TUrouinciale Zeeuws die „EEN UUR MET JOU.' ALLEEN BIJ T0NNIE binnenland. bioscopen. m ZEELAND. WEER EN wind. No. 232. Drie Bladen. ZATERDAG 1 OCTOBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang, MAURICE CHEVALIER. EN JEANETTE MAC DONALD MIDDELBURG. GOES. Middelburg. ST00MWASSCHERIJ „ZEELAND" Langevielesingel D 197 - Tel, 637 Tarief per kilo en per stuk; MIDDELBUR6SCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG-: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van l7 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummers 5 cent. NATIONAAL CRISIS COMITÉ OVER OPROEP AAN HET NEDERLANDSCHE VOLK. Op 23 November 1931 werd op initia tief van Prinses Juliana het Nationaal Crisis Comité opgericht. H. M. de Konin gin heeft haren naam als Beschermvrou we aan het Comité verbonden. Toon aangevende personen op elk gebied na men er zitting in. In 755 gemeenten werden Plaatselijke Crisiscomité's opgericht, waarbij tal van ingezetenen veelal geheel belange loos tijd en werkkracht beschikbaar stelden. Hun nuttige arbeid verdient dankbare erkenning. Giften in geld tot een waarde van 2 Yi millioen kwamen, nevens gaven in natura, ter beschikking van het Natio naal Crisiscomité en Plaatselijke Comi- té's; wij herdenken dezen steun met groote dankbaarheid, niet het minst van diegenen, welke geregeld van hunne in komsten een bedrag afzonderden en, meigmaal niet zonder opoffering, eigen arbeid dienstbaar maakten om ande- rer nood te lenigen. Met deze middelen hebben het Natio naal Crisiscomité en de Plaatselijke comité's gedaan wat zij konden om den heerschenden crisisnood in zijn meest dringenden vorm te bestrijden, waarbij helaas verzoeken van ruimer strekking moesten worden afgewezen, omdat vol doening daaraan de beschikbare mid delen te boven ging. Thans bij den aanvang van den tweeden winter is bij de meeste Plaatselijke Comité's de kas zoo goed als ledig; het Nationaal Crisiscomité heeft in vele gevallen uit zijne midde len algeheele stopzetting der uitkeerin- gen kunnen voorkomen. Het beschikt thans over eene organisatie, systema tisch opgebouwd, welke goed kan func- tioneeren wanneer en naar mate het Nederlandsche volk in zijn geheel nog maals zijn steun verleent. Van 29 October zal over het ge- heele land uitgezonderd daar waar dit wegens locale redenen reeds ge schiedde een nationale inzamelings- week worden gehouden. De opbrengst ervan wordt voor 90 pCt. ter plaatse be steed; 10 pCt. vloeit in de Centrale kas en daarmede worden de Plaatselijke Comité's der meest noodlijdende ge meenten gesteund. Wie er de voorkeur aan geeft, dat zijne bijdrage geheel of voor meer dan 10 pCt. aan de Centrale kas ten goede komt, kan deze geheel of gedeeltelijk storten op de Postrekening 186000 N. C. C. of rechtstreeks inzenden aan het Bureau Kneuterdijk 20 te 's-Graven- hage. Periodieke bijdragen en deze zijn voor den arbeid van het grootste be lang kunnen door het eenmaal invul len van een machtiging tot overschrij ving ter beschikking van het Nationaal Crisis Comité worden gesteld. Binnen kort ontvangt iedere rekeninghouder bij den Postchèqué- en Girodienst daartoe weder een formulier. Postrekeninghouders ten getale van 195000 overweegt eens of niet maande lijks van uwe rekening een klein bedrag op 186000 kan worden overgeschreven. Als slechts de helft der rekeninghouders per week 0.25 liet overschrijven, zou dit onze