'Brouitvciale ^eetttnsche MATINÉE FL0RA-BI6SCQ0P - m „VADERTJE LANGBEEN BINNENLAND. ZEELAND. No. 234. Twee Bladen. DINSDAG 4 OCTOBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. Niet aldus! MIDDELBURG. SOES. tin^' - —TT WOENSDAGMIDDAG 3—5 UUR Toegang voor alle leeftijden. mm eh lino» w VLISSINGEN. ZUID-BEVELAND. 'TM- ie In a 3; rij ra n MIDDELBÜRGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg ]8 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBÜRGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. ESSS Er is gisteren een zet op het politiek- liberale schaakbord gedaan die, alhoe wel hij onze positie in Zeeland niet rechtstreeks beïnvloeden zal, desalniet temin dezerzijds ten scherpste veroor deeld dient te worden. Deze zet is de plaatsing, door de ledenvergadering van den kieskring 's-Gravenhage, als no. 1 op de liberale lijst aldaar, van jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn, ofschoon de 's-Gra- venhaagsche afdeelingsraad een uit 'n 70-tal leden bestaand college van ad vies voor de eerste plaats onze voor malige Indische liberale specialist, de heer Van Kempen, had aanbevolen. Nu meene men niet, dat voor ons het advies van een afdeelings- of partijraad onaantastbaar is. Verre van dien: in dat opzicht gevoelen wij ons democraat ge noeg om de beslissing aan de kiezers te laten. Maar dan moet, te harer politiek- moreele rechtvaardiging, door een af wijking van het van hoogerhand gege ven advies, de toestand of het resultaat ook beter worden. B.v. wanneer eenig college „een vriendje" aanbeveelt, en de vereeniging, de Raad, de Kamer zegt dan: „géén vriendjespolitiek, maar de beste man op de plaats die hem toe komt dan juichen wij zeker mede over zulk een bewijs van democratisch goed inzicht. Hier is nu evenwel naar alle waar schijnlijkheid het omgekeerde gebeurd: vriendjespolitiek heeft hier de beste man-voor den minderen doen plaats ma ken. Wij betreuren dat, en veroordeelen het zoo het juist mocht zijn ten streng ste. Ten kenschetsing van de situatie kun nen we niet beter doen, dan hier verkort te laten volgen de openhartige schil dering, die de bekwame politieke Haag- sche correspondent van de „Zutphen- sche Courant", aan den vooravond van de nu gevallen beslissing, zijnen lezers gaf. „In de Kamer heeft voor Den Haag als afgevaardigde van de Liberale Staats partij zitting prof. ir. C. L. van der Bilt. Een technisch zeer bekwaam man, die reeds vele jaren de liberale zaak trouw dient. Zonder de leden er in te kennen heeft het bestuur gemeend het zittende lid te moeten mededeelen, dat hij moest plaats maken voor een man van grooter politiek stemkracht. Deze brief werd reeds aanstonds besproken en beoordeeld in het licht van de vraag wie prof. Van der Bilt zou opvolgen. Het ongeluk wil namelijk, dat voorzitter van het bestuur was jhr. mr. dr. E. A, van Beresteyn, van wien reeds lang vermoed werd, dat hij een Kamerzetel ambiëerde. Dit zou later maar al te waar blijken. Prof. Van der Bilt nam, gelijk van hem te wachten was, een correcte houding aan. Verbaasd over den brief van het be stuur, stelde hij zich op het standpunt gaarne plaats te willen maken, indien daardoor een man van beteekenis in de Kamer kon worden gebracht. Dit is geen phrase gebleken. Toen hem bleek, dat de Indische specialiteit der liberalen, de heer Van Kempen, weer in de Kamer kon komen, heeft hij zich, mede in ver band met zijn positie als hoogleeraar te Delft, voor een Kamerzetel, niet meer beschikbaar gesteld. Dit alles had zon der ophef en zonder de partij te scha den kunnen verloopen, indien niet een Haagsch blad, dat de candidatuur van den heer Van Berensteyn aanbeval, aan een en ander ruchtbaarheid had gege ven. Daardoor kwamen de poppen aan het