iprouittciale Zeeumscht Rheumatiek? SLOAN'S LINIMENT dp/jnt BINNENLAND. ZEELAND. BIOSCOPEN. WEER m WIND. No. 238. asssssË Twee Bladen. ZATERDAG 8 OCTOBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaarganf MIDDELBURG. iOES. WAL0HEREN. IUID-BEVELAMD. SCHOUWEN-DUIVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. ZEEUWSGH-VLAANDEREN W.D Middelburg. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van l7 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent DE STEUNREGELING VOOR DE VIER GROOTSTE GEMEENTEN. Jhr, mr. J. Ch. M. Ruys de Beeren- brouck, minister van Binnenlandsche zaken en voorzitter van den minister raad, heeft in antwoord op de schrifte lijke vragen van ir. J. W. Albarda, lid van de Tweede Kamer, medegedeeld, dat hij van zijn aanvankelijk in overwe- ging genomen denkbeeld tot herziening op enkele punten van de steunregeling voor de vier grootste gemeenten is te ruggekomen, NEDERLANDSCHE SCHIPPERS IN FRANKRIJK. Het Tweede Kamerlid mej. Katz heeft den Minister van Buitenlandsche Zaken gevraagd: Is het juist, dat de Belgische en Duit- sche regeeringen ten aanzien van de wettelijke bepalingen, bij welke de vaart in Frankrijk practisch alleen aan Fransche schepen is toegestaan, 'n spe ciale uitzonderingspositie hebben we ten te verwerven? Zoo ja, is de minister dan bereid zoo spoedig mogelijk stap pen te doen om een soortgelijke gunstige positie te verkrijgen ten behoeve van de vrij talrijke Nederlandsche in Frankrijk varende schippers? INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN JONGE LIBERALEN. Gister is te Huil de vierde internatio nale conferentie van jonge liberalen ge opend, waa-bij vertegenwoordigers uit Nederland, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, Duitschland en Zwitserland aanwezig waren. Gesproken werd over het liberalisme. Mr. dr. F. Hollander (Nederland) heeft in de openbare vergadering gis teravond het woord gevoerd en gezegd dat de wereldvrede ondenkbaar is zon der vrijhandel. Sprekende over communisme en fas cisme, deelde hij mee, dat hij het fascis me de gevaarlijkste van beide achtte, omdat dit de nationalistische gevoelens aanwekkert en leidt tot protectie, DE REGELING VAN AFBETALINGEN. De commissie inzake wettelijke rege ling van de afbetalingsovereenkomsten aan welke bij besluit van 31 Januari 1930 was opgedragen, te onderzoeken, of en zoo ja op welke wijze de overeen komsten van koop en verkoop op afbe taling bij de wet moeten worden gere geld, heeft van de uitkomsten van dat onde-zoek aan den minister van Justitie verslag uitgebracht, vergezeld van twee ontwerpen van wet met memoriën van toelichting, waarin de door haar ont worpen bepalingen zijn opgenomen. In het eerste ontwerp, dat tot titel draagt „regeling van de overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling", wordt de grootste plaats ingenomen door een nieuwe afdeeling toe te voe gen aan den titel van koop en verkoop in het derde boek van het Burgerlijk Wetboek. Deze is verdeeld in twee pa ragrafen, 'achtereenvolgens betreffende den koop en verkoop op afbetaling in het algemeen en den huurkoop in het bijzonder. Het tweede ontwerp, getiteld „wet telijke bepalingen omtrent het afbeta- lingsbedrijf houdt in een administra tiefrechtelijke regeling van twee onder werpen,, te weten den kleinverkoop op afbetaling en het beroep van afbetalings colporteur, VASTSTELLING DER LEEFTIJDS GRENS VOOR