kas versterken met 1.300.000 in één jaar. Het is zoo éénvoudig, het gekozen bedrag behoeft niet drukkend te zijn en de continuïteit verhoogt zoo de waarde.' Sommigen meenen reeds teekenen te zien dat het diepste punt van de crisis overschreden is en zien de toekomst "oopvoller tegemoet; hoe dit zij, de ko mende winter zal nog zeer moeilijk zijn en "et N. C. C. moet thans weten of 't °ver de noodige middelen kan beschik- en' teneinde tijdig voorziening te kun nen treffen om zijn taak doeltreffend voort te zetten. De crisis woedt nog in hevige mate over het Vaderland; steunt elkander om egen en storm in de zwaksten op de been te houden. S' VAN CITTER SVooriztter. FRDDERIKS, Algemeen Secretaris UITVOERING DER TARWEWET. Naar de Maasbode verneemt heeft mi nister Verschuur via de directie der Tar- wecentrale aan de belanghebbenden doen weten, dat de steun voor den tar- we-oogst over 1933 voor iederen land bouwer zal worden beperkt tot hoog stens een-derde van het bouwland voor 1932. De minister gaat voorts accoord met de uitbetaling van 10 voor den oogst van 1932, De bedoeling van den eersten maat regel is, eenige zekerheid te scheppen over den omvang van den oogst, of schoon wegens wisseling der gewassen de beperking tot een-derde normaal wordt geacht, mede in verband met het feit, dat rekening dient te worden gehou den met langer voortduren van de wet. Wat de uitkeering van 10 betreft over 1932, deze is voorloopig, later volgt de definitieve afrekening, die waarschijn lijk iets hooger zal zijn dan genoemd voorloopig bedrag. De Prins van Wales zal misschien op zijn terugweg van Scandinavië naar Engeland ons land bezoeken, en dan zijn intrek nemen in de Britsche legatie te Den Haag. Een buitengewoon amusant pro gramma draait er in ALHAMBRA THEATER Vlissingen, treden op in hun film Boven 18 jaar. Op tijd klaar voor de laatste tram van dien dag. (Ingez. Med.j Hedenavond voor het ter ruste gaan alle klokken en horloges één uur achter uit zetten 40 jaar Gemeentedienst. Men schrijft ons: Heden herdenkt de heer J. W. H. L. van Karssen, adjunct-commies le klasse ter gemeente-secretarie, het feit, dat hij gedurende 40 jaren als secretarie-amb tenaar werkzaam is. Op 20-jarigen leeftijd begonnen als klerk, heeft hij zich al die jaren een goed en nauwgezet ambtenaar betoond, voor wien werken een vreugde was. Tevens vervulde hij een lange reeks van jaren het secretariaat van de Brand weer op uitnemende wijze. Moge het den bescheiden jubilaris, die zich door uitstedigheid aan huldiging heeft onttrokken, vergund zijn nog ge- ruimen tijd in goede gezondheid de ge meente te dienen! De kunst en het onbewuste schep pen is de taal der ziel. (.Tnncr med. (Jnges.. mecL VRIJWILLIGE LANDSTORM. Gisterenavond had in de Bogardzaal een bijeenkomst van de leden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, af- deeling Middelburg voornamelijk met het doel de prijzen uit te reiken, behaald op Zaterdag j.l. gehouden schietwedstrijd. Bij ontstentenis» van den korpscom mandant, overste H. Bierman ook de heer P. G. Laernoes zond bericht van verhindering heette de voorzitter der Plaatselijke Commissie, de heer G. W. Graafhuis, allen welkom en deelde me de, dat de heer Stoopman, die naar Ter- neuzen vertrok, in de commissie is ver vangen door den heer Wolters, die hem als hoofd der R.K. school opvolgde en die ook te Rotterdam reeds met het in stituut