LEGER EN VLOOT. SPORT. GEMENGD NIEUWS. AFLOOP VERK00PINGEN. BEVOLKING. BURGERLIJKE STAND. éeFed'- 1 Als U voor 6, 8, 10, 12 of 15 cent een fijne Karei I sigaar kunt rooken, waarom zult U zich dan wagen aan onbekende merken, waarvan U niets weet, waarvan U niets ziet dan den buitenkant, terwijl U van Karei I weet, dat het omhulsel, zoowel als de melange onover troffen is. Inderdaad Er is moar één STAB IL O) SUMATRA) DELGADO 8 ct. ELEGANT lOct. SPECIAL 12 ct. LOVELY 15 ct. FINANCIEELE BERICHTEN. Verleden Donderdagmiddag werd te S a s v a n G e, n t een 50 KAL baan- koej\s Voor beginnelingen verreden waar van de uitslag Ls als volgt de Schepper, Bi. Grkpdorp, ,M Glaeys, H. Cónne, M. Doste,rl^nclr, R. Verileijl, S. CeKnal, G. de Smet, L. Kan mejblinok, L. Denoens. Er waren 1? vertrekkers. t Zaterdag was het juist vijftig jaar geleden dat t'e Amsterdam de opr ch- tingsvergadering plaats vond van den Ned'.' Schaatsenrijdersbond, die later het praedieaat [koninklijke" verkreeg en dus-thans heet de Kon. Nad. Schaatsen- lijdersbond. Té Den Haag is Zaterdag op 68- j-rigen leeftijd overleden de heer W, F. Hartman;' generaal-majoOr titulair b.d. Dé thans ontslapene was ridder in de Ortfë van Oranje Nassau, De nacht-autotocht van de K.N.A.C. In een, gehouden vergader ng van de Sportcommissie der K.N.A.C. is besloten de nacht-autotocht dit jaar niet te la ten' doorga'an. Het besluit is gegrond op de meening, dat de geheimhouding der loufe in gevaar gebracht zou worden, omdat voor dezen rit toestemm ng van de autoriteiten moet verkregen worden, wat aan het sportief verloop afbreuk zou dagn. Door de Commissie wordt thans overwogen in de plaats van den nacht- tocht een anderen r t te houden, die einde October waarschijnlijk zal plaats hebben. Vólgens thans bekend zijnde gege vens kan in het faillissement Scheurleer een u tkeering van circa 26 procent ver wacht worden. VROUW GEWORGD. In den nacht van Zaterdag op Zondag is de 32-jarige publieke vrouw W. E. in een pand aan den' Schiedamschen dijk te Rotter dam, waar zij op de tweede verdieping een kamer had, vermoord. Het slachtof fer was- met eeft kussensloop geworgd. De vrouw woonde eenigen tijd samen in hét pand met een zekeren J. K. Om streeks half een Zaterdagavond was zij thuis gekomen met een onbekenden man. De vrouw was toen zwaar beschon ken. Van den dader ontbreekt tot nu toe elk spoor. KIND UIT HET RAAM GEVALLEN. Zondagmorgen is een meisje van 1 Y« jaar uit de 2e verdieping van perceel Willibroduss'traat te Amsterdam gevallen. Het kind is dood opgenomen. '-j k t - EEN TWEEDE SLACHTOFFER OVERLEDEN. Het auto-ongeval dat Vrijdagmiddag op den provincialen weg naar Uitgeest onder dé gemeenten W ij k aan Zee en Duin gebeurde, heeft nog een tweede slachtoffer geëischt. De 13- jarige M. N.-is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag aan haar verwondingen overleden, zöodat thanfe twee dooden te betreuren zijn. Zooals gemeld werd de 13-jarige M. T. onmiddellijk gedood. De toestand van dé 15-jarige A. T. die eveneens in het Roode Kruis ziekenhuis werd opgeno men, is tamelijk bevredigend. Zij heeft een heenfractuur bekomen. Bij de gehouden remproeven, is ge bleken, dat de remmen van den vracht auto, die'het ongeval veroorzaakte, niet geheel in orde waren. Terwijl ook de stuurinrichting niet naar behooren func tioneerde. De chauffeur de 21-jarige v. W. bleef bij zijn verklaring, dat hij door het felle zonlicht verblind was, waar door hij de meisj-es niet opgemerkt zou hebben. SCHIP QEKAPSEISD. Vrijdagmid dag, toen het motorschip Maria van Made, geladen met deklast, bestaande uit pakken stroo, uit de Voorhaven te Vreeswijk kwUm werd het schip döor den stroom gepakt en kapseisde. Gélukkig braken de kettingen van 'den deklast, zoodat deze er af schoot en het schip weer rechtop kwam. Pl.m. 700 pakken stroo dreven in het water. De knecht geraakte te water, maar werd MISHANDELING VAN EEN JACHT OPZIENER. Dezer dagen is, zooals we berichtten, een jachtopziener