iProiiinciaie ifeemuscHe „TRARA UM LIEBE" „0! ALTE BURSCHENHERRLICHKEIT STATEN-GENERAAL. BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND, No. 224. Twee Bladen. DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang, MIDDELBURG, FLORA-BIOSCOOP" - MIDDELBURG WORDT VERWACHT „VADERTJE LANGBEEN" GOES, VLISSINGEN. WALCHEREN, MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentièn 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel langer. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentièn" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentièn, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentièn onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. ZIJ, DIE ZICH MET INGANG VAN 1 OCTOBER A.S. PER KWARTAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONT VANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUMMERS GRATIS. EERSTE KAMER. Adres van Antwoord Troonrede De n euwe leden werden geïnstal leerd. Op voorstel van den Voorzitter werd besloten, de Troonrede te beantwoor den met 'n adres, nadat dr. Wibaut ver klaarde dat zijn fractie meent, dat de Volksvertegenwoordiging een Troon rede voor kennisgeving moet aannemen Na schorsing der vergadering ter ver kiezing der voorzitters, de^lt de Voor zitter bij heropen ng mede, dat gekozen zijn tot voorzitters der afdeelingen de heeren Van Sasse van Ysselt, Wibaut Fock, Janssen en Blomjous. De vergadering wordt hierop gesloten BEWIJZEN VAN TROUW AAN DE KONINGIN, De Koningin heeft na thuiskomst van de opening van de Staten-Generaal een groot aantal telegrammen ontvangen, la ter gevolgd door brieven uit vele deelen des larjds, waarin Hare Majesteit tref fende bewijzen van verknochtheid wer den gegeven, HET VOORZITTERSCHAP DER TWEEDE KAMER. Bij Kon. besluit is tot voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het tijdvak van de tegenwoordige zitting benoemd: mr. J. R. H. van Schaik, lid van die Kamer. DE EERSTE KAMERCLUB. Liberale Staatspartij. Naar de N. R. Crt. verneemt, is het bestuur van de Eerste Kamerclub van de Liberale Staatspartij de Vrijheids bond geconstitueerd als volgt: mr. D. Fock, voorzitter; mr. H. Smeenge, on dervoorzitter, en de heer S. van den Bergh, secretaris. UIT BE STAATSBEGROOTING 1933. Wat Binnen). Zaken betreft wordt voor 1933 geraamd 30.804.483 voor den gewonen dienst en 100.360 voor den kapitaaldienst, zoodat minder wordt aangevraagd resp. 1.986.228 en 60.140 (dit laatste wegens mindere verstrekking van kapitaal aan de lands drukkerij). Meer wordt gevraagd voor afd. II Binnenlandsch Bestuur 56.793; afd. VI Werkverschaffing en steunverlee- ninS 61,909. Minder wordt geraamd voor afd. I Departement 11.894; afd. III Bevolk ng 340.860, afd. IV krank zinnigenwezen 56.279; afd. VII Ned. Staatscourant enz. ,274.613; afd. IX Werkloosheidsverzekering en Arbeids bemiddeling 140.975; afd. X Volksge zondheid 1.404.237; afd. XI Pensioen uitgaven enz. 7.000 en afd. XII overige uitgaven 5250. De verhoogingen betreffen in hoofd zaak de volgende posten: onderstand aan provinciën, die buiten staat zijn in alle of sommige kosten harer huishou ding behoorlijk te voorzien 200.000; idem aan dergelijke gemeenten 175.000, bijdrage aan de N. V. Vuilafvoermij. 60.000 en bijdragen aan gemeenten 7 Woningwet) en bijdragen voor hus- vesting van keet- en krotbewoners 143.550. DE OPHEFFING DER GEZONDHEIDS COMMISSIES. De Minister van Binnenlandsche Za- K®.n heeh aan Ged. Staten der provin ciën gemeld dat enkele gemeentebestu ren den minister hebben verzocht, of hij in verband met de noodzakelijke verso bering van den staatsdienst bereid is de opheft ng van het instituut der gezond heidscommissies te bevorderen. In ver band hiermede roept de minister de me dewerking van Ged.Staten in om van hun college te vernemen of de Gezond heidscommissies in hun provincie een zoodanige taak vervullen, dat op haar behoud ook onder de tegenwoordige om standigheden prijs moet worden geste'd, dan wel of zij zonder schade voor de volksgezondheid kunnen worden gemist. Daarbij dient een onderscheid gemaakt tusschcn de we "kzaamheden, ingevolge der Woningwet en wat zij over gens in het belang van de volkshuisvesting doen, en de _,ndere werkzaamheden in het belang van de volksgezondheid. DE