provinciale .Zbeuuische BINNENLAND. ZEELAND. MIDDELBURG. lisr. No. 222. Twee Bladen. DINSDAG 20 SEPTEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargans. DE TROONREDE. GOES. De nieuwe Herfst- en Winter stoffen ontvangen. Kleedermakerij J. Hooftman Jr. VLISSINGEN. ZUID-BEVELAND. eubilee- jctrische o 151268 tel. 261, Moderne en, ■ijwielen, ïano s ortstraat )rgels Rijwielen ïachtdeS; tel. 364 hting en irancier, alls- en Onder- loon 309 iagy en [s Lange Telefoon 10-31. 15308. 3 on 300. Mar- fbon 261 pon 133; en. isscheri; telefoon Istoppen ahandel. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30. elders f2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per weck De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent In de rubriek .Kleine Advertentiën'' worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. H.M. de Koningin heeft heden de zit ting der Staten-Generaal geopend met de volgende rede: ïn dit plechtig oogenblik, Leden van de Staten-Generaal, nu een nieuwe zit ting van de Volksvertegenwoordiging een aanvang neemt, richten mijne ge dachten zich meer dan ooit op den duis teren tijd, dien het vaderland beleeft. De ernstige wil die de regeering be zielt met Gods hulp het schip van Staat in veilige haven te sturen, kan slechts leiden tot het doel, indien ons volk in al zijn lagen zich de werkelijkheid on verbloemd voor oogen stelt. Zonder voorbeeld in de geschiedenis zijn de economische verhoudingen over heel de wereld ontredderd. Onweerstaanbaar grijpen de gevolgen der crisis steeds verder om zich heen, ven nog steeds kondigen zich geen be trouwbare teekenen van kentering. Moederland en overzeesche gewes ten zien hun welvaart ernstig onder mijnd. Nieuwe belemmeringen in het handelsverkeer tusschen de volkeren werden toegevoegd aan de vele, die reeds ten vorigen jare de cr sis ver scherpten. In alle takken van volksbe staan bleef de bedrijvigheid gestadig afnemen. Handel, scheepvaart en vis- scherijen zijn evenzeer getroffen als nijverheid en land- en tuinbouw. Herstel van het internationaal ruil verkeer wenscht de regeering te bevor deren door verdragen, die een ruimer geest ademen; daarnevens moet zij bij voortduring bedacht blijven op afwen ding van de gevaren, waarmede buiten- landsche maatregelen den afzet van onze voortbrengselen bedreigen. Zijn reeds tal van noodmaatregelen tot stand gekomen, om ineenstorting van onmisbare bedrijfstakken te verhoeden, nieuwe regelingen met hetzelfde doel zullen moeten volgen. De werkloosheid, bron van zooveel leed, heeft een nooit gedachten omvang aangenomen. Zij plaatst de overheid voor schier onoplosbare moeilijkheden. Niet het minst van geldelijken aard. De Regeering zal haar voortdurende zorg ook in de toekomst aan dit maat schappelijk euvel geven; het zoo nood zakelijk herstel van het bedrijfsleven zal haar daarbij tot richtsnoer blijven. In het bijzonder zal ook het vraagstuk van de jeugdige werkloozen alle aandacht heb ben. Nevens voortzetting van de werkloo- zenzorg, stelt handhaving van het. peil van sociale voorziening, in betere tij den bereikt, de uiterste eischen aan het zoozeer verminderde draagvermogen der natie. De sterke daling van het na tionaal inkomen, en de diepe inzinking welke het economisch leven vertoont, oefenen een noodlottigen invloed op de opbrengst van 's rijks middelen. De fi nancieele toestand is dientengevolge zorg wekkend; veel zal van uw werkkracht en toewijding gevergd worden, opdat tij dig de meest dringende maatregelen tot stand komen. Ik weet dat het beroep dat ten deze op uw medewerking zal wor den gedaan niet vergeefsch zal zijn en ik vertrouw, dat het gemeen overleg tot een uitkomst zal leiden, die aan den ernst van den toestand beantwoordt. Ook in de overzeesche gewesten wordt er krachtig naar gestreefd de kos ten der landhuishouding met de midde len in overeenstemming te brengen. Het feit, dat meer en meer