„NEUTRAAL" GLAZEN LANDBOUW. LINTVELT's BAZAR - GOES. TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1932. No. 223. NA DE OPERATIE. I—mammu—a STUKKEN VOOR DEN GEMEENTE RAAD VAN MIDDELBURG. Eervol ontslag. B. en W. stellen voor aan mej. H. J, C, C. van den Brink op haar verzoek wegens gezondheidsredenen met ingang van 1 Januari 1933 eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres aan school K. Leeraar avondschool voor N. O. Voor de benoeming van een leeraar in de wiskunde aan de avondschool voor N. 0., vacature-B. J. A. Stoopman, luid de de voordracht: A. Beeftink, leeraar aan de Bijz. Kweekschool, H. J. Wes- selink, onderwijzer aan de Openbare U. L.O.-school voor jongens en dr. W. Schreijer, leeraar aan de Hoogere Han delschool, allen te Middelburg. Benoembaarheid onbezol digde gemeenteveldwach ters. De Commissaris der Koningin heelt me degedeeld, dat de minister van Binnen- landsche zaken bezwaar maakt tegen de verordening nopens benoembaarheid van onbezoldigde gemeente-veldwach ters zooals de raad die in April j.l. heelt vastgesteld. De minister meent, dat zal blijken, dat uit de regeling, zooals zij thans luidt, in de praktijk moeilijkheden kunnen voortvloeien. De Minister merkt op, dat eene aanstelling tot onbezol digd gemeente-veldwachter in den re gel wordt gegeven aan een persoon in verband met diens bijzondere lunctie ol werkzaamheden, in verband waarmede de eischen zouden dienen te worden beperkt tot het Nederlanderschap, en het voldoen aan de eischen van be kwaamheid door den Commissaris der Koningin te stellen, waarbij het bezit van diploma's kan worden gevorderd. B. en W. stellen voor aan deze bezwa ren tegemoet te komen en eene gewij zigde verordening vast te stellen. Instelling verkeers-com" missie. Naar aanleiding van het om advies in hunne handen gesteld adres van het bestuur van de aldeeling Middelburg van de Nederlandsche Unie van chauf feurs en overig automobiel-personeel, houdende verzoek tot instelling eener vertkeerscommissie, deelen B. en W. mede, dat zij, ofschoon, voor zoover hen bekend, van de gemeenten van onge veer dezelfde grootte als Middelburg, alleen Vlissingen zoon commissie heeft, niet afzijdig staan tegenover inwilliging van het verzoek. Zij stellen derhalve voor tot insteling eener verkeers-com- missie te besluiten en deze als volgt samen te stellen: de commissaris van politie als voorzitter; de directeur van gemeentewerken; een vertegenwoor diger van den A.N.W.B.; een van de K.N.A.C., een van de Nederl. Unie voornoemd en een van den Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland. De werkzaamheden der commissie zullen bestaan uit het desverlangd geven van advies in verkeersvraagstukken aan den raad en aan B. en W.; en het zelfstan dig geven van advies aan voormelde organen. B. en W. zouden de commis sie zelve een secretaris uit haar midden willen doen aanwijzen, maar zich ge machtigd willen beschouwen aan de commissie kenbaar te maken, dat aan wijzing van den directeur van gemeen tewerken, het meest aanbevelenswaar dig schijnt. Aankoop pand Nieuwe Oos- tersche straat. De raad vereenigde zich in Februari in beginsel met een mondeling voorstel om, waar het bestuur der Godshuizen door Dr. Jan Walch. 45. De eenige, die nu nog eenige onaan gename oogenblikken in verband met deze zaak had te doorleven, was mr. dr. Henri Adriaan van Hoghen Lugt. Maar die oogenblikken waren wel zéér onaangenaam. De chef had tot elf uur de handen vol; vond slechts even gele genheid tot een vliegensvlugge excur sie naar de deur van zijn privé-kan- toor, waar hij Henri heen verwezen had, draaide deze op slot. Zeggende, in de zelfde vaart tegen een bediende: „Als hij lawaai maakt, houd hem dan aan 't lijntje, en zeg, dat ik dadelijk kom; maar laat hem in geen geval er uit". Want kon men van iemand