'ïïrotjinciale JfeetuuscHe mm ei who. BINNENLAND. ZEELAND. LANDBOUW. No. 237. Twee Bladen. VRIJDAG 7 OCTOBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. SOES. Slorpen perKUH., lhanh)tecle-%lle/xlafn! VLISSINGEN. WALCHEREN. £U1D-BEVELAND. 2EEUWSCH-VLAANDEREN O.D. KORT ZEEUWSCH NIEUWS. FINANCIEEL ECONOMISCH WEEKOVERZICHT. RANDSPIRITUS- 4 CENT PER UUR. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. "De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. «■'''''■''«■"''qaaiiasBBKiBHWwaaaraiiEawaiaiasBBSWWMMWBWwiawawww^ UMmwuww mt+mvw*** «t »i HET GODSLASTERINGSONTWERP. Verschenen is de memorie van ant woord op het voorloopig verslag der Eerste Kamer over het Godslasterings- ontwerp. Tegenover de leden, die liever een anderen vorm van het ontwerp hadden gezien, betoogt de minister, dat iedere andere redactie onhoudbaar is gebleken. De minister zegt, dat eenige leden de fout maken, dat elk in de strafbepaling voorkomend woord op zichzelf wordt beschouwd, terwijl men toch die woor den in onderling verband en samenhang moet zien. De minister ontkent voorts, dat hier strijd zou zijn met de vrijheid op gods dienstig gebied en zet de onwensche- lijkheid uiteen, de godslastering op zich zelf strafbaar te stellen. O.m. zou dan door de wet zelve een Godsbegrip moe ten worden gesteld en niet in de con crete geloofsvoorstellingen van de on derdanen het uitgangspunt kunnen wor den genomen. De minister handhaaft met kracht zijn uitspraak, in de Tweede Kamer gedaan, dat het persoonlijk geloofsstandpunt van den rechter hier buiten geding is. Er is immers juist gezocht naar een zakelijke omschrijving, die de aangelegenheid in de objectieve sfeer hield. De rechter krijgt hier met gegevens te maken, die geheel los van zijn persoonlijk inzicht, moeten en kunnen worden vastge steld. Dit neemt niet weg, dat de mi nister niet blind is voor de onverkwik kelijkheden, die een procedure zou kun nen opleveren. Maar dat is een bezwaar, dat bij de toepassing van allerlei straf bepalingen dringt. Men denke b.v. aan majesteitsschennis, niet minder ook aan zedelijkheidsdelicten. Onthouding van de overheid schijnt den minister een nog ernstiger kwaad. DUITSCHE TRANSITOHANDEL OVER ANTWERPEN EN GENT? Het Volk meldt: Woensdag heeft de Duitsch gezant te Brussel, vergezeld van den consul-ge neraal van Duitschland en van een hoo- gen functionaris van het ministerie van handel te Berlijn een bezoek gebracht aan de haven van Gent. Op het ministe rie weigerde men over dat bezoek bij zonderheden mede te deelen; men zeide alleen aan de journalisten, dat het be zoek in kwestie een beleefdheidsbezoek was. „Uit de nadere inlichtingen, die wij hebben ingewonnen, blijkt evenwel, dat het gemeentebestuur van Gent van het bezoek der officieele Duitsche delegatie gebruik zou hebben gemaakt om in per soonlijke onderhandeling te treden over de belangen van de Gentsche haven. Het college van wethouders van Ant werpen heeft reeds belangrijke verbe teringen van de oeconomische betrekkin gen tursschen Duitschland en de Ant- werpsche haven kunnen verkrijgen. In Antwerpsche zoowel als in Gentsche ha venkringen zou men graag terugkeeren naar den toestand van vóór 1914, toen de Duitsche transito-handel voor het groot ste deel over Belgische havens werd ge voerd. „De oppositie van de Belgische nati onalisten heeft in de eerste na-oorlogs- jaren België belet, zijn oeconomische positie van vroeger te heroveren. Inmid dels werd de Duitsche transito-handel vooral over Rotterdam gevoerd. Den laatsten tijd echter werd een