BINNENLAND. ZEELAND. LANDDOUW. RECHTZAKEN. KUNST EN WETENSCHAP. HANDEL EN NIJVERHEID. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. ONDERWIJS. fWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT VAN DINSDAG 20 SEPTEMBER 1932. No. 222. MIDDELBURG. NA DE OPERATIE. GOES. WALCHEREN. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. GENUA-EXPRES. De speciale boottrein met post- en passagiers in.aansluiting op 't m.s. „Chris- tiaaan Huygens" zou Dinsdagmorgen 20 September om 10 h 20 van Genua ver trekken. Aankomst Woensdagmorgen 21 dezer om 8 h 05 te Zevenaar; 8 h 57 Arn hem; 9 h 46 Utrecht C.S.; 11 h Den Haag S.S.; 10 h 19 Amsterdam W.P.; 10 h 30 Amsterdam C,S. en 11 h 17 Rot terdam-Maas. VERLENGING TERMIJN BOTER- CONTINGENTEERING. Een wetsontwerp is ingediend tot wij ziging van de wet van 25 Juli 1932 tot regeling van den invoer van boter. Tij dens de behandeling in de Eerste Ka mer van het botercontingenteerings- ontwerp was de termijn, daarin gesteld, inmiddels verstreken, zoodat tegelijk met het tot stand komen dier wet een wijzigingsonwerp moest worden aanhan gig gemaakt. In het onderhavige wets voorstel wordt aan deze verplichting voldaan. GEOORLOOFD BEZOEK I Op de vragen van het lid der Tweede Kamer den heer K. ter Laan betreffen de het instellen van een onderzoek ter zake van onbehoorlijkheden, welke in het zomerkamp in de Legerplaats bij Laren zouden zijn voorgekomen, heeft de minister van defensie geantwoord: Naar aanleiding van het artikel „On behoorlijkheden", voorkomende in het dagblad „De Tijd" van 16 Augustus j.L, is den 18den d.a.v, een onderzoek be gonnen. De uitslag van dit onderzoek heeft niets opgeleverd, dat op eenige on behoorlijkheid wijst. Gedurende het zomerkamp van de vrijwilligers der kaderopleiding van het Vooroefeningsinstituut verbleven de ge zinnen van eenige bij deze opleiding werkzame officieren en onderofficieren in de omliggende dorpen. Deze beroeps militairen kunnen dus zeer goed in de omgeving van het kamp zijn aangetrof fen met den kaderlandstormers onbe kende dames. Een der onderofficieren ontving de laatste dagen eenige keeren bezoek van zijn dochter. Wellicht gaven deze be zoeken den schrijver van het artikel de woorden in de pen: „Zelfs dagenlang werd een twintigjarige bij herhaling en langdurig in het kamp opgemerkt". Bij het onderzoek is niets gebleken van eenige gedraging op den laatsten kamp avond, die de krijgstucht zou kunnen schaden. Noch van de zijde der deelnemers aan het zomerkamp, noch van hun ouders, noch van belangstellenden gewerd den minister eenige klacht. Het met de leiding belaste personeel heeft niet van ongeschiktheid blijk gege ven. Veeleer is het tegendeel het geval. Plaatselijk Crisis-Comité. Ontvangsten Plaatselijk Crisis-Comité vanaf 12 tot en met 17 September: Maandelijksche bijdragen: W. G. 0.50, A. P. v. D. 2.50, M. J. O. f 1. H. A. R. 0.50, R. E. K. f 1.—, J. J. v. R. 1.—, Mej. Wed. F. f 1.—, J. C. v. S. 0.50, J. M. 2.50, A. S. 0.50, P. G. 0.50, J. v. D. 0.40, P. S. f 0.50, A. J. N. 1.—, Gez. de J. f 0.50, P. M. 0.50, L. A. 0,50, J. P. D. f 0.50, P. J. B. 1.—, Mej. L. C. v.d.K.-d, B. 0.50, J. J. O. 0.50; H. v. M. f 1.—; J. H. H. 'J>. .K, door Dr, Jan Walch. 