INSTELLING VAN BEDRIJFS- RADEN. Aan het verslag der commissie van voorbereiding over het wetsontwerp tot inste'ling van bedrijfsraden, wordt ont leend, dat enkele leden meenden zich tegen hei wetsontwerp te moeten ver zetten, daar bij hen voorshands bezwaar bestond tegen elke uitbreiding van staatszorg. Sommige leden uitten hun verwondering over de omstandigheid, dat de regeering in dezen zoo zorgwek- kenden tijd een ontwerp als het onder havige beeft meenen te moeten indie nen. In zijn antwoord verklaarde de mi nister dat de opvatting van eerstge noemde leden zou le'den tot een lijdelijk toezien der regeering, ook daar waar optreden geboden is. Vooral in onge kend-moeilijke economische tijden als wij thans beleven zou een overheid, die van zoodanige opvatting blijk gaf, too- nen, dat zij haar taak en verantwoorde lijkheid niet verstaat. Ook het standpunt van financieelen aard kon de minister niet deelen. Inder daad is bezuiniging noodig. Maar daar om behoorde ndi'ening van dit ontwerp niet achterwege te blijven. Opgemerkt moge worden, dat de uitvoering van dit ontwerp relatief geringe financieele ei- schen stelt, zoowel aan de overheids kassen als aan het bedrijfsleven. HET CONFLICT IN HET ZEEVAART- BEDRIJF. Met de directie van de Emzetco-lijn en met de reederij van de Ary Scheffer is een bevredigende oploss ng van het conflict verkregen, zoodat ook de sta king is opgeheven. De onderhandelingen met de Halcyon- lijn zijn nog niet geëindigd. Het Volk vertelt, dat communisten in Amer ka gedurende het conflict in het zeevaartbedrijf pogingen hebben ge daan om de Statendam te New-York vast te houden. Er werd beweerd, dat er een telegram van den Centralen Bond was gekomen, dat de Statendam moest worden opgehouden. Het was echter al spoedig duidelijk, dat hier niets van waar was. Men is dan ook gewoon ver trokken. HET CONFLICT BIOSCOOPBOND— FIMARCHIEF. In een Woensdagochtend gehouden conferentie van de besturen van den Nederlandschen Bioscoopbond en van het Nederlandsch Filmarchief, werd ter oplossing van het geschil tusschen beide vereenigingen een voorloopig resultaat bereikt, dat nog in den boezem van bei de besturen nader moet worden be schouwd. Binnen een maand zullen in een nieuwe conferentie definitieve be slissingen worden genomen. De Ned. Bond van Personeel in Over heidsdienst en de Centr. Ned. Ambte- naarsbond houden Zaterdag a.s. in het A.M.V.J.-gebouw te Amsterdam een ge meenschappelijk congres voor afgevaar digden van de in beide bonden georgani seerde groepen provinciaal en gemeen telijk personeel, te zamen, meer dan 20.000 leden omvattende. Zooals gemeld heeft Woensdag de opening plaats gehad van het nieuwe raadhuis te K a t w ij k die geschiedde door Prinses Juliana, die, zooals bekend, tijdens haar studiejaren aan de Leidsche Universiteit, te Katwijk haar verblijf heeft gehad. De prinses werd aan den hoofdingang van het stadhuis opgewacht door den burgemeester, wethouders en secretaris. Hier bood het dochtertje van den burge meester mr. W. J. Woldringh van der Hoop aan de Prinses een bloemruiker aan. In de raadszaal sprak de burgemeester de Prinses toe en zeide haar dank na mens den raad en de geheeie bevolking, dat zij in de plaats, die tijdelijk haar woonplaats is geweest, en waar zij het wel en wee der bevolking heeft mede gemaakt, het nieuwe raadhuis officieel te willen openen. Kan dat een aanwijzing zijn dat wij groot er Geluk te wachten hebben? HedcnniLi-geri is het K.L.M.-vlieg tuig De Ijsvogel van Schiphol naar In- dië vertrokken. Raad van Arbeid. Bij Kon. besluit d.d. 3 Sept. 1932 is bepaald, dat vanaf 25 September 1932 voor mannelijke en vrouwelijke arbei ders, indien zij den leeftijd van 14 jaar, en dien van 16 jaar nog niet hebben be reikt, een zegel in de tweede loonklasse, zijnde een zegel van dertig cent, moet worden geplakt. De locaaï-spoorweg op Zuid-Beveland. In de gisteren te Goes gehouden vergadering tusschen de indertijd inge stelde locaalspoorwegcommissie en den directeur der Z. B, Spoorwegmaatschap pij heeft opnieuw het vraagstuk van de grootte der subsidie een punt van be spreking uitgemaakt. Het bleek, dat men ook aan de zijde der Prov. Staten op het standpunt staat dat men inder tijd de grootte der subsidie mede af hankelijk