groot deel van de ladingen Canadeesch koren, die voor Duitschland waren bestemd, weer over Antwerpen getransporteerd, in plaats van over Rotterdam. Hetzelfde geldt voor ladingen ijzererts," OPLEVING BIJ DE PHILIPSFABRIE KEN TE EINDHOVEN. Sinds de voorbereidingen voor het nieuwe radio-seizoen zijn aangevangen, valt er naar Het Volk meldt, in de fa brieken van Plilips Radio te Eindhoven n groote opleving te pespeuren. Sinds 't begin van Juli zijn ongeveer twee dui zend nieuwe arbeiders te werk gesteld, zoodat het totaal personeel thans onge veer 11.000 bedraagt. Regelmatig wordt nog nieuw personeel aangesteld, onge veer 50 a 60 per week. De nieuwe ar beiders vinden voornamelijk werk in de fabrieken voor ontvangapparaten en ra- dio-lampen. Zij worden gerecruteerd uit de ingeschrevenen bij de afdeelintf ar beid der Philipsfabrieken. Er zijn thans plannen in voorbe reiding, om werklooze land- en tuinar- beiders in het Noordelijk deel van N.- Holland bij wijze van werkverschaffing te plaatsen bij het diepspitten van on geveer 400 H.A. land in den Wieringer- meerpolder, dat beboscht zal worden. Aan arbeidsloonen, enz. zal de uitvoe ring van dit werk ongeveer f 400.000 vorderen. Woensdag is te Bilthoven op 51- jarigen leeftijd overleden jhr. mr. H. van Asch van Wijck, buitengewoon ge zant en gevolmachtigd minister. De overledene was laatstelijk sedert 1927 zaakgelastigde te Oslo bij de Noorsche regeering. Het zou, naar „Het Volk" meldt, in de bedoeling van het departement van financiën liggen, om den werktijd van een deel van het personeel aan dit de partement te verlengen van 39 op 47% uur per week. Naar V.D. verneemt zullen zeer bin nenkort eenige sneltreinen naar Luik en verder naar Spa, Bazel en Parijs niet meer te Eysden (grens) stoppen. De douaneformaliteiten zullen dan te Maastricht plaats hebben. Het postvliegtuig de Duif kwam gisteren te Bagdad uit Karachi aan en heeft op één dag zonder onderbreking een traject van 2500 km gevlogen. Candidaten Tweede Kamer. Dezer dagen vergaderde de Goesche kiesvereeniging „Vooruitgang" o.a. ter vaststelling van de candidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als no. 1 werd geplaatst, de heer J. M. van Bommel van Vloten; no, 2 dr. Bierema; voorts mr. G. A. Boon, prof. de Vries e.a. tot acht personen. (Jngtz. eitcLJ Heden is alhier uit Londen aan gekomen het stoomschip „Excelsior", met een lading groenhout, bestemd voor Middelburg. ARNEMUIDEN. Onder leiding van den heer Johs. Crucq Fzn. vergaderde Woensdagavond de Christelijke Werk- liedenvereeniging „Arnemuiden" in de Openbare school. Van het departement van justitie was bericht ingekomen betreffende de ver lenging der Koninklijke goedkeuring. Volgens dit schrijven zal deze aanvraag van rechtspersoonlijkheid krachtens de zegelwet de vereenigingen 50 kosten. De rekening en verantwoording over 19311932, welke in orde was bevon den, werd goedgekeurd. Het aftredend bestuurslid de heer J. Crucq Fzn. (voorzitter wordt herkozen, terwijl na herhaalde stemming in de plaats van het aftredend bestuurslid den heer W. Dronkers, de heer Jac. de Nooijer gekozen wordt. Bij acclamatie werd het aftredend lid der commissie van advies de heer L. Puijpe herkozen. Een der aanwezigen leden vroeg of hij zijn uitkeering kon verhoogen. Hierover bestond eenig verschil van meening onder de bestuursleden. Na ■eenige discussie werd dit toegestaan. Bij de rondvraag vroeg een lid of er na de verkregen verlenging van de Koninklijke goedkeuring, geen 'nieuwe reglementen uitgegeven worden. Geantwoord