'Brouinciale BINNENLAND. ZEELAND. FLORA-BIOSCOOP" - MIDDELBURG le- »WO DIE WOLGA FLIESST« WEED EU WIND. No. 242. Twee Bladen. DONDERDAG 13 OCTOBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. «0ELBURG. WALCHEREN. 2e- „RACING YOUTH" (Snelheidsduivel) TH0LEN. ZEEUWSCH-VLAANDEREM W.D MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van l7 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. en DE KONINGIN TE ROOSENDAAL. Wij lezen in de Grondwet: Het oponthoud van de Koningin te Roosendaal is een'teleurstelling geweest voor allen, die verwacht hadden de landsvorstin eindelijk weer eens in hun midden te hebben. Zoo zelden al te zelden, vinden we krijgen we in W. Brabant een lid van het Koninklijk huis te zien. We moeten tot de mobilisatieja ren teruggaan om ons een bezoek der Koningin aan de gemeente te herin neren Sindsdien heeft nóch Roosendaal, nóch voor zoover we ons herinneren 'n Brabantsche gemeente ten westen van Breda, het genoegen gehad een der vor stelijke personen te begroeten. H. M. arriveerde om ongeveer kwart voor een uit de richting Den Bosch met den gewonen trein waaraan het Ko ninklijk rijtuig was vastgekoppeld. Op het Stationsplein, werd het publiek dat bij honderden kwam toegestroomd, door de politie op een afstand gehouden. Aan den uitgang stonden een tweetal auto's gereed. Een daarvan was de eigen open auto van het koninklijk huis de andere was de particuliere wagen van een autoverhuurder aldaar. Deze was namelijk in den loop van den mor gen aangezocht zich voor het vervoer van het hooge gezelschap disponibel te stellen, omdat de tweede Koninklijke auto op weg van Het Loo naar Roosen daal panne had gekregen. Hare Majesteit was vergezeld van slechts twee leden uit haar gevolg. Nog vóór de honderden toeschouwers de ware Oranje-stemming te pakken hadden, reed het gezelschap de Stations straat in om via de Kade in de richting Zeeland te verdwijnen. Men had de Koningin slechts 'n oogen- blik gezien Des avonds hebben velen getracht nog iets van de hooge bezoekers te zien te krijgen. Het gezelschap arriveerde vroe ger dan verwacht werd te ongeveer 6 uur weer aan het station. Aldaar begaf de Koningin zich niet naar de le klasse wachtkamer, die geheel door po litie en marechaussee was afgezet en waarvan de eetzaal voor haar was ge reserveerd, maar ging wederom door den uitgang naar het perron, alwaar het Koninklijk rijtuig reeds voor haar ge reed stond. Het salon-rijtuig werd naar het Oostelijk gedeelte van het perron opgetrokken, alwaar Hare Majesteit bleef tot de trein te 6.55 wederom naar Arnhem vertrok. Alleen de Kade kan zeggen, dat zij de vorstin nog eenige oogenblikken ,,in haar midden" heeft gehad. Het volk omringde de Koninklijke auto en juichte de vorstin, die overigens zorgvuldig achter de mica-ruitjes verbor gen bleef, hartelijk toe Het blad heeft des avonds nog even den autoverhuurder gesproken, wiens auto gelijk reeds gezegd, tot het Ko ninklijke gevolg behoorde. Deze bevestigde dat de vorstin schet sen heeft gemaakt vooraan in Zeeland, n.l. van een polderkreek nabij Rilland Bath en op den dijk van den Bathpolder, op welke laatste plaats zij een landschap schilderde met de Schelde en de stad Bergen op Zoom op den achtergrond. Het gezelschap en de chauffeurs kon den in de onmiddellijke nabijheid blijven, middelerwijl de Koningin met groote vaardigheid haar schetsen maakte. Overigens was