Ijïrouinciale ü5eeuujsche ALLEEN BIJ T0NNIE ZEELAND. BINNENLAND. Installatiebureau VAN AARTSEN WEER El WIND. No. 227. Twee Bladen. MAANDAG 26 SEPTEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang UTO MIDDELBURG. GOES. VLISSMGEN. ZUID-BEVELAND. SCHOUWEN-DUIVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. KORT ZEEUWSCH NIEUWS. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeëlingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de'rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. ZIJ, DIE ZICH MET INGANG VAN 1 OCTOBER A.S. PER KWARTAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONT VANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUMMERS GRATIS. Ede len 30, bst- len de 'el. :eft litste- met elec. ;URG. JR. 6.-, 7.-, TEGEN HET RAPPORT-WELTER. In een gecombineerde vergadering van den Nederlandschen Bond van Per soneel in Overheidsdienst en den Cen- tralen Ned. Ambtenaarsbond, Zater dag te Amsterdam gehouden, golden de besprekingen het rapport-Weiter en we! op het punt, waar dit rapport voor de zelfstandigheid van gemeenten en provincies andere dan de thans ge volgde richtlijnen aangeeft. De vergadering heeft tenslotte een resolutie aangenomen, waarin zij: overwegende, dat de voorstellen, in het rapport-Weiter vervat, de strek king hebben, te komen tot een belang rijke verlaging van het inkomen van 't overheidspersoneel; dat de commissie- Weiter dit doel voor het gemeentelijk en provinciaal personeel onder meer wil bereiken door verdere aantasting van de zelfstandigheid der gemeenten en provinciën, waardoor de grondslag van het georganiseerd overleg.zou wor den aangetast; van oordeel, dat door een goede sa- lariëering van het gemeentelijk en pro vinciaal personeel niet alle.en een per soneelsbelang, doch tevens het over heidsbelang is gediend en dat de ge meentelijke en provinciale besturen zelfstandige bevoegdheid dienen te be houden tot het regelen der salarissen van hun personeel en daarbij het geor ganiseerd overleg een instantie van be langrijke beteekenis dient te blijven; met klem protesteert tegen de aan vallen van de commissie-Weiter op de autonomie der gemeenten en provin ciën en op de positie van het gemeen telijk en provinciaal personeel. Zaterdagavond is in het gebouw van K. en W. te De n Haag door de Ned. Vakcentrale een nationale protestverga- dering gehouden tegen de, op het rap port-Weiter gebaseerde, plannen der re geering. Verscheidene extra-treinen en autobussen hadden deelnemers aange voerd, zelfs van Leeuwarden, Groningen, Winterswijk, Middelburg en andere plaatsen op Walcheren en Z.-Beveland. Het gebouw was stampvol en nog twee andere lokalen moesten in gebruik wor den genomen. De voorzitter der Ned. Vakcentrale, de heer C. Cramer heeft een rede gehou den waarin hij het licht liet vallen op de zware offers, die in dezen tijd van de werknemers worden geëischt. Hij cri- tiseerde de verslechteringen voor het overheidspersoneel en voor het onder wijs. De bezuinigingsapostelen, die onze eenigszins dragelijke positie willen sloo- pen, willen zeiven geen offers brengen. Zij zeggen, dat geen dividenden worden uitgekeerd. Door de beschermende maatregelen der regeering gaat het in dexcijfer weer omhoog en tegelijk gaat men de loonen der werknemers vermin deren. Voor de andere klasse snijdt op deze manier het mes van twee kanten. De Nederlandsche werkende samenle ving verzet zich tegen de versobering, waarnaar gestuurd wordt, en wil het geld