provinciale ^eeuwsche MA.PAPEGAM STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN 364 No. 225. Twee Bladen. VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. WESTKAPELLE. tPIRITUS- GASLAMPEN MIDDELBURG. GOES. ÜANG& BURGBtS t ec. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeëlingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. wmsmmÊSSHSsmta^ ZIJ, DIE ZICH MET INGANG VAN 1 OCTOBER A.S. PER KWARTAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONT VANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUMMERS GRATIS. EERSTE KAMER. Commissie verkiezingen. In de huishoudelijke commissie wordt herkozen de heer van Lanschot, In de vacature Rink wordt herkozen de beer H. Polak. In de gemengde commissie voor de stenografie wordt herkozen de heer Janssen. Aan de orde is de voorziening in de vacature Polak van genoemde commis sie. De heer Polak verklaart, dat, nu hij in de huishoudelijke commissie is geko zen, hij niet in aanmerking wenscht te komen voor een herbenoeming in de ge mengde commissie voor de stenografie. In deze vacature wordt gekozen de heer mr. d e V eer. Herkozen wordt voorts in deze com missie de heer Slingenberg. De Voorzitter benoemde tot lid van de commissie voor de verzoekschrif ten, de heeren de Gijselaar, van Emb- den, Mendels, Blomjous en Diepenhorst. De Kamer ging voorts in de afdee- lingen ter onderzoek van het ontwerp adres van antwoord op de troonrede. TWEEDE KAMER. Aanvaarding voorzitter schap. Commissie voor buitenlandsche zaken. Interpellatie Bedrijfsraden- wet vóór begrooting. De Voorzitter mr. van Schaick aaanvaardde zijn functie met het hou den van een toespraak, waarin hij er op wees, dat een parlementair jaar staat te wachten, waarin de meeningen over hetgeen 's lands welzijn wel en niet eischt, zich naar alle waarschijnlijkheid scherp tegen elkander zullen afteeke- nen. Hij sprak den wensch uit, dat de volksvertegenwoordiging den blik ge richt zal houden op den scheppenden nationalen arbeid waartoe zij nu in de toekomst groepen zal worden. De rede werd staande aangehoord en met applaus beantwoord. De V oorzitter benoemde de le den van enkele kamercommissiën o.m. die van buitenlandsche zaken, n.l. de heeren Marchant, Bongaerts, Snoek Henkemans, Vliegen, de W ldé en Knot tenbelt. De Kamer gmg over tot het trekken der afdeelingen. Benoemd worden tot afdeelingsvoor- zitters, de heer Snoeck Henkemans, Al- barda, Deumer, Knottenbelt en Aai- berse. Aan de orde komen verschillende in terpellatie-aanvragen, le van den heer Küpers inzake verla ging der uitkeeringen aan werklooze arbeiders in de vier groote steden; 2e. van den heer de Visser inzake de houding der regeering ten aanzien van het wereldcongres tegen den oorlog op 27, 28 en 29 Augustus te Amsterdam; 3e. van denzelfde inzake beperking van het recht van openbare demonstra ties en betoogingen; 4e. van mevr. de Vries-Bruins inzake opheffing der rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam; De interpellatie sub 1 wordt toege staan, die sub 2 wil de Voorzitter niet doen toestaan. Deze zaak kan bij de begrooting worden behandeld. De heer de Visser (comm.) protes teert hiertegen. Besloten wordt met 85 tegen 2 stemmen de interpellatie niet toe te staan. Toegestaan werden de interpellaties su 3 en 4. Ze zullen worden gehouden op een nader te bepalen dag. oorts werd besloten de bedrijfsra- €nwe vo°r de begrooting te behande- d^rwijsweL der Lager °n' 13DOck>ber.r UÜeen tot Donderdaé Abonnementen en Advertentiën voot dit blad worden aangenomen door den Agent K. LIEVENSE Zuinig en bovenal zindelijk. Splrltusverlcoopkanloor „Bergen op Zoom-Delf (Ing. Med.) LAGE WATERSTAND OP DE WAAL. De stand van de Waal is nu reeds se dert maanden buitengewoon laag. De peilschaal voor Nijmegen teekende Woensdag een stand van 7.24 plus N.A.P. en de berichten van den Boven-Rijn doen voorloopig nog geen was ver wachten. De vaargeul is zeer smal geworden, zoodat de scheepvaart hinder van den lagen rivierstand begint te ondervin den. Het Nijmeegsche veer heeft met groo te moeilijkheden te kampen, als gevolg van het feit, dat de opritten tot de pont onder een sterke helling liggen, 't