AFLOOP AANBESTEDINGEN. BUITENLAND. Algemeen Overzichl. MARKTBERICHTEN. bliksem ingeslagen/ BURGERLIJKE STAND. KORTGENE. aa— ren van zijn gading, eefiige rijwielen wer den gestolen en verscheidene lijfgoe deren en huishoudelijke artikelen wer den ontvreemd. Ook een gouden hor loge met doublé-ketting was van zijn gading. Een koffer vol gestolen goederen we d naar een adres te Rotterdam ge transporteerd, terwijl de andere gesto len waren in een schuur achter de wo ning van zijn tijdelijk kosthu s werden opgeslagen. De man is te Rotterdam gearresteerd en naar Den Helder overgebracht en op gesloten. De meeste inbraken heeft hij reeds erkend. ANGSTIGE OOGENBLIKKEN. De passagiers die Zondag met het jacht „Electra" van Utrecht naar Amster dam een tochtje maakten, hebben eenige angstige oogeriblikken doorgebracht, daar de boot in de Vecht van den eenen kant naar den andere slingerde en zelfs eenige malen met den wal in aanraking kwam. Herhaaldelijk heeft men den kapitein verzocht, het schip te mogen verlaten, doch hieraan wenschte hij geen gevolg te geven. Bij de brug te Maarssen gekomen, had een nieuwe botsing plaats. De politie bemoeide zich met het geval en de pas sagiers gingen van boord. Een der passagiers is in zenuwachtïgen toestand te water gesprongen, en wist, ten koste van een nat pak, het „spook schip" te verlaten. DOOR "EEN SCHOT HAGEL GE TROFFEN. Op den weg tusschen S c h a a g en Beyel is de tienjarige jongen S., die op den weg speelde, door een schot hagel getroffen, dat door een jager, die in het nabijzijnde bosch aan het jagen was, werd gelost. Geneeskundige hulp, achtte over brenging naar het ziekenhuis nood zakelijk, daar de jongen aan hoofd, schouders en borst was getroffen. De toestand van den jongen is zeer •ernstig. BOERDERIJ BRANDEN. Maan dagmorgen ontstond plotseling brand in de kapitale boerderij van den landbou wer A. v. d. V, te L e u r. De vlammen tastten spoedig de ge- heele woning met stalling en schuur, alles met riet gedekt aan. Eenig klein vee, dat nog in de stalling aanwezig was kon gered worden. De geheele inboedel, en verder alle landbouwwerktuigen, granen, hooi en stroo gingen geheel in de vlammen op. De vermoedelijke oorzaak van den 'brand moet gezocht worden in een ge brek aan den bakoven waarin juist brood gebakken was, Te Weert ontstond Zondagoch tend vermoedelijk door het inslaan van den bliksem, brand in de boerderij van den landbouwer H. van der P, De huis vrouw bevond zich 'alleen met haar kind in huis en spoedde zich naar de buren om hulp. In haar zenuwachtighe'd dacht ze niet aan haar kind, dat zich zelf echter in veiligheid wist te bren gen. De buren stonden machteloos tegen over het hevige woedende vuur en moesten zien, dat het huis met huisraad totaal afbrandde. TER BESTRIJDING VAN DEN SMOKKELHANDEL. Naar de Msb. verneemt heeft de „Zollfahndungstelle Düsseldorf" nieuwe instructies van de betrokken autoriteiten ontvangen ter bestrijding van den smokkelhandel langs de Nederlandse h-Duitsche en Bel- gisch-Duitsche grens. Voortaan zullen de douanebeambten hoofdzakelijk de oevers van den Rijn bewaken, daar gebleken is, dat de smok kelaars in de industrie-centra in het Boven-Rijngebied voor het grootste ge deelte hun gesmokkelde producten af zetten. SARRASANI. Men meldt aan de N. R. Crt. uit Leer (Oostfr.) dat het circus Sarrasani zijn tournée wegens de crisisomstandigheden gestaakt heeft. De tenten zijn in daarvoor ingerichte pan den geborgen. DIEFSTALLEN VAN VEE. In de Maasstreek, vooral in de omgeving van