„ARNHEM" Uw teint ONDERWIJS. GEMENGD NIEUWS. LEVENS- VERZEKERING MAATSCHAPPIJ Gl LAATSTE KWRTIER NIEUWE MMN DE ZILVERVOS EN ZIJN PELS. DE STERRENHEMEL 21—28 SEPTEMBER 21 h MT (20 h ZT) ZUID scsssa ONS BEDRIJFSLEVEN EN DE GOUDEN STANDAARD. i Dr. Oortwijn Botjes, een man van ge zag in landbouwkringen, schrijft in „De Veldbode" een artikel, dat waard is in ruimen kring gelezen te worden. De schrijver begint met aan te halen een paar zinsneden uit het communiqué, dat van arbeiderszijde met betrekking tot het conflict in het havenbedrijf aan de pers is verstrekt. In dat communi qué word betoogd, dat de Engelsche arbeider even ruim leeft na het losla ten van den gouden standaard als voor heen, ofschoon de goudwaarde van zijn loon met 25 tot 30 pCt. is verminderd. Geheel juist acht de heer B. dat niet. Wel geeft hij toe, dat de verminderde goudwaarde van de munt slechts heel weinig nvloed heeft op hetgeen de loon trekker voor zijn geld kan koopen, om dat datgene wat hij zelf koopt voor het grootste gedeelte ook in waarde is ge daald, huishuur, contributies, tram, trein, enz. Meer zal hij hebben te betalen aan boer en tuinder in binnen- en buiten land voor zijn voedsel, doch dit verte genwoord gt, naar schrijvers meening slechts een klein gedeelte van zijn uit gaven. Bij een daling van de goudwaarde van de munt met 25 tot 30 pCt,, kan de werk man, de ambtenaar, de gepensioneerde, de kleine rentenier minder voor zijn geld koopen dan voorheen, doch deze vermindering is heel gering en bedraagt slechts een heel klein deel van die 25 tot 30 pCt. De gelijktijdigheid van de daling van alle loonen, salarissen en ren ten van schulden heft meer dan van alle nadeelen voor de betrokkenen op. Het Engelsche en Scandinavische voor beeld is door onze regeering niet ge volgd, waardoor in ons land het loon voor eiken arbeid hooger geworden is dan overal elders in Europa en waardoor ook onze schuldenlast zwaarder drukt. Zelfs na het verdwijnen der wereldcri sis zal voor ons volk onder deze om standigheden geen mogelijkheid zijn om met andere volken op voet van gelijk heid te concurreeren, en zullen we worden een volk van „Stempelbrüder". In Den Haag wil men een anderen weg volgen; loonen en salarissen terug brengen op een peil, dat met dat van omringende volken in overeenstemming is. Deze weg is langer en kan mis schien worden bereikt langs den weg van groote welvaartsloopende en ge vaarlijke arbeidsconflicten, waarbij ver scherping van de verhouding tusschen werkgevers en werknemers niet zal uitblijven. Zelfs bij overwinning van dien strijd op het N.V.V. blijven de on billijkheid en het nadeel bestaan, dat staat, provincie, gemeente, industrie, middenstander, ondernemer en hypo- theekboer een veel grooter goederen- waarde voor geleend hebben op te brengen. Door daling van de goudwaar de van den gulden zouden de landbouw producten in prijs stijgen Dit zou ook het geval zijn met de prijzen van mest stoffen, voederartikelen en werktuigen, doch de overige bedrijfsuitgaven zou den niet stijgen. Dr. B. meent, dat Ne derland na afloop der wereldcrisis weer een bloeiend land zou zijn geworden, als de regeering het Engelsche en Scan dinavische voorbeeld zou hebben ge volgd, thans acht hij de kans heel groot, dat het bij ons dood in den pot zal blijven, als in andere landen het economische leven weer krachtig func tioneert. Zwitserland handhaaft, even als wij, de waarde van zijn munt, doch in dat land zijn de landbouw-producten mede op een hoog peil gehandhaafd; de Een, vossenfokster schrijft ons; De zilvervos is een toevalsproduct van den in 't wild levenden Canadee- schèn vos, te weten een zwarte variëteit van dé roode vossen. Aan de Canadeezen Dauton, Oul- ton en Tuplin is het, na vele pogingen in die richting, mogen gelukken deze vossen in gevangenschap te houden en er constant mede door te fokken. De bakermat van de zilvervosfokkerij is Prince-Edward Island. Aanvankelijk werden door deze oor spronkelijke fokkers geen dieren aan derden afgegeven