provinciale .ZeeuiuscHe Een Cadeau? 't Gerohuis BINNENLAND. BIOSCOPEN. s aal bn. JE 1 80 No. 226. Drie Bladen. ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. STATER-8EMRAAL ZEELAND. MIDDELBURG, GOES. WALCHEREN. U slaagt in St. Adriaanstraat Goes De Specialist ZUID-BEVELAND. SCHOUWEN-DUIVELAND. ZES0WSCH-VLAANDEREN O.D. WEER'EN WIND. KORT ZEEUWSCH NIEUWS. Middelburg. 55 MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentièn 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentièn" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentièn, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentièn onder Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. ZIJ, DIE ZICH MET INGANG VAN 1 OCTOBER A.S. PER KWARTAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONT VANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUMMERS GRATIS. EERSTE KAMER. In een korte vergadering heeffy het college goedgekeurd het gewijzigd ont werp adres van antwoord op de troonre de. De sociaal-democratische fractie ver zocht aanteekening, dat zij wenscht ge acht te worden te hebben tegengestemd. BEGROOTING WEGENFONDS 1933. Ingediend is de begrooting voor het Wegenfonds voor 1933. Ook bij dit ontwerp moest voorzichtig beleid worden gevoerd. Er is o.a. voor de inkomsten minder geraamd dan bij normalen groei van het automobielbedrijf zou mogen worden verwacht, omdat de algemeene malaise, zich naar de meeninig van de regeering ook in vermindering van dien groei zal afteekenen. Uit deze overweging is dan rijwiel en wegenbelasting te zamen voor 1933 geraamd op 19 millioen. Ook de bijdrage uit hoofdstuk IX der Rijksbegrooting is lager gesteld en terug gebracht tot 1750.000. De totale inkomsten zijn thans voor 1933 geraamd op 21.05 millioen, waarte genover staat een raming aan uitgaven van ruim 29 millioen, welk cijfer onge veer 4 millioen lager is dan dat, uitge trokken voor 1932. Er zal derhalve over 1933 ten hoogste ongeveer 8.1 millioen voorschot aan het Wegenfonds moeten worden verstrekt om het tekort te dek ken voor de groote rivieroverbruggin gen met de daarop aansluitende verbin dingen en aan de nieuwe verbindingen in een met het centrum des lands. Wat betreft dewegeninZeeland is voor verbeteringen van het wegvak Z ij p eZ ierikzee 80.000 uitge trokken, voor grondaankoop en voort zetting wegvak K r u i n i n g e nG o e s 315000. De bouw van de brug te Zaltbommel zal vermoedelijk in 1933 worden voltooid, die van de bruggen te Nijmegen, Arnhem en Vianen zal in dit jaar krachtig wor den voortgezet, terwijl een post is uitge trokken om met den bouw van de brug te M o e r d ij k een aanvang te maken, als eerste aan de reeds overbruggingen in de verbinding van Rotterdam met het zuiden vanons land. Het ligt in de be doeling de werkzaamheden zoodanig te verdeelen dat alle bruggenin deze reeks ongeveer tegen hetzelfde tijdstip gereed zijn. Aangezien de brug te Moerdijk het meeste werk vordert zal daarmee het eerst worden begonnen. GEEN POST VOOR ZUIDERZEE- INPOLDERING. Blijkens de thans verschenen memorie van toelichting op de begrooting van het Zuiderzeefonds voor 1933, heeft de re geering besloten in deze begrooting geen post voor voortzetting van de verdere inpoldering in de afgesloten Zuiderzee op te nemen, en dit, hoewel niet kan worden ontkend, dat indijking van den Noordoostelijken polder aan de bestrij ding van de werkloosheid ten goede zou komen. Blijkens een raming der kosten is ge rekend voor droogmaking en verkave ling op een bedrag van 100 millioen; voor onderhoud der gemaakte werken op een bedrag van 4 millioen; voor ontginning enz. op totaal 40 millioen. Totaal-generaal dus een bedrag van 144 millioen. Voor deze 144 millioen wordt een oppervlakte van 44.000 ha grond ver kregen, zoodat de kosten per ha der halve op 3275 gesteld kunnen worden. Het is wel duidelijk, aldus de minister in zijn nadere toelichting, dat deze kos ten niet door de waarde van den grond gedekt zullen kunnen worden. Aan het inpolderingswerk is derhalve verlies verbonden. Voor dekking van dit verlies zou, volgens de nota, door het Rijk ongeveer 66 millioen moeten wor den verschaft. Naar