Oeffeit, Cuyck en Beugen kwamen den laatsten tijd herhaaldelijk diefstallen van vee uit de weide voor. De dieven gingen zeer brutaal te werk, zoo werd in den nacht van 5 op 6 Sept. te Oeffeit een koe uit de weide gestolen, waarna het dier gewoon naar de markt te Cuyck werd vervoerd en daar tegelijk verkocht. De politie is nu- er eindelijk in geslaagd een der dieven te arresteeren en wel te Nijmegen. Het is zekere A. J. F. van M„ een zwerver, die veel in de Maasstreek verbleef. Van M. wordt er van verdacht verscheidene veediefstallen op zijn de bet te hebben. Knecht in de vlammen omge- komen. ïjdens een kort maar hevig onweer S °ni^aënacht de bliksem in de ka pitale boerderij van den landbouwer L. r. te W e h 1. De vlammen grepen zeer sne om zich heen, De bewoners konden zich slechts met moeite in veiligheid brengen. Eenige minuten later vermiste men den ongeveer 15-jarigen melkknecht ul,.., ee~' a eenig zoeken vond men zijn lijk. Eenig vee kwam mede in de vlammen om. De boerderij is tot den' grond toe afgebrand. Verzekering dekt de schade. Maandag hebben B. en W. van Goes aanbesteed het bouwen van 'n meterkamer en werkplaats voor het gemeente Gasbedrijf van Goes te We- meldinge. Ingeschreven werd; C. van Gorp te Wemeldinge 2385; B. Smits te Kattendijke 2137; A. Kos ten te Wemeldinge 2118; F. Bourgraaf te Wemeldinge 1900; A, Willemse te Wiemeldinge 1872. GEVONDEN VOORWERPEN TE MIDDELBURG. Witte muts, J. Geers N. Vliss. weg; armband, 4 hemden, muts, mantel, 2 snoer koralen, 3 sluitspelden, 7 broches, 1 sierspeld, stuk gom, 4 portemonnaies, 10 ceintuurs, paar dameskousen, Ge meente Zwemschool alhier; p. schoolca hiers t/n Winkster, L. A. v. Keulen, Seis- plein Q 291; zeepklopper, F. Zandstra, Kinderdijk P 85; belastingmerk, P. Snoek, Beddewijkstraat K 130; kinder muts, J. Koegler, Abdij A 53; over schoen, C. Verhage, N. Oosterschestr., N 89; muziekboek, B. Tres, Zustersctraat 1 208; portemonnaie m. inh., Flierenburg Volderijstraat M 91; patent sleuteltje, W. Glerum Verwerijstraat N 139; Fransch leesboek, Kuiper L. Giststraat F 177; streng vliegertouw, W. Roth O. Kerkstraat B 96; voetbal, J. Verhage Noordweg S 223a; poes, Meijdam Vlas- markt L 8; radiateurschroef, J. J. Deïst, Achtersingel Q 154; huissleutel, C. Vier gever Bleek E 79; rozenkrans, B. Sinke Oud Arn. pad T 137; bos sleutels, Hel leman K. Êreestraat O 168; fietstasch, zadeldek en rijwielkussentje, Rijwielbe waarplaats Hal Stadhuis; port. m. inh., M. Verlinde Bastion N 59; meisjesmuts, Van der Ven Varkensmarkt I 179; strandschop, De Munck Leliestraat S 150a; badpak, muts en handdoek, Wed. Passenier St. Laurens A 19; belasting- merk, De Jong L. Burg D 10; kinder manteltje, Hubrechtse Hal Stadhuis al hier; port. m. inh., M. Polderman 't Zand Breeweg D 174; kinderport. m. inhoud, Wolders L, Vielesingel; gerookte paling, Tisserand Volderijlaagte M 76; slot met 2 sleutels, I. Coppoolse Oude Vlissing- sche weg V I; belastingmerk, Buijs brug wachter Kanaalbrug; tompouce, Moer dijk Leliestraat S 150. Goes. Bevallen: M. van Hese geb. van Bre men d. M. J. Zweemer geb. Bakker z. C. Wessels geb. Douw d. Getrouwd: J. P. Verheule 24 j. jm. en L. H. Berrevoet 24 j. jd. Ondertrouwd: M. C. van Hekken 48 j. en M. H. J. Dregmans 36 j. jd. Overleden: J. Vermaire 80 j. wedr. van E. van Strien te Borssele. 460ste STAATSLOTERIJ. 5de klasse. lste lijst. Trekking van Maandag 19 Sept. Prijzen van: 1000 15166 17541. 400 4630 12678. 200 555 7935 8915 14853 15400 23909. 