tot eindelijk de heer Tuplin zich van de gemaakte afspraak vrijmaakte en een paar fokdieren voor, naar men zegt, tienduizend dollars, aan een aspirant-fokker overdeed. Hierdoor was de ban gebroken en kwamen steeds meer liefhebbers in het bezit van zilvervossen. Het aantal farmen en farmers in Ca nada nam hand over hand toe. Na den grooten oorlog kwamen ook in Europa eenige zilvervossenfarmen en daar het mogelijk en zelfs zeer goed mo gelijk bleek ook in Nederland vossen te fokken, zou de Hollander wel heel ern stig zijn aard hebben verloochend, als hij van die wetenschap niet een nuttig gebruik had gemaakt. Aanvankelijk begonnen op de Velu- we, is het bedrijf in ons land verder ver breid en vindt men thans vossenfarmen in verscheidene provincies. Nadat een deskundig onderzoek had aangetoond, dat grond en klimaat voor ons doel geschikt waren, werd dan ook onze farm gesticht. De uitkomsten hebben bewezen, dat de deskundige voorlichting in alle op boer ontvangt daar o.a. 20 per 100 kg tarwe. Dit zal in ons land niet geluk ken, omdat de groote pers van uit onze havensteden wordt geleid, waar men blijkbaar slechts iets van het economi sche leven hoort, als er een stoomboot fluit. Dit bewijst de jerimiades van de zijde der stedelijke bevolking, nu deze een klein deel van de crisiswinst aan het platteland terug moet geven. Op grond hiervan hoopt dr. B. dat de regeering alsnog het Engelsche en Scandinavische voorbeeld zal volgen, als de omstandig heden hiervoor gunstig geworden zijn. Bovendien meent de schrijver, dat de ervaring in Engeland heeft geleerd, dat de valuta kan worden beheerscht in lan den, die niet totaal zijn uitgeput. Zoo zal het ook in ons land kunnen gaan, als niet gewacht wordt, totdat een al- geheele ineenstorting van het economi sche leven heeft plaats gehad. Een polis der is een waarborg voor het welzijn van Uw gezin. Inspecteur: G. LINDENBERGH, MIDDELBURGSCHESTRAAT, GOES, (Ing. Med.) Zuinigheid bij het onderwijs. De „N.R.Ct." heeft het volgende bloempje geplukt uit het verslag der re kenkamer; Een briefwisseling tusschen den mi nister van onderwijs en de rekenkamer betrof den aankoop van een vleugel- piano voor de Rijkskweekschool te Oostburg. Hiervoor was 1150 be taald. De minister had de aanschaffing noodzakelijk geacht, aangezien muziek onderwijs aan de kweekscholen tot de verplichte leervakken behoorde, terwijl hier nu 'een muziekinstrument van groot klankvolume noodig was. De Kamer verevende de uitgaaf; ech ter onder opmerking, dat h.i. deze aan koop niet met een gepaste zuinigheid was overeen te brengen. De Bond van Ned. Onderwijzers en het rapport-Weiter, De Bond van Nederlandsche Onder wijze^ hield Zondag in Artis te Am sterdam een algemeene vergadering ter bespreking van de plannen der commis- sie-Welter en de actie, welke tegen deze plannen dient te worden gevoerd. De voorzitter, de heer J. P. W. van der Sluijs, zeide dat de verschijning van het rapport-Weiter een bedreiging bevat voor onderwijzers en onderwijs, die al wat wij op dat gebied meemaakten, ver re overtreft. Als onderwijsorganisatie moet de Bond met volle kracht aan het verzet tegen het rapport-Weiter deel nemen. De heer Theo Tyssen, hoofdbestuur der, zette het doel van het congres na der uiteen. Speciaal besprak spr. het hoofdstuk onderwijsbezuiniging in het rapport-Weiter. zichten juist is geweest. De dieren zijn ondergebracht in ken nels, die, voor de rust der dieren door een afscheiding van rietmatten aan het oog van het publiek onttrokken zijn. Elke kennel is in tweeën gedeeld, met één afdeeling voor de reuen en één voor de teef met haar jongen. In elke afdeeling is een houten nacht hok aangebracht met een nestkist. De vossen werpen van 1 tot 7 jongen in de maanden Maart, April of Mei, Het bedrijf op zichzelf is zeer aange naam, afwisselend en interessant. De zilvervos, een schrander dier, heeft zich volkomen aangepast aan den staat van huisdier en gedijt uitstekend, wan neer hij goed onderhouden wordt. Zijn voedsel bestaat