die met zulk een brutaliteit „naief" wist op te treden, niet de hevigste coups- de théatre ver wachten; bijvoorbeeld: dat hij ineens als een „apostel der waarheid" zou optre den, en t publiek waarschuwend toe spreken? Enfin, voor 't oogenblik was 't dan nogal gelukt, hem te intimidee- ren; maar als hij daar in dat privé-kan- toor tot zichzelf kwam, wist je toch maar niet wat hij zou beginnen, Intus- schen, t was hem om een kwartiertje nu nog maar te doen de chef werkte met voortdurende verstolen blikken op de klok en dan, nu, dan zou hij hem toch eventjes van de taart geven. Maar daar moest hij nu maar niet over door denken; want dan voelde hij zijn glim lach al verstarren in kwaadaardigheid; voornemens was een terrein aan de Nieuwe Oostersche straat als bouw grond in het openbaar te verkoopen, 'n gedeelte terrein, waarin een riool van de gemeente ligt, aan te koopen voor een zelfden grondprijs als de overblij vende gedeelten bij openbaren verkoop zouden opbrengen. Burg. en Weth, de den destijds toezegging nader een defi nitief voorstel tot aankoop te zullen doen. De publieke verkoop heeft thans plaats gehad tegen 8.17 per m2. Waar de strook, wier aankoop Burg. en Weth. aanbevelen, een oppervlakte van 42.75 m heeft, zal de koopsom derhalve een som van 349.27 moeten bedragen. De strook is mede dienstig om van de N. Oostersche straat af toegang te verlee nen tot het terrein van school A aan de Verwerijstraat. Burg. en Weth. hebben gemeend geen bezwaar te moeten ma ken om voor de andere gedeelten van den grond de erfdienstbaarheid van uit weg te vestigen over de voor de ge meente aan te koopen strook. Vermelde panden zullen zoodoende een achteruit gang kunnen verkrijgen naar de Nieuwe Oostersche straat. De koopsom zouden Burg. en Weth. willen vinden uit den post onvoorzien 1932. De Commissie van Financiën vraagt of het niet beter is het recht van uitweg te verleenen voor een telkens te verlengen periode. Burg. en Weth. antwoordden dat dit niet voor verwezenlijking vatbaar is, aangezien de strook waarvan aankoop wordt voorgesteld, reeds met het servi tuut van uitweg belast is. Een der leden van de Commissie van Fabricage meent, dat op 17 Februari niet volledig is gezegd, hoe die zaak zat. Immers hadden meerderen belang bij den aankoop door de gemeent'e, o.a. de huurder en of eigenaar van de strook grond, die achter de woningen en tus- schen de school ligt. Deze heeft be hoefte aan een uitweg. De Godshuizen hebben dus belang gehad bij aankoop door de gemeente, omdat anders zeer waarschijnlijk de grond veel minder zou hebben opgebracht. Bovendien heb ben de eventueele koopers nu het ge not van een vrije achterpoort, waardoor de waarde der panden stijgt. Dit lid vraagt of de gemeente nu dit alles moet betalen en het voordeel der Godshui zen en de waardestijging der panden? Hij kan er zich niet mede vereenigen, omdat de toelichting in Februari niet duidelijk is geweest. Naar zijne mee ning kan van de eigenaren die belang hebben bij een doorgang retributie ge vraagd worden. Ook kunnen de Gods huizen wel eenige guldens per m2 van de koopsom afdoen. Een ander lid vereenigt zich niet met het voorstel omdat een eeuwigdurende erfdienstbaarheid op het te koopen per ceel gelegd wordt. Het derde lid, dat zich overigens met het voorstel vereenigt, meent, dat gelet op de toelichting, die thans 'gegeven wordt, een lagere prijs per m2 billijk zou zijn. Burg. en Weth. kunnen zich met dit betoog geenszins vereenigen en het is hen niet duidelijk wie de meerderen zijn, die belang hadden bij den aankoop door de gemeente. Eigenares van de strook grond, gelegen achter de wonin gen en bij de school is de gemeente en als zoodanig had de gemeente belang bij den uitweg, afgezien nog daarvan, dat in die strook een riool van de ge meente ligt. De huurder van den