in het Naaldenveld te Aerdenhout door een onbekende ernstig mishandeld, toen hij dezen wegens een zedenmisdrijf wilde vérbaliseeren. De man ontkwam, terwijl hij zijn slachtoffer bewusteloos langs den weg liet liggen. Hoewel zij weinig gegevens had, is de Blpemendaalsche politie er toch in ge slaagd den vermoedelijken dader op te sporen. Gisterenmorgen is hij in Am-1 A sterdam ten huize van zijn ouders aan de Lijnbaansgracht aangehouden. Hét is een 24-jarige werklooze. DOOR MIST VERHINDERD. De nachtelijke'vligedemonstratie6 te Eind hoven konden Zaterdagavond na een uur vliegens wegens plotselinge opko menden dikken mist geen voortgang meer vinden, zoodat de enkele duizen den menschen, die waren opgekomen teleurgesteld huiswaarts moesten kee- ren. VECHTPARTIJ. Zondagavond is in de Waardstraat te Helmond voor het café van van der B. een vechtpartij ontstaan tusschen enkele personen waar bij van messen gebruik werd gemaakt. De 23-jarige zoon van Van der B. kreeg twee diepe sneden in het gezicht, ter wijl hij eveneens in den rug werd gesto ken. Waarschijnlijk heeft zijn broer zich hieraan schuldig gemaakt. Een der lon gen van den getroffene schijnt te zijn geraakt. Hij werd per brancard naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand !s ernstig. Verschillende arrestaties zijn verricht. VROUW IN BRAND GERAAKT. Te Arnhem is de vrouw van den ar beider J. bij het aansteken van een pe troleumstel in brand geraakt en toen zij wegvluchtte van de trap gestort. In zorgwekkenden toestand is zij in het Diaconessenhuis opgenomen, waar zij aan de bekomen verwondingen is over leden. AUTO OP KINDEREN INGEREDEN. Zondagmorgen kwam achter de kapel 't Zand te Roermond een vrachtauto van de Roermondsche Ijsfabriek tenge volge van de gladheid van den weg te slippen. De auto reed het trottoir op en kwam tusschen eenige kinderen, die zich ter kerke begaven, terecht. Het 15- jarige dochtertje van den heer Sm. werd op slag gedood, terwijl de 11-jarige P. zwaar werd gewond en naar een zieken huis vervoerd. Zijn zusje werd eveneens gewond. De auto is in beslag genomen. Een nader onderzoek wordt ingesteld. Branden. Zaterdagnacht ontstond brand in het woonhuis van den heer J. van L, te Leeuwen (Beneden). De bewoners moesten in nachtgewaad het huis ver laten.Van den inboedel kon niets ge red worden.. Een in de onmiddellijke nabijheid staande arbeiderswoning, waarnaar de vlammen oversloegen werd eveneens een prooi der vlammen. Beide woningen brandden tot den grond toe af. Alles is verzekerd. Eenige oogen'olikken later werd de brandweer gealarmeerd voor een brand ditmaal op een afstand van 2 km van de brandende gebouwen in het huis van den heer J. K., Dit begin van brand kon door middel van een brandbluschappa- raat worden gebluscht. De politie, die onmiddellijk een onderzoek instelde, vond op het dak van dit laatste huis drie lucifers, zoodat brandstichting in 't spel moet zijn geweest. Van de daders ontbreekt tot nog toe elk spoor, Verdronken. Zaterdagmiddag is de 20-jarige A. B. te Winschoten bij het baden verdronken. Ongelukken. De 32-arige Th. C. H. G. Rabell uit Rotterdam, die Zaterdag bij 't auto-ongeluk onder de gemeente Pos- terholt nabij de Duitsche grens werd gewond, is Zondagmorgen aan de ge volgen overleden. De bloemist J. is Vrijdagavond te Lochem onder een auto geraakt, doordat hij zijn hond wilde grijpen, die dreigde overreden te worden. De man, die met verwondingen aan hoofd en bee- nen, naar het ziekenhuis werd vervoerd is nog denzelfden avond overleden. Vrijdag is bij Nieuweschans het 214-jarig kind van den heer K. door een bodenwagen overreden en gedood. In den afgeloopen nacht moest op den Zeeburgerdijk te Amsterdam, een auto met twee passagiers, een heer en een dame, plotseling uitwijken voor een voetganger. De wagen kwam daar door terecht op glad asfalt en sloeg over den kop. Een heer en een dame wer den uit den wagen geslingerd. Ze wer den ernstig gewond. De chauffeur kwam er zonder ernstige