Komt bij herhal'ng voor, dat auto's met een niet te sterken motor, zwaar be laden vrachtauto's of met paarden be spannen wagens, ternauwernood de stei le helling kunnen „nemen'', waarbij dik wijls van een tractor moet worden ge bruik gemaakt. HORECAF. De Nederlandsche Bond van werkge vers in hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven Horecaf ^ïoudt te Rotterdam zijn bondsdag. Gisterenmorgen is de algemeene bondsdag geopend. Heden zouden de deelnemers met hun dames per auto van -.het Beure- ple n naar de fabriek van de firma Van Nelle gaan om die te bezichtigen. Na een rondvaart door de havens, volgt 'n bezoek aan de Baloeran, van den Rot- terdamsche Lloyd, waar de directie de thee zou aanbieden. Des avonds maal tijd in Weimar, na afloop soirée dan sante. Morgen wordt een bezoek gebracht aan Waalhaven, Er zal daar gelegen heid zijn, tegen 'verminderde prijzen huiswaarts te vl egen naar Amsterdam, Gronirjgen, Twente, Haamstede, Vlis singen, Tilburg, Eindhoven, Venlo, Maastricht, Arnhem en Soesterberg. IJSSELMEER EN WADDENZEE. De minister van Waterstaat brengt ter ^lgemeene kennis, dat de volgende namen zijn vastgesteld: Voor het afge sloten gedeelte van de Zuiderzee: IJs- selmeer; voor het overige gedeelte van de Zuiderzee benoorden den afsluitdijk: Waddenzee. Naar de Maasbode verneemt is de Nij m e e g s c h e verordening op ,de Winkelsluiting, waarbij o.m. bepaald werd, dat sigarenw nkels des Zondags vier uren per dag mochten geopend zijn, door den betrokken minister niet goed gekeurd. De Algemeene patroonsbond voor de bouwbedrijven in Nederland heeft met 176 tegen 26 stemmen de tusschen- tijdsche contractswijziging aangenomen. Tegen stemde o.a. de af deeling Rotter dam. Verbreeding van het kanaal door Zuid-Beveland. Aan de memorie van Toelichting op de Waterstaatsbegrooting 1933 ontlee- nen wij nog, dat voor verbetering van den vaarweg over de Zuid-Hollandsche en Z e e u w s c h e stroomen tusschen Dordrecht en de Wester Schelde zijn ook in de laatste jaren verschillen de werken uitgevoerd, nog in uitvoering of in voorbereiding. In het kader van al deze werken past een verbeter'ng van het kanaal door Zuid-Beveland. Daar toe zal nog in dit jaar de Westelijke doorvaart van de brug in den weg Goes Ierseke (Postbrug) op een wijdte van 16 m worden gebracht, terwijl de brug van een electrische beweging zal wor den voorzien. Voor wijziging en verhoo ging van de spoorbrug te Vlake zijn voorloopige plannen opgemaakt. Het ligt n de bedoeling in 1933 met de wer ken te beginnen waarna de voltooiing in 1935 wordt tegemoet gezien. Alle menschen naar het Betere. hebben heimwee Verbetering van het Hellegat. Het op de waterstaatsbegrooting aan gevraagde bedrag 100.000) is bestemd voor baggerwerk, voor bezinkingen waar deze noodig mochten zijn, en voor modelproeven, ten einde na te gaan in hoeverre, zonder de belangen der mos sel- en oestercultuur te schaden, nadere werken gewenscht zijn, o.a. ter voorko ming zooveel mogelijk van periodiek baggerwerk. Zeeuwsche Bakkerszonen-V ereeniging. Bovenstaande vereeniging hield Don derdag haar jaarvergadering in de so ciëteit „St. Joris" te Middelburg, die tevens was het 5-jarig bestaan en waaraan ook een wedstrijd voor bak kerszonen en voor bakkerspatroons was verbonden. De jury voor dezen wedstrijd bestond uit de heeren A. Zech, leeraar aan den Zeeuwschen bakkerscursus; H. Buijze, te Middelburg; J. den Hollander, te Middelburg; C. de Wolff, te Middel burg; A. Hom, proefbakker van de Ned. Gist- en Spiritusfabriek en J. P. van der Blom, redacteur van de Bakkerscourant. Voor den wedstrijd waren de volgen de medailles beschikbaar gesteld: afd. Middelburg van den Nederlandschen Bakkersbond twee, afd. Vlissingen idem twee; Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij één; firma Hartenboer en Ver- weij drie en haar vertegenwoordiger, de heer I. de Groot te Middelburg, één. De overige prijzen waren door de vereeniging zelve aangekocht. De uitslag was: Voor bakkerszonen: Klasse I water brood eerste prijs, wisselbeker, Iz. Smallegange, Biezelinge; tweede prijs, verg. zilveren medaille, W. P. van de Vreede te Ierseke en M. C. Deurwaar