44. Dit bleek ook hier. Niet alleen zij, die onmiddellijk achter het oude manne tje stonden, maar ook de files, gepos teerd voor de loketten aan weerszijden, toonden groote belangstelling voor het geval, en reageerden op Henri's welwil lende inlichting met een emotie, die niet alleen de geleerden en moralisten, zooeven genoemd, maar ook hen die 't Nederlandsche volk phlegma en een zekere starheid van gevoel toeschrij ven, moesten beschamen. Verbazing was hun eerste gewaarwording; een gecom pliceerde verbazing; die zoowel het feit, zelf betrof, als de plotselinge erken ning daarvan door één van de employ- é's. Maar bliksemsnel alweer: welk een snelheid van opvolging van gevoe lens! werd deze gewaarwording ver dreven door de sensaties van schrik en hebzucht, dat laatste woord in den al- lerletterlijksten zin: het verlangen te hebben; namelijk: wat hun toekwam. In zeer weinige oogenblikken ontstond er een verwoed rumoer, waarvan wild angstige fluistering het begin was, en waaruit weldra dreigende kreten opste gen; een rumoer dat zich voortplantte; door de heele wachtruimte, en zelfs den onverstoorbaar statigen -^portier om- 0.50, Ds. A. L. 1.—, P. v. S. 1.—, fam. N. P. D. 2.50, J. G. V. f 0.50, W. v. A. 0.50; J. H. f 0.50, Mej. J. v. S.-M. 0.50, A. V. 0.50, C. de N. 1.—; F. M. 2.50; P. M. f 0.50, P. S. 1.F. v. d. P. 1.Jac. B. i—F. V. 0,10, A. D. 0.50, C. d. V. 0.50, P. v. d. O. 0.50, J. V. 0.50, J. C. V. 0.25, P. B. 2,50, J. M. 1.—, J. D. 1.—, C. d. V. 0.50. Personeel Meisjeshuis Kinder- zorg 2.—, Zr. J. P. K. f 2.50, P. W. H. 0.50, J .F. H. 2.—, J. d. K. f 2.50, E. J. P. 0.50, H. J. W. 2.50, Zusters Gasthuis f 6.35. Wekelijksche Collecte 83.25, Gem. Gymnasium wekelijksche bijdrage 3.60. Het gironummer van den penning meester is 188020, Bij ons bureau te Middelburg ontvan gen op 9 en 16 Sept. wekel. bijdragen personeel Fa. Schulte en Thieme 2.63, Onze oud-stadgenoot de heer H. J. Poppe, oud-leerling Z. T. I., thans buitengewoon opzichter R. W. S. te As sen, is benoemd tot opzichter bij den Provincialen Waterstaat van Zuid-Hol land. Serenade, Zaterdagavond ongeveer zeven uur werd nog een muzikale hulde gebracht aan den burgemeester, den commissa ris van politie en den heer Schrijver. Deze hulde werd aangeboden door de M. C. „Zeeland", uit dank voor de me de werking door de genoemde heeren aan het welslagen van den sterrit ver leend. GRIJPSKERKE. De afdeeling van de Bijz, Vrijw. Landstorm alhier hield Za terdag j.l. een schietwedstrijd. Het maximum aantal punten bedroeg 50, le prijs W. Krijger Jz,, 2e L. Bim- mel, 3e A. Koets alle drie met 49 p., 4e K. Luitwieler, 5e J. Walhout, beide met 48 p., 6e S. Vreeke 7e J. dé Vlieger; 8e P. S. Geschiere alle drie met 47 p., 9e L. Louwerse, 10eW.de Wolf, lie J. Jan sen, 12e W. Meijer, alle vier met 46 p., 13e B. G. Groot-Nibfcelink; 14e W. Coppoolse Dzn. beide met 45 p., 15e J. Joziasse met 43 p., 16e C. Vader met 42 p., 17e A. Bastiaanse, 18e C. Clarisse beide met 41 p., 19e A. v. Maldegem met 39 p., 20e A. Louwerse met 38 p. De wisselbeker werd deze keer ge wonnen door L. Bimmel. De werkloosheid in Zeeuwsch- Vlaanderen. Men schrijft ons; Uit alle plaatsen van Zeeuwsch- Vlaanderen bereiken ons berichten over vermeerdering van het aantal twerk- loozen. De oogstwerkzaamheden zijn reeds een tijd achter den rug en het rooien der aardappelen en bieten zal hoogstens nog een maand duren. In.de laatste helft van Ocober zal het getal werkloozen in het landbouwbedrijf zeer groot worden, daar dan bijna alle werk zaamheden te velde afgeloopen zullen zijn. Te begrijpen is, met het oog op de steungelden, dat in verschillende plaat sen hèj aantal leden der landarbeiders