bij de school ge legen grond, die vroeger ook huurder was van de door de Godshuizen ver kochte perceelen, heeft natuurlijk be hoefte aan een uitweg, maar de ge meente als verhuurster behoort hem dien te verschaffen. Wat nu het belang van de Godshuizen kan zijn bij aan- en nu moest hij blijven glimlachen, ook weer niet te veel, en maar luchtigjes, luchtigjes doorwerken! M'n hemel, 't was wèl 'n nerveuze toestand zoo; maar hij zóu 't aanstonds toch eventjes op hem verhalen! Om elf uur zeer precies moest de deur dicht. Juist, de portier deed 't keurig; voelde misschien ook wel iets niet-in- den-haaksch. En er waren nog maar weinig cliënten in 't kantoor; dat viel mee. Eindelijk, eindelijk daar verdween de laatste; had net nog een sommetje gestort, de stumper.kwam den cre diteuren van de Bank ten goedeEn nü es even afrekenen met dat heer! Met een bedachtzame, korte bewe ging draaide hij den sleutel om; het was het tempo waarin, en de manier waar op hij wilde optreden, die hij aldus als- 't-ware zichzelf inprentte. Toen trok hij de deur met een ruk open, en keek in de kamer. Henri zat, althans uiterlijk, zeer be daard op een stoel aan den kant. Maar men behoefde niet eens een menschen- kenner te zijn, zooals de heer Meyer beer er wel één was, om het onechte van die kalmte te ontwaren. Inderdaad verkeerde Henri in een zeer pijnlijke verlegenheid; het was d e soort verle genheid waarin hij de laatste maanden zich ielkens voelde gevangen; maar nooit had hij ze zoo scherp en pijnigend om zich geweten. Hij had iets verkeerds ge daan; ja, en nu wist hij in elk geval heel precies, wat dat verkeerde was. Dat was niet altijd het geval. Nu wist hij, £S koop van meerbedoelde strook door de gemeente, begrijpen burg. en weth. niet; Waarom zou anders de grond veel min der hebben opgebracht? Integendeel, het is zeer waarschijnlijk, dat, wanneer het bouwterrein in één perceel was ver kocht en kon worden bebouwd, de grond voor den kooper meer waarde zou heb ben, omdat hij alsdan 3 huizen naast el kander zou kunnen bouwen, hetgeen voordeeliger is, dan 2 naast elkaar aan één zijde en één huis aan de andere zijde. Ten einde de Godshuizen niet al te zeer schade te laten lijden van den verkoop in 2 gedeelten, is juist het ser vituut van uitweg bedongen, waardoor de eventueele bewoners een vrije poort zullen hebben. De waardestijging der panden, gelegen in een vrijen uitweg, is verdisconteerd in den koopprijs van den grond. Wanneer men een servituut van uit gang of doorgang heeft, kan van de eigenaren van het heerschende erf geen retributie voor doorgang gevraagd wor den. Het is burg. en weth. niet duidelijk, welk ander financiëel belang dan een theoretisch er bij kan betrokken zijn, of de Godshuizen enkele guldens meer of minder voor den grond ontvangen. Zoo de raad het voorstel niet mocht aannemen, zal daarvan het eenig gevolg kunnen zijn, dat de gemeente zal ver plicht zijn, aan den huurder van het ter rein achter de school een anderen uit weg te geven en vermoedelijk zal ver plicht worden tot opruiming van het in de strook gelegen riool. Burg. en wet. vragen of de commissie meent, dat de gemeente daardoor in be tere conditie komt. Verkoop voormalig brandspuit huisje bij de Oostkerk, Burg. en Weth. stellen voor het voor malig brandspuithuisje aan de Oostkerk te verkoopen aan P. J. Jongepier voor 452, zijnde hij de hoogste bieder van twee gegadigden. De commissies van fi nanciën en fabricage vereenigen zich met dit voorstel. Vermindering pacht. Burg. en weth. herhalen thans hun voorstel om aan J. Poppe Wzn. voor 13,38.16 ha grond in den Mortierpolder 25 pet. pachtvermindering voor het jaar 1 October 19311 October 1932 toe te staan, en de pacht te brengen van 175 op 131.25 per ha. De vermindering in totaal is 585.44 en de opbrengst over dit pachtjaar 