in alle maatschap pelijke kringen de overtuiging door dringt van de volstrekte noodzakelijk heid van dit streven, versterkt de ver wachting, dat ondanks alle bezwaren, het doel zal worden bereikt. Evenzeer als in de donkerste dagen zijner roemrijke geschiedenis, behoeft ons volk thans eendracht ter ontplooiing van al zijn stoffelijke en zedelijke krach ten. Op den voorgrond trede daarom wat de natie vereenigt, niet wat haar verdeelt. Met de bede dat Gods hulp mijn volk sterke en met den wensch dat God Zijn zegen aan Uwen arbeid moge schenken, verklaar ik de gewone zitting der Sta ten-Generaal geopend. Het is werkelijk verbazingwekkend hoe onze de laatste jaren aan het bewind zijn de regeer ngen er telkenmale in sla gen, de beteekenis van de troonrede, welke zij het hoofd van den staat ter ce- remoniëele opening van het parlemen taire jaar voorleggen, weten op te drij ven tot steeds hooger graad van onbe nulligheid. Men zal zich in verwondering afvragen, of de regeering het volgend jaar er wederom in zal slagen, nóg weer minder substantieels in een aantal schoonklinkende maar nietszeggende zinnen te verwerken? Want ook al zou men zich te buiten gaan aan de subtiele exegese, welke op zulk een immer, naar de traditie wil, in isluiers gehulde programrede toegepast behoort te worden, wil men er zoo min cf meer uit lezen, wat de regeering waarschijnlijk bedoelt, dan nog is uit dit slappe staatsstuk, in een „meer dan ooit duisteren tijd" (welk een frase, zoo kort na 19141919 zoo weinig vermoede lijk positief te lezen, of te duiden, dat wij er de voorkeur aan geven deze politieke puzzelarij den lezer dien dit mocht lus ten, over te laten. Ons lust het ditmaal niet. Alleen willen we dit verklaren: een troonrede als deze is volmaakt over leefd. Zij ademt een muffe, duffe sfeer, zonde'r contact met het krachtiger, ope ner, pulseerende leven van dezen tijd. Het is dringend noodig, dat hierin ver andering kome, dat op den derden Dins dag in September duidelijker en forscher taal, uit koninklijken mond, van den troon vernomen worde. Beseffende, dat de troonrede niet is een rede van onze Koningin, maar een door de ministers opgesteld stuk dat slechts als symbolieke handeling door de Koningin wordt voorgelezen, zoodat ons oordeel over deze troonrede niet het constitutioneele hoofd van den staat, maar slechts de ministers die dit stuk opstelden, treft, kunnen we niet anders dan dit oordeel samenvatten in de woor den: oubakken leuterpraat. 'DE OPENING DER STATEN- GENERAAL. Met den traditioneelen luister heeft de Kon ngin zich heden, evenals ten vorige jare, vergezeld door den Prins en Prinses Juliana naar bet Binnenhof ibegeven ter plechtige opening van de zitting der Staten-Generaal. Als steeds heerschte reeds in den vroegen morgen een buitengewone levendigheid in de binnenstad. Treinen, bussen, trams en auto's brachten heele drommen van buiten aan, die den Ko ninklijken stoet kwamen aanschouwen. Bij het Ptleis aan het Noordeinde was als eerewacht opgesteld een compag nie wielrijders van honderd man, met het regimentsvaandel. Ook de Kon. Militaire Kapel had hier plaats genomen en speelde bij het af rijden van den stoet om .1 uur zacht en plecht g het oude Wilhelmus. De stoet werd geopend door een de tachement van het 2e regiment huza ren, sterk 45 ruiters, met het regiments vaandel en het muziekkorps der huza ren, dat gedurende den tocht muziek ten gehoore bracht. Hierop volgden zes galakoetsen, waar in verschillende hofd gnitarissen hadden plaats genomen. Naast elk portier van deze koetsen gingen twee lakeien. Hierachter kwam de met acht paar den bespannen gouden koets, waarin de vorstelijke familie was gezeten langs den geheelen weg hartelijk toegejuicht door de opeengehoopte menigte. De vorstelijke personen waren alle getooid met het lint van het Grootkruis van den Nederlandschen Leeuw. Naast elk der acht paarden, waarmede de