100:4852 5503 8811 10960 11385 11658 12965 14340 21299 23648. Prijzen van 10: 2205 2227 2293 3239 13105 11827 17144 17225 19858 Nieten: 1992 2211 2239 2268 3134 3158 3198 8994 13045 13079 13081 13082 13085 13102 17151 17198 18757 18795 18799 Duitschland's wegblijven ter ontwapeningsconfey rentie. Henderson aLs voorzitter der ontwa peningsconferentie heeft zich direct ge zet aan de beantwoording van Duitsch land's voorgenomen wegblijven van de ontwapeningsconferentie, een antwoord weer op zich zelf aan Herriots nota. Natuurlijk in gelijken geest als de En- gelsche verklaring. Een poging de Duit sche regeering aan te toonen, dat zij wel wat voorbarig is geweest in haar oordeel over de resultaten, die de ont wapeningsconferentie tenslotte zal ople veren. Henderson verklaart niet bevoegd te zijn nader in te gaan op het ontwa peningsregime van het verdrag van Versailles, maar hij moet de ujstheid betwijfelen van de interpretatie der Duitsche regeering van de resolutie van 23 Juli wat den vorm en de mate van ontwapening betreft. Flij licht dit toe met eenige aanhalingen uit deze resolu tie. Er wordt daarin gesproken van een substantieele vermindering van de be wapening der wereld, die door een alge- meene conventie tot stand gebracht moet worden, van punten, die gedu rende het eerste stadium der conferen tie tot overeenstemming hebben gele d en die verdere overeenstemming in de toekomst niet mogen benadeelen. Ver der behandelt Henderson het gedeelte der resolutie, waarin over de politie ke vraagstukken wordt gesproken, die n het tweede stadium der conferentie zuilen worden behandeld. Henderson doet een krachtig be oep op de Duitsche regeering op haar be sluit terug te komen, vooral daa- Duitsch land's wegblijven het gevaar oplevert de algemeene ontwapening 'ernstig te schaden. In Duitsche kringen acht men het vrij wel uitgesloten, dat de Duitsche regee- r ng op haar besluit terug zal komen. Maar Henderson, Benesj en Politis zijn vast besloten toch door te werken, wat ook het besluit der Duitsche regeering mag zijn. Wat er zoo van de practische resul taten terecht moet komen is onbegrij pelijk. De conferentie van Stresa. Wel wat terzijde van de groote poli tiek vergadert de conferentie van Stresa. Groote besluiten werden niet genomen, tot thans het z.g. revalonische plan Schriller door de economische landbouwcommissie is aangenomen. Het belangrijkste punt van dit voor stel is, de stichting van een landbouw fonds ter waarde van 75 millioen goud francs, bestemd voor de graanprijs-re- valorisatie. De revalorisatie, die bere kend is naar den export van de agrari sche landen gedurende de laatste drie jaren zal 1600 kg tarwe, 1500 kg gerst en 1350 kg mais betreffen. Voor eenige andere landen geldt de revalorisat e ook voor een kleinere contingenten rogge, brouwgerst en haver. De revalorisatiepremie bedraagt 2 goudfrancs per 100 kg tarwe en 114 goudfranc per 100 kg van de andere graansoorten. Het fonds zal beheerd worden door een commissie die waar schijnlijk haar zetel zal hebben bij de Bank voor Internationale Betalingen. Als tegenprestatie wordt van de landbouwstaten geëischt dat zij een libe rale handelspolitiek zulen voeren, en de meest mogelijke verlichting op han delsgebied zullen toestaan aan hun na- buurstaten. Landbouwverkoopstaking in de Ver. Staten. Opnieuw hebben de Amerikaansche boeren in den staat Iona een beroep ge daan op hun medeagrariërs om de land bouwproducten niet te verkoopen ten einde te trachten, op deze wijze hooge- re prijzen te kunnen bedingen. De boe ren worden nu ook opgeroepen om