in contact stond. Spr. meende, dat thans meer dan ooit de noodzake lijkheid van den B. V. L. is gebleken en herinnerde aan de ongeregeldheden, die bij de opening der staten-generaal in. de residentie zijn voorgevallen. Ook de bij de communisten in het al gemeen steeds grooter wordende open- hartighid wijst op de noodzakelijkheid van den B. V. L. Spr. gaf daarvan een paar voorbeelden en herinnerde aan het geen hij reeds eerder heeft betoogd, nml., dat de landstormers in politiek opzicht vogels van diverse pluimage zijn, die vereenigd worden door dit ééne gemeenschappelijke doel: steun aan het wettige gezag. Wie dat wetti ge gezag aanrandt, krijgt met hen te doen, maaralleen bij oproeping door het wettige gezag. Dus geen optre den op eigen initiatief of op initiatief der leiders. De B. V. L. is dus een geheel ander instituut dan sommige reeds lang in het buitenland bestaande organisaties, naar welker oprichting ook hier te lande door sommigen wordt gestreefd die op eigen gelegenheid een zeker doel na streven, los van de wenschen der wetti ge regeering van hun land, die dus fei telijk een revolutionair karakter dra gen, en een gevaar voor de burgervrede opleveren. De B. V, L. is een regerings instelling, en ter beschikking van het wettige gezag. Er wordt niet gevraagd van welke kleur dat gezag is, maar al leen of het wettig is. Wie den wettigen weg wil bewandelen heeft van den land storm niets te vreezen. Om ons heen in de wereld vallen verontrustende ver schijnselen waar te nemen. Ook Neder land heeft zijn deel gekregen van den economischen nood. De gehoorzaamheid aan het wettige gezag, welks handha ving altijd een waarborg zal zijn voor onze vrijheid wordt allerwege onder mijnd. Daarom aldus spr. alle hens aan dek om het schip van staat voor on dergang te behoeden. Daarom: onze ac tie verdubbeld om paraat te zijn „als 't moet" en opdat men wete, dat de B. V. L. gereed staat om een op het wettige ge zag gedanen aanval te keeren. Daar voor is een krachtige groei van den B. V. L, noodig. Na deze openingsrede, zongen alle aanwezigen twee coupletten van het Wilhelmus. Vervolgens ging de heer Graafhuis over tot het uitreiken van de prijzen, die als volgt ten deel waren gevallen: Eerste prijs, wisselbeker, C. de Jonge jr. 46 p., bovendien de medaille van den Commissaris der Koningin voor de meeste rozen; tweede H. A. Enklaar, be ker in eigendom 45 p.; derde A. van Iwaarden, beker in eigendom 45 p.; vier de C. de Jager 44 p.; vijfde A. de Jonge 44 p., tevens een medaille voor het af staan van een wisselbeker; zesde W. van den Berg 44 p.; zevende A. de Wij ze 44 p. en ook een medaille voor af staan van een wisselbeker, 8ste I, van den Berg, 9de J. Overbeeke, 10de C. de Jonge Sr., 11de J. van der Poll, allen 43 p., 12de I. Boone, 13de P. van Sluijs beide 41 p.; 14de L. Adriaanse; 15de A. Kögeler, 16e K. Voorhans, 17de A. P. van Aalst, allen 40 p.; 18de A. van Westreenen, 19de J. K. Kodde, 20ste P. Wisse (tevens een medaille voor veel tienen), alle 39 p.; 21ste A. A. van Luijk 35 p.; 22ste S. van Keulen, 23ste M. A, van Keulen, 24ste J. Duvekot; 25ste M. Heijboer, 26ste C. Hamelink, allen 34 p.; 27ste J. Groenenberg 32 p.; 28ste H. Raats 31 p.; 29ste P. M. Wolters, 30ste C. Verhage beide 30 p.; 31ste I. Traas 29 p.; 32ste W. Moeleker 23 p.; 33ste J. J. Gideonse, 22 p.; 34ste P. Cornelis- se 19 p. Al deze personen kregen