dansen. Het was geen toeval, dat men in de leidende kringen der partij en in de In dische milieu's aan Van Kempen dacht. Deze toch werd in 1929 tot lid van de Kamer gekozen en wist zich al spoedig gezag in de Kamer te verwerven; als In dische specialiteit en in commissies werd hij zeer gewaardeerd en men luisterde naar hem. Hij was de eerste, die voor de komende tekorten in Indië waarschuw de, toen anderen nog optimistisch ge stemd waren. Geen mooi- of veelprater, maar een aanwinst voor de fractie, voor welke gelijk voor iedere grootere groep een deskundige voor de zoo be langrijke Indische aangelegenheden on misbaar is. De heer Van Kempen werd echter ongesteld en was maandenlang aan zijn huis gebonden en toen de onge steldheid wat lang duurde werd het den heer Van Kempen onverdraaglijk, dat zijn werk door anderen moest gedaan worden en legde hij het Kamerlidmaat schap, dat hem lief was geworden, om dat hij er voor Indië en Vaderland goed werk kon doen, neer. Daardoor verloor de fractie haar Indische deskundige. In- tusschen is de heer Van Kempen geheel hersteld en het sprak dus vanzelf, dat men zou probeeren hem weer op het Bin nenhof te brengen. Het zou een schoon gebaar van mr. Van Beresteyn zijn geweest om zich ter wille van den heer Van Kempen terug te trekken, maar helaas heeft de heer Van B. deze gelegenheid ongebruik laten voorbij gaan. Naar het ons toeschijnt voornamelijk onder den invloed van eenige politieke vrienden en vriendin nen die hem pousseeren. De (nu ex-) voorzitter Van Beresteyn nam de candidatuur aan en de secretaresse van het bestuur, die aller minst onschuldig was aan den brief aan prof. Van der Bilt, is nu zijn eerste para- nymph, terwijl haar ega, het Kamerlid mr. Boon, intimus van mr. Van Bere steyn meê in het eerste gelid in de actie voor zijn vriend staat. De strijd om de eerste plaats in Den Haag gaat [ging Red M. C.] dus tus- schen de heeren Van Kempen en Van Beresteyn, Zakelijk is de quaestie dood eenvoudig: de Kamerfractie heeft b e- h o e f t e aan den heer Van Kempen, de heer Van Beresteyn kan daar gemist worden. Natuurlijk heeft de quaestie naast een zakelijken ook een persoonlijken kant, Is de heer Van Kempen een rustige fi guur, die zonder de aandacht te trek ken zijn weg gaat, de heer Van Bere steyn is een en al onrust, heeft zitting in ontelbare besturen en in den gemeen teraad en is daardoor bij het publiek meer bekend, terwijl hij in sommige krin gen (kunst, bouwerij) kiezers trekt, die een ander niet krijgt. Daartegenover staat dat zijn wijze van optreden velen afstoot en niet weinige vrijzinnigen kop schuw maakt. In den gemeenteraad heeft hij zich vele vijanden gemaakt en het verlies van den liberalen wethou derszetel is goeddeels zoo niet uitslui tend, aan hem te wijten. Hij mist bin dende kracht en verscherpt ieder mee- ningsverschil, ook tusschen geestver wanten onnoodig. Zijn propagandisten mogen op zijn werfkracht wijzen, het is nog de vraag, of alles te zamen geno men deze candidaat in Den Haag het hoogste cijfer zou behalen. Doch ook afgescheiden van deze, altijd specula tieve, vraag mag naar onz'e meening vol strekt niet altijd de doorslag geven de overweging wie de meeste stemmen zal trekken. Dat maakt populariteit tot cri terium en populariteit bij de massa is allerminst een waarborg, dat men een goed, beleidvol en karaktervast Kamer lid zal zijn. Er zijn zelfs antecedenten (mr. Van Beresteyn trad uit de v. d. Kamerfractie na ernstige oneenigheid over de volgorde der op te maken can- didatenlijst) welke velen sceptisch doen zijn tegenover de Kamercandidatuur van den heer Van Beresteyn." Tot zoover de uiteenzetting van het geval. De actie der vrienden van den heer Van Beresteyn heeft tot gevolg gehad, dat