'ïïrouinciale .ZcemuecHe FIRMA SAM VAN OS BINNENLAND. ZEELAND. SPORT. WEER ER WIRD. No. 233. Twee Bladen. MAANDAG 3 OCTOBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. 1 BLAUW RATINé 2 Kleederm. J. Hooftman Jr. 2 Vlasmarkt Middelburg. MIDDELBURG. GOES. SCHOUWEft-DUIVELAND. ZEEUWSCH-VLAANUEREN O.D. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. BEKENDMAKING HOFLEVERANCIER MARKT TEL. 47 MIDDELBURG maakt bij deze bekend, dat bij haar vanaf heden de Runderbiefstuk en Runderhaas met 40 ct. per Kilo en het andere Rundvleesch met 20 ct, per Kilo in prijs is verlaagd. Niettegenstaande deze groote prijsverlaging blijven wij toch uitsluitend onze vanouds bekende, prima kwaliteit handhaven. Eerste kwaliteit zoetemelksch Kalfsvleesch en prachtig blank Varketfsvleesch steeds in grooten voorraad voor- handen. Vraagt prijscourant. KORT ZEEUWSGH NIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30. elders I 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen jn Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel, Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. DE DUITSCHE CONTINGEN- TEERINGSMAATREGELEN. De Duitsche delegatie over de centin- genteeringen heeft Zaterdag haar werk zaamheden te Brussel beëindigd met ver tegenwoordigers der Belgische en Lu- xemburgsche regeeringen. De delegatie zou reeds gisterenavond naar den Haag vertrekken. Over de besprekingen wordt gemeld, dat na een uitgebreid onder zoek der voorstellen tusschen de dele gaties een beide partijen bevredigende overeenstemming kon worden bereikt. Dit accoord zal aan de regeeringen ter goedkeuring worden voorgelegd. Volgens inlichtingen van Reuter uit Brussel zou het accoord, dat tusschen de vertegenwoordigers van België en Duitschland is tot stand gekomen, een vermindering van den Belgischen uitvoer naar Duitschland inhouden, welke wat betreft de landbouwproducten, varieert tusschen 40 en 60 pet. Voor bloemkool, tomaten en gesneden bloemen zal voor het volgende kwartaal 40 pet. toegestaan worden van de quan- titeit, die door België naar Duitschland is uitgevoerd gedurende het laatste kwartaal van 1931. De contingenteering bedraagt mutatis mutandis voor tafelrozijnen, appelen en peren 65 pet., voor spek 60 pet., voor boter en zachte kaas 50 pet. Als compensatie accepteert Duitsch land een contingenteering van eenige van zijn uitvoerproducten naar België, voor namelijk wat betreft hout, aardappelen, room en melk. De Chr. Historische Eerste Ka merfractie heeft benoemd tot haar voorzitter prof. jhr mr. B. Cr de Savor- nin Lohman en tot secretaris J. W. J. baron de Vos van Steenwijk. De Chr. Hist. Tweede Kamerfractie heeft tot haar voorzitter benoemd den heer J. R. Snoeck Henkemans en tot secretaris den heer H. W. Tilanus. Ged. Staten van N. Holland zou den, naar de N. Rott. Crt. verneemt, om de begrooting voor het a.s. jaar sluitend te maken, voorstellen het aantal opcen ten op de vermogens- en inkomstenbe lasting met 4 verhoogen (16 op 20). Ter inleiding van de viering van L e i d e n s Ontzet is gisterenavond in Leiden een groote taptoe gehouden, waaraan tal van vereenigingen met vaandels en banieren, begeleid door fak kel- en lampiondragers deel nam,en. Ver schillende muziekkorpsen trokken in den stoet mede en ondanks het regen achtig weer was een groote menigte bij een. Op het van der Werfpark, waarheen de deelnemers zich begaven en dat met schijnwerpers hel was verlicht, is bij het standbeeld van burgemeester van der Werf een hulde gebracht. De onderhandelingen met de ge meente Rotterdam en het bestuur van de Doele over den bouw van een nieuwe Doelzaal hebben niet tot over eenstemming geleid. Gedurende de on geveer 20 jaren, dat het bestuur den grond aan den Coolsingel nog in erfpacht heeft, zal men de beschikking hebben over een nieuw gebouw, o.m. bestaande uit een groote nieuwe zaal en een nieuw Sociëteitsgebouw. De nieuwbouw moet reeds onderhands zijn aanbesteed. Naar het C, B. verneemt heeft de Koningin een belangrijk bedrag ter be schikking van den gouverneur van Su riname gesteld, speciaal voor de kinder voeding in Suriname. Zondagmorgen is het K. L. M.