uit vleesch, groen ten, rijst, melk en eieren, met toevoe ging van enkele chemische producten. Van Januari tot eind Juni is er abso lute rust op de farm, d.w.z. dan wordt niemand toegelaten, en is alleen de op passer daar om ze te voeden en te ver zorgen. Geen andere oogen bespieden dan de vossen welke alle mogelijke rust noodig hebben voor het in orde brengen van de kraamkamer en het opvoeden van haar jongen. Zijn de jongen in staat zichzelf te hel pen dan worden de deuren weer open gezet en het is werkelijk aardig de jonge dieren te zien rondspringen en spiegel gevechten te leveren met moeder en broers en zusters. En nu de pels. De dieren worden pijnloos gedood en van den pels ontdaan, welke meestal rechtstreeks op de wereldmarkt wordt gebracht. De groote veilingen worden in Europa gehouden te Londen, Parijs en Leipzig, waar bonthandelaren uit alle landen sa menkomen om den soms 20.000 en meer Het indexcijfer, zoo zei spr., mag nooit voeren naar salarisverlaging, daar het indexcijfer zeer veranderlijk is. Waar blijft de zoo noodzakelijke levensblijheid van den onderwijzer bij een zoo hoogen financieelen nood? De salarissen zijn zeer laag en vooral voor de jongeren zou een verlaging fnuikend zijn. Ook met de wachtgelders is het treu rig gesteld, het salaris wordt tot 65 pet. teruggebracht en de wachttijd telt niet mee in de dienstjaren. Dreigend is ook het gevaar, dat 8000 onderwijzeressen worden aangesteld met minder bevoegdheid en een veel lagere salarieering. Dit zou een volko men declasseering van den onderwijs- stand zijn. Dit wordt een poging om het bezoldigingsbesluit te ontduiken. Uitvoerig schetste spr, de verslechte ring van het onderwijs en het vakonder wijs, wanneer het plan Welter ten uit voer zou worden gebracht. Het rapport- Weiter is een verbluffend staaltje van wat een staatscommissie aan stommitei ten bijeen kan brengen. Na eenige discussie werd een motie aangenomen, waarin van de volksverte genwoordiging wordt gevraagd, dat zij het onderwijs zal verdedigen tegen even- tueele regeeringsplannen in den geest van het rapport-Weiter en een ernstig beroep doet op de overheid: lo. niet over te gaan tot verlaging van den steun aan de werkloozen; en de reeds toegepaste verslechtering in de steunverleening ongedaan te maken; 2o. al die maatregelen te treffen, wel ke kunnen dienen om te zorgen, dat in de dreigende zware wintermaanden alle kinderen voldoende gekleed en gevoed ter school komen. Toenemend aantal studenten. Maandag had aan de universiteiten en hoogescholen in ons land de over dracht van het rectoraat plaats. Aan de daarbij gehouden redevoeringen ont- leenen wij wat het aantal studenten betreft het volgende: L e i d 'e n: Het aantal ingeschreven studenten bedroeg in het afgeloopen studiejaar 2686. In den cursus 1930 1931 was dit aantal 2563, zoodat er dus een vermeerdering van 123 studenten valt te constateeren. Het aantal pro moties bedroeg 87. Utrecht: Ingeschreven zijn in to taal 2833 studenten w.o. 526 vrouwelij ke; afgelegd werden 1354 examens (168 vr.), waarvan 1008 met gunstig gevolg (143 vr.) en 9 met lof. Het aantal promo ties bedroeg 68 (7 vr.), waarvan 15 met lof. Groningen: Het aantal studenten bedroeg 1156 tegen 1139 in het vorige jaar. Het aantal vrouwelijke studenten is geleidelijk gedaald. In 1914'15 be droeg het bijna 20 pCt. van het totaal, in 1919—20 26.5 pCt., sinds 1924—'25 is het steeds om en bij de 20 pCt.; dit jaar was het 20.4 pCt, Amsterdam: Voor het eerst wer den ingeschreven 611 studenten, het vorig jaar was dat 613, het hoogste dat men beriekte was 532 in den cursus 19221923. In het geheel werden inge schreven 2466 studenten, waaronder 661 vrouwen. Met 118 ingeschrevenen voor enkele lessen is het totaal 2584, verleden jaar was dit 2427. Delft (Techn. Hoogeschool): Het aantal studenten bedroeg in het afge loopen jaar 1891, tegen 1766 in den cur sus 19301931, dat der nieuw ingeschre venen was echter lager, n.l. 394 tegen 448 bet jaar te voren. Het aantal uitgereikte