RECHTERLIJKE AMBTENAREN, Verschenen is het voorloopig verslag van de vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht over het ontwerp tot vast stelling van een leeftijdsgrens bij het be reiken waarvan aan verschillende bij de rechtspraak betrokken ambtenaren ont slag wordt verleend. Het vaststellen van een leeftijdsgrens voor de rechterlijke macht acht de com missie in het algemeen gewenscht. Hare leden willen echter uitdrukkelijk doen uitkomen dat zij ten aanzien van de voorgenomen opheffing van een aantal gerechten door de regeering gebruikt als argument vóór dit ontwerp daar door deze opheffing personeel zou vrijkomen om de plaatsing der wegens hun leef tijd ontslagen rechters in te nemen zich alle vrijheid voorbehouden Verscheidene leden der commissie stelden zich op het standpunt, dat de voorgestelde leeftijdsgrens van 70 jaren te hoog is en moet worden vervangen door die van 65 jaar. Met het oog op de promotiekans van de jongere leden der rechterlijke macht achtten zij het gewenscht, dat de oude ren op niet te hoogen leeftijd hun ambt zullen moeten neerleggen. Verscheidene andere leden daarente gen verklaarden er de voorkeur aan te geven, deze grens te stellen op 70 jaar, zooals dat in het ontwerp geschied is. Stelt men de grens lager, dan moeten vele goede [krachten zonder gebleken noodzaak ontslagen worden. De eerstbedoelde leden verklaarden zich tegen een verhooging voor de le den van den Hoogen Raad tot 75 jaar, doch indien hun denkbeeld mocht wor den gevolgd en de algemeene grens 65 jaar zou worden, zouden zij die grens voor de leden van den Hoogen Raad verhoogd willen zien tot 70 jaar, zulks met het oog op de continuïteit in dat college. LOONSVERLAGING VAN 25 PCT. VOOR BEPAALD INLANDSCH PERSONEEL. De regeering overweegt naar Aneta meldt, de loonen van het inlandsch per soneel, dat niet werkt op den grondslag van het B. B. L. op korten termijn in overeenstemming te brengen met het loonpeil op de vrije arbeidsmarkt. Bij dezen maatregel zijn 16.000 toekangs, mandoers en koelies betrokken. De ver laging zal gemiddeld 25 procent bedra gen. Ffau Miiller. De Hamburgsche kanovaarster Frau Miiller, die per kano ons land doortrekt, beeft ook onze stad aangedaan, en op een werf in een klein tentje gekampeerd. Zij zou via Vlissingen naar Duinkerke gaan en vandaar naar Engeland over steken. Maan(kmer{{£Ë)iaamólede-%ttefJam^ (jngez.. mecL Een naamsverwisseling. Gisterenavond troffen wij in de N. R. Crt. en het Vaderland een bericht aan volgens hetwelk te Middelburg een in braak zou hebben plaats gehad in het Rijksbelastingkantoor, waarbij de brand kast verplaatst en geheel opengescheurd was, doch waarbij de buit slechts 100 en eenige belastingplaatjes zou zijn ge weest. De geheele opstelling van het bericht en het feit dat ons totaal niets van zulk- een voorval bekend was deed ons di rect aan een vergissing denken en een nader onderzoek toonde ook spoedig aan, dat zulk een misdrijf in onze stad niet' had plaats gehad. Hedenmorgen herstelden beide bladen hun vergissing en blijkt dat de inbraak te Middelharnis is geschied. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt komt de heer Theunisse uit Overveen spreken voor de Ned. Vereen, van Spiritisten „Harmonia", hetwelk met lichtbeelden wordt toege licht. Ook deze week kan wegens gebrek aan aanvragen, de rubriek „Waar is werk?" niet verschijnen. Regeeringssteun boter. Naar tevoren bekend gemaakt is, heeft men Donderdag alhier, van regee- ringswege, alle boerenboter opgekocht, die door den handel niet geplaatst kon worden. Voor eerste kwaliteit werd 72^ ct. betaald. Er werd 700 kg aangeboden. De werkloosheid. De minister heeft nog steeds geen beslissing getroffen inzake het instellen van een steunregeling voor Goes, waar op van de zijde van B. en W., zooals ook in de laatste raadszitting was me degedeeld, reeds meermalen is aange drongen. Intusschen verkeeren nieuwe plan nen tot werkverschaffing in een verge vorderd stadium van voorbereiding en moet mogelijk ook daaraan geweten worden, dat Den Haag de beslissing op het verzoek om een steunregeling zoo lang uitstelt. Laten wij spelen ons spel en drijven ons werk en doen onzen plicht; dat zal misschien zijn voor een vreemd doel van nuttigheid, dat wij niet ken nen en niet inzien. L. Couperus. Demonstratie van Padvinders. De Goeschs Padvinders zullen, naa- men ons mededeelt Woensdag 12 dezer een uitvoering geven op het veld aan den Heernisseweg. Het programma vermeldt o.a.: tent- opzetten, vlaggenmastbouw, spelen, mu ziek, zang en voordracht en recreaties en verhaal bij het kampvuur. Bij slecht weer worden de demonstra ties een week later gehouden. Tournée Willy Derby. -Naar uit een advertentie in dit num mer blijkt zal Dinsdag 11 Oct. in de „Prins van Oranje" te Goes optreden de bekende humorist Willy Derby met zijn gezelschap. O. EN W. SOUBURG. Alhier is opge richt een Middenstandsvereeniging waarvan het bestuur is samengesteld uit de heeren J. M. Deu waarder, voor zitter; C. van den Driest, 2e voorzitter; M. Ufkens, secretaris; A. J. Kruithof, 2e secretaris; J. I. Risseeuw, penning meester; P. de Nooijer en A. F. Walra ven, leden. O. EN W. SOUBURG. De heer W. J Ross, oud-brievengaarder alhier heeft •eenigen tijd geleden een beschrijving sa mengesteld van het postwezen in vroe ger eeuwen tot heden. Het geheel, een lijvig deel, is den di recteur-generaal der P. en T. toegezon den. Dezer dagen ontving de hser Ross 'n schrijven, waarin van waardeering over zijn werk werd kennisgegeven en het exemplaar zal worden ondergebracht in het museum van de Nederlandsche posterijen en telegrafie. Raad van Kloetinge. KLOETINGE. De raad besloot Donder dag j.l. met 4 tegen 3 st. een subsidie te geven van 5 per jaar aan den A.N.W. B. Toeristenbond; om toe te treden als lid van 't Centraal Archief en Inlichtin genbureau inzake maatschappelijk hulp betoon; tot het beschikbaar stellen van een lokaal voor een te houden tuinbouw- cursus, uitgaande van de Z. Bevelandsche afdeeling der Ned. Pomologische ver- eeniging. Voorts wordt besloten de koop som en onkosten en die van timmerwerk aan de nieuwe veldwachterswoning te bestrijden door het batig saldo van de exploitatie van het bouwterrein 2000) en een geldleening van 2200 a 4 pet af te lossen in 10 jaar aan te gaan bij het Burgerlijk Armbestuur alhier en het voormalige postkantoor aan de afdeeling Kloetinge van het Groene Kruis te ver huren ad 75 per jaar. Voorts een tijdelijke korting van 2% pet. toe te passen op de jaarwedden der wethouders en der ambtenaren van den Burgerlijken stand. Bij de behandeling der begrooting 1933 kwamen nog diverse voorstellen aan de orde, o.a. wordt aangenomen een voorstel-Sstraub om het huisvuil door de geheele gemeente gratis op te halen. Besloten wordt de opcenten op de grondbelasting voor gebouwd te verhoo- gen