de meening van den minister kan dit tekort niet in betrouw bare cijfers tot uitdrukking worden ge bracht, omdat en zulks geldt in het bijzonder voor de thans heerschende onzekere omstandigheden niemand er voor kan instaan, dat de ramings- cijfers voor het werk van heden ook zullen gelden in de jaren, dat het werk wordt uitgevoerd, en evenmin dat de grondwaarde, na de vorming van het behuisde land, het thans geschatte be drag zal bereiken. Uit het verdere deel van de toelich ting op de begrooting van het Zuider zeefonds blijkt, dat de toestand van 's Lands geldmiddelen een langzamer uit voering van het werkplan voor de Wie- ringermeer dan aanvankelijk werd aan genomen, gewenscht maakt. Het aan vankelijk gedachte bedrag van 1 mil lioen wordt nu gesteld op f 500.000. DE COMMUNISTISCHE DEMONSTRA TIES BIJ DE OPENING DER STATEN GENERAAL. Op den dag van de opening der Staten- Generaal is door het gemeentebestuur van Amsterdam ontheffing gegeven van de verplichting tot stempelen aan een zekere categorie van ondersteunde werkloozen, teneinde hen in de gelegen heid te stellen communistische demon stratievergaderingen te bezoeken, op voorwaarde, dat zij in het bezit waren van een retourkaartje Amsterdam-'s- Gravenhage. In verband hiermee heeft de heer Boon (lib.) den minister van Bin- nenlandsche Zaken gevraagd of de Mi nister op energieke wijze aan het ge meentebestuur van Amsterdam van zijn afkeuring heeft doen blijken en welke consequenties hij daaraan heeft verbon den. Voorts heeft mr. Boon den Minister van Waterstaat de volgende vragen ge steld: I. Was het den minister bekend, dat 'n extra trein zou worden ingelascht om elementen, die op den dag van de opening der Staten-Generaal van hun revolutionnaire gezindheid wilden doen blijken naar 's-Gravenhage te brengen, niettegestaande er een uitdrukkelijk ver bod van demonstratie door den burge meester van 's-Gravenhage was uitge vaardigd? II. In welken vorm en door wie is be doeld verzoek om een of meer extra treinen te doen loopen gedaan? III. Heeft de minister tegenover de di rectie der Spoorwegen zijn afkeuring ovér dezen maatregel te kennen gege ven? De Koningin heeft gisterochtend een bezoek gebracht aan de Indische tentoonstelling te Den Haag. i De gemeenteraad van Amster dam heeft het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een nieuwe 5 pCts. .leening a 5 millioen met 26 tegen 8 stemmen aangenomen. De afsluitdijk tusschen IJsselmeer en Waddenzee zal waarschijnlijk 4 Oct. a.s. voor het publiek worden openge steld. In de Vrijdag te Zwolle gehou den ledenvergadering van den Christe- lijken Bouwvakpatroonsbond werden de voorstellen van de regeering inzake het bouwbedrijf aangenomen. Waterschappen, Bij Kon. besluit zijn benoemd in de prov'ncie Zeeland: a. tot voorzitter van het bestuur der waterkeering van den calamiteuzen Vlietepolder A. W. Ge luk, te W i s s 'e k e r k e; met ingang van 1 November tot lid van het bestuur der waterkeering van de calamiteuze polders Oud-Kempenhofstede en Moggershil M. Suurland te Stavenisse; met 1 No vember tot lid van het bestuur der wa terkeering van de calamiteuze polders Ser Lippens, Nieuw-Othene, Margaretha, Kleine Huissens en Eendragt D. Dek ker Fzn., te Zaamslag; met 1 No vember tot lid van het bestuur der wa terkeering van den calamiteuzen Nieuw- Neuzenpolder A. van Hoeve Jzn. te Neuzen; tot gezworene van het wa terschap Poortvliet A. Buys te Poort- Stel geen vragen, als ge niet wilt dat men u met leugens afscheept. Bernard Shaw. Maar om achter de waarheid te ko men, moet men. toch vragen stel len. Een ander. vliet; met ingang van 20 October tot dijkgraaf van den van Dunnepolder Th. W. J. de Clerck, te Biervliet. Parkeervoorschriften, In verb-nd met het te verwachten drukke verkeer naar het Sportterre n aan den Nadorstweg op Zendag a.s. heeft de Commissar s van Politie op grond van art. 31 bis der algemeene Politie-Verordening dezer gemeente be paald, dat cp den Noords ngel en op de toegangswegen naar het Sportterrein o.a. Park van Nietlwenhoven geen auto's of rijwielen mogen parkeeren. Als parkeerplaatsen zijn aangewezen het Sportterrein en het Molenwater