Iprouinciale J^eeuuische ALHAMBRA THEATER Ci* en m No. 239. Twee Bladen. MAANDAG 10 OCTOBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDELBURG. GOES. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. Daarom: weg met alle namaak en weg met losse tabletten! WEER IR MIDDELBURGSCHE Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeéiingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Posichèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven' ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. ~^f*rZZS2SESï8Ei DE KAMERVERKIEZINGEN. In de gisteren gehouden vergadering van de centrale Overijssel van den Vrijheidsbond is besloten voor de a.s. verkiezing candidaat te stellen: 1. dr. I. H. J. Vos te Amsterdam; 2. H. D, Lou- wes te Groningen. De centrale Dordrecht van de liberale staatspartij de Vrijheidsbond heeft met overgroote meerderheid op de candidatenlijst voor de Tweede Ka mer geplaatst: mr. C. A, Boom, lid van de Tweede Kamer, 2. dr. S. E, B. Biere- ma, lid van de Tweede Kamer. DE OVERBRUGGINGSSTRIJD WILLEMSTAD OF MOERDIJK. Het gemeentebestuur van Willem stad heeft een uitvoerig adres gezon den aan de Tweede Kamer inzake de overbrugging van het Hollandsch Diep. In den breede wordt uiteengezet dat Willemstad ook met 't oog op de aan grenzende landstreken, het aangewezen punt voor deze overbrugging is, waar door beduidende, aan tijd en geld steeds kostbare omwegen worden vermeden. Men heeft dan de kortste en meest aan gewezen hoofdverbinding Zuid-Noord voor het Westen. Door een brug bij Wil lemstad zal voorts een heel wat meet ge lijkmatige bruggenverdeeling over de ge- heele breedte van het land plaats heb ben, waardoor een hoognoodige goede verkeersindeeling bevorderd wordt. Tenslotte wordt in het adres de hoop uitgesproken, dat de Kamer van over tuiging zal zijn, dat de overbrugging van het Hollandsch Diep redelijker- en bil lijkerwijze bij Willemstad behoort te ge schieden. WETTELIJKE REGELING DER AF BETALINGSOVEREENKOMST. Aan het verslag dfer Commissie inzake de wettelijke regeling van de afbeta lingsovereenkomst, uitgebracht aan den minister van Justitie. Wij ontleenen hier aan, dat de commissie 49 vergaderingen heeft gehouden. Zij is tot de conclusie gekomen dat als de voornaamste oorza ken, waardoor algemeen erkende mis standen in den afbetalingshandel ont staan, de verkoopers o.a. noemen, het op laakbare wijze optreden van colporteurs. Men is het er ook over eens dat de mislukking van tal van afbetalingszaken haar oorsprong vindt in voldoende in formatie betreffende de credietwaardig- heid van den hurrkooper. Een doeltref fend georganiseerde informatiedienst blijkt dan ook een zeer nuttig resultaat op te leveren. Van de zijde der afnemers wordt ern stig geklaagd over het colportagestelsel. De commissie is tot de slotsom geko men, dat, afgezien van enkele weinig voorkomende gevallen, de groote meer derheid der bezwaren slechts ondervan gen kan worden door ingrijpende wets wijziging. Zij is van oordeel dat er geen voorstel len moeten worden gedaan, welke de grondslagen van ons recht aantasten. Wettelijke regeling dient zooveel moge lijk te worden beperkt tot het gebied van het privaatrecht. De onderwerpen welke op dien grond voor voorziening buiten het privaatrecht in aanmerking komen, zijn het colportagestelsel en het afbetalingsbedrijf uitgeoefend als vorm van woeker. Een