kwetsuren af. De 42-jarige W. de R., die Don derdagmiddag op den Nieuwe Binnen weg te Rotterdam door een vracht auto is overreden, is aan de gevolgen van 'de bekomen verwondingen over leden. Zaterdagavond is te Meers het 10- jarig meisje J. terwijl zij het kruispunt van straten overstak, door een auto ge pakt, 10 meter medegesleurd en is zwaar gewond blijven liggen. Een uur later is het slachtoffer aan de gevolgen overle den. Zondagmiddag reed op den Amster- damschen weg nabij Arnhem de heer Z. uit den Haag met z'n motor met z'n echtgenoote op de duo met snelle vaart. De motor kwam in botsing met een auto. De motorrijder kreeg een beenfractuur, terwijl zijn vrouw een ernstige hoofd wonde en een gebroken arm bekwam. Dinsdagmorgen werd de 54-jarige wielrijder K. ten H. te N o o r d h o r n door een auto aangereden. De zijwand van de auto raakte het hoofd van den man. Hij was cp slag dood. Een onder zoek wordt ingesteld. Zondag had te Tilburg op den Rielschen weg een motorongeluk plaats. Een zekere B. K., had een motor in koop en hij bevond zich daarmee met den ei genaar in een café. Tijdens het gesprek herinnerde K. zich dat- hij elders nog 'n paar glazen bier moest betalen; hij nam de motor en reed er mee weg. Kort daarna keerde K, terug in vliegende vaart. In een stofwolk kwam hij uit de bocht, maar op een gegeven oogenblik vloog hij den weg over, tegen een naast den weg staanden boom. De berijder .botste daarbij met zijn hoofd zoo hard tegen den boom, dat het geheel werd verbrijzeld, zoodat nagenoeg onmiddel lijk de dood intrad. K. was pas onlangs getrouwd. Notaris H. R. Struve heeft Zater dag in het Koffiehuis Spoorzicht te Ar- nemuiden publiek verkocht, een huis met schuur, aan de Molenstraat C 80, met het recht van erfpacht aan den grond, te Arnemuiden, groot 81 centiaren. Kooper P. de Nooijer, visscher te Arnemuiden voor 5 2210. Van 115 September zijn in de ge- meente KOUDEKERKE de navolgende personen Ingekomen; Mei. J. M. Polderman, wijk E no. 190 uit Wissenkerke; mej, N. S. de Visser, D no. 98, N. en St. Joosland; J. J. de Vast met gezin, E no. 149, Middelburg; A. J. Freekenhorst met gezin, E no. 149 Middelburg; C, Freekenhorst, E no. 169, Middelburg; J. Corbijn met gezin, B no. 94, Biggekerke; mej. A. de Witte, C no. 57, Grijpskerke;. mej. K. van Bel- zen, B no. 219a, St. Laurens; J. Sinke met gezin, E no, 220, Middelburg; A. Tilroe met gezin, B no. 293, Rotterdam. Vertrokken: A. Jobse met gezin, van wijk E no. 169 naar Middelburg; R. W. baron van Lynden, C no. 46, Den Helder; mej. M. Grossart, B no. 78, Duitschland; mej. D. Pieterse, B no. 147, St. Laurens; A, Sturm met gezin, D no. 25 naar Middel burg, mej. M. M. Adriaansen, E no. 152, Geertruidenberg; mej. A. E. Dronkers, D no. 12, Middelburg; mej. M. Ver- schuure, E no. 142, Scherpenisse; F. Overbeeke met gezin, E no. 220, Ter- neuzen; J. Sturm met gezin, E no. 28, Middelburg. Middelburg. Van 1619 Sept. Ondertrouwd: J. J. Schipper 28 j. en H. Pawlak 24 j.; A. Griep 46 j. en A. M. Nederhand 34 j. Getrouwd: P. C. Duine 22 j. en P. J. Marijs 22 j.; E. de Bruijne 25 j. en T. A. E. J. L. Vermeulen 20 j. Bevallen: L. van Sluijs geb. Matthijs- se z.; E. M. C. Berdenis van Berlekom geb. Arborelius d.E. P. Nortier geb. de Witte d. Koudekerke, Van 115 September. Ondertrouwd: C. Flipse jm, 26 j., en L. Bimmel jd. 22 j.; P. K. de Witte jm. 23 j. en M. P. de Lange jd. 19 j. Getrouwd: C, de Bree jm. 26 j. en L. Minderhoud jd. 24 j. B>evallen: A. de Witte geb. Besuijen, z.; C. Kluijfhout geb. Poppe d.; S. Stroo geb. de Potter d.; J. de Klerk geb. Pol derman z.; W. Geschiere geb. Boogaard d.; L. W/elemaker geb. Koole z.; J. Verhage geb. Roose z. Kruiningen. Van 7—14 Sept. 1932. Bevallen: J. M. Blaauwkamer geb. Leijs z. Overleden: J. Griep, 80 j., weduwe van A. Steenpoorte. Ierseke. Van 916 Sept. Bevallen: E. J. Sinke geb. Wisse d.J. L. Nieuwenhuize geb. Van IJsseldijk 2, Faillissement Scheurleer.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 6