ingenieursdi ploma's bedroeg 155, tegen 171 in den vellen bedragenden aanvoer van zilver- vosvellen op te koopen. Al deze vellen zijn afkomstig van ge fokte vossen omdat er bijna geen zilver vossen meer in het wild gevangen wor den. Men heeft er n.l. zoo intensief jacht op gemaakt, dat er op den duur bijna niets meer overbleef. In den bonthandel wordt wel eens, al licht ter goeder trouw, beweerd, dat men in het wild gevangen en Canadeesche zilvervospelzen te koop heeft, of ook wel, dat men geen Europeesche vossen verkoopt. Dat dit niet juist is en ook niet waar kan zijn moge blijken uit het vol gende: Amerika heeft tot nu toe steeds meer zilvervospelzen voor eigen gebruik noo dig gehad dan het land zelf kon leveren, zoodat van uitvoer van Canadeesche zil vervossen geen sprake is geweest of nog is. Ook in het wild gevangen zilvervos sen (in Europa zijn die niet) blijven om dezelfde reden in Amerika. Bovendien is het de groote vraag of men den pels van een in 't wild gevan gen vos wel moet prefereeren boven dien van een gefokten vos. Ik zag er nimmer een, doch Canadee sche collega's waren wél in de gelegen heid en dezen zeiden, dat het jasje van den wilden vos meestal lang niet zoo mooi was, tengevolge van de ontberin gen waaraan de vos is blootgesteld, van de vechtpartijen en van de manier waar op het dier gevangen en gedood wordt. De vos in gevangenschap echter wordt goed gevoed en goed verzorgd, groeit daardoor goed uit en beschadigd zijn huid niet. Bovendien wordt in de vakbladen door hoogst bekwame dierenartsen advies ge geven voor de voeding enz. waardoor de vossen op tijd al datgene krijgen wat voor hun gezondheid en ook voor hun VENUS MARS©,' JUPITER Q, SATTJBNUS (§r Sterretijd 21 h 2 min. Nog een maantje vindt men op deze vorigen cursus. Er hadden 14 promoties plaats, waarvan 4 met lof. Wageningen (Landbouwschool) Voor de eerst emaal werden ingeschre ven 1Q5 studenten, tegen 106 in het vo rige jaar. Het aantal studeerenden steeg tot 511 met inbegrip van 13 voor en kele lessen. Er hadden 9 promoties plaats. Rotterdam (Ned. Hand. Hooge school): Het aantal voor de eerste maal ingeschreven studenten bedroeg dit jaar 136, tegenover 132 in 1930'31, 109 in 1929—30, 123 in 1928—29 en 120 in 1927'28. Het aantal totaal ingeschre venen bedroeg 368, tegenover 315 in 1930.'31, 310 in 1929—30 en 339 in 1928—'29. N ij m e g e n (R.K. Universiteit), 't aantal studenten steeg tot 505. Er wa ren 124 nieuwe inschrijvingen. kaart: het L.K. van den 21en in den Stier. wordt door het gebruik van „Zij"-Crême, zoo frisch en zacht als een rozeblaadje. In prijzen van 203045 en 75 ce nt (Ing. Med.) Branden. Hedennacht heeft een hevige brand gewoed in den winkel aan de Stations straat teKatwijk aan Zee, Met twee stralen op de waterleiding, was de brandweer een uur na het uitbreken den brand meester. De oorzaak van den brand is onbekend. Verzekering dekt de schade. Ongelukken. Dinsdagavond is L. L. v. d. M, te S o e s t d ij k door den goederentrein UtrechtZwolle gegrepen en op slag gedood. Het slachtoffer is afkomstig uit pels het beste is. De vos, die op de farm wordt opge kweekt, wordt op den juisten tijd ge dood, dat wil zeggen op het oogenblik, dat de pels „rijp" is wat voor de waar de van het bont van de grootste betee- kenis is ten aanzien van de kleur en duurzaamheid. Het zal wel geen nader betoog behoe ven, dat de pels van den gefokten vos daardoor een grooten voorsprong heeft op dien van den in het wild gevangen collega, want niemand zal aannemen, dat een trapper een eenmaal gevangen vos zal laten loopen omdat de pels eigen lijk nog een week of eenige dagen moet ontwikkelen om goed, of liever, prima te zijn. De zilvervospelzen worden onder scheiden in: zwart, kwartzilver, halfzil- ver, driekwartzilver en volzilver. De zwarte hebben (behalve den wit ten staartpunt, die uit witte en niet uit zilveren haren bestaat) minder dan 10 pet. zilverharen, de kwartzilveren, half- zilveren, driekwartzilveren en volzilve- ren zijn resp. 