koets be spannen was ging een koetsier en aan elke zijde van de koets liepen vier la keien. Ter rechterzijde van de statiekoets reed te paard de chef van het militaire huis der Koningin, ter linkerzijde de gouverneur der res dentie. Achter de gouden koets reden te Divazen leeren alleen door eigen ondervinding, wijzen leeren door die van anderen. paard tv.ee aan twee .een 14-tal adjudan ten in gewonen en buitengewonen dienst en ordonnance-ofxicie. en, waarna de stoet gesloten werd door een deta chement van 4o manschappen van het 2e regiment huzaren. Bij aankomst aan de Grafelijke zalen, welker peristyle overhuifd was met het breede rood-fluweelen baldakijn met gouden franje, vond de Koninklijke fa milie te Harer begroeting bij de ridder zaal opgesteld een eerewacht van 70 mariniers met vaandel en het muziek korps der Kon. Marine. Onder de tonen van het Oude Wilhel mus, terwijl de eerewacht de militaire honneurs bewees, besteeg de Koningin, gevolgd door den Prins en Prinses, de treden die naar den ingang van de Ridderzaal leiden. Op het bordes werd de Koningin be groet door een aantal adjudanten in ge wonen en buitengewonen dienst van land- en zeemacht, waarna de vorstelij ke personen door de gemengde commis sie van in- en uitgeleide uit de beide Kamers der Staten-Generaal naar de troonzetels werd geleid. Rechts van de Koningin nam de Prins, links Prinses Juliana plaats, terwijl de leden van het gevolg de plaatsen achter en terzijde van den troon innamen. Onmiddellijk daarop ving de Konin gin de voorlezing van de Troonrede aan. Nadat de plechtigheid in de zaal was beëindigd, werd ruim half twee met het zelfde eerbetoon de terugtocht naar het Kon. Paleis ondernomen. Tijdens den duur der plechtigheid werden door op het Malieveld ge plaatste vuurmonden minuutschoten ge lost. De commissie van in- «n uitgeleide bij de plechtige opening in de zitting der Staten Generaal bestaat uit de volgende Kamerleden. De Eerste Kamerleden prof. Van Embden, Blomjous, mr. De Veer, prof. Steger en Koster; en de Tweede Kamerleden Snoeck Henkemans, Fles- kens, Zijlstra, De Wilde, mevr. Bakker— Nort, Boon, Tilanus, mej. Meijer, Knot tenbelt en Kortenhorst. Voorzitter der commissie was prof. Van Embden. DE LEEFTIJDSGRENS VAN RECHTERLIJKE AMBTENAREN. Bij de Tweede Kamer is een wetsont werp ingediend tot vaststelling van een leeftijdsgrens van 70 jaar bij het berei ken waarvan aan verschillende bij de rechtspraak betrokken ambtenaren, ont slag wordt verleend. In de Memorie van Toelichting wordt o.m. gezegd dat de minister de voorkeur geeft, aan de grens van 70 jaar boven die van 65, omdat het hier gegeven im mers, de onafhankelijkheid van de be trokken functionnarissen geldt het stellen van een algemeenen regel zonder de mogelijkheid van uitzonderingen voor bepaalde personen. De minister heeft nog overwogen of er aanleiding is een verschillende leef tijdsgrens te stellen voor lagere en hoo- gere colleges, doch daarin bestaat geen voldoende motief. De leeftijdsgrens geldt ook voor kan- tonrechters-plaatsvervangers en voor plaatsvervangers bij den Centralen Raad van Beroep. De mogelijkheid om verschillende ar tikelen op verschillende tijdstippen in werking te doen treden acht de minister nuttig met het oog op de voorgenomen inkrimping van het aantal gerechten, waartoe de noodige voorstellen bij af zonderlijke wetsontwerpen zullen wor den gedaan. De leeftijdsgrens voor de rechterlijke macht kan dan ingaan tegelijk met de in krimping van het aantal gerechten, waar door personeel vrij komt. DE LOONSVERLAGING IN DE BOUW VAKKEN. De R.K. Bouwvakarbeidersbond St Joseph heeft in zijn te Utrecht gehouden landelijke vakgroepvergadering voor het stukadoorsbedrijf de voorstellen tot loonsverlaging aangenomen met 141 te gen 44 stemmen. De bondsraad van den Ned. Christ. Bouwvakarbeidersbond bestaande uit 36 afgevaardigden van 13.800 leden, heeft de voorstellen