wettelijke regeling der afbe talingsovereenkomst dient h.i, te wor den beperkt tot roerend goed. Zij wil een wettelijke regeling niet beperken door een bepaalde waardegrens, zooals in vele buitenlandsche wetten is ge schied. Naar haar opvatting kan de re geling der afbetalingsovereenkomst zich aansluiten bij den titel van koop en ver koop in het Burgerlijk Wetboek onder den naam „huurkoop". Wat betreft de colportage, wil de commissie een stelsel van vooraf aan een autoriteit aan te vragen vergunning in voeren. Het onderzoek naar middelen tegen misbruiken is nog in gang. Belangrijke overeenkomsten zullen sc rittelijk moeten zijn en tevens worden nog andere waarborgen gevraagd. Hier- °£Vzar ^en kooper de werkelijke prijs u Vf iVOOr oogen kunnen worden ge- e 0 WOrden maatregelen vermeld feL^"alIe van betaling. Verhaal op °Ten p6iHln verband aangeraden. pbarleliilfp6'aani Concessie de meest schadelijke gevolgen Z00als het door vele patroons, oegepaste ontslag te ontne men beveelt de commissie aan om slechts d\lT1f6n' T]k& bij reéelmatige af wikkeling van de overeenkomst opelsch- baar zouden zijn, op het loon te korten De commissie heeft ook nagegaan hoe de woeker tegen is te gaan. Daar een afbetalingsovereenkomst van uitsluitend burgerrechtelijken aard den woeker nog niet onmogelijk zou maken, heeft de commissie een reeks van pu bliekrechterlijke bepalingen ontworpen, waarbij het uitoefenen van den afbeta lingshandel wordt onderworpen aan een vergunning. De commissie acht voor een goede re geling van de afbetalingsovereenkomst het invoeren van een vereenvoudigde procedure tot terugneming van de over gedragen zaak een speciaal huurkoop belang. Zij wil het proces inzake huurkoop overeenkomst brengen onder de com petentie van den kantonrechter en acht het gewenscht voor huurkoopcontrac ten een zegelrecht in te stellen. BEPERKTE CONTINGENTEERING VAN TEXTIELGOEDEREN. Naar het Hbld. verneemt neemt de Commissie van Advies nopens de eco nomische samenwerking tusschen Ne derland en Ned.-Indië in overweging een beperkte contingenteering van textiel- goederen, zooals door de Twentsche be langhebbenden is verzocht, in overwe ging. NEDERLAND EXPRESS. De speciale boottrein met post en passagiers, in aansluiting op het m. s. „Johan van Oldenbarnevelt" zal Dins dagmorgen 11 Oct. om 10.20 uur van Genua vertrekken. Aankomst Woensdag morgen 12 Oct. om 7.05 uur te Zeve naar, 7.57 Arnhem, 8.48 Utrecht G.S.. 9.49 Den Haag (S.S.) 9.32 Amsterdam W.P., 9.51 Amsterdam (C.S.) en 10 uur te Rotterdam, Maas. De Haagsche gemeentebegrooting wijst een tekort aan van 2.600.000, o.a. weg te werken door belastingver- hooging en loonsherziening. Het vliegtuig „De Duif" is Zon dagmiddag op Schiphol geland. De reis BataviaAmsterdam werd in 7 y2 dag gemaakt. VLISSINGEN vertoont U deze week een zeer aantrekkelijk programma. Van de Paramount wordt er vertoond: „MET DONDEREND GEWELD", terwijl de U.F.A. presenteert een dol-komische film: „HET KOMT WEER WEL IN ORDE". (Ing. Med.) Het rioolpompstation. De heer Jeronimus heeft aan den ge meenteraad voorgesteld te besluiten tot B. en W. de volgende vragen te richten: 1. Achten B. en W. het niet gewenscht, alvorens over te gaan tot uitvoering der werken in verband met het pompgemaal waartoe in de vergadering van 28 Sep tember werd besloten, het zelfstandig oordeel te vragen van den heer Ir. De Bruyne