1756.3334. De beide raadscommissies vereenigen zich met dit voorstel. Over het vorige pachtjaar was de vermindering 10 pet. NED. BOND VAN BOERINNEN. PROV. AFD. ZEELAND. Gistermiddag hield de Prov. afd. Zee land van den Ned. Bond van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen, in „De Prins van Oranje" te Goes een alge- meene vergadering. De presidente, mevr. Groenewege-Ne- lemans, verwelkomde de aanwezigen en betreurde de geringe opkomst, die zij toeschreef aan de drukkende tijdsom standigheden. Spr. hoopte, dat de plat telandsvrouwen ook in dezen tijd iets goeds tot stand mogen brengen en dat deze nog jonge vereeniging tot heil van het platteland moge zijn. Na lezing der notulen door de secre taresse mevr. Bottenberg-van Elsacker, volgde behandeling van ingekomen stuk ken. Voorgelezen werd een schrijven van de vereeniging Ceres in West Zeeuwsch- Vlaanderen, dat zij definitief is toege treden tot den Nederlandschen Bond van hij had natuurlijk niet mogen zeggen, zooals hij gedaan had, dat de bank er slecht voor stond. Maar wat had hij dan moeten zeggen? Dat schenen altijd alle menschen in zoo'n geval te weten; maar hij wist het niet De chef had het blijkbaar weer wèl geweten; want angstig luisterend, dadelijk na zijn in sluiting, had hij dezen luid het één en ander hooren vertellen; en daardoor was dadelijk het rumoer onder het pu bliek verstomd. Maar ook de jongere bedienden schenen het te weten, want die hadden hem hoogst minachtend aan gekeken. Hij was veel ouder, hij was meester in de rechten en doctor in de staatswetenschappen; men had hem al tijd om zijn menschenkennis geprezen, nu ja, vroeger Was dat dan mis schien dat hoogeprezen „handelsin zicht", dat je van aanleg moest hebben, en in de practijk kon slijpen en toespit sen; was het dat? 't Leek wel zèèr, dat het met handelsinzicht iets te maken had; véél te maken had Maar toch, Mama had bijvoorbeeld niet het minste inzicht, geen handels- en geen ander in zicht; en die had ook zoo op diezelfde manier minachtend tegen hem gedaan; intertijd al, toen ze toevallig het jubile um van Colver in de courant ontdekte, en nu tegenwoordig, nu hij hier weer voorgoed terug was, had je telkens zoo'n eigenaardig hokken van 't ge sprek En dat was overal, o, hij wist het wel; er was iets bijzonders met hem Maar toch, hij was niet gek, hij was niet monomaan ook, neen, neen, dat zou niemand hem wijs maken; want Boerinnen. De presidente merkte op, dat er nu in Zeeland dus twee gewes telijke af deelingen van den Ned. Bond zijn. Enkele aanwezigen maken de opmer king dat dit eigenlijk geen gewenschte toestand is. Kan er geen samensmelting plaats hebben? De afgevaardigde van Ceres deelde mede, dat dit Bestuur hierover nog niet gesproken heeft. Op een vraag van de presidente werd geantwoord, dat Ceres ongeveer 200 leden telt. De presidente meende ook, dat het uit organisatorisch en financieel oogpunt beter is, dat er één provinciale afdee- ling komt. Na nog eenige discussie werd dit punt aangehouden tot de volgende vergade ring. Inmiddels zal de zaak op de Bonds vergadering ter sprake worden gebracht en zal contact gezocht worden met Ce res, om op bepaalde punten samen te werken. Ter nagedachtenis van het overleden lid Mevr. Kooman te Renesse, verhie ven de aanwezigen zich een oogenblik van hun zitplaatsen. Hierna bracht de secretaresse het eerste jaarverslag uit. De vereeniging telt thans 66 leden. Twee zijn er over leden. Het voornaamste werk bestond in den opbouw van de organisatie. Met dankbaarheid mag op dit eerste vereeni- gingsjaar worden teruggezien. Er werden twee algemeene, vijf be stuursvergaderingen, drie lezingen en één excursie gehouden. De hoofdbe- stuurs- en bondsvergaderingen werden bezocht. Ten slotte werd vooral dank gebracht aan het adviseerend bestuurslid mejuffr, Kome en