lïrotrinciale .Zeettvusdie alleen bij t0nnie AMSTERDAMSGHE BANK NI safeinrTchting BINNENLAND. Voor: Mantelstoffen en Bontkragen J. F. WOLSKY ZEELAND. WEER EN WIND. WE- I Am- in- blate- land- I heeft hpge- No. 228. Twee Bladen. DINSDAG 27 SEPTEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargai7$. LANGE DELFT I 18 - MIDDELBURG Zie steeds onze Etalages mm MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN. Verwachting tot Morgeaavtmdb gevestigd te Amsterdam Kapitaal f 55.000.000, Reserve f 46.500.000, BIJKANTOOR GOES LANGE KERKSTRAAT Coupons - Effecten Vreemd Geld Credieten - Deposito ver sta lt ge- man een ik in Den den den |reed, por- rsen- sn in heten de is te zeer uren leraas de aan vee- Zeer der den ïoedt •ater- een j>aard sloeg rand- selen be lie te- In de Ichui- iver- en laald. rwer- pilver ieven huis- ge lagen Riders e n laven, van 1400. )OR. het |gang e u- sn in Of- aver een en den lEILS het hoe b.rden 'uldi- zijn lij dra }k'kon. zich luizen |or de De lover leven- ante- 11 wen lenigt druk aan ZOOj- i van des arom ober t bij n. thans zien, ,be- han- schu- aulil'L» en appes- ped- niet vard, die voor- getce- kan be- MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2,50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. ZIJ, DIE ZICH MET INGANG VAN i OCTOBER A.S. PER KWARTAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONT VANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUMMERS GRATIS. DE HULDIGING VAN GENERAAL SNIJDERS. Over de huldiging van Generaal C, J. Snijders bij zijn 80sten verjaardag, over morgen wordt nog gemeld: Om 2 uur komen de genoodigden bij een in de Kurhauszaal te Scheveningen. Op dat uur moeten de zitplaatsen zijn in genomen, Na twee uur worden geen ge noodigden meer toegelaten. Om 2.15 uur zullen generaal Snijders en zijn echtge- noote de zaal betreden, waarna de voor zitter van het huldigingscomité, oud-mi nister J. J. C. van Dijk, de huldigingsre de zal uitspreken. Daarna zal de generaal zich met zijn echtgenoote naar het monument van Le ger en Vloot begeven teneinde aanwezig te zijn bij de onthulling van de gedenk plaat, welke in het monument is aange bracht. Daarna heeft, zooals gemeld, een dé filé van korpsen van de zee- en land macht, alsmede van afgevaardigden van vereenigingen plaats. Na afloop van dit défilé is er receptie in een van de Kurhauszalen. DE DUITSCHE CONTINGENTEE- RINGSMAATREGELEN EN DE NEDERLANDSCHE TUINBOUW. N.a.v. de aangekondigde contingentee- ringsmaatregelen van de Duitsche re geering waarbij de invoer van een reeks van Nederlandsche tuinbouwpro ducten en fruit zal worden gecontingen- teerd, heeft 't Ned. Corresp. bureau zich gewend tot mr. L. Niemöller, secretaris van het centraal bureau der tuinbouw veilingen in Nederland, teneinde te in- formeeren, welke gevolgen de doorvoe ring van deze maatregelen voor den Ned. tuinbouw zou hebben. Mr. Niemöller wees er op, dat de per centages van de contingenteeringen hier te lande nog niet bekend zijn. En daar hangt natuurlijk zeer veel van af. Wan neer de Duitsche regeering, zooals de Nederlandsche, contingenteert op on geveer 100 pet., behoeven de gevolgen niet zoo catastrophaal te zijn. Maar hij vreest, dat het percentage aanmerkelijk kleiner zal zijn. De Duitsche agrarische bladen dringen sinds geruimen tijd gre- geld aan qp een contingenteering op 30 pet. Nu verwacht de heer Niemöller niet, dat de regeering