omtrent de in de rioleering voor komende hoeveelheid zand, en zulks te eerder, omdat genoemde adviseur, de goede werking van zijn project afhanke lijk heeft gesteld van een normale aan wezigheid van zand? 2. Zoo neen, waarom niet? 3. Zoo ja, zijn B. en W. bereid het des betreffende rapport aan den Raad over te leggen? Geen postzegels te koop. Toen hedenmorgen na de opening Van het postkantoor alhier de eerste per sonen kwamen, die postzegels wilden koopen of wel geld op postwissels enz. innen, kregen zij niet thuis. Door een misverstand was een der sleutels van de safe daarin blijven liggen en moest eerst een deskundige ter hulp komen om de deur te openen, waarna alles weer zijn normalen loop had. Ondankbaarheid bemerkt men eerst, als men ophoudt weldadig te zijn. De Zierikz. Nieuwsb. meldt: dat ingang van 1 Januari 1933 worden de dienstkringen „Zierikzee" en „Middel burg" van den Rijkswaterstaat samenge voegd tot een dienstkring „Middelburg". Met dezen dienstkring, omvattende: Walcheren, N.-Beveland, Schouwen en Duiveland, St. Philipsland en Tholen wordt belast de Technisch Ambtenaar van den Rijkswaterstaat R. D. Faber te Zierikzee, aan wien voorts vergunning is verleend voorloopig in Zierikzee te blijven wonen. Regeeringssteun boter. Naar wij vernemen zal van regeerings- wege hoogst waarschijnlijk ook deze week te Goes de boter opgekocht wor den, die de handel niet plaatst. De eer ste aflevering 1.1. Donderdag, verliep naar wensch. Zooals wij reeds meldden werd voor le kwaliteit 72J4 ct. betaald. Voor 2e kwaliteit was dit 67 b> ct. en voor 3e kwaliteit 62 y2 ct. De gevaarlijke weg. Zaterdagmiddag had op den hoek RimmelandpleinWilhelminastraat een aanrijding plaats tusschen een vracht auto uit Heinkenszand en een autobus uit Grave. De vrachtauto kwam van 't Rimmelandplein en de chauffeur had reeds één autobus uit Grave laten pas- seeren lette toen niet op, dat er dade lijk achter deze nog een kwam, en reed daar tegen op. De autobus was ernstig beschadigd, doch kon de reis voortzet ten. De vrachtauto werd van voren ge heel in elkaar gedrukt en moest wegge sleept worden. Alle. inzittenden bleven op eenige lichte kneuzingen na, onge deerd. De doodgereden gans. Wij vernemen, dat de automobilist, die vorige week één onzer ganzen dood reed, hoewel dit zeer waarschijnlijk ge heel buiten zijn schuld gebeurde, zich toch bereid verklaard heeft de kosten voor een nieu wengans te betalen. W. P. S. Meijers f RITTHEM. Te Ritthem is Zondag op bijna 66-jarigen leeftijd overleden de heer W. P. S. Meijers die vele jaren met' groote plichtsbetrachting verschil lende betrekkingen in de burgerlijke en de kerkelijke gemeente heeft vervuld. Zoo is hij vele jaren gemeente-secre taris en gemeente-ontvanger geweest en tot verleden jaar secretaris-penning meester van het burgerlijk armbestuur. Ook is hij langen tijd kerkelijk ontvan ger en organist geweest der Ned. Herv. Kerk. Raad van Heinkenszand. HEINKENSZAND, Vrijdag vergaderde de raad voltallig. Van B. en W. te Nisse was bericht ingekomen van de goed keuring der begrooting voor de Vee- en vleeschkeuring van den keuringskring Heinkenszand. Op een verzoek om sub sidie door den „A.N.W.B." werd mede gelet op den gemeentelijke financieelen toestand, afwijzend beschikt. Met alge- meene stemmen behalve die der wethou ders, die zich buiten stemming hielden, werd afwijzend beschikt