der te Souburg; derde prijs bronzen me daille A. Joosse Arnemuiden. Klasse II: beschuit eerste prijs Iz. Smallegange, Biezelinge, zilveren lau wertak; tweede M. C. Deurloo, Tho- len, verg. zilveren med.; derde J. M. Contant, Oostburg, bronzen medaille. Klasse III Luxe brood: eerste prijs A. J. le Cointre, Middelburg, fototoe stel; tweede M. C. Deurwaarder, Sou burg, zilveren vulpotlood; derde A. Joosse, Arnemuiden, rook-étui. Klasse IV ter opluistering: eerste prijs vulpenhouder J. K. Pouwer, Kort- gene met een stilleven van marsepijn; tweede, lederen portefeuille, W. P. v. d. Vrede, Ierseke met vlechtwerk. Voor Bakkerspatroons: Klasse V waterbrood: eerste prijs, veig. zilv. med., M. J. Brevet, Oostburg; tweede zilv, med. J. Smallegange, Bie zelinge; derde, bronzen med., A. D. de Wolf, Vlissingen. Klasse VI beschuit: eerste verg. zilv. med. J. M. Deurwaélrder, Souburg; tweede zilv. med. G. J. de Graag, te Veere, derde, bronzen med., D. v. d. Vrede en C. P. Filius, beide te Ierseke. De vergadering zelve opende de voor zitter de heer J. de Wolff van Middel burg met een woord van welkom om daarna het doel der vereeniging u teen te zetten nml. het gereed maken der bakkerszonen voor de toekomst, tot de gelijke middenstanders en leden van den Zeeuwschen Bakkersbond. Langen tijd heeft men naar middelen gezocht en spr. meent dat de eenige weg is ont wikkeling, waarbij er aan gedacht moet worden, dat allen te doen krijgen met collectief arbeidscontract, ziekte wet, arbeidswet enz. .enz. Spr. wekte alle leden op dit doel na te jagen. De secretaris de heer S. Sanders, van Middelburg bracht een 5-jarig ver slag uit en na een kort overzicht van hetgeen de Z.B.Z.V. in die 5 jaar tot stand heeft gebracht, e ndigde spr. ook met eeri opwekking op den ingeslagen weg voort te gaan. De ontwikkeling zal voor de jongeren grooter moeten zijn dan voor de ouderen. Het „Luctor et Emergo" is ook hier het symbool van volharding en moed en vanuit Zeeland zal het zich verspreiden tot een grooten boom. Namens de Nederlandsche Vereen - ging van Bakkerszonen sprak de heer Kalder, secretaris dier vereeniging den wensch uit, dat de Z.B.Z.V. in bloei moge toenemen en tot aansluiting bij de Nederlandsche Vereen'ging zal over gaan. De heer Chr. J. de Wolf uit Mid delburg sprak namens den Zeeuwschen Bakkersbond als adviseur der vereeni ging, wees er op, dat de verstandhou ding steeds van den meest aangenamen aard is geweest en sprak den wensch uit, dat de leden, goed onderlegd, een degelijke plaats in den vakbond zul len innemen, De heer de Jong u t Ellewoutsdijk sprak namens het centraal bestuur van den Nederlandschen Bakkersbond en wenschte de jubileerende vereeniging geluk. Ten slotte sprak de heer S.vCaljouw uit Middelburg als hoofdleider van het vakonderwijs in Zeeland. Spr. schetste de groote beteekenis van de Z.B.Z.V. die zelfs als vorming van collegialiteit reeds reden van bestaan heeft. Spr, wees op de voor-oorlogsche jaren toen de patroons als concurrenten elkaar he vig bestreden. Spr. wekte op zooveel mogelijke propaganda voor den vakcur sus te maken en e'ndigde met den wensch, dat de Z.B.Z.V, niet alleen mag groeien door vele leden, maar door goe de leden. De Voorzitter bracht tenslotte dank aan de juryleden, d e met hun moeilijke taak gereed waren en gaf daarop het woord aan den heer v, d. Blom uit Heemstede voor het bekend maken van den uitslag van den wedstrijd, zooals wij dien hierboven reeds vermeldden. lUmm perKüfl., liaamljede-Uerdainf (Jngn. t De film van het Nederlandsch fabrikaat. Als men het groot aantal personen heeft waargenomen, die gisteren hevige regenbuien trotseerden om de openlucht bioscopevoorstelling van de Vereeniging „Het Nederlandsch Fabrikaat" op de Markt bij te wonen, dan kan men zich voorstellen hoe veel grooter het aantal bij goed weer zou zijn geweest. En daar om is het des te meer te betreuren, dat juist Middelburg een der weinige regen avonden was aangewezen, want dat aan tal is in de 514 maand, dat deze vertoo ningen nu in ons land plaats hebben, maar zeer gering. Zij, die er waren heb ben met belangstelling de films gevolgd, die op 't. boven den pui van 't stadhuis