kunstvoor werpen, en verbruiks of gebruiksartike len en dit meer dan één stuk. Deze voor werpen zijn grootendeels door fabrikan ten enz. afgestaan. De laagste schutter C. J. de Ruijter, die het niet verder dan 17 p. bracht, had den boedelprijs en moest een kist uit pakken, waaruit tal van pakjes te voor schijn kwamen en als wij goed zagen was hij werkelijk ten slotte nog niet het slechtst af. Het ontpakken lokte menig vroolijk moment uit. De heer H. A. Enklaar bood namens de commissie den heer Graafhuis, die niet bij den wedstrijd had kunnen zijn een rookoffer aan. De avond werd verder gevuld met voordrachten enz., terwijl de aanwezi gen op een kop thee met biscuits zen deele ook eer. geschenk werden ont haald. Het was een goed geslaagde avond. Een Bazaar. Op verzoek verwijzen wij naar de ad vertentie inzake een bazaar voor de Ge mengde Zangvereeniging Hosanna, welke tengevolge van bijzondere omstandighe den tot November is uitgesteld. Een berooving. In een volkslogement alhier deelde gisteren een man uit Vlissingen en een gehuwde vrouw uit Breskens een ka mer. De vrouw heeft bekend tijdens dat de man sliep dezen een vrij belangrijk bedrag aan geld te hebben ontstolen. Het geld, dat de vrouw verborgen had, is teruggevonden. Afscheid agent Zandee. Gisteravond, ongeveer half negen, nam het politiekorps afscheid van den scheidenden collega, den heer P. Zandee. De niet in dienst zijnde politiemannen waren daartoe in de wachtkamer van het politie-bureau aanwezig, terwijl ook de commissairs de heer Wierts van Coe- hoorn en de hoofdagent, de heer De Nooyer present waren. De commissaris, het woord voerend ook namens het korps wees erop, dat na klokslag twaalf Zandee geen agent van politie meer zou zijn. Toen ik, aldus de commissaris, Maart 1916 hier kwam als commissaris, trof ik U reeds als agent van politie aan. Intusschen zijn vele agenten heengegaan, twee door den dood, andere door vertrek of met pen sioen, en nooit is daar eenig decor aan gegeven. Alleen Moens maakte een uit zondering omdat deze ook nog niet met zijn zilveren ambtsjubileum gehuldigd was. Maar nu ik uit den boezem der agenten een wenk kreeg, dat men je een aandenken wilde medegeven, meende ik daaraan te moeten deelnemen en reik je dat gaarne uit. De commissaris drukte vervolgens zijn tevredenheid uit, over de wijze waarop de heer Zandee steeds zijn plicht had ge daan, wees erop, dat hij een welverdien de rust zou gaan genieten en bood hem daarbij, namens het korps, een fraaie, eikenhouten ruststoel aan, de hoop uit sprekend, dat de scheidende er nog vele jaren gebruik van zal mogen maken. De heer Zandee zegde hierna den commissaris hartelijk dank voor zijn vriendelijke woorden, dankte allen voor het hem aangeboden geschenk en de aangename samenwerking, de hoop uit sprekend, dat de collega's steeds ka meraadschappelijk met elkaar zouden omgaan. De heer Zandee besloot met al len op zijn 65sten verjaardag uit te noo dig en. Concert Kolpings Zonen. Voor het concert, gisteravond ter ge legenheid van de Winkelweken door de Middenstandsvereenigingen den cliën ten aangeboden, bestond buitengewoon veel belangstelling. Er waren 1500 kaar ten aangevraagd, en er zullen ook niet veel minder dan 1500 bezoekers(sters) geweest zijn. De geheele tuin van het Schuttershof was dicht bezet, honder den moesten nog staan en velen had den zelfs in de zaal een zitje gezocht. Het