zien gehaald, waar het is, door re delijke belastingen. De werktijd worde verkort, waardoor de werkgelegenheid toeneemt. De leerplichtige leeftijd worde verhoogd. Beëind worde de bekleeding van dubbele functies. De volgde motie werd aangenomen: „De protest vergadering enz, van oor deel, dat de voorstellen, neergelegd in het rapport-Weiter, en voor een belang rijk deel in de Millioenennota overge nomen, beoogen het blijvend verlagen van de Staatsuitgaven, ten koste van het overheidspersoneel, van de sociale wetgeving, het onderwijs en andere in stellingen van cultureele waarde; ver oordeelt het streven der werkgevers om t loonpeil der werknemers te ver lagen; protesteert met verontwaardi ging tegen de voorstellen der Regee ring om opnieuw het levenspeil van het Rijkspersoneel aan te tasten; protes ted t mede tegen het onzalig drijven om het lot van de werkloozen te verzwaren, door inperking van den werklozen steun; verklaart, dat versterking der Staatsinkomsten m 't bijzonder behoort te worden verkregen door verhooging der di ecte belastingen, het heffen van een progressieve crisisbelasting en door een heffing ineens van de vermogens; verwerpt de regeeringsmaatregelen, die op het rapport Welter zijn gebaseerd; draagt het bestuur van de Nederland sche Vakcentrale op, de actie tegen deze maatregelen en tegen het streven der werkgevers onverzwakt voort ,te zet ten en besluit deze motie te publicee- ren en ter kennis te brengen van Re- gcering en Parlement." Het Comité ter behartiging van de al- gemeene belangen van Overheidsperso neel (A.CtO.P.) heeft Zondag te Am sterdam een meeting georganiseerd te gen de plannen van de Welter-commis- sie. Uit alle deelen van het land zijn met acht extra-treinen, autobussen en an dere vervoermiddelen de betoogers naar Amsterdam gekomen. Naar schatting 10.000. De meeting werd om 2 uur geopend door den heer W. Luberti. Er werden verschillende toespraken gehouden. Het was ongeveer drie uur toen de opmarsch der duizenden begon. Aan 't hoofd schreed het A.C.O.P.-bestuur, ge volgd door de hoofdbesturen der aan gesloten bonden en de vertegenwoordi gers van de S.D.A.P. en N.V.V. Hierna kwamen de verschillende afdeelingen, die een groot aantal vaandels en doe ken met opschriften met zich voerden, NOTARIAAT. Bij Kon. besluit is benoemd tot nota ris te Z e 1 h e m: K. H. Veenstra, candi- daat-notaris te Zutphen; tot notaris te Ridderkerk: M. A. G. Roelants, candidaat-notaris te Rot terdam. De Koningin wordt morgen op 't Loo térug verwacht. Een Reuleir-telegram uit Parijs meldt, dat de Fransche regeering besloot den invoer van huisbrandkolen, afkom stig van verschillende uitvoerende lan den, me 100.000 ton te verhoogen. Deze maatregel gaat met 1 October in. Latijnsche Schoolstraat C 50, Middelburg LICHT KRACHT ZWAKSTROOM (Ing. Med.) De Griffioen. Zaterdagmiddag hebben de burgemees ter de gemeentesecretaris en verschil lende raadsleden, onder leiding van wet houder den heer Onderdij'k en den di recteur van gemeen te werken, een be zoek gebracht aan dè door dè gemeen te aangekochte Griffioen op den Seis' singel. Dit bezoex, waaraan wij door de welwillendheid van den wethouder ,ook hebben nijgen deelnemen, gold om de raadsleden in de gelegenheid te stellen zich ter plaatse te overtuigen van den toestand ftn verband met eerlang te verwachten voorstellen. Het bieèk, dat voorloopig het plan bestaat het huis, dat aan deze pmgo- ving reeds anderhalve eeuw een eigen karakter