wordt dat hieraan ter- gelegentijd de noodige aandacht aan ge schonken zal worden. KOUDEKERKE. De gemeenteraad vergadert Dinsdag 11 October a.s, des namiddags half twee. Punten van behandeling: Ingekomen Stukken; Vaststelling gemeente-reke ning; Begrooting en rekening Burger lijk Armbestuur; Instelling Contact-com missie werkloozenzorg; Verzoeken om ontheffing art. 7 f Bouwverordening; Vaststelling verordening arbeidsbemid deling; Onbewoonbaarverklaring zo- bedenkt, hoe treurig het is, dat het verleden niets is, dan wat herinne ring, die als asch stuift door onze ziel en die wij soms verzamelen willlen in een kostbare urnte vergeefs hoe treurig het is, dat men niet kan blijven treuren, al wil men, omdat het Leven niet wil. HM Couperus. mer woningen; Uitbreidingsplan in de duinst eek; Tijdelijke verlaging salaris sen; Comptabilteit. Gift van de Koningin. HEINKENSZAND. De Koningin heeft een bedrag van 100 ter beschikking gesteld van het comité tot restauratie van den kerktoren te Pleinkenszand. TERNEUZEN. Bij beschikking van den minister van Staat, Minister van Buitenlandsche Zaken, en van den Mi nister van Financiën van 10 Septem ber 1932, zijn de maximum bedragen van de bij het Kon. besluit van 4 December 1918 aan deze gemeente toegekende jaarlijksche bijdragen van resp. 298.50 en 4188.33 ter tegemoetkoming in het tekort op de exploitatie van 42 door de Bouwvereeniging „Werkmansbelang" gebouwde arbeiderswoningen verlaagd met resp. 0.12 en 33.16 en nader be paald op resp. 298.38 en 4155.17; zijn de maximum bedragen van de bij het Kon. besluit van 3 April 1920 aan deze gemeente toegekende jaarlijksche bijdragen van resp. 153 en 1533.66 ter tegemoetkoming in het tekort op de exploitatie van 19 door de Bouwvereeni ging „Werkmansbelang" gebouwde ar beiderswoningen, verlaagd met resp. 7.08 en 118.33 en nader bepaald op .resp. 145.92 en 1415.33; is het maximum bedrag van de bij het Kon. besluit van 18 Juni aan deze ge meente toegekende jaarlijksche bijdrage van 4453.49 ter tegemoetkoming in het tekort op de exploitatie van 32 door de Bouwvereen. „Werkmansbelang" ge bouwde arbeiderswoningen, met ingang van 2 Juli 1931 verlaagd met 263.58 en nader bepaald op 4189.91; is het maximum bedrag van de bij .be schikking van 23 September 1921, aan deze gemeente toegekende jaarlijksche bijdrage van 4978.84, ter tegemoetko ming in het tekort op de exp^itatie van 34 door de Bouwvereeniging „Werk mansbelang" gebouwde arbeiderswonin gen, met ingang van 1 Januari 1932 ver laagd met 1335,08 en nader bepaald op 3643.76. Benoemd tot surnumerair der re gistratie en domeinen in tijdelijken dienst A. Schaap te Vlissingen. De 78-jarige weduwe V. O. te Ouwerkerk had het ongeluk van 'n trap te vallen en een harer armen op 2 plaatsen te breken, zoodat onmiddellijk geneeskundige hulp moest worden in geroepen. De beetwortelsuikerfabriek te S a s van Gent begint Maandag 10 Octo ber a.s. te werken. De heer J. B. Albregts te Sluis is benoemd tot voorzitter van het Bur gerlijk Armbestuur aldaar. Landbouwonderwijjsi. Gedurende den a.s, winter zullen de navolgende algemeene landbouwcursus- sen gegeven worden: te Haamstede, Kerkwerve, Koewacht, Kortgene, St. Maartensdijk, Meliskerke, Nieuwerkerk, Oost- en West Souburg, Scherpenisse, St. Annaland, St. Philipsland, St. Jan steen, Terhole, Terneuzen, Veere, West- dorpe, Wissekerke, IJzendijke. Cursussen voor volwassenen zullen gegeven worden te Biervliet en Oost burg in bedrijfscontrole, Oostburg en Poortvliet in aardappelteelt en Schoon- in electriciteitsleer. Onze