stelde van de te betalen kos ten voor den aanleg. Geschat werd toen ongeveer 6 pet. en naar dezen rentevoet is de subsidie geregeld, terwijl inder daad de Z. B. Spoorwegmaatschappij slechts 5 pet. behoefde te betalen. Men meende dat een en ander voldoende vastgesteld werd door den vertegen woordiger der N. S. tevens fung'eerend directeur der Z. B. Spoorwegmaat schappij, wijlen den heer dr. Jenny Weij- erman in zijn desbetreffende schrijven aan de gemeente- en polderbesturen. De heer Elias bleef echter ook gisteren op het standpunt staan, dat de Maatschap pij van dit schrijven niet op de hoogte was en geen verantwoording er voor dragen kan. Niettemin zal dit vraag stuk nog nader onder de oogen wor den gezien, en zal de heer Elias in deze ook overleg plegen met den directeur der N. S. Wat opheffing of vermindering van het personenvervoer betreft kunnen wij mededeelen, dat dezer dagen de commissie een enquête heeft ingesteld. Vrijwel alle gemeentebesturen waren voor handhaving van het personenver voer, terwijl de polderbesturen op een enkele na zich uitspraken voor stopzet ting of vermindering, zulks dan gepaard gaande met een verlaging of schrapping der subsidie. Het percentage der ge vraagde verlaging varieert van onge veer 40 tot 70 pet. Binnenkort hoopt men de geheeie kwestie nogmaals te be handelen in een gecombineerde verga dering van de commissie met vertegen woordigers der Locaalspoorwegen en der N. S. Zooals men weet, wordt het vrachtvervoer geheel buiten beschou wing gelaten, daar men in deze alge meen voor handhaving is. Filmvoorstelling „Nederlandsch Fabrikaat". 't Programma, dat hedenavond op de Markt alhier zal worden vertoond op de openluchtfilmvoorstelling, te houden door de vereeniging „Nederlandsch Fa brikaat", belooft een belangwekkenden avond. Behalve opnamen van fabrieken en de wijze van het vervaardigen van verschillende artikelen, ziet men ook veelal de wijze van toepassing op het doek verklaard. De industriefilms wor den afgewisseld door humoristische tee- kenfimpjes. 't Geheel wordt, als reeds eerder gemeld, opgeluisterd door mu ziek, hetgeen mogelijk is door een in de auto geplaatste dubbel-bespeelbare gramofoon met versterkingsinstallatie. Het uur van aanvang is bepaald op kwart over acht. Vertoond zullen worden films over: de Klok Zeepfabriek te Heerde, de 'He vea rubberfabrieken, Van Rijn's mos- terdfabrieken, Zuid-Hollandsche Bier brouwerij, Bussink's Deventer Koekfa- briek, Kon. Nederl. Zoutindustrie te Boekeloo, Weco Radiofabriek te Am sterdam en Hollandsche Draad- en Ka- belfabriek, waar tusschendoor vertoond worden humoristische filmpjes over Nie- meyer's tabak, Boele's sigarenfabriek, Van Nelle's koffie en thee en Bussink's Deventer koek. Als propaganda voor de leus „Brengt de vacantie door in eigen land", draait een film over Lochem's natuurschoon. tl Vanat Vrijdag 23 September a.s. vragen wij Uw aandacht voor EEN BIJZONDER VROOLIJK EN AMUSANT PROGRAMMA le. TH A13 A I ILJ I ITDr" In de hoofdrollen: Felix Bressart, Ernst Verebes en Anton Pointuer. Regie: Richard Eichberg. (OhOhdie Huwelijksnacht) 2e. Een vroolijke Duitsch sprekende Studentenfilm. In de hoofd rol: Werner Feutterer, Fritz Alberti. (Ingez. Med.j Etalageverlichting. Onlangs wekten wij de winkeliers op om veel meer na het sluitingsuur de lichten in de etalages aan te laten, maar natuurlijk kan dit niet steeds het geval zijn en toch kan het voorkomen, dat men nog gaarne in een bepaalde uitstal ling het een of ander beter zou willen zien. De heer L. J. van 't Westende heeft in zijn gisteren onder groote be langstelling in den vorm van vele per soonlijke en andere gelukwenschen en een groot aantal bloemstukken, geopen- den herbouwden winkel, dit mogelijk ge maakt. Naast de winkeldeur zit voor ieder der etalages een knopje. Als men daar op drukt, gaat in de betrokken kast een bovenlicht aan, en dit gaat na drie of vier minuten weer automatisch uit, dus is er tijd genoeg een kijkje te nemen. De heer Van 's Westende heeft een tweede, geheel nieuwe, installatie in zijn gevel aangebracht en wel een micro foon, met daaronder een gehoorappa raat. Als men op een rood knopje drukt, gaat in huis in dit geval boven in de keuken de telefoonbei en men spreekt van af de straat met hem of haar, die in huis is! Het steeds voor iede re boodschap van boven of van achter uit een huis komen is overbodig. Middelburg 22-IX-'32 Woensdag hoog ste lucht temperatuur 16.8 °C; (63 °F): laagste 8.3 °C (47 CF). Heden 9 h: 10.1 °C; 12 h: 15 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand 767 mm; laagste 762 mm. Hoogste borometerstand 767.6 mm te Praag; laagste 739.4 mm te Vardoe. Verwachting tot Morgenavond: Meest matige, waarschijnlijk tijdelijk toenemende Z.O. tot Z. of Z.