hieraan gevolg zal ge ven, maar wanneer er een contingen teering zal plaats hebben op 50 a 60 pet., dan is de slag aan onzen tuinbouw toegebracht, toch reeds buitengewoon ernstig. Wij moeten daarbij niet vergeten, dat de export van tuinbouwproducten zeer benadeeld is door de deviezenregeling. Komt er nu ook nog een hoeveelheids- contingenteering, dan kan men de ge volgen niet overzien. Als voorbeeld noemde mr. Niemöller roode en savoye kool, welke vooral te gen den winter een zeer belangrijk ex portproduct is. Wanneer wij van dit product 100 millioen kg. naar Duitsch- land uitvoeren en er komt een contin genteering op 50 pet., dan blijft de Ned. tuinbouw met 50 milioen kg. kool zit ten, waarvoor geen afzetgebied te vin den is. Wat het gevolg zal zijn voor de prij zen op de veilingen, is natuurlijk licht te begrijpen. Mr. Niemöller uitte dan ook zijn groote bezorgdheid voor de naaste toe komst van den Nederlandschen tuin bouw, wanneer de Duitsche regeering inderdaad tot zulk een ver gaande con- tingenteering zou overgaan. In het algemeen, zoo besloot mr. Nie möller zijn mededeelingen, leidt contin genteering tot vernietiging van den han del. De Nederlandsche tuinbouw heeft bij den minister meermalen gevraagd er toe mede te werken, dat de Nederland sche markt vrij blijft voor het inheem- e.,.„uit in verband met de export- moeilijkheden. Echter hebben de be langhebbenden nooit bij den minister aangedrongen op contingenteering van het Amerikaansche fruit. Wel is het hef fen van een hooger invoerrecht op dit fruit aanbevolen. Dit heeft tengevolge dat het artikel duurder wordt en alleen de betere soorten geïmporteerd wor den. Op die wijze wordt de handel eenigszins intact gehouden, ONBEWERKTE OLIëN EN VETTEN BLIJVEN ONBELAST. Op schriftelijke vragen van het Twee de Kamerlid den heer Van der Sluis in zake een eventueele belasting van onbe werkte vetten en oliën, n.a.v, een pers- gesprek met den regeeringscommissaris voor de hulpverleening aan de veehoud- derij, heeft de Minister van Economische Zaken en Landbouw geantwoord. Ook thans handhaaft de minister nog zijn toezegging dat in den natuurstaat spek, reuzel en oliën onbelast zul 1 e n b 1 ij v e n. Ter voorkoming van misverstanden voegt de minister hieraan echter het na volgende toe: De besprekingen in de Tweede Kamer op 25 Mei met betrekking tot het onder- werpelijke punt, gingen in de eerste plaats om de principieele vraag, of on belaste consumptievetten beschikbaar zullen blijven, bijv. onbewerkte reuzel, onbewerkt rundvet, spek. Deze princi pieele vraag heeft de minister bevesti gend beantwoord; het standpunt van den minister heeft te dien opzichte geen wij ziging ondergaan. Aansluitend daarop zijn enkele voorbeelden in de bespreking betrokken. Het is hem bekend, dat bij den regeeringscommissaris voor de hulpverleening aan de melkveehouderij voorstellen in voorbereiding zijn, die in een enkel onderdeel van de in de Twee de Kamer besproken voorbeelden afwij ken. Heffing op gesmolten reu zei in voorbereiding. Zoo zal het, volgens den regeerings commissaris, die zich ter zake op het eenstemmig advies van deskundigen be roept, niet mogelijk zijn een heffing op „gesmolten" reuzel achterwege te laten, wanneer men niet de kans wil laten loo- pen het nuttig effect van de ontworpen regelingen voor een goed deel teniet te doen. Intusschen ligt het in de bedoeling voor gesmolten reuzel een speciale