financieele deskundige schrijft ons uit Amsterdam d.d. 6 Oct.: Verwacht mag worden, dat de nieuwe Indische lening, waarvoor de inschrij ving op 12 October a.s. wordt openge steld, een volkomen succes zal kunnen boeken. Het bedrag dat aan het publiek wordt aangeboden, is voor een staats- leening betrekkelijk onbelangrijk. Van het geheele bedrag der ieenmg ad 106% millioen gulden is reeds 65.7 millioen bij de Rijksfonndsen geplaatst, terwijl de deelneming van een bedrag van 20.80 mflioen verzekerd is, zoodat nog slechts 20 millioen bij het pu bliek behoeft te worden geplaatst. Waar de koers van uitgirte voor deze 5 pet. leening op 97 pet. is gesteld, terwijl de beursnoteering voor de oude 5 pet. leeningen slechts iets beneden pari bedraagt zal de belangstelling voor deze emissie wel buitengewoon groot v/orden. Wanneer men bedenkt dat de oude 5 pet. leeningen aan het eind van het vorige jaar tot 80 pet. gedaald wa ren, dan wordt het duidelijk, in hoe ster ke mate het Ned. Indische staatscrediet zich in den tusschentijd heeft he~steld. Het zou waarschijnlijk wel mogelijk zijn geweest,voor de nieuwe emissie nog gunstiger voorwaarden te bedingen; de regeering heeft er zich echter blijkbaar veel aan gelegen laten liggen, om deze uitgifte volledig te doen slagen, omdat er daarna nog verdere emissies van In dische leeningen op het programma staan, waarvoor men een gunstige af- mosfeer wil scheppen. De verbetering van de positie op de obligatiemarkt komt ook tot uiting in het succes, dat het groote aantal, in den 'aatsten tijd uitgegeven gemeentelee- ningen hebben gehad. Slechts met uit zondering van de 5 pet, leening En schedé, die niet geheel kon worden ge plaatst, konden de inschrijvingen op al deze leeningen slechts ten deele worden toegewezen. Nu is dit wel voor een deel te danken aan het feit, dat deze leenin gen vrijwel de eenige nieuwe beleg gingsmogelijkheid voor de ruim beschik bare middelen vormen, doordien handel en industrie nog steeds geen kapitaal vragen. Integendeel verschillende in- dustrieele maatschappijen gaan over tot terugbetaling van een gedeelte van hun uitstaande aandeelen of obligatiën. De jongste voorbeelden hiervan zijn de Oliefabrieken Calvé-Delft, die uit haar beschikbare middelen 't restant van hara uitstaande 4% pet. en 5 pet. obli gatiën aflost, tot 'n totaal bedrag van 600.000, en Philips' Gloeilampenfa brieken, die houders van haar 5 pet. obligatiën in de gelegenheid stelt, deze voor den koers van 101% pet. in te le veren. Op het oogenblik, toen het aanbod bekend werd noteerden de obligatiën (die aan het eind van het vorige jaar tot 65 pet. waren gedaald), 100% pet. Sindsdien zijn zij tot 102 pet, gestegen, zoodat 't boven bedoeld aanbod weinig aantrekkelijks meer heeft, zelfs wan neer men rekening houdt met de provi sie, die bij verkoop der stukken ter beurze moet worden betaald. Als symp toom van de ruime geldmiddelen, waar over de industrieele ondernemingen als gevolg van de inkrimping van zaken en de daling der prijzen voor grondstoffen e.d. beschikken, is het aanbod echter van beteekenis. Het aanbod tot overneming der obli gatiën heeft op de stemming voor de aandeelen van Philips' Gloeilampenfa brieken geen invloed gehad. De koers schommelingen hebben zich binnen be perkte grenzen gehouden; een tijdelijke daling van eenige percenten kon later ingehaa'd worden, waarna de tendenz weer zwakker werd. Een dergelijk ver loop hadden ook de andere leidende induistrieëele aandeelen, waarin even eens zeer weinig omging. Ook op de andere afdeelingen der beurs is de handel weer lusteloos ge weest. Aandeelen Koninklijke waren bepaald flauw, in verband met een nieu we prijsdaling voor ruwe petroleum in de Ver. Staten en een verlaging van den benzineprijs hier te lande, na een ver hooging in de vorige week, die be schouwd was als 'n aanwijzing van 'n algemeene verbetering der positie van de petroleummarkt. Een gunstige factor is het, dat het benzine-verbruik in de Ver. Staten zich in de laatste maand bevredigender heeft stoofje (haardmodel f 2.