H. M. voor allen de eenvoud en vriendelijkheid zelve. Op den terugweg, nabij Woensdrecht, werd even gestopt en gebruikte de Ko ningin uit een thermosflesch warme thee. Aangezien het weer zich minder goed leende voor den arbeid van de koningin had de adjudant onderweg reeds aan 'n passeerend automobilist een telegram medegegeven voor den stationschef te Roosendaal, dat door hem te Bergen op Zoom werd verzonden en waarin werd medegedeeld dat het gezelschap in ver band met het slechte weer wat vroeger dan oorspronkelijk in de bedoeling lag, zou terugkeeren. VERLAGING DER AMBTENAREN SALARISSEN. De centrale commissie voor georgani seerd overleg in ambtenarenzaken heeft j.l. Dinsdag het voornemen van de re geering tot verdere vermindering van de bezoldiging der gehuwden met 5 pet. en van de ongehuwden met 7 pet. door wijziging van art. 10 van het bezoldi gingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1928 en van art. 36 van de Pensioenwet 1922. Nadat de organisatie-vertegenwoordi gers hun standpunt tegenover dit voor nemen van de regeering in meer alge- meenen zin hadden uiteengezet, werd in tegenwoordigheid van den Minister van Financiën deze aangelegenheid meer gedetailleerd behandeld. Mede naar aanleiding van de door den Minister daarbij verstrekte inlichtingen en de mededeeling dat wanneer van de zijde van de organisaties eenstemmig een afwijkend voorstel mocht worden gedaan daarover nader overleg moge lijk zou zijn, zelfs al mocht daardoor de beoogde bezuiniging ad 14.500.000 niet volledig worden bereikt, besloten de or ganisaties nader onderling te overleggen of zij tot een zoodanig advies zouden kunnen geraken. Voorts kwam in behandeling een ont werp voor een regeling betreffende de wijze waarop de afvloeiing van het overcompleet aan loodspersoneel zal moeten plaats hebben. Met het des betreffend regeeringsvoorstel stemde de centrale commissie in. VEEHOUDERS IN WERKVERSCHAFFING. Bij de beoordeeling over de gezins-in- komsten in de rouleer-regeling bij de rijkswerkverschaffing heeft de minister van Binnenlandsche Zaken het volgen de bepaald: Tot nu toe was niet geregeld hoe ge handeld diende te worden ten opzichte van eventueelen aftrek van uitkeerin- gen, welke veehouders, die bij de werk verschaffing zijn geplaatst en onder de rouleering bleven vallen, als melkgeld ontvangen, In sommige gevallen werd hetgeen uit dien hoofde werd uitge keerd voor twee-derde in mindering gebracht bij de beoordeeling van het bedrag, dat in den steun reeds aan de betrokkenen zou worden uitgekeerd. Bij nauwgezette overweging komt 't den minister juister voor, dat hetgeen aan melkgeld wordt ontvangen, niet in mindering wordt gebracht bij de be rekening van het steunbedrag. De minister van Economische Zaken en Arbeid heeft medegedeeld, dat het stadium, waarin het overleg inzake de Rijnscheepvaart thans verkeert, de re geering geen aanleiding geeft tot het nemen of beramen van maatregelen van rijkswege. Volgens den hoefijzercorrespon dent van het Hbld. zal dezer dagen de rijweg op den afsluitdijk voor het auto- keer worden opengesteld, vermoedelijk tegen een kleine vergoeding ten bate van het Nationaal Crisiscomité. Hedenmorgen is het postvliegtuig de Pelikaan van Schiphol naar Indië vertrokken. Ir. Damme, directeur-generaal der P. T.T. maakt als passagier de reis tot Weenen mee. - De gemeenteraad van Amster dam heeft na langdurige discussies