tot 60. Wij komen Maandag op de discussies terug. Voetbalongeval, NOORDGOUWE. Aangaande het on geval dat de midvoor van Noordgouwe K„ tijdens den wedstrijd Noordgouwe Schouwen door een noodlottige samen loop van omstandigheden overkwam, meldt men ons nog dat bij nader onder zoek is gebleken, dat een scheenbeen versplinterd en het kuitbeen gebroken was, terwijl zich ook nog een bloeduit storting onder de huid heeft voorgedaan. CLINGE. De raad besloot de jaar wedden de wethouders te verlagen, volgens de circulaire van Ged. Staten. De Teerlingstraat za Iworden verbeterd. Aan de Z.L.M, wordt een subsidie ver leend van 175 voor een landbouwhuis- Smeer de pijnlijke plek licht in met Sloan's Liniment, zonder inwrijven. Het dringt onmiddel lijk door geeft een tintelende warmte aan de pijnlijke gewrichten en spieren. De opzwelling en inflammatie slinken en de pijn verdwijnt. Snelle verlichting. Heerlijk wel behagen. Millioenen hebben Sloan's Liniment met succes gebruikt voor het verdrijven der pijnen van Rheumatiek, Lendejicht, Ischias, Verkoudheden op de Borst, Verstuikingen, Kneuzingen. (Ing. Med.j houdcursus te Nieuw-Namen. Aangeboden worden de rekeningen 1931 der gemeente en van het Burger lijk Armbestuur alsmede de begrootin gen voor 1933; de rekening 1931 geeft een inkomsten cijfer aan van 80.899 en een totaal van uitgaven ad 74.401. De behandeling en vaststelling bepaalt de voorzitter op begin November. Het legestarief voor de vergunningen tot invoer van mest uit het buitenland wordt zoo geregeld dat als er twee per kalenderjaar gevraagd worden, een er van gratis wordt verleend. Het onderwijzend personeel der open bare school te Kapellebrug, den heeren Lockefeer en A. van Waterschoot, wordt in verband met de opheffing der school onder dankbetuiging eervol ontslag verleend met ingang van 15 October a.s. BRESKENS. Vrijdagmiddag geraakte hel zoontje van den heer v. d. S. alhier onder een voorbijrijdende auto. Genees kundige hulp was spoedig ter plaatse. Het kereltje, dat een beenfractuur op liep, werd direct naar het St. Antonius- gesticht te Oostburg vervoerd. IJZENDIJKE, De winkelweek alhier wordt Zaterdag 15 October om 6 uur 's avonds op het stadhuis geopend, waarna 'n wandeling met muziek volgt. Op Zondag 16 October wordt de winkel week op de markt geopend, hoewel deze s Zaterdags na de opening op het stadhuis ook reeds toegankelijk zal zijn. Woensdag 19 October zal er om 8 uur 's avonds een openlucht-bioscoopvoor stelling zijn. Het muziekgezelschap „Ge duld Overwint" verleent zijn medewerk ing. Voor een verloting zijn fraaie prij zen aangekocht. Voor iederen gulden, dien men besteedt, krijgt men een lot. De kinderen kunnen deelnemen aan een lintenwedstrijd. ELECTRO. De Trots van de 3e Compagnie. Goede dagen van lang her Toen ook de man in de deftigste straat nog geen enkele donkere wolk aan geen enkele diplomatieken of internationalen hori zon zag samenpakken; toen nog ontwa pening idéé was op zachtmoedige con gressen, en anti-militairisme alleen be- fluisterd v/erd in lugubere suburbs. Toen jongelieden maar één lucht inademden: kazernelucht; een pak droegen: het uni form; en één recreatieoord frequenteer den: de cantine met de blonde Bertls, Gretls, en hoe die struische schoonhe den mochten heeten, die voor ieder een- vriendelijk praatje, niet meer, over had den. Toen groene musketiers afwisselend snauwerig bedonnerwetterd of