25 pet., 50 pet., 75 pet., en 90 pet en meer zilverharen. De staart is 'n voornaam bestanddeel van den goeden pels. Deze moet dik zijn en de tip of staartpuntmoet kegelvor mig zijn. Het zwarte haar moet goed zwart zijn en de pelzen met een diepzwarten gloed worden dan ook uitstekend betaald. De zilverharen moeten zilvergrijs zijn en in het midden zwart. Omdat elk zil- verhaar dus meer dan één kleur heeft is het onmogelijk het bont te imiteeren. Men heeft het wel eens geprobeerd, door witte haren in een zwarten pels te hechten, doch men ziet dit niet alleen in een zwarten pels heel gauw, maar bij een pels met 25 pet. en meer zilver is dit, zooals ieder begrijpt, ondoenlijk. Het is dan ook voor fokker en koo- Groningen en werd verpleegd in het ge sticht Den Dolder. Zijn lijk is naar Utrecht overgebracht. De 58-jarige T. J. H„ van het Burge meester Hofmanplein is op de Boompjes te R o t tfe r d a m door de tram over reden. Met een schedelbreuk is de man in het ziekenhuis opgenomen. EEN SUCCES. De op 10 Septem ber aangevangen luchtvaartdagen te Eindhoven zijn Maandag geëindigd. Voor de K.L.M. zijn zij een groot succes ge weest, daar niet minder dan ruim 2200 personen aan de rondvluchten boven Eindhoven en omstreken hebben deel genomen. VLASFABRIEK AFGEBRAND. Dinsdagmiddag ontstond brand in de groote vlasfabriek van de Ned. Mij. voor Vlasbewerking aan den Woldweg te Appingedam. De brand is ontstaan bij het slijpen van vlasafval tijdens welke bezigheid plotseling een vlam in den afval sloeg. Het vuur sloeg onmiddellijk over naar de groote voorraden vlas, waarmede de fa* briek, met het oog op de a.s, wintercam- pagne, geheel was gevuld en in een oog wenk stond het geheele fabrieksgebouw, dat een diepte heeft van ongeveer 40 m en 15 m hoog is, in lichter laaie. De ar beiders moesten met achterlating van alles in allerijl de vlucht nemen. De brandweer was niet tegen het vuur op gewassen, Na vrij korten tijd stortte een gedeelte van de muren in. De machine kamer zal vermoedelijk gespaard kun nen worden. Behalve het fabrieksge bouw zijn drie groote vlasschuren een prooi der vlammen geworden. Tengevol ge van den brand zullen ongeveer 50 ar beiders voorloopig niet aan het werk kunnen gaan. V,D. verneemt nader dat ongeveer 2 millioen kg vlas is verbrand. Het gebouw was op beurspolis verzekerd. De motor- spuit werkte hedenmorgen nog om te trachten machinekamer, ketelhuis en pakkamer te behouden. per een grot geluk, dat de zilvervos niet „geverfd" worden kan. In tegenstelling met de meeste andere bonten draagt men den zilvervos heele- maal, want ook de buikzijde is van vol doende kwaliteit en soliditeit om benut te worden. De preparateur brengt er geen satijn of zijde in, maar alleen een kettinkje en een paar kunstoogen. Zilvervosbont is prachtig. Het maakt door zijn rutsige kleuren zwart, zilver en wit een uitstekenden in* druk: rustig en voornaam, waardoor het nimmer verveelt. Het kan worden gekozen naar het postuur van de draagster, groot en min der groot en ook naar haar teint. Zoo zal een donkere, middelsoort of volzil- veren bont respectievelijk bij blonde, donkerblonde of zwarte haren voegen. Wanneer de keuze met zorg geschiedt draagt de zilvervosbont als geen andere pels bij tot verfraaiing van het uiterlijk. Wanneer een zilvervos op tijd gepelsd is en daar zorgt een goede fokker èn uit liefde voor zijn vak, èn om zijn geldelijk belang vanzelf voor dan is de onderwol gekroesd en werken deze spiraaltjes op de bovenharen, welke daardoor nimmer plat liggen, doch opve ren, waardoor het bont „leeft" Dit geeft het bont iets vlugs. Het staat daardoor beter en chiquer. Het geeft een zekere fleur, die men bij ander bont tevergeefs zal zoeken. Omdat het artikel echter in ons land nog niet voldoende is doorgevoerd is er nog niet voldoende aandacht aan gewijd en 't gevolg is tot nog toe geweest, dat onze beste, zeer goede en goede vellen, allen in het buitenland worden geplaatst.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 6