aan de reizigers van het treintje. Hierna richtte de heer Witmond zich tot mevrouw Hartman en wensch- te ook haar nog vele jaren van rust en gezondheid toe onder aanbieding van een mooien plant. Ten slotte sprak de heer Wit mond den heer Koppen toe en wees er op hoe deze door het „Weiteren" is overgeplaatst. De pogingen om hem voor Vlissingen te behouden zijn mis lukt. Daarbij heeft spr. ook uit Vlissin gen sprekende bewijzen van instem ming ontvangen, die hij den heer Kop pen aanbiedt, er op wijzende, dat de kooplieden wel eens lastig kunnen zijn, maar toch niet kwaad. De heer Hart man zal niet meer voor dienst moeten schrijven, maar de heer Koppen wel en daarom biedt spr. hem namens allen een zilveren „Eversharp" aan en hoopt dat het hem in zijn nieuwe standplaats wel moge gaan en hij nog eens aan de kooplieden zal terugdenken. De heer Hartman dankte voor de ze onverwachte hulde en voor de spon tane wijze waarop zij tot stand is geko men. Spr. wenscht de kooplieden steeds goede zaken en bij hun komst naar Middelburg steeds mooi weer toe. Spr. stelt het geschenk van hen, die heele dagen hard moeten werken voor hun bestaan, op nog hooger prijs dan van iemand, die het geld makkelijk kan uitgeven. Spr. hoopt verschillende nog eens op de Markt te Den Haag terug te zien. De heer Koppen bracht ook har telijk dank voor het geschenk en ver zekerde dit op hoogen prijs te stellen. Spr. zal in zijn nieuwe standplaats, 01- denzaal, zeker dikwijls op Donderdag denken aan het treintje van 17.25, waar mede de kooplieden aankomen. Hiermede was de plechtigheid afge- loopen, het was tijd voor den mailtrein van 17.44. Van uit den trein gaven de kooplieden nog een afscheidsgroet aan beide ambtenaren, die hen zoo sym- phatiek waren. Steeds vooruit, In tegenstelling met zooveel andere Zeeuwsche gemeenten neemt de Goe- sche bevolking steeds toe. Het aantal inwoners bedraagt heden 9364 tegen 9253 op 1 Jan. 1.1. De toename bedroeg dus 111, waarvan aan geboorte-overschot 61 en door vestiging 50 personen. Chauffeurs attentie De politie let de laatste dagen bijzon der op motoren en auto's. Gisteren wer den weer eenige personen bekeurd wier achternummer en letter niet verlicht was of die geen rijbewijs bij zich hadden. Animo voor kolfspel. Naar wij vernemen zullen eenige le den van de Goesche kolfsociteit „Prins van Oranje", Dinsdagavond a.s. op de baan in de „Prins van Oranje", alhier, een demonstratie geven voor eenige Mid- delburgsche heeren, wier belangstelling voor dit spel opgewekt is. Brand in hotel Albion, Dank zij het actief optreden van de Vlissingsche brandweer is onze ge meente hedennacht voor een ramp be hoed. Toen tusschen 12 en 1 uur een agent van politie bij zijn surveillance in de omgeving van hotel Albion passeer de, zag hij, dat er brand woedde in het bovengedeelte van het groote gebouw. Daar de erven Smits dit hotel alleen in het reisseizoen exploiteeren, was het ge sloten en vertoefde niemand in het ge bouw. De politieagent maakte onmiddellijk alarm en spoedig was de brandweer met de autospuit ter plaatse en had uit hte naburig kanaal volop water voor den strijd tegen het vernielende vuur. Met kracht werd deze strijd aangevangen en mocht de brandweer er in slagen het vuur spoedig in zijn voortgang te stuiten. Het