vaderlijk „Mein Jungen"-d werden door knevelige Feldwehbels, alle kapiteips den ganschen dag gehorsamst „Zu Befehl" stonden en bemonocle-de oversten uit bedenkelijke branden moesten geholpen. Goede dagen. Want niemand dacht aan den stilaan stijgenden en dreigenden ernst: de dienst was een luimig exerceer leven vol grapjasserij, en het leger zelf vooral schilderachtig. Zulk een sfeer heeft nog volkomen Deze Trots van de derde Compie. Vol gehouden in stijl, tot in prae-1914 mo des. Militair kluchtspel van het beste water, ook als van dien ouden tijd, van weinig bewogenheid en weinig emotie, maar gul van lach en vroolijk van lied. We amuseerden ons als zelden. Wat een spel, deze musketier Diestelbock van Heinz Rühmann! Zijn dilettanten- 'ooneel-U'anen officier, zijn stil spel hier en daar(!) Voortreffelijk is de ma- Middelburg, 8-X-'32, Vrijdag hoogste luchttemperatuur 15.5 °C (60 °F); laagste 7.5 °C (46 °F). Heden 9 h: 9.6 °C; 12 h: 13.3 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand 763 mm; laagste 750 mm. Hoogste barometerstand 771.7 mm te Helsingfors; laagste 731.8 mm te Stor- noway. Verwachting to» Morfcewarofttl* Matige tot krachtige Z. tot Z.O. of O. wind, half tot zwaar bewolkt, aanvanke lijk weinig of geen neerslag, weinig ver andering in temperatuur. Zon op: 6 h 14; onder 1 7h 21. Licht op: 18 h 51. Maan op: 15 h 42. Zondag 9 October. Zon op: 6 h 15; on der 17 h 18. Licht op: 17 h 48. Maan op: 15 h 59, onder 12 h 01. V.M. 14 Oct. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Oct, Za. Zo. Ma. 8 9 10 7.59 20.51 9.35 22.24 10.53 23.28 1.34 14.24 3.17 16.09 4.49 17.23 Hoog- en Laagwater te Wemeidmge. Oct. Za. 8 9.28 22.20 2.41 15.25 Zo. 9 11.06 23.48 4.22 17.05 Ma. 10 12.25 5.52 18.17 joor Schering, van Walter Steinbeck, en de sergeant-majoor Krause, van Fritz Kampers. Waarlijk: de geheele rustig levensblije geest van vooroorlogsche jaren scheen weergekeerd FLORA. De kuische Jozef. Sedert de geluidsfilm haar intrede deed, is het aantal amusementsfilms zeer toegenomen, waarbij men niet zoo zeer de aandacht aan den inhoud of het ver haal, dan wel aan het geestige, vroolijke en grappige in deze films schenkt. De Duitsche filmindustrie schijnt daarin onuitputtelijk, hoewel veelal een min of meer gelijke subjectiviteit dezer films valt waar te nemen. Harry Liedtke en Felix Bressart be- hooren tot diegenen, die daarin steeds weer de gezellige sfeer weten te schep pen. Zoo ook nu weder. Jucci bemint en wordt bemind, zit in de verlegenheid en wordt door allerlei verwikkelingen, nog meer in het nauw gedreven. Zijn naam is hem te vulgair, zijn beroep heeft geen schoonklinkende naam. Hoe talrijker bekoorlijke Kitty's etc, hoe meer afspraken en hoe moeilijker de verplichtingen na te komen. Jucci's lief des- en zakelijke affaires stapelen zich op- Slechts Oom's komst kan redding brengen. Deze komt dan ook onver wacht, maar het wordt nóg ingewikkel der als een dito gehuurde en ontbodene verschijnt, maar amusant voor den toe schouwer, als deze laatste niezende Oom geestig getypeerd wordt door Fe lix Bressart. De Oom die de situatie moet redden, maar haar hopeloos doet verergeren, wiens raadgevingen gaarne worden aan vaard, maar men ziet hem met even veel genoegen met zijn legertje huurlingen weer verdwijnen, Jucci's vriend, kunstschilder en even eens een charmeur, die met de bediende

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1