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken met op klaringen, waarschijnlijk regenbuien, iets zachter. Zon op: 6 h 46; onder 18 h 57. Licht op: 19 h 27. Maan op: 21 h 46; onder: 15 h 26. L.K.: 23 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). DE WINKELWEKEN. Woensdag. Ock Woensdag heerschte, in de avond uren, een gezellige drukte in de stad, terwijl, naar wij opmerkten, tal van za ken hun deel van die drukte kregen. Het concert, door „Euphonia" op de Markt gegeven, heeft ongetwijfeld mede als magneet gewerkt en honderden heb ben, voor het laatst dit jaar, nog eens genoten van de goede muziek, die dit gezelschap ten beste gaf. Een groote verbetering was ook de nieuwe verlichting, die thans van 4 op 8 lampen gebracht is, en de muziektent in „een zee van licht" doet baden. Alle muzikanten waren zeer content over de wijze waarop nu het verlichtingsvraag- stuk is opgelost. Vrijdag, Morgen-avond, kwart over acht zal op de Groote Markt een filmvoorstelling gegeven worden door de vereeniging „Nederlandsch Fabrikaat". In verband met de alhier gepleeg de verduister ngen van staatsmijnkolen meldt men aan de N. Rott. Crt., dat de staatsmijnen door deze malversaties niet zijn benadeeld. Het verkoopkantoor der staatsmijnen heeft voor alle leverin gen van kolen behoorlijke ontvangstbe wijzen in zijn bezit. Inspecteur havenarbeid. Bij Kon. besluit is aan den heer C. Vermeulen, alhier, op verzoek, eervol ontslag verleend als onder-inspecteur van den havenarbeid. De o. 1, scholen te Vrouwenpolder. VROUWENPOLDER. B. en W. van de ze gemeente hebben op desbetreffende hier volgende vragen van het raadslid den heer Kesteloo als volgt geantwoord: 1. Zijn B. en W. bereid aan den Raad mede te deelen, hoeveel de kosten voor Sept. Do. Vr. Za. 22 23 24 Hoogwater. 6.23 18.44 7.13 19.47 8.25 21.15 Laagwater 0.26 12.41 1.06 13.31 2.06 14.48 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Sept. Hoogwater Laagwater. Do. 22 8.05 20.19 1.31 13.49 Vr. 23 8.49 21.15 2.10 14.32 Za. 24 9.55 22.39 3.09 15.44 de gemeente zullen bedragen bij ophef fing der beide O. L. scholen, met inbe grip van de verplichte vervoerkosten, volgens art. 13, le lid, van de L.O. wet 1920? Antwoord. Daar de woning der kin deren van de op te heffen O. L. scholen in deze gemeente binnen den 4 km zijn gelegen van de voor hen toegankelijke scholen voor gewoon L. O. te Veere en/ of te Oostkapelle, is geen tegemoetko ming in de kosten verbonden aan het be zoeken dier scholen, zoodat de gemeen te o. i. geen kosten te dier zake heeft te dragen. De kosten door de gemeente ingevolge art. 55 der L. O. Wet 1920 aan de ge meente Veere verschuldigd zullen vol gens plaats gehad hebbende berekening ongeveer 9,26 per kind en per jaar be dragen, 2. Hebben B. en W. het handhaven van eene der O. L. scholen in de gemeente onder het oog gezien, en zoo ja, op hoe veel komen dan de kosten met inbe grip van de kosten van het vervoer der kinderen van de op te heffen school. Antwoord. Ja, doch bij handhaving van eene der in de gemeente aanwezige O. L. scholen zou de gemeente geen noemenswaardig voordeel hebben, daar de aan de Besturen der in de gemeente aanwezige Bijz. L. scholen ingevolge art. 101 der L.O, Wet 1920 te betalen ver goeding aanmerkelijk hooger zal blijven dan het geval zou zijn zoo beide O. L. scholen worden opgeheven, terwijl als dan ook de ingevolge art. 101, 9e lid der L. O. Wet 1920 aan het Bestuur der Bijz. L. School te Gapinge te betalen vergoe ding zal blijven bestaan. Bij handhaving van eene der beide O. L. scholen, zouden geen kosten als be doeld in art. 13 le. lid der L. O. Wet 1920 verschuldigd zijn, daar in dat geval de woningen der kinderen die de te

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1