bleek, dat alleen de bovenste verdie ping en het dak grootendeels waren ver woest. De onderliggende vertrekken hadden echter groote waterschade beko men en een blik in het gebouw doet zien wat een desolaten toestand is gescha pen. Te 4 uur kon de brandweer inrukken. Aanvankelijk bestond er groot gevaar voor uitbreiding ook naar de omliggende gebouwen, doch slechts een daarvan heeft brandschade aan het dak bekomen, De oorzaak van den brand is onbe kend, verzekering dekt de aangerichte schade. De Commissaris der Koningin heeft benoemd tot secretaris der gezondheids commissie, zetel Vlissingen, den heer W. H. van Breen aldaar. OOSTKAPELLE. Gisterenavond is na gehouden vergadering opgericht een Vereeniging Vreemdelingen Verkeer met 18 leden. In het voorloopig bestuur hebben zit- ting genomen ds. E. Douma, ds. Joh. v. d. Wiel en arts C. v. d. Harst. DOMBURG. Het crisiscomité alhier, besloot in haar op 12 Oct. j.l. gehou den vergadering opnieuw een inzameling onder hare ingezetenen te houden, om 0 AANGEKOCHT door de van de Firma HORNEMAN, EINDHOVEN. Eerste klas merken Timtur schoenen van 10 voor 3.39. Ideaal schoenen van 8.voor 2.90. The Emza schoen van 11.voor 2.89. The Cosmopolite schoenen van 12 voor 2.79. Kinderschoenen in alle maten vanai 60 cent. Zaterdagmorgen 9 uur OPENING. GEBOUW „DE ZWALUW" Lange Delft 89. Middelburg. 3»00®0®«»©©<®|0©®©®@®©«>®®»©©'10®® (Ingez. Med.) Middelburg 14"X-'32. Donderdag hoog ste luchttemperatuur 14.3 °C; (58 °F); laagste 7.5 °C (46 °F). Heden 9 h: 7.5 °C; 12 h: 6 °C. 18 mm regen. Hoogste barometerstand 752 mm; laagste 744 mm. Hoogste barometerstand 764,3 mm te La Coruna; laagste 735.2 mm te Lerwick. Verwachting tot Aanvankelijk zwakke veranderlijke later matige wind uit W, richtingen, be trokken tot zwaar bewolkt, later op klarend, regenbuien, weinig verandering in temperatuur. Zon op: 6 h 24; onder 17 h 07. Licht op: 17 h 37. Maan op: 16 h 47; onder 6 h 16, V.M. 14 October. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Oct. Vr. 14 1.10 13.17 7.26 19.52 Za. 15 1.38 13.44 7.55 20.22 Zo. 16 S 2.04 14.13 8.21 20.50 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge, Oct. Vr. 14 3.00 15.12 8.34 20.48 Za. 15 3.33 15.43 9.01 21.15 Zo. 16 S 4.03 16.13 9.24 21.44 EERST KIJKEN naar de volmaakte „NILFISK", voordat U een stofzuiger koopt. Demonstraties bij J. M. POL DERMAN, Goes. Tel. 129. (Ing. Med.) in staat te zijn vooral in de komende wintermaanden, waar noodig, de hel pende hand te bieden. Ook zal zij trach ten iets te doen om de werklooze jeugd voor moreelen ondergang te behoeden, KATTENDIJKE. In de gister gehou den raadsvergadering, heeft de heer Hundersmarck zijn ontslag als raadslid voorkomen, door als zoodanig ontslag te nemen. Wij komen morgen in het ver slag hierop terug. HAAMSTEDE. De afdeeling „Weste- lijk-Schouwen" der Algemeene Neder- landsche Vereeniging voor Bloembollen cultuur heeft besloten a.s, voorjaar één of twee tentoonstellingen van afgesne den bolbloemen te houden. De Minister van. Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen: wegens over vo rige jaren te weinig betaalde belastin gen naar inkomen en/of vermogen (ge- •wetensgeld) bij den ontvanger der di recte belastingen te Tholen f27.38

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1