met 222 van de 384 stemmen no. 1 van de aanbeveling, de heer Van Kempen, gewipt is, en dat in diens plaats de heer Van Beresteyn kwam. De pap is nu gestort, maar om der wille van de toekomst van het liberale beginsel waarin wij nog steeds met onverzwakte kracht gelooven mag een woord van afkeuring over dit on verkwikkelijk gedoe niet achterwege blijven. Aan mannen van het kaliber van den heer van Beresteyn heeft het liberalis me van dezen tijd niet de minste be hoefte integendeel. De sociaal-demo cratie moge haar Duys en Kleerekoper van noode hebben, de liberalen behoe ven een dergelijke grapjassige figuur niet, hoe gevat hij in een debat met een po- litieken tegenstander van hetzelfde al looi wellicht ook moge zijn. Veeleer gelooven wij, dat zulke poli tieke en verpolitiekte politici die men onder het huidig bestel in alle partijen vindt, zoo moge hier, ter waarschuwing van politiek andersdenkenden, die van onze openhartigheid misbruik zouden overwegen te maken, gezegd worden de liberale gedachte en de her-instel ling van het liberalisme als politieke factor van qualitatieve beteekenis, on noemelijke schade berokkenen. Slechts de besten van de besten, de ernstige mannen van groote bekwaam heid, kunnen het liberalisme in de ver tegenwoordigende lichamen in de Staten Generaal op de eerste plaats weer brengen op de plaats, waarop het, naar de hooge waarde zijner beginselen gemeten, zonder twijfel recht heeft. Hoe onrechtvaardiger een mensch tegenover een ander is, des te meer meent hij zelf onrechtvaardig behan deld te worden. DE DUITSCHE INVOERBEPERKINGEN. AH gister reeds onder laatste berich ten is gemeld zijn te Den Haag de be sprekingen tusschen Duitsche en Nede~- landsche vertegenwoordigers over de Duitsche invoerbeperkingen begonnen. De Duitsche gezant te Den Haag heeft allen gedelegeerden een lunch aangebo den. Van Nederlandsche zijde nemen aan de onderhandelingen deel vertegen woordigers der departementen van bui- tenland-sche zaken, economische zaken en arbeid en van financiën, en de direc teur van den economischen voorlich tingsdienst, Het Comité voor oeconomisch ver weer heeft in de vergadering te Den Haag de jongste contingenteeringsmaat- regelen der Duitsche regeering bespro ken. Ingesteld werd een commissie van drie leden om op korten termijn de mid delen te beramen, die er toe zouden kunnen leiden, dat Duitschland meer dan tot nu toe gedrongen zou worden, Nederlandsche producten te koopen. Zij zal de wenschelijkheid overwegen de aankoop van Duitsche artikelen te mij den, en de mogelijkheid om dezen te centraliseeren. De vergadering was zeer sterk onder den indruk van de Duitsche voorne mens tot contingenteering. Zij was van gevoelen, dat middelen, welke tot nu toe ongebruikelijk waren thans in ernstige overweging dienden te worden geno men, wijl land- en tuinbouw en zuivel industrie met een catastrofale ontwik keling van de exportmogelijkheden moe ten rekening houden. LOONSVERLAGING BIJ DE NED. SPOORWEGEN. In een schrijven van de direclie dar Ned. Spoorwegen aan den Personeel s- raad!, wordt er de aandacht op ge ves tigt, dat reeds bij de besprekingen in Juni verdergaande maatregelen zijn voor speld. Inderdaad mbeteii achter ui tgari- gen door het verminderd spoorverviooer van drie (millioen gulden geconstateerd worden. Derhalve overweegt de direc tie, om in aansluiting aan haar aan vankelijk denkbeeld dë bezoldigingen^ toelagen, premiën enz., geleidelijk' n 1. in twee etappes, met 10 pet. te Vermin deren, de thans geldende loon-, toelage- en premiën- enz. regelingen (de beide laatste, voorzoover ze niet automatisch, tengevolge van loonsverlaging met een gelijk percentage als het loon naar be neden gaan en behoudens nog nader in détails te bekijken wijzigingen) 'intet ingang van 1 Jan. a.s. a;lgem;een met een bedrag van 10 pet. te verlagen en dienovereentómlstig, in plaats van do thans toegepaste 5 pet. 