re geling te treffen, waardoor in de praktijk ten volle bereikt zal worden. Het niet belasten van ol i n geschiedt in de verwachting, dat de industrie niet zal overgaan tot het bezigen van deze oliën in plaats van tot dusver gebezigde vetten. Blijkt deze verwachting onjuist, dan zal ook op oliën een heffing gelegd moeten worden. VERHOOGING DER BENZINEPRIJZEN De benzine prijs hier te lande is, naar eenige petroleummijen aan het Hbld. me- dedeelen, met ingang van heden met 2 ets. per 1 verhoogd. De prijs is thans 16 a 17 et. per 1. DE BOTERINVOER IN BELGIE VERRUIMD. De Belgische kabinetsraad heeft gister middag langdurig beraadslaagd over het vraagstuk van de stijging van de boter- prijzen, naar de Brusselsche corresp. van de N.R.C. meldt. De boter kost hier thans 32 francs per kg. Besloten is, ge volg te geven aan het verzoek van pu bliek en kleinhandel en met ingang van October het contingent van invoer van Nederlandsche en Deensche boter met 25 pet. te verhoogen. Verwacht wordt, dat, als gevolg hier van, de prijs van de boter tot 25 francs per kg zal dalen. Bij Kon. besluit is de heer G. J. D. Baudin, gepens. kolonel oud-inspecteur der Kon. marechaussee, te 's Gr a v e n- h a g e voor den tijd van vijf jaren be noemd tot directeur van het Informatie bureau van de Vereeniging het Neder landsche Roode Kruis. Bij Kon. besluit is aan den werk tuigkundige bij de Rijkswerf te Willems oord N. E. A. Slemmer, eervol ontslag uit 's Rijks dienst verleend. Bij Kon. besluit is benoemd tot rid der in de Orde van den Nederlandschen Leeuw A. J. W. van Anrooy, hoofdin specteur, hoofd van den dienst van scheepvaart in Ned. Indië. Bij beschikking van den Minister van Financiën is met den aanvang van de 461ste Staatsloterij benoemd: tot col- Iectrice der Staatsloterij te Amster dam: mevr. C. ter LaanVan Lokhorst, thans collectrice der Staatsloterij te Vel- sen. Niets is zoo duidelijk voor ons als de plicht van anderen. De Haagsche gemeenteraad heeft een verzoek van den heer Vliegen (s.-d.) om den burgemeester te mogen in- terpelleeren over het politie-optreden bij de relletjes op 20 September j.l. met 24 tegen 18 stemmen (links tegen rechts) aangenomen. Een gelijkluidend verzoek van den heer De Visser (comm.) is afge wezen met 25 tegen 17 stemmen (reclits met de liberalen tegen de overige link- sche leden). Gistermorgen is de 15.000ste inwo ner van Doetinchem ingeschreven, n.l. de zoon van den bankwerker Byenborch De jonge wereldburger kreeg van de ge meente een spaarbankboekje met 50 Door verschillende winkeliers zijn mooie cadeaux ter beschikking gesteld. Van het stadhuis wapperde de vlag. (Ingez, Med.) Ontvangsten Plaatselijk Crisis Comité van 19 September tot en met 24 September 1932: Wekelijksche collecte f 100,48 E>, Maandelijksche bijdragen: 14e Regi ment Infanterie te Middelburg f 20,49, Personeel firma Larsen f 10, N. C. v O. 0.50, Wekelijksche bijdrage Gymnasium f 2.29. Het gironummer van den penning meester is 188020. Bij ons bureau te Middelburg is ont vangen: Wekelijksche bijdrage Per soneel N.V. Schulte en Thieme f 2.63. Van een dak gevallen. Hedenmorgen is de 17-jarige loodgie tersknecht Joosse, wonende aan den Ouden Vlissingschen weg, in dienst bij den loodgieter Laroes, bij werkzaamhe den op het dak van de Abdijgebouwen aan de zijde van de Korte Burg juist bij de poort naar de Abdij, vermoede lijk door een misstap van het naar schat ting 