op het voorstel van den Commissaris der Koningin in Zeeland om op 't salaris dezer functi onarissen te korten. De raad is van meening dat van geen traktement kan worden gesproken omdat de 100 be looning slechts een vergoeding kan wor den genoemd voor het vele werk door hen verricht in den tijd die daaraan wordt besteed. Over het tractement van den ambtenaar Burgerl. Stand zal in een volgende vergadering worden beslist. Met algemeene stemmen wordt beslo ten met ingang van 1 Jan. 1933 rechten te heffen voor het gebruik van voor den openb. dienst bestemden grond daar dit thans alleen geschiedt voor geplaat ste benzinepompen. Met algemeene stemmen wordt beslo ten per 1 Jan. 1933 leges te heffen voor het afgeven van ventvergunningen. Eveneens wordt besloten op advies der gezondheidscommissie onbewoonbaar te verklaren het percc J 219 aan den Slaakweg. De orfgineele v«jisJ$king met den oranje-band ▼In 20 ta bletten kost nu inplaats van 75 cent 70 cent. 2 tabletten zijn vanaf heden in deze' bijzon dere hygiënische verpakking (zakje) tegen den prijs van 10 cent verkrijgbaar. Hier mede zijn de edhte, werkelijke Aspirin-tablet- ten voor iedereen bereikbaar geworden. Eischt alleen nog echte Aspirin in de origineele verpakkingen. (Ingez. Med.) Een voorstel tot vestiging van een erf dienstbaarheid ten behoeve der gemeen te werd aangehouden tot een volgende vergadering. B, en W. bieden de begroo ting der gemeente voor het dienstjaar 1933 aan met een bedrag van in ontvang en uitgaaf van 58.615 met een post voor onvoorzien van 1.238. Eenige objecten voor werkverschaf fing werden algemeen als geschikt be schouwd zoodat ter zijner tijd een en ander zal kunnen worden uitgevoerd. Bij de rondvraag vestigde de heer Beaufort de aandacht van den Raad op de bestrating van het nieuwe ge deelte dorpsstraat. De voorzitter zegt dat hij over de slordige bestrating van den hoofdweg reeds een bespreking hield met den op zichter; ook B. en W. zijn overtuigd dat de hoofdstraat niet naar behooren is af gewerkt. Hij is er van overtuigd dat met dit werk bij oplevering genoegen zal wor den genomen. De heer Steketee vraagt of het niet noodig wordt geacht dat B. en W. de aandacht vestigen bij de Provincie of de ontbrekende waterafvoer van het Clauspad aan de Noordzijde. De voorzitter zegt daarover reeds een onderhoud te hebben gehad; hij heeft goede hoop dat 't spoedig in orde komt. Tenslotte worden de leden buiten de wethouders benoemd tot het nazien der begrooting voor 1933 waarna in een vol gende vergadering deze voorloopig kan worden vastgesteld. DRIEWEGEN. De raad stelde een ver ordening op de ^arbeidsbemiddeling vast en bepaalde de bezoldiging van 'n op te roepen agent op 10 's jaars. Omtrent het schrijven van Ged, Sta ten aangaande de voorgenomen tijde lijke korting op de jaarwedden der wet houders en de ambtenaren van den bur gerlijken stand wordt besloten, te be richten dat deze bezuiniging niet ge vraagd is en van weinig beteekenis wordt geacht, zoodat het bedrag der eventueele verlaging aan het college wordt overgelaten. Besloten wordt aan den Platteweg 2 lantaarns te plaatsen met het oog op de garantielijn, namelijk één bij Adriaan de Jonge en één bij het wegje naar de tram. Bij het punt werkobjecten tegen den komenden winter hebben velerlei be sprekingen plaats, waarna besloten wordt in eene volgende vergadering deze zaak