bonden sterk gestegen is. Goede vangst. SLUISKIL. De marechaussee héb ben Zaterdagavond aangehouden een man en een vrouw, van Belgische Natio naliteit, die er van verdacht werden te Terneuzen diefstal met braak te hebben gepleegd. Bij fouilleering werden op hen verschillende inbrekerswerktuigen, w.o. zwierde, die daarop geenszins was voor bereid, teminder, daar hij van de bij zonderheden, den vorigen dag het kan toorpersoneel meegedeeld, pnkundig was gelaten. Dit bracht zelfs zijn niet licht vervaarde waardigheid in verwar ring; hij vergat zijn houding, en toen 'n dame, een werkelijke dame want die komen ook wel voor onder het pu bliek van banken toen dan een keu rige, maar niettemin hevig ontstelde dame met een stem vol verontwaardi ging haar opgekropt gemoed ontlaadde, en vlak bij hem de woorden uitstiet: ,,'t Is wat moois"; en toen daarop een pootige cliënt, chef van een groote aannemersfirma, maar die op dit oogen- blik zijn maatschappelijke gestegenbeid vergat, hem, portier, als naast aanwezig lid van het machtige financieele lichaam toebrulde: ,,'t Is gedorie 'n schandaal!" toen liet hij de armen lags de zijden zinken, en wierp een hulpzoekenden blik naar de directie, en was plotseling zelfs ondanks zijn uniform, een armza lig en heel gewoon mensch geworden. Maar aan de andere zijde van eht wandje met loketten was de ontsteltenis niet geringer, zij he tdat ze zich minder ruchtig toonde. De eenige die daar Hen ri's antwoord gehoord had, was de di recteur die, naar we reeds vermeldden, net te laat kwam om deze fatale uiting te verhinderen, maar nu, zijn bediende op zij duwend, den wegwandelenden cliënt na riep: gummihandschoenen alsmede een be langrijk bedrag aan papieren geld gevon den. Bovendien droegen zij stukken bij zich waaruit bleek dat zij meermalen ge bruik maakten van een valschen naam en voor den Nederl. strafrechter geen on bekenden waren. Tijdens de overbren ging naar de marechausseekazerne wist de man te ontsnappen. Hij sprong in 't kanaal en wist gebruik makende van den heerschenden mist, dat over te zwem men en zich aan zijn arrestatie te ont trekken, De vrouw is in arrest gesteld en zal aan de Justitie te Middelburg worden overgegeven. Vanwege den kring Tholen en Sint Philipsland van de Z.L.M. zal in het ko mende seizoen een cursus in Landbouw- huishoudkunde voor meisjes worden ge geven. De cursus zal worden gevestigd te Oud-Vossemeer. De Crisis-Varkenswet. De regeeringscommissaris voor de uit voering van de Crisisvarken^wet zal Dinsdagavond van 7.15 tot 7.35 uur zoo wel voor de A.V.R.O. als voor de KR. O. spreken over de uitvoering van de Crisis varkenswet. Bietencampagne. Het bestuur van de Eerste Ned. Coöp. Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent heeft besloten, dat alle bieten vóór 20 November a.s. moeten aange voerd zijn. Te Dinteloord begint men heden met leveren van bieten; Zaterdag zal de fa briek gaan draaien. De Fruitprijzen. De berichten over de fruitprijzen kun nen nog steeds gunstig zijn, zoo schrijft de heer ir. v. d. Plassche in het „Z. Lb. blad". W,el zouden sommige telers den prijs graag nojf hooger zien, doch over het geheel genomen, wordt een prijs ge maakt die uitgaat boven den productie prijs. Dit geldt echter alleen voor de goede bedrijven, dus voor hen, die een goed product voortbrengen en een behoorlijke kwaliteit kunnen aanbieden. De officier van Justitie te Arnhem heeft doen arresteeren zekeren