melk, boter, ereren en andere producten die aan bederf, onderhevig zijn, niet meer op de markt te brengen. In tal van sta ten schijnt de beweging aanhang te vin den. Van de zijde der groote boerenor- ganisaties wordt verklaard, dat de toe stand in den landbouwr ontzettend is, dat de boeren gebrek lijden en tot alles in staat zijn. Men kweekt in den Amerikaanschen landbouw een groep, die bereid is, tot het steunen van een sociale revolutie. Directe hulp is beslist noodzakelijk. Gesloten Mandsjoekwo. De Japansche creatie Mandsjoekwo, zal een land zijn dat niet open staat voor andere landen dan die, welke Mandsjoe kwo erkennen als een onafhankelijken staat; de zgn. opendeur-politiek zal dus in Mandsjoekwo niet bestaan, behalve voor onderdanen van landen die de on afhankelijkheid van Mandsjoekwo erken nen. Het Japansch-Mandsjoekwo'sche pro tocol erkent souvereiniteit van Mands joekwo betreffende de gebieden, in Kwantoeng in Mandsjoerije gelegen, die indertijd aan China in pacht zijn te ruggegeven. Dat beteekent dat niet lan ger China, maar Mandsjoekwo, als erf genaam van China te Dairen en Port- Arthur, alle rechten en voorrechten ge niet waarop China uit kracht van het Chineesch-Japansche verdrag van 1907 aanspraak maakte. Aldus de Japansche onder'-minister van buitenlandsche zaken aan een ver tegenwoordiger van Reuter te Tsjang- tsjoen. BoliviaParaguay. De secretaris-generaal van den Vol kenbond heeft op verzoek van den pre sident van den raad een dringend te legram gezonden aan de regeer.'ngen van Bolivia en Paraguay, waarin er op aangedrongen 'wordt, de vijandelijkhe;- den te staken. Van beide regeeringen heeft hij thans antwoord ontvangen. Paraguay verklaart, dat zij niet verant woordelijk is voor het huidige conflict, en dat zij geen bezwaar heeft tegen een wapenstilstand. De regeering van Bolivia stelt in haar antwoord den Volkenbond in kennis van de schending van de conventie van Den Haag en beschuldigt Paraguay van de aanvallen op het fort Bouqueron. BELGIë. Werkloosheid. Het aantal volledige werkloozen in België bedraagt momen teel 169.411 en dat der gedeeltelijk werk loozen 174.646. Dienst Antwerpen-Zeebrugge-Harwich De dienst Antwerpen-Zeebrugge- Harwich zal met ingang van 20 Septem ber a.s. gewijzigd worden. Van af dien dag wordt niet meer te Zeebrugge aange legd, doch treedt een rechtstreeksche dienst AntwerpenHarwich in werking. De mailbooten OstendeDover. De mailbooten Ostende—Dover hebben over de periode van 1 Januari tot 1 September 1932 van dit jaar niet minder dan 57.696 passagiers minder vervoerd dan over genoemde periode .n 1931. Mosselzaad rapen aan de Belgische kust, De Belgische Moniteür bevat 'n ministrieel besluit, waarbij wordt be paald, dat de kosten eener vergunning voor het rapen van mosselzaad op de werken der Belgische kust zijn vastge steld cp tien frank per maand en per netto-ton Moorsom voor elk vaartuig gedurende de periode van 1 October 1932 tot 1 April 1933. Deze kosten worden met de helft verminde d 'voor vaartuigen, die zon der motorkracht varen. FRANKRIJK. Volgens de tot nog toe ontvangen berichten zijn bij de spoorwegramp bij Tlemcen in Algiers tot op heden 70 dooden geborgen. DUITSCHLAND Duitsche nationale vereeniging. Zondag is op een bijeenkomst, welke be zocht was door afgevaardigden uit alle deelen van het Rijk besloten tot de op richting van de Duitsche Nationale Ver eeniging. Doel 'der vereeniging is, die Duitschers te groepeeren, die in de vrije en verantwoordelijke persoonlijkheid de basis zien van taak