geeft, althans van buiten on veranderd te 'laten, al zal er van binnen, nog al het een en ander aan moeten ver beterd worden. Bij het huis zal dan blijven het deel van den grooten luin tot voorbij den koepel, die aan den wa tergang is gebouwd. Het overige deel van het terrein me den daarin vallende en behouden blij vendenn vijver, is bestemd voor villapark hetwelk door afbreken van de tuin manswoning met toebehooren aan den Singel zal uitkomen. Zoo gezegjd het zijn de voorloopige plannen. De defi* nitieve worden ter zijner tijd aan den raad voorgelegd. DE WINKELWEKEN. De kinder-attractie. Niettegenstaande het ongunstige weer van de laatste dagen heerschte toch Za terdagmiddag weer een gezellige druk te in de stad. Ditmaal was voor een at- Als het Schoonheidsgevoel eenmaal is ingeboet, heeft het leven zijn bloe sem verloren. Tagore. tractie voor de kinderen van de lagere scholen gezorgd. Het comité had een „bruine boonen rebus" uitgeschreven en nog een 25-tal grabbeltonnen geplaatst op de Groote en Beestenmarkt. In dezé tonnen be vonden zich ruim 1400 pakjes met ver schillenden inhoud, zcodat er voor ieder kind één beschikbaar was. De inhoud bestond uit diverse spee'goederen, cho colade, kleine kleedingstukken, broches, ringetjes enz. Al deze artikelen werden door de leden van „Handelsbelangen" en „De Planze spontaan voor dit doel beschikbaar gesteld. Onder geleide van het onderwijzend personeel en verschillende andere per sonen, die zich hadden beschikbaar ge steld, trok de stoet van de Westwal naar de Groote Markt (voor de afdee- ling meisjes) en de Beestenmarkt (voor de afdeeling jongens.) Het was een aardig gezicht, de klei nen in de gevulde tonnen te zien grab belen. De zieke schoolgaande kinderen wer den ook niet vergeten en kregen een pakje thuis gezonden. Aan de uitstekende leiding van den heer J. Laport en de groote medewerk ing der plaatselijke autoriteiten en par ticuliere personen is het te danken dat deze attractie voor de jeugd zoo goed is geslaagd. Heden, Maandagavond zullen, zooals reeds gemeld, de Historische Voorstel lingen en Marmergroepen worden ver toond op het podium, dat geplaatst is voor het stadhuis. Indien de weersge steldheid zulks toelaat, zal te half negen hiermede begonnen worden. De Lichtstoet. Dinsdagavond a.s. belooft ook zeer mooi te worden. Door een 20-taal deel nemers is reeds ingeschreven en enke len maken er veel werk van. De stoet wordt des avonds te acht uur opgesteld in de Zaagmolenstraat en zal van daar de volgende route maken: Groote Kade, Bierkade, 's-Heer Hendrikskinderen- straat, Groote Markt, Lange Kerkstraat, Klokstraat, Lange Vorststraat, Vischr markt, St. Jacobstraat, Oostsingel, Zon nebloemstraat, Leliestraat, Tulpstraat, Voorstad, Wilhelminastraat, Van den Boutstraat, Stationsweg, Spiegelstraat, Westsingel, Schengestraat, Couverne- straat, Scheldestraat, Westwal, Wijn gaardstraat, Kerkplein, Kreukelmarkt, Dam, waarna de stoet zal ontbonden- worden. De muziekgezelschappen „Euphonia" en „Hosanna" zullen hun medewerking verleenen. Het comité heeft mooie prijzen be schikbaar gesteld, die door een jury (buiten het comité) toegewezen zullen worden. Gevaarlijk rijden. Hedenmorgen werd proces verbaal opgemaakt tegen den autobestuurder M. H., wonende te Kruiningen, thans verblijvende te Goes. H. reed met een dergelijke snelheid door de Wijngaard straat, dat de politie achtte, dat de vei ligheid van het verkeer in gevaar ge bracht werd. i Thans heeft de minister van on derwijs zijn goedkeuring gehecht aan de aanbevelingen voor de benoemingen van leeraren aan de Avondschool van N. O., welke benoemingen in de jongste raads vergadering zijn aangehouden en Vrijdag a.s. weder aan de orde komen. RAAD 'S-HEER ABTSKERKE. 