S., wiens vrouw plotseling is overleden. De ar restatie geschiedde, nadat door de jus titie uit Arnhem sectie op het lijk van de vrouw was verricht. Het echtpaar was woonachtig te Over Asselt. De vrouw was 22 jaar oud en moeder van 2 kinderen. Bij Kon. besluit is benoemd tot president van de arr. rechtbank te 's- Gravenhage mr. J. E. van Rhede van der Kloot, thans vice-president van die rechtbank. Arrondissements Rechtbank te Middelburg. In de ziting van Maandag 19 Septem ber werden de volgende vonnissen uit gesproken: Overtreding winkelsluiting: M. J. S,, 50 j„ winkelier te Souburg, bevestiging van het vonnis van den kantonrechter, 5 s. 5 dagen hechtenis; overtreding motor- en rijwielwet: J. P, B., 21 j., oesterkweeker, Ierseke en M. van S., 20 j., werkman Ierseke, be i Komt u eens even hier, meneer, meneer-! Doch het was te laat. Reeds had het oude heertje de deur bereikt, en stond buiten op de stoeep nog even na te grie zelen; en reeds was de onstuimige stem ming, hiervoren te boek gesteld, over de vergaderde massa gekomen, die voor een deel uit personen bestond welke al in een onrustige stemming naar het kantoor gekomen waren,en daardoor te sneller tot lyriek waren overgegaan. De patroon greep nu al zijn zelfbeheer- sching samen; die hij meteen tot een beheersching van de sentimenten de zer massa trachtte uit te breiden. Even beet hij snel, maar daarom neit minder vinnig, Henri toe: „Gaat u onmiddellijk naar mijn privé kantoor; ik gelast het u"; en daarna, zijn gezicht tot een zor- geloozen glimlach dwingend, wendde hij zich tot het rumoerige publiek, en riep met luide stem: Dames en Heeren, er moet 'nj afschuwelijk misverstand zijn. Mijn em ployé heeft de vraag van dien me neer niet begrepen; hij heeft van die suffe oogenblikken. Maakt u toch niet ongerust! U zult onmiddellijk worden te woord gestaan; er is niet het minste gevaar! Weest u toch bedaard!" Zijn stem klonk per slot van rekening nog boven de klanken van wantrouwen en verontwaardiging uit; en zoo iets is bij een oplaaienden opstand altijd van belang. Bovendien verlangde men niets vestiging van het vonnis van den kan tonrechter, behalve de straf, ieder 20 s, 10 dagen hechtenis; overtreding mollenwet: A, A. G., 18 j., arbeider te Aardenburg, bevestiging van het vonnis van den kantonrechter, be halve voor wat de straf betreft 10 s. 5 dagen hechtenis; overtreding motor- en rijwielwet: A. van 't W., 20 j., koopman, Kwadendam- me, bevestiging van het vonnis van den kantonrechter 15 s. 15 dagen hechten.; idem: W. van der L., 25 jaar, arbeider, Kloetinge, vern'etiging van het vonnis van den kantonrechter, vrijspraak; idem: J. F., 25 j., autobuschauffeur, Rilland-Bath, vernietiging van het von nis van den kantonrechter vrijspraak; overtreding gemeenteverordening te Kapelle: M. de K,, 42 j., arbeider, Ka- pelle, bevestiging van het vonnis van den kantonrechter 10 s. 10 d.h.; openbare dronkenschap bij herhaling: L. K,, 35 j., koopman, Ovezand, bevesti ging van het vonnis van den Kanton rechter, 3 weken hechtenis en 1 jaar Rijkswerkinrichting overtreding motor- en rijwielwet: A. W. van de V., 21 j,, reiziger, Kapelle, bevestiging van het vonnis van den kan tonrechter 10 s. 10 d.h. en W. A. de D.