aan de Zeeuwsche Landbouw Mij. voor de ondervonden me dewerking. Het verslag werd goedgekeurd, even als dat van de penningmeesteres, mevr. Polderman-Wisse. De ontvangsten be droegen 130.50, de uitgaven 169.77, dus is er een tekort van 39.27. Tot leden der kascommissie werden benoemd de dames Dekker- de Feyter en S. Zandee. De presidente bracht vervolgens ver slag uit van de voorjaarsvergadering te Utrecht. Nu volgde de bestuursverkiezing. Het bestuur stelde prijs op een bestuurslid uit Schouwen. Na langdurige discussie en eenparigen aandrang uit de vergade ring verklaarde mevr. v. d. Bout-Klompe zich bereid het bestuurslidmaatschap voorloopig waar te nemen. In bespreking kwam daarna de dek king van het tekort van het Hoofdbe stuur. Van deze Prov. afdeeling werd hiervoor 4.gevraagd. Waar de Zeeuwsche afdeeling ernstige critiek heeft geoefend op het financieel beleid van het hoofdbestuur en hare goedkeu ring niet kon hechten aan de gevoerde administratie werd besloten het schrij ven van het H.B. voor kennisgeving aan te nemen. Vervolgens werd besloten, als afge vaardigde naar de H. B. vergadering te benoemen, het hoofdbestuurlid of haar plaatsvervangster, resp. mevr.* Groene- wegeNelemans of mevr. Polderman- Wisse. Als afgevaardigden naar de ver gadering van den B, V. O. L. zullen gaan mevr. PoldermanWisse en mej. S. Zandee. Bij bespreking van het winterwerk UITSLUITEND VOOR UW INMAAK. (Ingez. Med.) nooit was hij zoo helder en prettig in z'n hoofd geweest. Jawel, maar intus- schen.... Èn Meyerbeer was woedend; echt lam, vlak voor dat ze toch uit el kaar gingen. Maar 't had toch dit voor deel, dat die dan nu toch eens precies zeggen zou, wat hij had moeten doen. 't Was nu wel geen plezierig vooruit zicht, dat hij daar aanstonds razend zou binnenkomen; maar als die allereerste woede 'voorbij was, zou hij toch eenigen uitleg moeten geven Ha, daar kwam hij. Inderdaad, en daar stond hij in de wijd-geopende deur. Ook hij had een schijn van kalmte over zich, maar deze schijn verhulde nog belangrijk minder dan die van Henri het werkelijke we zen van den schijnwerper. Het was zeer blijkbaar de strakke concentratie van iemand, die zich mikkend tot fel tref fen heeft ingespannen. Maar toen hij in derdaad zijn pijlen begon af te schieten, was die bezonnenheid verdwenen, én in een steeds wilder hartstocht begon hij zijn employé met stekende punten van minachting, hoon en spot te door priemen. Ik moet wel zeggen", begon hij, nog sarrend rustig, en min-of-meer „hoog", „dat u keurige eigenschappen bezit voor een post van vertrouwen! En ik mag mijzelf gelukkig prijzen, dat u wel, na uw ontslag uit de ambtenarij, ons met uw tegenwoordigheid hebt wil len vereeren, potverdorie!" Dat laat ste woord diende blijkbaar om het t e beheerscht en daardoor te langzaam zich ontladend gemoed even wat krach- vroeg de Voorzitter of de Bond niets doen kan om mede eenigszins den nood van den boerenstand te lenigen. Zulks eventueel in verbinding met de Z.L.M. Spr. vroeg, of het b.v. geen aan beveling zou verdienen eenige actie te ondernemen ter verlichting der sociale lasten; of b.v. voor het aanleggen van een waterleiding naar elke boerderij door de werkloozen? De boerinnen moeten' zich eens laten hooren, zeide spr. dit zal ook den bond ten goede komen. De heer H. P. Staal, dir. districts arbeidsbeurs te Middelburg merkte op, dat hij mogelijk, naast het onderwerp, dat hij zal bespreken, ook advies kan ge ven inzake b.g. onderwerpen. Besloten werd hierop, dat de heer Staal eerst zijn lezing zou houden over „georganiseerde beroepskeuze, een eisch des tijds." Georganiseerde beroepskeuze. Spr. ging eerst de vroegere toestan den na, de vormen der gilden, van mees ters en gezellen, dus: werkgever en werknemer. De arbeid was uitsluitend handwerk. Toen richtte men zich om