G. ROBIJN Co. NAJAARS- EN WINTERMANTELS HCRHA li weet het, Miee LEES IK DAT GOED JA!!! EXPOSITIE BONTKRAGEN. STOFFEN JAPONNEN Regen- en Lodenmantels KUNSTHANDEL FIRMA F. B. DEN BOER GOUDBRON BESCHUIT r PER PAK 3 ct. SIMON DE WIT Droste Bonbons SANGUINOSE N.V. BISCHOFF, FILIAALCHEF VELO WASCHMACHINE M,J N.V. J DANS INSTITUUT C0RVELEIJN PROV. OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT LANGE DELFT H 14 MIDDELBURG III U vindt bij ons een prachtsorteering in de MEEST MODERNE in alle genres en prijzen. Prima Coupe, Stof en Bontgarneering. AARDIGE zoowel in voordeelige prijzen als in zeer aparte modellen. Ziet onze Etalages Licht en toch pittigl Dat is de eisch, welken de meeste rookers zich als ideaal stellen. U kunt veel Horma's per dag rooken, zonder dat het rooken een sleur wordt en zonder Uw gezond heid te schaden. Een aandachtige lezerskring een actief persoon BUICK-AUTO PER AUTOCAR ADVERTEEREN DOET VERKOOPT. AGENT MIDDELBURG Moderne potterij, glas- en tinwerk Aardige tinnen lampjes 25 nette Naaisters en Leerling-Naaisters kunnen voor direct geplaatst worden op de ateliers van de N.V. Zeeuwsche Confectiefabriek (van 21 tot en met 27 Sept.) Lange Delft B 147 - Tel. 55 - Middelburg Geëtaleerd J. B. DIESCH, Middelburg. Zenuwsterkend Bloedvormena VLISSINGEN. VOOR MANTELS EN JAPONNEN. BIJ ONS ZIEN IS KOOPEN. DIRECTIE der HOOFDKANTOOR BARENDRECHT Kleine Advertentiën. N.V. Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart. in de Provincie Overijssel en de aangren zende deelen van Gelderland en Drenthe bereikt U met een advertentie in de Prov. Overijsselsche en Zwolsche Courant. Opge richt in 1790 heeft ons blad steeds een vooraanstaande plaats ingenomen onder de Prov. dagbladen, zoodat het in Uw adver tentie-campagne zeker niet ontbreken mag. 'te Zwolle Het faillissement van PETRUS BERNARDUS LAMPAERT, land bouwer, wonende te Eede, is bij vonnis der Arrondissements-Recht- bank te Middelburg d.d. 12 Sep tember 1932 na gedaan verzet vernietigd. De Curator, Mr. W. K. H. DIELEMAN. De GRIFFIER DER STATEN VAN ZEELAND maakt bekend, dat ter Provinciale Griffie ver krijgbaar zijn de notulen van de eerste gewone zitting in 1932 van de Provinciale Staten van Zeeland, bevattende tevens het stenogra fische verslag van het verhandelde tegen betaling van f 1franco per post f 1.25. FIRMA H. H. SOMER ZONEN. Pottenb.singel 47/48, Middelburg. Stoomen Persen Ontvlekken. WIJ REPAREEREN elk merk Stofzuiger en leveren RITSEMA STOFZUIGERS. Bus- en Zakmodellen. Adres: ROZENSTRAAT W 227, Middelburg. Vert. Ritsema Stof- zuigerfabriek. GEVRAAGD voor een bestaand agentschap tegen vast salaris. Voor de stad Middelburg. Brieven M 136, bureau van dit blad. Door omstandigheden te koop van particulier een model de Luxe 1930, prachtwagen, geloopen 34000 K.M., met schrif telijke garantie. Proefrit en onder zoek toegestaan. Heeft gekost f7700.—, thans f1950.—. A. KOOLEN, Koninginnestraat 63, Breda. Vrijdag a.s. over Breskens, Gent naar Brussel, f 2.50 (boot inbe grepen). Zaterdag en Zondag a.s. naar Rotterdam f 3.50 Den Haag f 4.50 Plaatsbespreken bij Wed. School meester, Oude Kerkstr., M'burg. Zeer voordeelig UITSLUITEND HOLLANDSCH FABRIKAAT gevraagd voor speciaalmachine, liefst in bezit auto en showroom. Hooge provisie. Brieven M 141, bureau van dit blad. Persoonlijke of schriftelijke aanbieding Molenwater 255256, M'burg. U KOOPT PRETTIGER EN GOEDKOOPER BIJ „DE GOUDBRON VOOR DE HUISVROUW" HET mesje voor zelfscheerders is RENOVA Alleenverkoop voor Zeeland: A. C. Malgo, Segeerstraat H 74, Middelburg. H.H. Winkeliers speciale prijzen. de nieuwste soorten Prima kwaliteit Borstplaatjes 15 cent per ons. Zie etalage. Reserveer thans Uw avond voor Uw zelfge- vormde clubs. Alle grondpassen en nieuwe variaties in SIow- Fox, Tango, Taptrot en Blues uitgebracht door Impriaal Society of Teachers of dancing in Londen, die voor het komend seizoen in gevoerd worden, demonstreert en onderwijst CORVELEIJN, gediplomeerd