voor de Gasfabriek. Zooals uit een advertentie in het num mer van gisteren bleek, kost het par keeren op het Sportterrein 10 cent voor een rijwiel en 25 cent voor een auto. Na afloop van het spel worden eerst de voetgangers, daarna de auto s en ten slotte de rijwielen doorgelaten. WaancL^jierMlllHaamdedeMtmlarn! (Jnjjez. me<& Verbetering, In het verslag over den wedstrijd van de Bakkerszonen vereeniging in het nummer van gisteren zijn de namen van de bakkerspatroons die in klasse V prij zen behaalden onder klasse VI terecht gekomen' en omgekeerd. Door ons werd vermeld dat de firma Hartenboer en Verweij en haar vertegen woordiger de heer I. de Groot te Mid delburg, medailles beschikbaar stel den voor den wedstrijd van bakkerszo nen en voor bakkerspatroons. Men leze hiervoor de firma Hatenboer en Ver- hoeff te Rotterdam. Zooals te begrijpen was, kon giste ren geen sprake zijn van het geven van een muziekuitvoering op het Molenwa ter, waaraan de padvinders met een tap toe zouden medewerken. Moge het Dinsdag beter weer zijn, want tot dien dag is het uitgesteld. Ook deze week kan wegens gebrek aan aanvragen de rubriek „Waar is werk" niet verschijnen. Film Ned. Fabrikaat, De filmvoorstelling ter propaganda van het Nederlandsch Fabrikaat kon he laas slechts gedeeltelijk plaats vinden. Hoewel het tegen acht uur reeds regen de, was er toch veel belangstelling op de Markt, maar toen de regen aanhield en een flinke bui werd ging men een schuilplaats zoeken. Ruim negen uur eindigde de voor stelling. Vuurtje stoken. Het schijnt een mode-sport te wor den onder de Goesche straatjeugd, het vuurtje stoken, want op de meest onver wachte oogenblikken ziet men ze op laaien. En bepaalde de jeugd zich eerst tot de weide en onbebouwde stadsge deelten, thans plant het kwaad zich voort tot in de stad want gisteren ont dekte een agent van politie, dat men „een vuurtje" aan het stoken was op den hoek OostwalKreukelmarkt. Een waarschuwing aan de ouders volgde. Deze is zeker wel op zijn plaats, daar niet alleen gevaar ontstaat voor gebou wen e.a., maar ook voor de kinderen zelf! OOSTKAPELLE. Donderdagavond werd alhier een vergadering gehou den om te komen tot oprichting va neen afdeeling van den Chr. Boeren- en Tuin- dersbond. Besloten werd een afdeeling te vor men met aanvankelijk 15 leden. Als le- in Gero-Zilver Gero-Zilmeta Gero-Tin. Winkelweekbonnen cadeau. (Ingez. Med.) den van het voorloopig bestuur werden gekozen de heeren W. N. van Liere, A. L. Louws en K. Coppoolse. SEROOSKERKE, Men meldt ons, dat de Zondagsluiting voor de café's mor gen zal ingaan. EEN OVERVAL TE OVEZANDE. 500 Gulden mede genomen. Men seint ons uit Ovezande; Gisteravond te ruim 8 uur, werd er geklopt aan de woning van den landbou wer van der S. te Ovezande. De bewo ner deed open en lichtte bij met een zaklantaarn; direct na opening kreeg hij een slag op de hand en drongen drie mannen met maskers vermomd en met evolvers gewapend binnen. Met be dreiging en vele harden slagen op hoofd en rug heeft men den bewoner, dien men was gevolgd tot de slaapkamer, 500 afgeperst, nml. 5 bankbiljetten ie der van 100. Met medeneming van dit bedrag en het geweer van den bewoner verlieten ze daarop de woning. Een der bandieten droeg een bruine pullover en de andere een zwarte. De eene is 1,65 m lang en de twee ande ren 1.70. KRUININGEN. Donderdagavond werd voor een goed bezette zaaL van Hotel Korenbeurs een lezing gegeven met licht beelden en filmvertoon ng door den heer Sellenraad der Philipsfabrieken te Eindhoven, bijgestaan door zijn collega den heer F. H. Koning'der N.V, Philips- Radio. Tentoonstelling van fruit, enz. ZIERIKZEE. Donderdagmiddag is in de bovenzaal van de N.V. De Concert zaal te Zierikzee in tegenwoordigheid van vele genoodigden en leden van den Algemeenen Bond, bij monde van ïïen voorzitter, den heer A. D. Constandse, een fruit-, groenten- en bloementen toonstelling geopend. In het bijzonder heette de voorzitter den burgemeester J. C. A. Bannink en het bestuur van den algemeenen bond hartelijk welkom. Hij wees op het doel van deze tentoon stelling en: het maken van propaganda en herinnerde voorts aan