'S-HEER ABTSKERKE. Zaterdag middag vergaderde de raad. Afwezig zonder kennisgeving de heeren Luteijn en de Roo. Het schrijven van Ged. Staten, waar in wordt verzocht of de Raad zich wil uitspreken over de wenschelijkheid om de salarissen van wethouders en ambtenaren van den Burgerlijken Stand aan een tijdelijke korting te onderwer pen, wordt met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen. Een verordening op de vergunning voor het verlofrecht wordt vastgesteld. De begrooting 1933 wordt vastge steld met de volgende bedragen; ont vangsten en uitgaven 19.720 en 630 voor onvoorzien, nadat de volgen de kosten uitvoerig werden besproken. B: en W. hebben o.a. een post op de begrooting gebracht voor een nieuw to renuurwerk en een post voor het be dekken van de dorpstraat met een teer- laag. Een voorstel-de Jonge om het pre sentiegeld der leden te bepalen op 1 per lid per ve gadering wordt met al gemeene stemmen aangenomen. De heer de Jonge vroeg aandacht voor den toestand waarin het zooge naamde Schoolwegje verkeert. B. en W. zullen dit te zijner tijd grondig laten nazien. Spr. wenscht een post op de begroo ting voor de werkverschaffing. Hierover wordt eenigen tijd gediscus sieerd, waarbij den Voorzitter be toogt/ dat men a.s. winter met mede werking van het B. A. voor de werkloo zen hoopt te zorgen. NOORDGOUWE. Bij een voetbalwed strijd Zondagmiddag tusschen de voet- balvereeniging aldaar en die van Brou wershaven moest een der leden met een gebroken been naar het ziekenhuis wor den vervoerd; de op het veld gehaalde dokter had een ernstige scheenbeen breuk geconstateerd. RAAD VAN BRUINISSE, BRUINISSE. In de j.l. Vrijdag ge houden voltallige raadsvergadering deelde de voorzitter mede, dat door hem op 31 Augs. aan de Koningin een telegram van gelukwensch was verzon den, waaop een dankbetuiging was in gekomen. Verder memoreerde hij het droevig ongeval hetwelk de Commisl- saris der Koningin heeft getroffen, hij sprak den wensch uit dat de familie spoedig mocht herstellen en stelde ten slotte voor een schrijven te richten waarin de Commissaris der Koningin met zijn familie geluk wordt gewenscht met den goeden afloop. Hiertoe wordt besloten. Vastgesteld wordt een verordening op het agentschap der. arbeidsbemid deling. De secretaris wordt benoemd tot correspondent. Met 6 tegen 1 stem wordt besloten de jaarwedde van den keuringsveearts met ingang van 1 Jan. '33 te verlagen met 15 pet. tengevolge waarvan de be grooting voor dat jaar niet wordt goed gekeurd. De gemeenterekening over 1931 wordt op voorstel van de commissie van on derzoek voorloopig vastgesteld met 'n ontvangst van f 90.270, een uitgaaf van f 82.552, gewone dienst een ontvangst van f 33.662 en een uitgaaf van f 33.600, batig slot f 62.35 kapitaaldienst. Vastgesteld wordt 'een verordening ingevolge art. 9 3e lid der Winkelslui tingswet, waarbij wordt bepaald dat de bij genoemde wet voorgeschreven bepa lingen omtrent 't sluitingsuur niet zul len gelden de volgende dagen: Goede Vrijdag, 2e Paaschdag, Vrijdag voor Pink steren, 2e Pinksterdag, de 2e Vrijdag van elk der maanden Mei, Juni, Juli, Augustus en September, 31 Augustus, de kermisweek met uitzondernig van den daarin