„ 25 j., werkman te Terneuzen, beves tiging van het vonnis van den Kanton rechter, ontslag van rechtsvervolging; oplichting: C, R., 28 j., koopman, Zie- rikzee, Vrijspraak; het rapen van schelpdieren: J. van U., huisvrouw C. S,, 43 j., L, R., huisvrouw J. S., 36 j., A. C. van D,, huisvrouw J. L., 31 j., L. M. V., huisvrouw K, C. P., 49 j., en K. L. P., 52 j., allen zonder beroep, te Santvliet (België), bevestiging van het vonnis van den kantonrechter, vrij spraak; overtreding der wet op de genees kunst: G. J., echtgenoote P. C. 32 j zonder beroep te Utrecht, bevestiging van het vonnis van den kantonrechter, behalve de straf 10 s. 5 d.h.; overtreding jachtwet: E. L.de M., 36 j., te Stoppeldijk, bevestiging van het vonnis van den kantonrechter, behalve de straf j 10 s. 10 dagen hechtenis; overtreding Tarwebeschikking: H. van D, Hzn,, 54 j., molenaar, Zierikzee, vernietiging van het vonnis van den kan tonrechter, 2 maal 15 s. 2 maal 5 d.h.; overtreding motor- en rijwielwet: R, J. W. C., 22 j., zonder beroep, te Terneuzen, vernietiging vonnis 10 s. 5 dagen hechten's Tot hoofdredacteur van het Soera- bajasch Handelsblad, in de plaats van den heer Zentgraaf, die benoemd is tot directeur-hoofdredacteur van de Java- Bode, is benoemd de heer J. G. Boon. De heer Boon was gedurende den oorlog ook reeds hoofdredacteur van genoemd blad en trad in 1921 als zoo danig af. Faillissementen. De Arrondissements Rechtbank te Middelburg heeft Maandag fail liet verklaard: Leunis Dek,ker, tim merman, H'einkenszand. Rechter commissaris mr. Th. Portheine, curator: mr. Ph. R. Hugenholtz, advocaat en pro cureur te Goes. J. C. Rinders, koopman te Goes. Rechter-commissaris. mr. A. van der Hoop; curator mr. F. B. Evers te Mid delburg. Abraham Kwekkeboom, caféhouder wonende te Arne muiden; Rechter liever dan te worden gerustgesteld; en aan die behoefte voldeed de chef. En men gaf zich een oogenblik rekenschap er was door dien employé tenslotte al leen gezegd, dat de bank er niet zoo best voorstond; maar de directeur ver zekerde al de aanwezigen, dat zij zou den worden uitbetaald; als dat nu maar zoo was, en dat moest wel, dan was dat toch in elk geval voldoende; want of er later eens iemand misschien niet zou worden uitbetaald, dat interesseer de hen eigenlijk niet zoo erg. En dus besloten ze dan maar in vaste colonne achter de loketten te blijven staan, en wat trouwens al hel voornemen van de meesten was geweest te halen wat er te halen viel; alles, waar ze recht op hadden; en dan later, nu ja'het voorge vallene aan anderen te vertellen; die dan de conclusie konden trekken, die ze wilden. En de directeur, die zich door de onmiddellijke kalmeering, als gevolg van zijn woorden, gesterkt voel de, riep den óók dadelijk gesterkten en in dienstijver verdubbelden portier toe: „Sluit de deuren, Johan; maar je laat natuurlijk het publiek tot elf uur bin nen" een rappe blik op de klok over tuigde hem, dat dat een quaestie van twintig minuten was en toen dat dan allemaal zoo keurig bleek te gelukken, werd hij al vernuftiger, en hield nóg een kleine aanspraak, die het geval afdoen de verklaren moest; en met bijna los sen, een voor negentig procent geluk commissaris mr. J. H. Bybau. Curator: mr. F. B. Evers te Middelburg. Opgeheven het faillissement van J. C. Verlinde, bakker te Axel. Curator mr. G. Tichelman te Ter Neuzen, wegens gebrek aan baten. Werkloosheid. Bij de Arbeidsbeurs te Middelburg stonden Zaterdag als werkloos inge schreven: Geheel werkloos. 