-1 warmt Uv» 'ho« voor Spfrltosverkoopkant. „Beraen op Zoom-Delft". (Ingez. Med Middelburg, 7-X-'32. Donderdag hoog ste lucht temperatuur 15.2 °C (59 °F)j laagste 10.1 °C (50 °F). Heden 9 h: 11.6 °C; 12 h: 14,4 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand 765 mm; laagste 762 mm. Hoogste barometerstand 772 mm te Riga; laagste 732.6 mm te Seydisfjord, Verwachting tot Morgetas-ïosid! Matige, in het W, 'tijdelijk toenemen de Z.O. tot Z.W. wind, toenemende be wolking, met kans, vooral in het W. op regen, iets zachter des nachts. Zon op: 6 h 12; onder 1 7h 23. Licht op: 17 h 53. Maan op: 15 h 19; onder 22 h 31. E.K.: 6 October. Hoog- en Laagwaier te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Oct. Vr. Za. Zo. 6.17 19.04 7.59 20.51 9.35 22.24 0.20 12.51 1.34 14.24 3.17 16.09 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Oct, Vr. 7 8.05 20.42 1.27 13.54 Za. 8 9.28 22.20 2.41 15.25 Zo. 9 11.06 23.48 4.22 17.05 Reeds voor 8,40 per maand kunt U zich thans een Philips Radio-installatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. POLDERMAN, Goes, Telef. 129. (Ingez. Med.) ontwikkeld; dank zij 'een toeneming van de vraag als gevolg van de econo mische opleving zijn de Amerikaansche benzine-voorraden thans omstreeks 'n millioen vaten kleiner dan op het over eenkomstige tijdstip van het vorige jaar. Slechts wanneer het gelukt, de produc tie binnen beperkte grenzen te houden zal deze ontwikkeling verderen voort gang kunnen maken. De belangstelling voor suikeraandee- len is ook al tot een minimum ingekrom pen. Men wacht thans af, wat er van de besprekingen die in Indië tusschen de vertegenwoordigers der suikerindustrie en de regeering worden gehouden, zal terecht komen. Tot dusverre is hier van slechts weinig uitgelekt. Het eenige wat men weet is, dat het in de bedoeling ligt, het beslissingsrecht over de verkoo- pen van Java-suiker, dat tot dusverre in Nederland lag, naar Indië over te bren gen. Volgens sommige zal dit aan de in dustrie ten goede komen; andere heb ben daarentegen bezwaren hiertegen in gebracht, Rubberaandeelen werden aanvanke lijk gedrukt door de nieuwe inzinking van den prijs voor het product, waarna, in aansluiting op de betere stemming op de Londensche rubbermarkt, een licht herstel intrad. Het wekte eenige teleur stelling, dat de rubbervoorraden in En geland niet verder zijn verminderd, maar in de laatste week juist een lichte toe neming te zien hebben gegeven. Tabaksaandeelen waren bij stillen handel weinig veranderd. In de scheep- vaarthoek is de grondstemming in den laat-ten tijd wel iets verbeterd, waarbij de Indische lijnen konden profiteeren van de toeneming der productenversche pingen uit onzen Oost. De tendenz op de vrachtenmarkt in het algemeen is in de laatste maanden wel iets gunstiger geworden. Reeds voor de maand Augustus had het indexcijfer der vracht prijzen, samengesteld door de En- gelsche „Economist", voor het eerst sinds langen tijd een stijging te zien ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1