met 32 tegen 12 stemmen goedgekeurd, de voordracht van B. en W. om een lee ning aan te gaan van 10.000.000. Met ingang van 1 Nov. zal de provincie Zeeland ressorteeren onder 't tweede district der arbeids-inspectie, gezeteld te Breda, Verlofganger (Oost-Indië) H. A. Petrie, ambtenaar 4e klasse (groep III) bij den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen te Middelburg. In de Jaarl. Alg. Vergadering van het Natuurkundig Gezelschap, zijn tot bestuurslid gekozen mej. H. B. Th. Schouten en de heer P. de Bruijne. De heer dr. J. H. Vernhout trad af. Soli Deo Gloria. De Chr. zangvereeniging „Soli Deo Gloria" heeft haar 35-jarig bestaan wel op zeer waardige wijze herdacht: door met den zang te toonen de jaren van inzinking te boven, en een tijd van bloei op weg te zijn. Hetgeen gepres teerd werd onder leiding van den zoo energieken dirigent den heer J. F. van Kamer, in een 16-tal zangen en lie deren (waarlijk geen eenvoudige of makkelijke) was zoo nu en dan rondweg een verrassing: een verheugende en heugenishoudende verrassing! Er is knap gezongen, in flinke, soms De gerechte bevordert vrede en goeden wil in zijn omgeving; zijn naam wordt met lof en zegening ge noemd. zéér fraaie stemharmonie; resultaat ongetwijfeld van consciëntieus studee- ren, repeteeren en van liefde vcor mu ziek en lied zelve bij leider als koristen (memoreeren we Evangelische gezan gen van Blommae t, Meiklokken van Broekstra). Daarom mogen uitvoerenden en pu bliek met veel genoegen op dezen avond terugzien. Ook de enkele solis ten; al was plankenkoorts wel even vertegenwoordigt, een goed geschoold stemgeluid bleek niettemin. Over belangstelling en applaus viel niet te klagen. Een xierfstbloemenhulde gewerden aan het eind, directeur, voorzitter en organist. Met hartelijke woorden van dankbaarheid voor wat is geweest, en beste wenschen voor 'n hoopvolle toekomst. Ds. Scheele, die de uitvoering had geopend met een enkel woord van fe licitatie en gebed, sloot haar tevens op deze gebruikelijke wijze. Collecte Roode Kruis, Als men over Roode Kruis leest, denkt men onwillekeurig aan oorlog met al zijn verschrikkingen. Maar gelukkig heeft het Nederlandsche Roode Kruis zich ook tot taak gesteld in vredestijd op te treden al zal dit dan natuurlijk ook zijn in geval van groote ongelukken en der gelijke. Dit deel van het werk brengt mede, dat men over geld moet beschikken kunnen als het optreden noodig mocht zijn. De collecte, die volgens de adver tentie in dit nummer Zaterdag gehou den zal worden, heeft tot doel de kas te sterken en verdient dus alle aanbe veling. 1 Valschheid in geschrifte. Als verdacht van het plegen van valschheid in geschrifte gepleegd al hier heeft de Justitie een persoon aan gehouden. Het feit nml. het innen van een post wissel ten name van een ander gesteld, speelde zich in 1930 af. GRIJPSKERKE, Bij het herstellen van een muur in de Ned. Herv. kerk al hier ontdekte men achter één der ban ken een soort boog. Aanvankelijk dacht men te doen te hebben met een ouden ingang. Dit leek echter later niet waarschijlijk. Vermoedelijk is het de plaats van het oude altaar der vroegere Roomsch- Katholieke kerk. Jammer is het, dat dit gedeelte niet in denzelfden toestand bewaard kon blijven. Spoedig zal het geheel weer dicht getimmerd worden. VEERE. De gemeenteraad vergadert op Zaterdag 15 October a.s. des voor middags te 10 uur. Onderwerpen ter