-vlieg tuig „de Pelikaan" uit Indië op Schip hol geland. Veertarieven van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde. In verband met de vele klachten over de hooge tarieven voor motorrijtuigen, alsmede voor goederenvervoer met mo torrijtuigen op de veren op de Wester- Schelde van den Provincialen Stoom bootdienst, heeft de B. B. N., Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland, zich met een adres gewend tot Ged. Staten van Zeeland. J blijft altijd mode 1 Moderne blauw ratiné winterjas naar maat 38.—, 46—, 52.—, 65.- (Ingez. Med.) In dit adres wordt er op gewezen, dat de hooge tarieven oorzaak zijn, dat be drijfsautohouders zich laten weerhou den om naar Zeeuwsch-VIaanderen te gaan, of wel daartoe hun weg over Bel gië te nemen. Hierdoor worden inkomsten aan den Provincialen Stoombootdienst onttrok ken, handel en verkeer tusschen Z. Vlaanderen en het verdere deel van de provincie en overig Nederland geschaad, en de handelsbetrekkingen met België ten nadeele van het eigen land in de hand gewerkt. Voor de zware motorrijtuigen, welke ook om in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen te komen, wegens de accomodatie van de andere veren steeds over Vlissingen moeten omrijden, zijn de hooge tarieven het schadelijkst. Tevens wordt er op gewezen, dat het tarief op een verkeerden grondslag be rust, omdat alleen rekening met het ge wicht wordt gehouden. Billijker zou het zijn een tarief samen te stellen, dat gebaseerd is op de ingeno men ruimte en slechts in geringe mate rekening houdt met het gewicht van de vervoerde goederen. Op grond van de genoemde bezwaren wordt op verlaging van het tarief aan gedrongen. Gaat niet door. De bloempjescollecte, die vanwege het Nationaal Crisis Comité Woensdag en Donderdag a.s. gehouden zal worden gaat niet door. 14 October a.s. hoopt de Chr. Jon- gelingsvereeniging alhier, afdeeling van het Ned. Jongelingsverbond, haar veer tigjarig bestaan te vieren. Een nieuwe zaak. Zooals een advertentie in een onzer vorige nummers aankondigde vond Za terdagmiddag 1.1. de opening plaats van Magazijn ,,De Haas" in het nieuwe win kelpand hoek Klokstraat-Lange Vorst- straat. Door een bezoek in het nieuwe dames- heeren- en kinderkleeding magazijn „De Haas", hebben we kunnen constateeren dat het interieur geheel gelijkwaardig is aan het aantrekkelijke en moderne ex terieur. Het verniste triplex, de lichte verf, terrazzovloer, de crème wanden, bene vens het vele licht, dat door de groote vensters toegelaten wordt, geeft het ge heel een frisch en vroolijk aanzien, ter wijl het vele licht tevens praktisch is voor het goed kunnen beoordeelen der stoffen. Ook de geheele inrichting is ten ge rieve der cliënten, zoo praktisch en prettig mogelijk ingericht. Beneden be vinden zich de ruime winkel en een apar te afdeeling voor heeren en jongensklee- ding, en boven de afdeeling dames- en meisjeskleeding, een atelier en een kan toortje. De slag bij Waterloo, Voor de filmvoorstelling, Zaterdag- en Zondagavond in Schuttershof gegeven, bestond zeer veel belangstelling. Het hoofdnummer „De Slag bij Water loo", geeft een overzicht van dit histo rische gebeuren, met enkele ingeweven en daaraan verbonden geschiedenissen en laat ook de groote slagen zelf zien, die voor Napoleon verbanning naar St. Helena bracht. Men heeft getracht de historie zoo getrouw mogelijk weer te geven en plaatsen van handeling, geheele aanklee ding en hoofdpersonen, zijn uitstekend geïmiteerd. Vooral ook Napoleon heeft in Charles Vanel een goed vertolker ge vonden. Naast het goede spel der hoofdperso nen dwingt oo'k de regie der legerscharen de- honderden en duizenden, die men in feilen kamp ziet, bewondering af terwijl er meer staaltjes van fotografie op het Gelijk ge ontvangen wilt, in die maat moet ge ook leven. Verlangt gij heel een hart, geef dan ook heel een leven. witte doek verschijnen. Als geheel een interessant en impo- neerd werk. Gevonden voorwerpen. In de maand September 1932 zijn aan het bureau van politie alhier onderstaan de voorwerpen als gevonden aangege ven, en zijn aldaar verdere inlichtingen betreffende deze voorwerpen te beko men: Drie huissleutels, een overgordijn, een schroevendraaier, een stopverfmes, een