4 letterzetters, 1 drukker, 1 fitter, 17 grondwerkers, 3 loodgieters, 9 metse laars, 22 opperlieden, 21 schilders, 1 steenhouwer, 7 stoffeerders, 60 timmer lieden, 1 apothekers a>ss., 4 cirkelza gers, 25 meubelmakers, 6 politoerders, 3 schoenmakers, 30 bankwerkers, 6 draaiers, 6 electriciens, 1 fraiser, 1 kernmaker, 2 klinkers, 1 lasscher, 9 ma chinisten, 2 slijpers, 1 metaalsteker, 1 modelmaker, 3 monteurs, 2 nagelheeters, 2 pianomakers, 3 plaatwerkers, 1 pon- ser, 1 rijw.elhersteller, 6 scheepmakers, 7 smeden, 2 stokers, 1 voorslaander, 12 vormers, 1 ijzerwerker, 2 boekbinders, 15 bakkers, 1 kok, 5 slagers, 16 boeren arbeiders, 1 boomkweeker, 1 tuinman, 3 reizigers, 12 winkelbedienden, 5 chauf feurs, 4 kellners, 4 kraandrijvers, 8 va rensgezellen, 11 kantoorbedienden, 18 van andere groepen, 86 met vakkennis zonder bepaald beroep, 273 zonder vak kennis (ongeschoolden), 2 vr. kantoor bedienden. Totaal 753. Gedeeltelijk werkloos, 3 loodgieters, 20 kleermakeris, 1 schoenmaker, 1 afbramer, 1 bankwerker, 1 kernmaker, 1 modelmaker, 2 rijwiel herstellers, 1 stoker, 5 vormers, 1 slager, 1 kraandrijver, 2 werkmeesters, 3 onge schoolden en 4 werkvrouwen. Totaal 47. Algemeen totaal vorge week 823, bij gekomen 58, afgegaan 81, over 800. Bij het Staatsbedrijf der P. en T. zijn wederom 75 ambtenaren van het middelbare en lagere personeel afge vloeid. De gevaarlijke Wouwsche weg. Aangezien van de zijde der wegge bruikers gedurende den laatsten tijd bij den A.N.W.B. en de K.N.A.C. talrijke klachten zijn ingekomen, over slipgevaar op den Rijksweg BredaBergen op Zoom, inzonderheid op de Bredasche baan en den W'ouwschdn weg te Roo sendaal, en herhaalde ongevallen dan ook niet zijn u tgebleven verzochten deze vereenigingen aan den betrokken Waterstaatsdienst een zoo mogelijk af doende verbetering zooveel mogelijk te Willen bevorderen. Tevens wezen zij in verband met de verhooging van slipge vaar van het wegdek doormest op de wenschelijkheid van een geregelde rei- niging van het wegdek. Indische Stoomvaartlijnen. P. C. Hooft, (uitreis) p. 17 Perim. Sibajak, (uitreis) p. 18 (2 v.m.) Kaap del Armi. Baloeran, 19 (5 n.m. v. Kopenhagen naar Rotterdam. Chr. Huygens (thuisreis) 16 te Suez. Voor het examen Politiediploma slaagde te Amsterdam de heer Chr. van Overbeeke Jzn., te Y e r s e k e. Van de 143 geëxamineerden slaagden er 45. ten glimlach, zei hij, zich richtende tot den eerst aan de beurt zijnden cliënt, doch zoo sprekende, dat allen het ver stonden: 'n Allerdwaast mal-a-propos! Mijn bediende heeft me waarschijnlijk hoo- ren zeggen, dat we, als er veel terugbe talingen moesten geschieden, even om een kleine geldzending i 'n twintig a dertig mille", voegde hij er noncha lant aan toe „naar de hoofdbank moesten telefoneeren; en heeft die me neer niet precies begrepen.... Enfin, dat is natuurlijk nonsens". Het heftig accent op dat laatste woord was de eenige kwaadaardig-krachtige, de eenig ware uiting, die hij zijn gevoelens ver oorloofde. Inderdaad was, zooals de lezer weet, de nonsens geheel aan zijn kant; want zijn schijnbare verklaring had niets te maken met den wensch van het heertje om geld.... niet te halen, maar te de- poneeren; maar hij oordeelde, dat ieder verklaring voldoende was, als ze vol doende krachtig was. En dit oordeel bleek juist, want maar zeer weinigen hadden nauwkeurig gehoord, wat er eigenlijk aan de hand was. En daaronder voorgaan van den chef zelf, nu de uit betalingen onmiddellijk met een groot vertoon van rapheid en vlotheid weer inzetten, was dit incident gelukkig be zworen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 5