behandeling: Ingekomen stukken. Besluit aangaan geldleening. Aanbieding gemeentebe- grooting 1932. Vaststelling verordening ingevolge art. 10 der Drankwet. O. EN W. SOUBURG. Dinsdagavond is alhier bij de brug uit het kanaal ge haald een omstreeks 18-jarig meisje, dat zich tot aan haar middel te water be vond en voorover geleund stond op 't stuur van haar rijwiel. Het meisje dat naar huis werd ge bracht bleek aan het hoofd bloedend verwond en een hersenschudding te hebben bekomen. Hoe het ongeluk zich heeft toegedra gen is tot heden onbekend. RAAD VAN OOSTKAPELLE. Rioleering Villapark. OOSTKAPELLE. Woensdag vergader den raad, voltallig. Ingekomen zijn de rekening '31 en de begrooting '31 der plaatselijke geitenfokvereeniging, de begrooting gezondheidscommissie te Veere over 1931. Het bekende adres van de S.D.A.P. om zooveel mogelijk maat regelen te nemen ten opzichte van steun of werkverschaf ing. Alle voor kennis geving aangenomen. Volgens de Voor zitter zijn er naar aanleiding van het laatste verzoek, voor dezen winter ver- schil'ende we kobjecten ter uitvoering. V^n den A.N.W.B. is een verzoek in gekomen om een jaarlijjcsche subsidie II VANAF VRIJDAG 14 OCTOBER (Aufersieliurtg) Een machtig aangrijpend Russisch filmdrama. In de Hoofdrollen: Lupe Velez en John Boles. Mocht Leo Tolstoy's onsterfelijk werk „Opstanding" Uw goedkeuring wegdragen, zoo zal „Wo die Wolga Fliesst" het niet minder doen. Duitsch sprekend. Een buitengewone Sportfilm met Him Summerville en Louise Fazenda. Zondag Matinée 36 uur. (Ingez. MedJ van 25, of minder. Gezien het groote nut van dezen bond stellen B. en W. voor tot wederopzegging jaarlijks 5 te verleenen, wat z.h.st. wordt aangenomen. Een verzoek van den heer P. L. Bo lle- om ontslag als gemeente-bouw meester wordt op eervolle wijze ver leend tegen 1 Januari a.s. B. en W. stellen voor met dien datum den heer E. W. Neugebauer te benoemen. Eenige raadsleden vroegen of er in de gemeen te geen geschikte personen voor deze betrekking zijn. Besloten werd deze benoeming aan te houden tot een volgende vergadering. Van de bewoners van het Villapark is een verzoek ingekomen om van ge meentewege tot rioleering over te gaan voor hun afvoerwater of anders de bouwverordening zoo te wijzigen dat zij volgens den un bestaanden toestand geen last met de loozing hebben. Alle leden namen aan de discussie deel waar na 't voorstel van B. en W. om hun te berichten dat zij geen termen vinden voor enkele ingezetenen die verorde ning te wijzigingen en hen ter kennis te brengen dat zij binnen 6 maanden hun rioleering in orde hebben te maken, met algemeene stemmen aangenomen. Besloten werd nog bij het gemeente huis een lantaarn te verplaatsen en bij het poststation er een bij te plaatsen, RAAD VAN ZOUTELANDE, Geen subsidie voor aanschaf fing reddingsmiddelen. Geen Zondagsopening café's. ZOUTELANDE. Dinsdagmiddag ver gaderde de raad voltallig. Het voorstel van B. en W. om een bijdrage van 25 te geven aan de vereeniging tot bevor dering van het vreemdelingenverkeer, voor de aanschaffing van reddings middelen, werd met 4 tegen 3 stemmen verworpen. Voor de heeren Maas, Stroo en Maljaars. Op voorstel van B. en W. werd be sloten de woninghuur van den heer de Steur te verminderen met 5.per jaar, omdat de tuin kleiner is geworden. Ingekomen was een verzoek van de caféhouders, de heeren Gabriëlse en Wondergem, om de Politieverordening