verder af te handelen. RAAD VAN WOLF AARTSDIJK. WOLFAARTSDIJK. Vrijdagmiddag vergaderde de raad voltallig. Het be kende adres van de s.d.a.p. en N.V.V. wordt voor kennisgeving aangenomen,. Betreffende de gemeentebegrooting 1933 had de commissie tot nazien be denking tegen de vermindering van de rijwielvergoeding voor den gemeente veldwachter van 60 op 30. B. en W. stelden nader voor 40 De com missie handhaafde haar voorstel van 45. Dit wordt met 4 tegen 3 stemmen aangenomen. De begrooting wordt daar na voorloopig vastgesteld. Eveneens de begrooting 1933 van het Burgerlijk Armbestuur. Het verzoek van de af deeling Wolf aartsdijk van den Ned. Ch. Landarbeidersbond, om uitbreiding der vertegenwoordiging in de commissie van werkverschaffing enz., werd afwij zend beschikt. Vóór stemden de heeren v. Oeveren, v. Wel en Snoodijk ten op zichte van het adres van Ged. Staten. Inzake de tijdelijke korting op jaar wedden van wethouders en ambtenaren van den burgerlijken stand, werd op ad- Middelburg, 10-X-'32, Zaterdag en Zondag hoogste luchttemperatuur 14.4 °C (58 °F); laagste 7.6 °C (46 °F). Heden 9 h: 8 °C; 12 h: 9.9 °C. Zaterdag/Maandag 33 F> mm regen. Hoogste barometerstand 750 mm; laag ste 739 mm. Hoogste barometerstand 767.8 mm te Haparanda; laagste 740.5 mm te Shields. Verwachtfag tot Morgenssvo&é Meest matige, tijdelijk wellicht toe nemende Z. tot W. wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk enkele regen buien, weinig verandering in tempera tuur, Zon op: 6 h 17; onder; 17 h 16. Licht op: 17 h 46. Maan op: 16 h 10; onder: 1 h 17. V.M. 14 Oct. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Oct. Ma. 10 10.53 23.28 4.49 17.23 Di. 11 11.40 5.37 18.09 Wo. 12 0.08 12.17 6.21 18.49 Hoog- en Laagwater te Wemeldmge. Oct. Ma. 10 12.25 Di. 11 0.55 13.24 Wo. 12 1.48 14.05 5.52 18.17 c6.46 19.06 7.32 19.46 6 NIEUWE RADIOTOESTELLEN, (N. S. F. en Philips), vanaf 129,Z:et de etalage. Hoofdagent: J. M. Polder man, Goes. Tel. 129. (Ing. Med.) vies van B. en W. besloten met 43 st. te berichten dat deze salarissen niet te hoog zijn en derhalve niet voor korting in aanmerking komen. Een voorstel-Snoodijk om gelijke kor tingen toe te passen als is geschied op de salarissen van den burgemeester en secretaris, wordt verworpen met 4 te gen 3 stemmen. Tegen stemden de hee ren Overbeeke, Lindenbergh en de bei de wethouders. Met de stem van den heer Overbeeke tegen, werd besloten 15 subsidie te verleenen aan den A.N. W.B. Z. h. st. werd besloten 10 sub sidie te verleenen aan de geitenfokver- eeniging met ingang van 1933. Het be drag der uitkeering over 1930 volgens art. 101 L. O. wet 1920 voor de bijzon dere scholen wordt vastgesteld. In de politieverordening zal een wijziging wor den gebracht, waardoor het mogelijk wodrt, om het troittor aan den Papeweg voor wielrijders te verbieden. Besloten wordt een geldleening, groot 4800, aan te gaan, ter bestrijding van de uitgaven voor wegenverbetering in den Papeweg en te Oud-Sabbinge Fröbelonderwijs in ambtswo ning gemeente-arts. Bij de rondvraag vraagt de heer Lin denbergh of het B. en W. bekend is dat in de gemeentewoning, bewoond door den gemeente-arts, fröbelonderwijs wordt gegeven, zoo ja, of daar vooraf toestemming is verkregen van B. en W. en of deze laatste bekend is dat deze school niet voor ieder kind toeganke-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1