voorlichting inzake een te kiezen be roep, tot de gilden. Daarna kwamen de werktuigen, de machines, waartegen de arbeiders zich verzetten, en de vakbe weging. Intusschen wordt de machine steeds machtiger en de vraag is: in het belang der menschheid? Want die ma chine is een wapen in den economischen oorlog, en die economische wedijver lag ten grondslag aan den wereldoorlog. Even was er, daarna, een economische opleving, doch spoedig kwam de terug slag, met werkloosheid en het oprichten van tolmuren, om eigen industrie te be veiligen. De werkloosheid omvat thans millioenen, zal voor ons land dezen win ter wel een 370.000 bedragen. Spr. schetste hoe door de toename der machines, rationalisatie, concurrentie e. d. zoovele arbeiders overbodig moesten worden en daarmede is ook het vraag stuk der beroepskeuze moeilijker dan ooit geworden. Vroeger ging men vaak automatisch in het bedrijf van vader over, thans is dat geheel veranderd en dikwijls ligt daar de opvatting der ouders aan ten grondslag: mijn kind moet het beter krijgen dan ik. Gevolg is, dat de kinderen vaak opgeleid worden voor iets waarvoor zij geen eigenschappen be zitten, met als resultaat vele mislukkin gen. En dan krijgt de arbeidsbeurs deze mislukkingen, die dan tot de „onge schoolde" arbeidskrachten behooren, te verwerken. Terugkeerende tot de werkloosheid, vreesde spr. dat deze permanent zal zijn, zelfs al komt er een industrieele ople ving. Doch als die opleving komt, moe ten de arbeiders er voor geschoold zijn. Spr. geeft hier een overzicht: hoe in Middelburg gehandeld wordt, hoe o.a. de van school komende jeugd en hun ouders op de hoogte gebracht worden van het bestaan van het bureau voor beroepskeuze, hoe daar getracht wordt elke jongen, die zich aanmeldt, in een hem passend beroep te brengen, en met welke moeilijkheden dit vaak gepaard gaat. Niettemin vervoegt men zich veel te weinig aan het bureau, hetgeen spr. ernstig betreurde. En nog minder meis jes melden zich aan. Spr, drukte daarom zijn vreugde uit over het feit, dat hij ihans voor vrou wen spreekt, omdat de moeders in de ze op hun jongens en meisjes zooveel invloed kunnen doen gelden en hij wekt allen op het vraagstuk der beroepskeu ze ernstig op te vatten en zich in voor komende gevallen tot het bureau te Middelburg te wenden. Na deze lezing werden aan spr. nog enkele vragen gesteld, die door hem be antwoord werden. tiger te bevrijden. ,,U is me een heer; ja; 'n héér!! U is veel te fatsoen lijk hè, om ons bedrijf voor te staan; ten minste: op 't oogenblik dat 't mis gaat! U is te fatsoenlijk om uw woord te houden hè; potverdorie! Als 't schip naar den kelder gaat, gaan dè fatsoen lijke ratten er vandoor hè, en wasschen, potverdorie, hun pooten in onschuld!" Dat beeld was ietwat gedurfd; maar de oogen van den heer Meijerbeer be gonnen, mee door de opwindende wer king van de potverdorie's, zoo geweldig te flikkeren en te vonken, dat even tueele bezwaren tegen beeldspraak on middellijk werden verascht. ,,U staat klaar, hè" gewoonlijk gebruikte hij het precieuze „nietwaar", maar men moet toestemmen, dat dat nu uit den stijl zou zijn gevallen „ja, u staat nu klaar, om de heele wereld te verkoondi- gen, dat te teer van geweten bent om ook maar één dag den schijn te bewa ren! Want vóór gisteren had u heelemaal nóóit gemerkt, dat de boel mis ging, hè? Ochchot nee; dat hebt u me gis teren al te verstaan gegeven! Weet jij, wat ik van jou denk en van jóuw ge weten?" de heer Meijerbeer ging plots tot het vertrouwelijke tutoyeeren over „Weet je dat? Nu dan, menéér, ik denk dat jij een smeerlap bent, een allergemeenste huichelaar; 'n ras-patje pee, 'n onbetrouwbaar individu! Maar denk niet, dat de wereld daar invliegt! Dat is al te stom-schofterigDat is, potverdorie (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 5