zakkam in etui, tien portemonnaie's met en zonder inhoud, een stel bandafnemers en een schroevendraaier, twee mutsen, twee zilveren broche's, een paar hand schoenen, een hangslot, een pakje inhou dende kousen, handdoek, zakdoeken, overhemden en wasc.hdoekjes, een gou den medaillon met foto, 'n bankbiljet van tien gulden, een haakpriem in etui, een chapeau van een auto, een zilveren insigne, een autoped, twee handschoenen een beursje, een zilveren vulpotlood, twee éénjarige runderen, een lederen riem, een parapluie, twee rijwielbelas- tingmerken, een zilveren armband, een vulpenhouder, een zakmes en fluit aan een ketting, een taschje met inhoud, een snoer koralen met gouden sluiting, een ceintuur, een winterjas, een partij ijze ren ringen, een rijwielbinnenband, een achterslot van een vrachtauto, een trach- ter, schroevendraaier en aanzetijzer, en een heerenrijwiel. HAAMSTEDE. Op het plein om de Ned. Herv. Kerk worden thans tusschen het gras duizenden Narcissenbollen in verschillende soorten, een geschenk der firma Van Waveren alhier, gepoot. Wan neer volgend voorjaar deze planten in bloei staan, zal dit zeker de attractie van deze schoone gemeente nog verhoo gen. TERNEUZEN. De dezer dagen door de marechaussée te Sluiskil aangehou den personen, die er van verdacht wor den diefstal met braak te hebben ge pleegd te Terneuzen en waarvan de man zich aan zijn aanhouding wist te onttrekken, door in het kanaal te sprin gen en dat over te zwemmen, blijken zich te Rotterdam te hebben schuldig gemaakt aan oplichting ten nadeele van verschillende personen. Zij hadden nml. in het Rotterdamsch Nieuwsblad een advertentie geplaatst, waarin zij personeel vroegen dat zich met de noodige papieren had te melden aan een te Rotterdam opgegeven adres. De vrouw gaf aan de sollicitanten voor te zijn gouvernante bij een Hollandsche familie in Frankrijk en zij daarvoor een man als chauffeur en de vrouw als dienst bode moest zoeken. Zij moest haar pa- t-oon inzage verstrekken van de haar door de sollicitanten verstrekte pas poorten, rijbewijzen en andere stukken die zij zouden overleggen. Verschillen de personen zijn op die aanbieding in gegaan, in den waan gebracht dat het geen hun werd medegedeeld, waarheid was. Zij lieten bij de vrouw hunne ver schil1 ende getuigschriften en passen achter. Verder hoorden zij niets meer. Achteraf bleken de oplichters die stuk ken in hun eigen belang te gebruiken om met die valsche, papieren zich vrijer te kunnen bewegen. Bij hun aanhouding werden verschil lende dezer getuigschriften op hen be vonden en een onderzoek daarnaar bracht de oplichting aan het licht. TERNEUZEN. De provinciale stoom boot, die 'n geregelden dienst Terneuzen Vlissingen onderhoudt, is komende van Vlissingen aan den grond geloopen in het z.g. Stoombootengat. Men hoopte het schip bij oploopend water Zondag avond vlot te krijgen, (Mdgmorgen) Het ongeluk van de Joyce. BRESKENS. Door den onderzoe- kingsrechter Mechelynok te Antwerpen zijn de vorige week in verhoor genomen de eigenaar van de Joyce, de heer J. Vercammen, den stuurman en een zestal andere getuigen. Op Dinsdag 4 October (Ingez. Med.) zal genoemde rechter met enkele des kundigen het onderzoek op de Joyce zelf beginnen. Met ingang van 16 October a.s. is de rijksveldwachter-brigadier P, Hen- drikse verplaatst van Oude Tonge naar Middelburg. De rechtbank te Middelburg heeft de invrijheidstelling bevolen van J. S„ metselaar te Goes, die dezer dagen werd aangehouden omdat op hem de verdenking was gevallen brand te heb ben gesticht in een onder de gemeente Rilland-Bath in aanbouw zijnde schuur. De surnumerair der directe be lastingen L. J. A. van Dijk is met in gang van 10 dezer tijdelijk werkzaam gesteld aan de inspectie der directe be lastingen te Hansweert. De marechaussée te Koewacht heeft aangehouden den 20-jarigen A. v. d. V,, wonende aldaar, verdacht van het plegen van niet nader te noemen han delingen met een minderjarig meisje. De marechaussée te Oostburg heeft aangehouden en ter beschikking van de justitie gesteld zekeren A. J. M. de S-, 44 j., slager te Sluis, en C. M. M., 32 jaar, landbouwer aldaar, verdacht van op 29 September j.l. te Oostburg