geplaatste doek werden geprojecteerd, zij hebben zich overtuigd, dat in de gis teren vermelde Nederlandsche industriën heel wat wordt gepresteerd en steunen dezer industrieën thans meer dan ooit een landsbelang is. Zij hebben zich ge amuseerd bij de koddige teekenfilms en bewonderd de mooie natuur in de om geving van Lochem en wellicht reeds plannen gemaakt een volgend jaar ook dit of een ander mooi plekje van Neder land te bezoeken. Ook de muziek, die met behulp van een versterker ten ge- hoore is gebracht, was zeer goed. Een flinke maatregel der politie was, het rijverkeer voor een uurtje tusschen Noordstraat en Helm stop te zetten en van de bedrijven om de straatverlichting voor zoover deze hinderlijk kon zijn voor de vertooning, te doven. Mishandeling, Gisterenmiddag ontstond een ernsti ge burenruzie, waarbij knderen de oor zaak waren. Zekere R., wonende Nieuwlandschen weg, heeft daarbij een zijner buren vrij ernstig mishandeld, waaraan een einde is gemaakt door een rijksveldwachter, die proces-verbaal van een en ander opmaakte. Woensdagavond had in een flink bezette zaal in St. Joris alhier de open bare Psychometrische séanceavond plaats van de Spirit'sten Vereeniging Harmonia. Deze avond, waar mevr. v. d. SterVerduyn uit Voorburg, die voor het eerst in Zeeland, als ^psychometriste optrad, is een groot succes geworden. Van de vele ingeleve~de voorwerpen werden er verscheidene vlug en dege lijk behandeld. Van het begin tot het e nde was er een ademlooze stilte in de zaal. Na afloop kwamen er verscheidene aanwezigen naar mevr. v. d. SterVer duyn toe om te vragen binnen korten tijd terug te komen. De Winkelweken, Zooals reeds werd vermeld, zullen a.s. Maandagavond op de Groote Markt vo-or het Stadhuis, historische voorstel lingen en marmergroepen worden gege- ITE-L 291 (Ingez. Med.) Middelburg, 23-IX-'32 Donderdag hoogste 1 u c h ttemperatuur 16 °C; (61 °F); laagste 9.9 °C (50 °F). Heden 9 h: 15.6 °C; 12 h: 17.2 °C. 13.8 mm regen. Hoogste barometerstand 762 mm; laag ste 751 mm. Hoogste barometerstand 763.7 mm te Boedapest; laagste 739.3 mm te Nor- döyan. Verwachting tot Morgeua-vojscf Matige, aanvankelijk tijdelijk afne mende, N.W. tot Z.W. wind, meest zwaar bewolkt of betrokken, waar schijnlijk regenbuien, aanvankelijk iets koeler. Zon op: 6 h 48; onder 18 h 55. Licht op: 19 h 25. Maan op: 22 h 47; onder: 16 h 16. L.K. 23 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Sept. Vr. Za. Zo. 23 24 25 Hoogwater. 7.13 19.47 8.25 21.15 9.57 22.46 Laagwater 1.06 13.31 2.06 14.48 3.33 16.23 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Sept. Hoogwater Laagwater. Vr. 23 8.49 21.15 2.10 14.32 Za. 24 9.55 22.39 3.09 15.44 Zo. 25 11.28 24.14 4.32 17.17 BgBMtwuwnwawrowwnivgi» Reeds voor 8.40 per maand kunt U zich thans een Philips Radio-installatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. POLDERMAN, Goes, Telef. 129. (Ingez. Med.) ven door de bekende gymnasten der beide vereenigingen „Oefening kweekt Kunst" en „Volharding". Beide vereeni gingen werken onder leiding van den heer K. Kooy. Deze voorstellingen zullen met de vereischte verschillende kleuren belicht worden. Deze uitvoeringen geschieden op een podium, waardoor het mogelijk zal zijn, dat het publiek van alle zijden het geheel kan bez en. Verschillende groepen van de histo rische voorstellingen worden na de pau ze herhaald, om de afgeloste „thuis- wachters" ook in de gelegenheid te stel len deze uitvoeringen bij te wonen. De Maria Magdalena Kerk, Aan de memorie van Toelichting van de begrooting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ontleenen wij betref fende de restauratie der Maria Magda lena Kerk. Hoewel de eindafrekening over dit werk nog niet is ingekomen, kan toch reeds worden medegedeeld, dat de kos ten plm. 450.000 zullen bedragen en derhalve plm. 30.000 zullen blijven be neden de in 1926 opgemaakte raming. Aangezien het rijk van deze kosten twee derde gedeelte draagt, zal in to taal plm. 300.000 rijkssubsidie noodig zijn. Hiervan is reeds uitgekeerd 268,700, zoodat voor 1933 nog 31.300 wordt aangevraagd. In 1934 komen dan

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1