en bedrijfsleven. ENGELAND. De minister van Koloniën heeft 'n telegram ontvangen van den gouverneur der Bahamaseilanden waarin wordt me degedeeld, dat de kolonie den 5en Sep tember door een orkaan is geteisterd; 14 personen werden gedood en 60 tot 70 menschen gewond. Er is groote schade aangericht. DANZIG. De Volkenbondscommissar s voor Danzig graaf Gravina is Maandagavond in het stedelijke ziekenhuis overleden. ZWEDEN. De Zweedsche regeering is afge treden. CANADA. Hevige storm. Een storm heeft in een groot gedeelte van Canada groote schade aangericht aan den appeloogst, die juist dezer dagen zou worden binnen gehaald. In de Annapolisvallei, het voor naamste district van de appelcultuur wordt de schade op bijna 500.000 pond sterling of de helft van de totale op brengst van den oogst geschat. CHINA. Nieuwe partij. Volgens een nog niet bevestigd bericht van de Kanton- Daily News zou maarschalk Tsang Kai Tsjek besloten hebben een nieuwe par tij te stichten om de Kwo Min Tang ter zijde te stellen. De nieuwe partij zou 'n program krijgen,dat gebaseerd s op de beginselen van het Italiaansche fascis me. De partij zou streven naar toena dering tot Japan. BRITSCH INDIë. Hongeractie. Gandhi heeft Maandag nogmaals uitdrukkelijk aangekondigd, dat zijn hongeractie, die hij, indien de huidige communale wetgeving blijft ge handhaafd voornemens is voort te zet ten tot de dood er op volgt, heden be gint. Van alle kanten worden pogingen gedaan om hem van zijn voornemen af te brengen. Heden zullen alle scholen, universiteiten, markten en zaken geslo ten zijn, terwijl de Hindoe's zijn opgeroe pen om zich eveneens boete op te leg gen. Teneinde te trachten de kwestie alsnog tot oplossing te brengen, begint heden te Bombay een groote conferentie, waaraan wordt deelgenomen door vertegenwoor digers van alle Hindoekasten ook van de paria's in de hoop dat overeenstemming kan worden bereikt. Uit Durban wordt gemeld, dat de oud ste zoon van Mahatma Gandhi uit Zuid- Afrika naar Indië is vertrokken om zijn vader weer te zien, alvorens deze zijn voornemens tot uitvoering heeft ge bracht. «■BW—11111111 li mini i uw K»q Middelburg. Op de veiling wa ren de prijzen: Zeeuwsche ülauwe 53 59 c„ poters 1421 c., blauwe eigenhei mers 2934 c., gele eigenheimers 21 c., Bevelanders 1723 c., mitlothiams 34 42 c., alles per 25 kg.; uien 14 c., zil veruien 12 c., wijnpeen 2 c., spinazie 211 c., stoksnijboonen 435 c., stam- snijboonen 310 c., stokprincessen 8 16 c., stamprincessen 811 c., postelein 7 c,, augurken 114 c., alles per kg.; peen 35 14 c„ rapen 34 c., kroten 1214 c., rammenas 1142 c., prei 3 714 c., uien 214 c., selderie l1/*4 c., alles per bos; savoye kool 2514 c., roode kool 35 c., witte kool 3 c., can- tonner witkrop 1142 c., bloemkool 0.113 c., komkommers 144 c., alles per stuk. Fruit: tomaten 23 c., blauwe drui ven 3144 c., bramen 1019 c., prui men 2142 c., aardbeien 58 c., alles per kg.; meloenen 828 c., perziken 28 c., vijgen 34 c., alles per stuk. V 1 i s s i n g e n, Veiling van 19 Sept. Late blauwe 75—81; blauwe eigenh. 