in den Sophiapolder een mijt maanzaad !te hebben in brand gestoken, waardoor deze geheel en al in vlammen opging. Bij de mijt werd aangetroffen een z.g.n. groentenbusje, dat bleek petroleum te bevatten. Te Biervliet wordt dezen win ter een cursus in landbouwboekhouden gegeven door den heer C. Bukkens. Ten nadeele van den landbouwer M. te Biervliet werd een dezer da gen uit een op diens erf staande schuur een tweetal zakken inhoudende ieder 70 kg tarwe ontvreemd. De politie stelt 'n onderzoek in. Te IJ z e n d ij k e wordt op 7 November een bondsdag gehouden van den Algemeenen Nederlandschen Wiel- rijdersbond. Ter gelegenheid van de IJz'en- dijksche Winkelweek wordt op 11 Oct. 'n autokaravaan geformeerd, die 'n reclametocht door het vierde District zal maken. Voetbal. Omtent den wedstrijd Willem II Middelburg ontleenen wij aan „De Maandagmorgen" het volgende: Willem II heeft haar eerste overwin ning binnen en het was verdiend, hoe wel de cijfers de verhouding niet weer geven. De thuisclub startte slecht en dat er binnen 4 minuten een doelpunt kwam was het gevolg van een grove blunder van Vijgenboom. In de eerste helft was het mis met de voorhoede en de mooi ste kansen werden door pingelen en slecht schieten om zeep gebracht. Voor al v. d. Wouw maakte zich hieraan schuldig en was dan hier de slechtste man, niettegenstaande hij een drietal zeer verdienstelijke doelpunten maakte. De besten waren Robben en de invaller v. Ham en vooral in de laatstgenoemde schuilt een zeer goede kracht. De mid denlinie was middelmatig en deed niéts opvallends. De achterhoede, vooral de backs, waren niet safe. Er werd veel Middelburg, 3-X-'32. Zaterdag en Zon dag hoogste 1 u c h ttemperatuur 16.3 °C; (62 °F); laagste 9.9 °C (50 °F). Heden 9 h: 12.1 °C; 12 h; 14 °C. Zaterdag/ Zondag 21 mm, Zondag/Maandag 5.2 mm regen. Hoogste barometerstand 761 mm; laagste barometerstand 756 mm. Hoogste barometerstand 768.7 mm. te Manoer; laagste 747.9 mm te Hernösand. Verwachting tot Morgsnavo&ft Matige tct zwakke, W. tot N, wind» zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk nog enkele regenbuien, aanvankelijk iets koeler. Zon op: 6 h 05; onder 17 h 32. Licht op: 18 h 02, Maan op: 11 h; onder 18 h 23. E.K. 6 October. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later (S springtij). Oct, Ma. Di. Wo. 3 S 2.53 15.08 4 3.37 16.00 5 4.25 16.53 9.19 21,52 10.08 22.38 11.01 23,25 Hoog- en Laagwater te Wetneldinge, Oct, Ma. 3 4.59 17.13 10.22 22.48 Di. 4 5.41 17.59 11.13 23.42 Wo. 5 6.25 18.46 12.04 De Winter komt. Nu is het tijd voor 'n abonnement op de volledige Ned. Ra dioprogramma's, voor 7 cent per dag, Goesche Radio Centrale, (Ingez, Med.)) naast getrapt en slecht weggewerkt, zoodat hier de hulp van de middenlinie wel van pas kwam. v, d. Aa verdedigde zijn doel met veel bravour en had aan de doelpunten geen schuld. Middelburg had een debutant in de middenlinie. Mochten de groen-witten nog meer van die debutanten hebben, dan zien we ze het volgend jaar in de tweede klasse terug. Het heele elftal speelde, nadat Willem II zijn tweede doelpunt gemaakt had, een klas lager dan de thuisclub. Uitblinkers waren er niet, behalve Vij geboom, die opviel door z'n buitenge woon slecht keepen. De grootste fout van de gasten was hun gemis aan tech niek en komt hier niet heel gauw veran dering in, dan zien we voor hen de toe komst donker in. Over de wedstrijd zul len we kort zijn. Zooals boven gezegd is maakte de thuisclub door Maas uit een blunder van Vijgeboom het eerste doel punt 10. Middelburg is het meest in den aaqval, maar Vogel, Becks en Suij- kerbuik verknoeien de mooiste kansen. De laatstgenoemde ziet echter kans een voorzet van Vogel in een doelpunt om te zetten 11. Lang hebben de Zeeuwen hier echter geen plezier van want Maas kopt een van de lat terugspringende bal in 21. Vlak voor de rust doelpunten van der Wouw en Robben, beiden nog eenmaal via de paal 41. Na de rust is Willem II ver uit in de meerderheid en Middelburg kan geen bal meer te pakken krijgen. Möller ko gelt no. 5 in, terwijl v. d. Wouw Vijge boom de bal uit zijn handen loopt en de stand op 61 brengt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1