beroeps-dans- leeraar, BADHUISSTRAAT 57, VLISSINGEN Privé-lessen op elk gewenscht uur v. d. dag, op verzoek in eigen omgeving. Wegens overplaatsing van onzen tegenwoordigen depothouder komt vacant de betrekking van filiaalchef in ons depót te Middelburg, waaraan verbonden salaris, provisie en vrije woning. Sollicitanten moeten zijn gehuwd, van onbesproken gedrag, voorzien van prima referentiën, en bewijzen van verkoopkracht kunnen overleggen. Tevens moeten zij in staat zijn borg te storten. Zij, die bekend zijn met colportage en verhuursysteem genieten de voorkeur. Voor goede kracht zeer goede vooruitzichten. Uitsluitend schriftelijke sollicitatiën, met opgave van leeftijd, op leiding, referenties en waar tot nu toe werkzaam geweest, worden ingewacht bij de: Onvolledige opgaven worden terzijde gelegd. Bij vooruitbetaling van 16 regels 75 cent. Met motto 10 cent hooger. OPLEIDING L. O. EN M. O., A, Fransch en Conversatielessen door M. A. A. Cler, leerares Fransche taal en letterkunde aan het Gym nasium te Middelburg. Molenwater M 274, Middelburg. HEERLIJKE REUZELBOLLEN. Donderdag weer vanaf 9 uur. De Regt, Molstraat, Middelburg. RECHT OVER fa. Boasson, Mid delburg, koopt u prima bloembol len, alle soorten tegen lagen prijs. Neem notitie van mijn groote sor teering. Aanbevelend, C, de Klerk. WONING TE HUUR AANGEB., Noordweg S 216, Middelburg, van alle gemakken voorzien. Dagelijks te bezichtigen. Adres P. Gilde, bij den Molen, St. Laurens. ALG. WONINGBOUWVEREEN., Middelburg. Te huur: E 160 bene den. Inschrijving aan het secreta riaat, Jasmijnstraat 121, Middelb. EEN NETTE DIENSTBODE ge vraagd, met November, voor dag en nacht, kunnende koken. Mevr. Snethlage, Lange Noordstraat 67, Middelburg. GEROOKTE ZALM 30 cent per ons. Gerookte paling, gestoomde makreel, gebakken visch. Firma v. Dort, Segeerstraat, Middelburg, VANAF HEDEN is 't rundvleesch met 20 cent per kilo verlaagd. Ma ger gerookt spek 40 cent per kilo. Aanbevelend, C. Goverse, Nieuw- straat, Middelburg. DE KLEINE WINST, Gravenstraat 268, Middelburg. Overtuigt u van onze prijzen en kwaliteit in porce- lein en aardewerk. HOE KAN DAT? Bij aankoop van 14 pond tabak van 65 of 75 cent, gratis een prima pijp van 1.25. J. van Holthuijsen, naast Hospitaal, Middelburg. STEUNT Nederlandsch fabrikaat en koopt onze gemengde wollen Jaeger heeren broeken en borst rokken van Jansen eii Tilanus, lage prijzen en goede kwaliteit. Lafe- ber-Eggel, Korendijk 84, Middelb. TE HUUR GEVRAAGD te Mid delburg, voor direct of later, nette woning voor klein gezin. Huurprijs 2530 gulden. Brieven lett. M 140, Bureau van dit Blad. TURNCLUB ONS HUIS, Middel burg. De lessen worden Donderdag hervat. Nieuwe leden kunnen zich Maandags en Donderdags aan de zaal opgeven, PLANTTIJD, Bloembollen voor kamercultuur. Koopt morgen nog uw dahliaknollen op kleur. Aanbe velend, C, de Klerk, Middelburg. TE HUUR AANGEBODEN te Middelburg, een gem. ruime fris- sche zit-slaapkamer met volledig pension, op zeer mooien en goe den stand, 55.— per maand. Br. onder lett. M 142, Bureau v. d. Bl. TE KOOPChevrolet vrachtauto, compleet en in zeer goeden staat, 275.Graafeiland, garage, Mid delburg. BIJ VAN OS, MARKT, M'burg, is de echte Geldersche rookworst weer voorhanden. TE KOOPeen tweepersoons ge haakte sprei. Adres Vlissingsche straat I 169 beneden, Middelburg. HEDENAVOND VERSCHE LE- verworst. A. J. de Pagter, Korte Noordstraat L 77, Middelburg. Vlissingea, Middelburg, Rotterd-.«r en tusschengelegen plaatsen. Vervoer van: Passagiers, Goederen en \'t" met de snelvarende Salonboc .KONINGIN WILHELMINA Uren van vertrek in September.- Vrijdag Maandag Dinsdag Donderda Vrijdag Van Vlissingen wordt Woesr- dag en Zaterdag, 's morgens 12 uur, naar Middelburg information te oekooK-u t«" EcHerdam, E^ERVÊ°N Middelburg: S. j. SANDERS VEisingen: W. v. OOSTERH- p,;S: GEBRS. BUITEN.^ r.Midd. v. Kof" 22 vin. 8.— m~ 23 9. 26 8.- «I 27 n 9.- 29 - 8.- 30 9.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 4