het 10-jarig bestaan van de Vereeniging van oud leerlingen van den tuinbouwwintercur- sus te Zierikzee, die deze tentoonstel ling heeft georganiseerd. De burgemeester van Zierikzee zeide, dat het hem een groot genoegen was, deze tentoonstelling te openen; naar zijn oordeel is deze met smaak en sier op gesteld en behoeft zij niet onder te doen voor exposities in grootere plaatsen. Verier wees spr. op de saamhoorigheid der tuinders, die in dezen tijd zoo noo- dig is. De burgemeester verklaarde tenslotte de tentoonstelling voor geopend. Daar na hebben de aanwezigen een rondgang gemaakt ter bezichtiging der verschil lende stands. (N.R.C.) AXEL. Dinsdagavond werd alhier 'n consultatiebureau voor zuigelingen ge opend. Het bestuur van de afdeeling Axel van het Wit-Gele Kruis had hier toe al geruimen tijd het initiatief geno men en werd daarin gesteund door de R. K. Commissie voor Zuigelingenbe- scherming in Zeeuwsch-Vlaanderen. De off cieele opening had plaats door den voorzitter dezer fcommissie, ;den heer J. A. van Lierop, arts te Pluist, nadat deze in het kort doel en resultaat van deze bureaux had uiteengezet. Een ruim standpunt wrodt in dezen genomen, Middelburg 24-IX-'32 Vrijdag; hoogste luchttemperatuur 17.1 °C; (63 °F); laagste 13.6 °C (56 °F). Heden 9 h: 13.6 °C; 12 h: 15 °C. 16.2 mm regen. Hoogste barometerstand 752 mm; laagste 750 mm Hoogste barometerstand 758.1 mm te Boedapest;" laagste 743.4 mm te Hapa- randa. y.erwaébi.ii}g tot Morg&D0«O8<l' Aanvankelijk zwakke veranderlijke, later toenemende en Z. tot W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken met op klaringen, waarschijnlijk regenbuien, la ter iets koeler. B Zon op; 6 h 50; onder 18 h 53. Licht op: 19 h 23. Maan op: 24 h 01; onder: 16 h 53. Zondag 25 September: Zon op: 6 h 51; onder 18 h 50. Licht op: 19 h 20. Maan onder 17 h 19. N.M. 30 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Sept. Za. Zo. Ma. 24 25 26 Hoogwater. 8.25 21.15 9.57 22.46 11.26 24.00 Laagwater 2.06 14.48 3.33 16.23 5.09 17.51 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge.- Sept. Hoogwater Laagwater. Za. 24 9.55 22.39 3.09 15.44 Zo. 25 11.28 24.14 4.32 17.17 Ma. 26 13.03 6.09 18.46 doordat de stichting niet geldt alleen voor katholieke ouders, maar voor leke gezindte. Er zal iedere veertien dagen gelegen heid worden gegeven om in den namiddag de kinderen aan een geneeskundig on derzoek te onderwerpen. Met het on derzoek is dit jaar balast de heer A. van der Zwan, arts alhier. Met de Staatscourant van 24 Sept. zijn verzonden afdrukken van de statu ten betreffende de Nederl. Herv. Ver eeniging voor Evangelisatie, gevestigd te Ren esse; de Arnemuidsche Bur gerwacht, gevestigd te Arnemuiden, De marechaussée te Hulst heeft aangehouden en ter beschikking van de Justitie te Middelburg gesteld, zekeren B„ straatmuzikant, die in den loop van het vorige jaar 'n hotelhouder te Hulst voor verschillende geldsbedragen heeft opgelicht. B. was ,sindsdien voortvluchtig. ELECTRO. Cheri-Bibi. Het spook van.een al te voortva rende detective, en van menschen, met héél leelijke japen op hun kerfstok. Dat is de illusionist, goochelaar Cheri-Bibi eerder dan van „tout Paris". Verder: Cheri van nachtlokaal-lichtstedelingen, en super-Cheri van Cecile Bourrelier (Leila Hijams). Wat niet mag: Cécile blijkt geengageerd met een avontuurlijk markies, wat bedenkelijker kan zijn dan met een tooverenden avonturier. Bourrelier-père maakt de verloving met de een af, en verzet zich tegen die met den ander. Een wat men noemt „hoog loopend" onderhoud, een boos „af", een geheimzinnig, schot en mon sieur Borrelier heeft niets meer te ver bieden of te verzetten. En wij zitten midden in de detective-story. Zonder het griezelige a la spooktrein, zonder het puzzlende van zooveel andere. Wie de dader is: dat begrijpt iedereen al heel gauw. Maar daarom toch geheimzinnig- spanninghoudend, tóch verrassend in on verwachte wendingen en verrassende vondsten. Hier dus meer de doorwerking dan de oplossing. Knap scenario Dat verstaat de M.G.M., verheugd daar weer eens een productie van te zien.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1