'korting1, ook de individueel genoten bezoldigingen,, toe- gen, premiën, enz. van dien datum af met #3 en gelijk percentage te vermin deren. De directie verklaart zich bereid met den raad te overleggen, zoo 3'eze an;- dere plannen heeft, die tot eenzelfde besparing op de personeelsuitgaven lei den. DE NEDERLANDSCH-BELGISCHE BESPREKINGEN. Naar de N.R.C. verneemt, zijn de Ne derlandsche en Belgische onderhande laars tot overeenstemming gekomen omtrent den tekst van een handelsver drag tusschen de beide landen, benevens die van een vestigingsverdrag en een verdrag ter vermijding van dubbele be taling van belasting. Deze drie teksten moeten thans nog aan de betrokken hoogste instanties ter goedkeuring wor den voorgelegd. De ledenvergadering van de afd. 's Gravenhage van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidshond" heeft gisteravond op de candidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing in 1933 ge plaatst: 1. jhr. mr. dr. E. A. van Bere steyn, 2. den heer C. J, van Kempen. Koopt toch in den vreemde niet Wat eigen land U net zoo biedt I Tot concierge aan de Openbare Leeszaal en Bibliotheek alhier is be noemd mej. de wed. J. J. van der Weel Maas. Benoemd van 14 Sept. 1932, dr. R. W. van Diffelen, vroeger alhier woon achtig, tot referendaris ter algemeene secretarie te Batavia, thans admini stratief ambtenaar met den titel van adjunct-referendaris op gemeld kan toor. Vertrek Zuster Jongejan. Men schrijft ons: Zuster Jongejan, benoemd tot Direc trice van het ziekenhuis te Baarn heeft hare betrekking van Directrice van het ziekenhuis aan 'den Oogtwal te Goes neergelegd en Goes verlaten. Zeven jaren heeft Zr. Jongejan de Directie van het ziekenhuis aan den Oostwal gevoerd. De eerste jaren in het oude ziekenhuis, dat niet meer in overeenstemming was met de eischen des tijds, later in de moderne inrich- Een moeilijke tijd heeft Zr. Jongejan doorgemaakt, gedurende den bouw van het nieuwe ziekenhuis, terwijl het oude geheel afgebroken was en de verple ging toch moest doorgaan. Hoe heeft zij zich moeten behelpen, toen gedu rende dien tijd de verpleging geschied de in het zusterhuis, tijdelijk tot zie kenhuis ingericht. Onder haar uitste kende leiding is de verpleging in het zusterhuis toch zeer naar wensch ge schied. 26 Januari 1927 had de offcieele opening van het nieuwe ziekenhuis plaats. Dat was een rëéds lang ge- wenschte dag voor Zr, Jongejan, want dan kwam vast te staan, dat zij bin nen enkele dagen, hare roeping ge trouw, hare verpleegden beter zou kunnen behandelen en verzorgen in de nieuwe inrichting, waarvan de leiding aan haar zou worden toevertrouwd. Bij die opening heeft de voorzitter van het Gasthuisbestuur, Zr. Jongejan toegesproken en o.a, de woorden geuit: „uwe gaven van hoofd en hart zijn ons borg voor de uitnemende behandeling der zieken". Die woorden zijn ook in de nieuwe inrichting bewaarheid geworden. Zr. Jongejan heeft de leiding genomen en met vaste hand gestuurd. De richting die zij zich voorgenomen had te volgen, heeft zij steeds gehouden, omdat zij die in het belang van het gesticht achtte. Wijst dit op een zekere gestrengheid van optreden, zoo noodig bij het hoofd van een gesticht, ten opzichte van de patiënten was zij steeds een en al zachtheid en zorgzaamheid, In de vergadering van het bpstuur van het Gasthuis heeft de voorzitter woorden tot de vertrekkende Direc trice gesproken, die getuigden van een zeer groote waardeering en die uiting gaven aan den dank, welke de instel ling aan haar zoo zeer verschuldigd is. Die woorden werden vergezeld door de