8 m hooge dak gevallen. De jongen had daarbij beide polsen gebroken, be kwam een bloedende wonde aan het hoofd en klaagde over pijn in het lijf. Op medisch advies is hij eerst naar de werkplaats op de Balans gebracht en later per rijwielbrancard naar het gast huis, DE WINKELWEKEN, De voorstelling door de gymnastiek- vereenigingen, gisterenavond op de Markt, trok aanvankelijk zeer veel be langstelling. De turnsters en turners ver gastten het publiek eerst op eenige cor rect uitgevoerde oefeningen, afgewisseld met een aantal mooie groepen, waaron der zeer zware met veel hoogtestanden. Ook de hoogtestanden van zes heeren op de brug was een aantrekkelijke presta tie. Vervolgens werden onder wisselende belichting marmergroepen vertoond. De belangstelling ging, na een uurtje ver minderen. Muzikale begeleiding had het geheel o.a. ook wel aantrekkelijker ge maakt. De Boonenwedstrijd. De boonenwedstrijd heeft veel jeug dige deelnemers getrokken. Het ging om de vraag, welke flesch, van de twaalf, die in verschillende étalages geplaatst waren, de meeste boonen bevatte. 1196 kinderen zonden een oplossing in, waar van er slechts 33 de goede flesch aan wezen, n.l., die in de etalage van den heer A. C. v. d. Rest. Daar er 97 prijzen zijn, zullen ook de kinderen, die de flesch in de etalage van den heer I. Melse noemden, de op één na grootste, een prijs krijgen. Morgenmiddag, tusschen twee en vier uur, kunnen de gelukkigen in melksalon Bustraan hun prijs afhalen. Dit zijn dus alle kinderen, die in hun oplossing de flesschen geëtaleerd bij A. C. v. d. Rest of I. Melse aanwezen. Het aantal werkloozen is wederom met 16 toegenomen en gestegen tot 1106, van wie er 125 bij de werkverschaffing tewerk zijn gesteld. RAAD VAN BIGGEKERKE. Stopzetting werkverschaffing Begrooting sluitend zonder be lastingverhooging. BIGGEKERKE. Maandag vergaderde de Raad. Medegedeeld wordt, dat aan de ge meente Zoutelande een bijdrage voor den cursus in landbouwhuishoudkunde verschuldigd is van 32.40 en aan de gemeente Middelburg voor de Ambachts school 207, Het adres van de S.D.A.P. inzake maatregelen voor werkloozenzorg wordt voor kennisgeving aangenomen, aange zien getracht zal worden bij de uitvoe ring van werken zooveel mogelijk van werkloozen gebruik te maken. Op een vraag van den heer P. Janse of we het voorloopig nog zonder Rijks- steun zullen kunnen, antwoordt de voorzitter, dat, wanneer aan de verbetering van den weg binnen de kom enkele menschen twee tot drie maanden werk kunnen vinden en daarna door hen uit de werkloozen kassen kan wor den getrokken, de kosten voor de werk verschaffing dezen winter niet hoog zullen loopen, zoodat de gemeente dit nog wel zelf zal kunnen bekostigen. Naar aanleiding van de circulaire van Ged. Staten omtrent jaarweddenverla- ging voor de wethouders en ambtenaren van den burgerlijken stand stellen B. en W. voor, korting toe te passen, doch het percentage aan Ged. Staten over te laten. De heer L a m p e r t vindt een korting van 2 of 3 procent niet de moeite waard en zou, wanneer dat de bedoeling is, de circulaire voor kennis geving willen aannemen; een korting van 10 pet. zou z.i. meer gewicht in de schaal leggen. De heer P. Janse merkt op, dat de bedoelde personen in de kleine ge meenten zeer laag bezoldigd worden, terwijl er tegenwoordig veel van wordt gevergd, zoodat ze nauwelijks schade loos worden gesteld. Spr. meent, dat het geen