zoodanig te wijzigen, dat de café's op Zondagen mogen geopend zijn. B. en W. stelden voor het verzoek voor kennis geving aan te nemen. De heer Ver- b a g e wilde het verzoek inwilligen. Het voorstel van B. en W. werd aangenomen met de stem van den heer Verhage tegen. Een schrijven van de Provinciale com missie voor werkloozenzorg van de N. V. V. en S. D. A. P., inzake werkloozen zorg, werd op voorstel van B. en W. voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van een schrijven van Gedeputeerde Staten, waarin gevraagd werd naar de meening van den raad in zake een korting op de wedden van de wethouders en ambtenaren van den bur gerlijken stand, werd op voorstel van den heer Maas besloten aan Ged. Staten te berichten, dat een korting van 5 pet. billijk wordt geacht. De heer Stroo stemde tegen, omdat naar zijn meening deze zaak bij het behandelen der begrooting thuis behoorde. De heer Verhage stemde blanco. De begrooting voor 1933 van de Ge zondheidscommissie werd goedgekeurd. Evenzoo de begrooting voor 1933 van het Burgerlijk Armbestuur. Hierna kwam de gemeentebegrooting 1933 in behandeling. De heer Verhage wilde het pre sentiegeld der raadsleden van 40 op Middelburg, 13-X-'32. Woensdag hoog ste luchttemperatuur 14.3 °C; (58 F); laagste 10.9 °C (52 °F). Heden 9 h. 13.7 °C; 12 h: 11.5 °C. 6 mm regen. Hoogste barometrestand 758 mm; laagste 751 mm. Hoogste barometerstand 765.4 mm te Weenen; laagste 742 mm te Aberdeen. Verwachting tot Morgenavond; Krachtige tot matige Z.W. tot W. wind, betrokken tot zwaar of half be wolkt, aanvankelijk regenbuien, iets koeler, - Zon op: 6 h 22; onder 17 h 09, Licht op: 17 h 39. Maan op: 16 h 38; onder 5 h 03. V.M. 14 October. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Oct. Do. 13 0.43 12.48 6.57 19.21 Vr. 14 1.10 13.17 7.26 19.52 Za. 15 1.38 13.44 7.55 20.22 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Oct, Do, 13 Vr. 14 Za. 15 2.27 14.39 3.00 15.12 3.33 15.43 8.08 20.19 8.34 20.48 9.01 21.15 80.brengen. Dit vond geen steun. De heer Adriaanse wenschte alle assu- rantieposten te schrappen. Deze wensch hielp niemand vervullen. Een voorstel van den heer Verhage, om de vergoe ding aan de brandweerlieden, voor ge houden oefeningen, te verdubbelen, werd verworpen. De voorsteller alleen stem de voor. De heer Verhage stelde voor 50 op de begrootjng te brengen voor jaar wedde voor den agent der arbeidsbe middeling, aangezien ook op een jaar wedde van 30 geen sollicitanten zich hebben aangemeld. Dit voorstel werd niet gesteund. Op voorstel van den heer Maas werd besloten, aan Gedeputeerde Staten te verzoeken om de salarissen van de amb tenaren der gemeente te verlagen en wel met 5 pet. de salarissen beneden 1000.en met 10 pet. de salarissen boven 1000.De heer Verhage stemde tegen. De begrooting werd hier na zonder stemming vastgesteld. THOLEN, Blijkens de memorie van Toelichting over het wetsontwerp voor de nieuwe vaststelling van het rechtsge bied en de zetels der rechtbanken en kantongerechten, behoorende tot het ge rechtshof te Den Bosch, wordt het kan ton Tholen gevoegd bij Bergen op Zoom. Uniforme regelingen werkverschaffing en steunverleening, BRESKENS. Gister vergaderden al hier in het Hotel Valk, onder leiding van den heer Maarleveld, burgemeester van Biervliet, de Gemeentebesturen uit West Zeeuwsch-Vlaanderen om bespre-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1