aanbieding van een aandenken van het bestuur. Dat het Zr. Jongejan in Baarn goed moge gaan en dat zij in haar nieuwen werkkring wederom velen tot zegen moge zijn! 4 October Dierendag. Het bestuur der Afd. Zeeland van de Nederl. Vereeniging tot Bescherming van Dieren besloot, evenels in Middelburg, ook in Goes de medewerking in te roe pen van alle hoofden der lagere scholen, om 4 October als dierendag ingang te doen vinden, door een opstellenwed strijd uit te schrijven, welke opstellen zouden handelen over dieren. Door de vriendelijke medewerking van heeren schoolhoofden, werden van vijf lagere scholen opstellen ingeleverd bij de secre taresse der afdeeling Zeeland, mej. H. C. van Hoek te Middelburg en door de hier onder genoemde leerlingen werd een prijs behaald voor het beste opstel, wel ke prijzen, bestaande uit een mooi boek werk, in de school zijn uitgereikt door burgemeester Hajenius, als bestuurslid der afd. Zeeland van de Ned. Vereeniging voor Dierenbescherming. Door de navolgende leerlingen werd een prijs behaald: van de Chr, school, hoofd de hèer Nederhand: Annie van Woudenberg en Annie Torbijn; van de Ned. Herv. School, hoofd de heer 't Hooft: Koos Maartense en Fred. Pries II (Ing. Med.) Middelburg, 4-X-'32. Maandag hoog ste luchttemperatuur 14.1 °C; (57 °F); laagste 9.1 °C (48 °F), Heden 9 h: 9.7 °C; 12 h: 13.2 °C. 7 mm regen. Hoogste barometerstand 765 mm; laagste 761 mm. Hoogste barometerstand 768.0 mm te Valencia; laagste 752.2 mm te Ingö. Verwachting tot WoraessavoB^i Zwakke tot matige wind uit W.-rich- tingen, gedeeltelijk bewolkt, aanvanke lijk weinig ol geen regen, kans op nacht vorst, zeilde temperatuur overdag, Zon op: 6 h 07; onder 17 h 30. Licht op: 18 h 00. Maan op: 24 h 31; onder: 20 h. E.K.: 6 Oct. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. latet. (S springtij). Oct. Di. Wo. Do. 4 5 6 3.37 16.00 4.25 16.53 5.16 17.49 10.08 22.38 11.01 23.25 11.54 Hoog- en Laagwatei te Wemeldsnge Oct. Di. 4 5.41 17.59 11.13 23.42 Wo. 5 6.25 18.46 12.04 Do. 6 7.11 19.36 0.31 12.56 ter; van de R.K. Jongensschool, hoofd de heer Dogge: Piet van Stee; van de open bare school A, hoofd de heer Klooster man: Betsy Goedhart en Jan Brink; van de openbare school B, hoofd de heer Ruisaard: Pietje Lockefeir en Jan Ba- rendse. Lid Burgerlijk Armbestuur. Naar wij vernemen zijn op de aanbe veling voor een lid van het Burgerlijk Armbestuur, in de vacature I. Wessel, geplaatst de heeren mr. C. M. Kegge en A. L. van Melle. Succes wandelsport. Begunnstigd door mooi weer heeft Zon dag de sportver. „Union" te Roosendaal haar 50 km wandelmarsch volbracht. Hieraan werd door drie onzer stadgenoo- ten, de heeren Joh. Torbijn, N. Geluk en J. Jacobs, deelgenonmen. Op werkelijk kranige wijze hebben zij dien tocht vol bracht, te meer daar zij door een misver stand 's morgens drie kwartier te laat in Roosendaal aankwamen en zij dus drie kwartier achterstand in moesten loopen. Niettemin hebben zij alle drie het Union- kruis in zilver ontvangen. Bij het bunkerstation alhier valt gedurende den laatsten tijd een belang rijke opleving waar te nemen. Zeer vele zeeschepen komen weer bunkerko len innemen, waardoor aan zeer vele arbeiders, .behalve het vaste personeel, werk wordt verschaft. De collecte voor het Nederland sche Roode Kruis, welke Zaterdag jl. alhier werd gehouden heeft f 232.26 op gebracht. KAPELLE. De herstellingen aan den toren veroorzaakt door de bliksem, zijn thans beëindigd. De haan prijkt weer glinsterend in het rond, ook de bal aan bet kruis is opgeknapt. De bliksemaf leider is eveneens' geplaatst. SCHORE. Maandagmiddag kwam op den gevaarlijken bocht ZandwegRijks weg langs 't kanaal 'n autobus uit Hans-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1