vallenden Zaterdag en de dagen vallende tusschen le Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Vastgesteld wordt de vergoeding aan de Bijz. school over 1930, bijbetaald moet worden een bedrag van f 450. Besloten wordt Ged. Staten onthef fing te vragen voor 2 jaar van de ver plichting tot invoering van het vak li chamelijke oefening. Daarna wordt de begrooting voor 't dienstjaar 1933 vastgesteld. De Raad besloot om de jaarwedden van de ambtenaren te verminderen met 520 pet. (Inmiddels heeft de burgemeester krachtens artikel 76 cler Gemeentewet aan Ged. Staten kennis gegeven, dat hij het besluit van den Raad tot vast stelling der begrooting niet ten uitvoer brengt, omdat naar hij meent, dat be sluit is genomen in strijd met de wet. Hij verzocht tevens het aan de Kroon ter vernietiging voor te dragen.) Het ongeluk met de Joyce, BRESKENS. De Boetstraffelijke» rechtbank van Antwerpen heeft den heer J. Mechelijnck, onderzoeksrech ter, gelast op Woensdag 28 Sep£. a.s. een begin te maken met de ondervra- ECHTE WOLLEN DEKENS voor 6.90. Twee persoons Molton Dekens 79 cent. Flanel van 60 nu 24 cent. Mans-ondergoed van 3. nu 1,25. over WIENER Co. Lange Delft, Middelburg. (Ingez. Med.)) Middelburg 26 IX-' 32 Zaterdag en Zon dag hoogste 1 u c h ttemperatuur 18.8 °C; (66 °F); laagste 12.5 °C (55 °F). Heden 9 h: 13.6 °C; 12 h: 15.3 °C. Zaterdag Maandag 21 mm regen. Hoogste barome terstand 753 mm; laagste 748 mm. Hoogste barometerstand 768.0 mm te Reykjavik; laagste 745.8 mm te Stensele. Verwachting tot Mor genavond; Meest matige, tijdelijk wellicht krachtige Z.W. tot N.W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, aanvan kelijk nog regenbuien en koeler. Zon op: 6 h 53; onder 18 h 48. Licht op: 19 h 18. Maan op: 1 h 25; onder: 17 h 38. N.M.: 30 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Sept. Ma. Di. Wo. 26 27 28 Hoogwater. 11.26 24.00 12.21 0.51 13.03 Laagwater 5.09 17.51 6.20 18.53 7.10 19.35 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Sept. Hoogwater Laagwater, Ma. 26 13.03 6.09 18.46 Di. 27 1.36 14.05 7.24 19.50 Wo. 28 2.31 14.52 8.17 20.33 6 NIEUWE RADIOTOESTELLEN, (N. S. F. en Philips), vanaf 129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J.» M. Polder man, Goes, Tel. 129. (Ing. Med.) ging der getuigen inzake het ongeluk met de Joyce^De zaak komt daarna in openbare behandeling voor de recht bank. Tot deskundige in deze zaak is benoemd de heer J. Mertens, scheep vaartexpert te Antwerpen. AARDENBURG. De buitenplaats „De Elderschans", die reeds verschei dene jaren onbewoond was, is door on- derhandschen verkoop overgegaan in eigendom van den heer Delmotte te Gent (B.) Naar we vernemen ligt het in de be doeling van den nieuwen eigenaar, de villa te moderniseeren door het aan brengen van gas, waterleiding en elec- trisch licht. Bij Kon. besluit is benoemd tot no taris binnen het arrondissement Middel burg, ter standplaats gemeente Renes- s e M. C. v. d. Bout, candidaat-notaris te Goes. De assistent der belastingen «ie heer A, W. van de Sande te 's-G r a- venpolder is met ingang van 16 Oct. a.s. verplaatst naar Etten. De marechaussee A. Punt te 'F e r neuzen is verplaatst naar de brigade te Heusden (N.-Br.) Zondagnamiddag werd van wege de afdeeling Oostburg der S. D. A, P. een meeting gehouden, waar gespro ken hebben de heeren Portegies en Drop. Omstreeks 250 menschen woon den de vergadering bij. De bedoeling

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1