2145 per 35 kg. Tomaten 34, doppers 13, Wage naars 14, stoksnijboonen 1618, stamsnijboonen 511, princes 1015, blauwe druiven 3143, Tr. de Vienne 2428, W, Duchesse 12, B. Bardy 12, B. de Merode 1314, maagdepeer 9 17, scharlakenpeer 8, Wittebroodspeer 8, B. Durandeau 15, duifjespeer 13, uien 4, spinazie 6, Keswick 911, Tr. de Croncel '15, Cox Pomona 16, Jacq. Le- bel 10, bramen 1820, alles per kg. Kipeieren 4446 per 10. Roode kool 2214, savoye kool 114 5, bloemkool 511, sla 142, kom kommers 114— 5, netmeloenen 1929, alles per stuk. Selderie 1214, prei 47, peen 3 H 47-') uien 14214, rapen 2.53, kroten 12, alles per kg. Peterselie 6, andijvie 2975 per kist. Augurken 1012 per 100. Goes, 19 September. Veilingsver- eeniging „Zud Beveland". Groentevei ling. Kassnijboonen 26; Stoksnijboonen 89; stokkasprincesseboonen 9; per- fectboonen 213, dubbele princesse- boonen 18; groene boonen 4; spinazie 5; tomaten 710; uien (2e soort) 1; blauwe druiven 4344; alles per 100 kg- Wortelen 211; bloemen 23; alles per 100 bos. Bloemkool 410; idem lie soort 1 3; idem uitschot 0.101; groene savoye kool 56; andijvie 0.502; kropsla 0.50 1.40; meloenen 1221; pompoenen 2; witte komkommers 0,301; augurken 0.130.20; alles per 100 stuks. K a p e 11 e, 19 September. Groote vei ling: Zure kroetappels 1.60 per 100 kg. Kleine veiling: Keswick 26, Jac. Le- bel 28, Nelson's Glorie 37, Transpe- rante de Cronsels 316, Manks Codliti 210, Hondsm. 27, Zomer Court Pen- du 9, Cox Orange Pippin 20, Notarisap pels 8, Armgaard 7, Zoete Kantribbeling 29, Paradijsappel 4, zoete bellefleur 8, Val appels 25, Beurre de Merode 6 12, idem Hardy 820, idem Clairgeau 6 12, idem Lebrun 811, Triumph de Vienne 1024, Bon Chritien William 6 15, Maagdeperen 414, Williams Du chesse 512, Bonne Louise 1340, Mar sepijperen 37, Duifjesperen 3-11, Pondsperen 3-7, Soldat Laboureur 17, Seigneur d'Esperen 827, Schellebellen 911, Peren zonder zaad 28, Duran deau 616, Souvenir de Congres 15, Ma dame Treyve 711, Oomskinderen 3- 9, Wijnperen 612, Valperen 28, Ge le eierpruimen 2535, Eierpruimen 29, Blauwe Druiven 3240, Tomaten 26, Uien 4, Dubb. Pr. boonen zonder draad 610, Wagenaarsboonen 2, Snijboonen 48 alles per 100 kg. Perziken 5—7, Me loenen 1217, Augurken 0.16, Bloem kool 5 alles per 100 stuks. Andijvie 1.30 1.80, Kropsla 1.401.80 beiden per 100 krop. Hulst. 19 September. Aanvoer ruim. Gerst 5.50; haver 5.50; rogge 4.50; erw ten 911; boonen 10. Rotterdam, 19 September. Bin- nenlandsche granen gerst 4.505.50; haver 5.005.75; erwten, kleine groene 8.5014.00; verder 8.0012.00; bruine boonen 10.7511.25, enkele partijtjes hooger verkocht. Rotterdam, 20 Sept, Op de vee markt van heden waren aangevoerd: 225 paarden, 36 veulens, 794 magere run deren, 255 vette-, 720 graskalveren en 563 nuchtere kalveren, 224 schapen en lammeren, 3 varkens, 29 biggen en 23 bokken of geiten. Prijzen voor: vette koeien: le kw. 0.59 0.72, 2e kw. 0.480.54, 3e kw. 0.34 0.44; stieren: le kw. 0.410.51, 2e kw. 0.260.41, 3e kw. 0.320.36; kalveren: le kw. 1.021.12, 2e kw. 0.620.83, 3e kw. 0.450.59. Prijzen voor: melkkoeien 140210, kalfkoeien 140215, stieren 95280, pinken 6090, graskalveren 2035, vaarzen 120150, werkpaarden 130 235, slachtpaarden 75170, hitten 60 100, nuchtere kalveren 37,50, fokkal- veren 49. Eieren, Rotterdamsche veiling. Aan gevoerd 150.000 stuks. Kipeieren 2 4.80, eendeieren 23.50. Amsterdam, 19 Sept. Aardappe len, Zeeuwsche bonten 1.702, blau wen 1.601.80, bl. eigenh. 1.10 1.40, eigenh. 1.101.40, blauwe po ters 1.101.20, bl. eigenh. poters 1.101.20, Flakkeesche eigenh. 1.20 1.40, bl. eigenh. 1.201.40, eigenh. poters 11.20, bl. eigenh. poters 1 1.20, alles per 70 kg. (Alg. Hdbld.) ZIJ, DIE ZICH MET INGANG VAN 1 OCTOBER A.S. PER KWARTAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONT VANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUMMERS GRATIS. Abonnementen en Advertentiën voor dit blad worden aangenomen door den Agent K. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 3