baantje moet worden waardoor een zekere categorie van personen niet in de gelegenheid kan worden gesteld om het waar te nemen. De heer Dommisse voelt voor een korting, vooral nu de levensmiddelen aanmerkelijk in prijs zijn gedaald, en stelt voor een korting toe te passen van 10 pet. Dit wordt bij stemming verwor pen met 4 tegen 3 stemmen, die der heeren Dommissie, Poppe en Lampert. Besloten wordt het percentage mitsdien aan Ged. Staten over te laten. De pensioensgrondslag van den ont vanger wordt vastgesteld op 360. Aan den heer P. Dekker wordt op diens verzoek eervol ontslag verleend als onbezoldigd ambtenaar van den bur gerlijken stand en als lid van het bur gerlijk armbestuur, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. Tot onbezoldigd ambtenaar van den burgerlijken stand wordt met 5 stemmen benoemd wethouder D. Coppoolse, die deze benoeming aanneemt. Besloten wordt met de gemeente Mid delburg een overeenkomst aan te gaan tot het verleenen van hulp bij brand. B. en W. stellen voor, nu er zoo goed als geen werkloozen zijn, de werkver schaffing tijdelijk stop te zetten, vooral nu er in den landbouw heel wat werk is. Z.h.st. wordt hiertoe besloten. De voorzitter deelt mede, dat het dagelijksch bestuur de wenschelijk- heid heeft overwogen, ook het overige gedeelte van de Stationsstraat te rio- Ieeren. Het is mogelijk, dat bij het werk in het dorp grond over is en dan kan dit met weinig kosten in deze sloot worden gevoerd. Besloten wordt mach- tiging te verleenen om naar bevind van zaken te handelen. B. en W. stellen voor nog enkele wij zigingen te brengen in het bestek voor de uitvoering van den weg binnen de TANDENBORSTELS van 25 nu 5 cent. Tandenborstels van 75 nu 15 cent. Tandenborstels van 90 nu 25 cent. Pyama katoen 10 cent per el. over WIENER Co. Lange Delft. Middelburg. (Ingez. Med.)) Middelburg 27-IX-'32: Maandag hoog ste lucht temperatuur 15.5 °C; (60 °F); laagste 10.2 °C (50 °F). Heden 9 h: 11.9 °C; 12 h: 14.9 °C. 1.3 mm regen. Hoogste barometerstand 760 mm; laagste 753 mm Hoogste barometerstand 769.8 mm te Blacksod; laagste 749.4 mm te Vardoe. Zwakke tot matige wind uit W. later N. richtingen, meest hall bewolkt, wei nig of geen regen, kans op nachtvorst, weinig verandering in temperatuur overdag. Zon op: 6 h 55; onder 18 h 46. Licht op: 19 h 16. Maan op: 2 h 50; onder: 17 h 52. N.M.: 30 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Sept. Di. 27 Wo. 28 Do. 29 Hoogwater. 12.21 0.51 13.03 1.32 13.38 Laagwater 6.20 18.53 7.10 19.35 7.47 20.15 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Sept. Hoogwater Laagwater. Di. 27 1.36 14.05 7.24 19.50 Wo. 28 2.31 14.52 8.17 20.33 Do. 29 3.17 15.33 8.55 21.11 (Ing. Med.) kom. Voorgesteld wordt de verplichting op te leggen, dat de aannemer uitslui tend ingezetenen, die daartoe geschikt zijn in dienst moet nemen, tegen een minimum dagloon van 2.25. De heer P. Janse vraagt of hier door niet het getal werkloozen zal wor den vermeerderd, nu het loon in den landbouw binnenkort op 1.75 komt. Het zal misschien onbillijkheden wek ken tegenover de andere werknemers. De voorzitter antwoordt, dat het dag. bestuur ook aan deze moeilijkheden heeft gedacht en daarom het oordeel van den Raad vraagt. Het is gewenscht een loon vast te stellen, omdat de aan nemer de verplichting wordt opgelegd om bepaalde menschen te nemen, terwijl

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1