telkens opklinkende spontane ap plaus, bewees wel, dat alle aanwezigen hetgeen gegeven werd tenvolle wisten te waardeeren. FLORA. Vadertje Langbeen, Daddy long legs, een film naar het be kende populaire boek van dien naam van Jean Webster, met Janet Gaynor als de charmante en lieve Judy Abbott. Judy, de eenige lichtstraal in het duistere en sombere leven van de arme kleinen in het Vondelingengesticht. Ouder- en familielooze schepseltjes, ont berend de innige en wezenlijke ouderlief de, afhankelijk van liefdadigheid, gedis ciplineerd door, en duchtend de nor- sche, bitsige directrice. Hoe treffend deze episodes in dit Von delingengesticht, de vrees en angst der kiemen, die gelaatsuitdrukkingen, die schelmsche oogen als de hongerige ma gen tot oproer nopen. Daar is Judy die deze jonge hartjes op montert, hen helpt wier liefde en gene genheid deze zieltjes zoo van noode heb ben, totdat. Een der nieuwe regenten (Warner TAFELKLEEDEN van f 12.50 nu f 5.50. Sportkousen van f 1.nu 55 cent. Schortbont 19 ct. p. el. Pyama flanel 17 ct. p. el. En nog veel meer. over WIENER Co. Lange Delft. Middelburg. (Ing. Med.) Middelburg. ï"X-'32. Vrijdag hoogste luchttemperatuur 19 CC; (66 °F); laag ste 13 °C (55 °F). Heden 9 h: 13.4 °C; 12 h: 13.6 °C. 0.4 mm regen of neerslag. Hoogste barometerstand 763 mm; laagste 758 mm. Hoogste b-rometerstand 765.8 mm te München; laagste 746.1 mm te Sarna en Hernösand, Verwachting tot MorgenavoHd' Matige, tijdelijk neg toenemende Z.W, tot N.W. wind, meest zwaar bewolkt met opklaringen, waarschijnlijk regenbuien en iets koeler. Zon op: 7 h 02; onder 18 h 37. Licht op: 19 h 07. Maan op: 8 h 47; onder 18 h 41. Zendag 2 October. Zon op: 6 h 03; onder: 17 h 34. Licht op: 18 h 4. Maan op 9 h 23: onder 17 h 58. E.K. 6 October. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Oct. Za. Zo. Ma. 1 2.36 14.47 2 2.10 14.26 3 S 2.53 15.08 8.59 21.33 8.34 21.11 9.19 21.52 Hoog- en Laagwater te WeEieldlnge- Oct, Za. 1 4.37 16.52 10.02 22.22 Zo. 2 S 4.16 16.33 9.34 22.01 Ma. 3 4.59 17.13 10.22 22.48 Middelburg. (Ingez. Med.) Baxter) vermoedt de zware strijd die Judy innerlijk voert, en hij is het die c haar naar de universiteit stuurt. Maar zijn identiteit blijft Judy onbekeiid. Zoo waakt deze weldoener over haar. Het sombere leven wisselt voor het drukke en gezellige studentenleven. Judy vraagt zich af wie haar weldoe- is. Slechts zijn schaduw ziet zij. Die sil houette heeft lange beenen. Daddy long legs. DatHblijft haar voortdurend in herin nering, deze herinnering wordt inniger, wordt liefde voor die onbekende gestal te. En Vadertje Langbeen is het niet min der op haar. Al brengen verkeerde op vattingen en verkeerd' begrijpen hen verder van elkaar, Judy wil en zal Dad dy long legs vinden. Janet Gaynor als de bekoorlijke Judy en Warmer Baxter, de jonge regent Ja mes Pendleton maken deze film tot een groot succes, die een genot is om te zien. De jacht naar goud. Gangsters met Al Capone allures, die de kogel de beste methode vinden om concurrenten te laten verdwijnen. Zelfs hun gedwongen vacantieuitstapje benut ten zij om op de farm schrik en angst te veroorzaken en gevonden goud in eigen bezit te nemen. Doch al is hun schieten nog zoo zui ver, de bedrevenheid, list en vlugheid der cowboys met Brad (Richard Alien) aan 't hoofd weten deze „heeren" wel aan te pakken.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1