tot tusschentijdsche herziening der collectieve arbeidsover eenkomst met 29 stemmen voor en 7 te gen aangenomen. De toestand is thans zoo, dat de R.K. bouwvakarbeidersbond en de Ned. Chr. bouwvakarbeidersbond de loonsverla ging hebben aanvaard, terwijl de Alg, Ned. bouwvakarbeidersbond de beslis sing per referendum aan zijn leden voor legt. Bij Kon. beslu't is aan den heer mr. A. C. Josephus Jitta, te 's-G raven- h a g e, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als secretaris van den Hoogen Raad van Arbeid. Laatste Molenwaterconcert. Vrijdag a.s. of bij onverhoopt slecht weer Dinsdag 27 September, zal het Middelburgsch muz'ekkorps zijn laatste uitvoering in dit seizoen op het Molen water geven. Als no. 9 van het pro gramma voert het muziekkorps met de Middelburgsche Padvinders een groote taptoe uit, waarin o.a. zijn verwerkt de bekende trommelmarsch van wijlen den heer Jan Morks en nieuw marschduo voor pijpers. Aan dit nummer dat ongeveer een kwartier zal duren, zullen 12 tamboers, 6 hoornblazers en 6 pijpers medewer ken. De opeenvolging van de verschillende onderdeden, is opgenomen in het pro gramma, dat tijdens de uitvoering ver kocht wordt. Het belooft een mooi en attractief slot van het zomermuziekseizoen te zijn. Voorstelling Donderdag op de Markt. Sedert 18 April maakt de vereeni- ging „Nederlandsch Fabrikaat'n rond reis door 't land met films over de Ne- derlandsche .industrie, met de bedoe ling dezen in 150 verschillende plaatsen in de openlucht te vertoonen en hierdoor het koopen van Neaerlandsche goede ren te bevorderen. Bijna 130 voorstellingen hadden reeds plaats, velen ter gelegenheid van win kelweken van speciaal Nederlandsch fabrikaat, waarvoor meda lles en diplo ma's beschikbaar werden gesteld en overal bleek de belangstelling enorm, want het totaal aantal toeschouwers heeft nu reeds de 200.0Ö0 overschreden! Slechts vergrooting van het afzetge bied in het binnenland kan thans de Ne- derlandsche nijverheid helpen, het hoofd boven water te houden in deze moeilij ke tijden. Langzamerhand begint men te besef fen, dat er iets moet worden gedaan, om het ontzagwekkende bedrag van 150 millioen gulden, dat jaarlijks aan werk loosheidsbestrijding wordt uitgegeven, te verminderen, om zoodoende de alge- meene welvaart te verhoogen en tot be lastingverlaging te kunnen komen. Steeds meer wordt de leus toegepast Bestrijdt de werkloosheid! Koopt Nederlandsch Fabrikaat! In Middelburg zal men van de onder houdende vertooning kunnen getuige zijn Donderdagavond. Dan zal van kwart over acht af worden vertoond op de Markt. Voor het begin en tijdens de vertoon ng zal muziek ten gehoore ge bracht worden. DE WINKELWEKEN. Maandag. De Maandag-middag ging zeer rustig voorbij maar des avonds was er in de winkelstraten nogal vertier. De jeugd schijnt het zoeken in de etalages, naar voorwerpen, die er niet in thuis hooren, langzamerhand op te geven, of heeft het lijstje al gereed. We zijn zeer benieuwd, of er veel goede oplossingen zullen zijn, wat gemakkelijk heeft men het de zoe kers niet gemaakt. Dit temeer, daar ve le winkeliers, niets in hun etalage bor gen, wat daar niet hoort, en bij anderen het betreffende vreemde voorwerp een lastig te ontdekken plaats kreeg. Intusschen gelden deze moeilijkheden voor allen en wordt de kans op één der mooie prijzen, als men de etalages serieus nazoekt, er zooveel grooter door. Woensdag. Morgenavond acht uur zal het muziek gezelschap „Euphonia" directeur de heer Manhardt, een volksconcert op de Markt geven. Dit is voor dit seizoen het laat ste. Middelburg 20-IX'32: Maandag hoog ste luchttemperatuur 16.7 °C; (62 °F); laagste 13 °C (55 °F). Heden 9 h: 13.8 °C; 12 h: 15.4 °C. 4.8 mm regen. Hoog ste barometerstand 765 mm; laagste 758 m. Hoogste barometerstand 769.5 mm te O. Manoer; laagste 740.6 mm te Abisko. crwacbtinf. to» voort Zwakke tot matige N, tot O. wind, meest half bewolkt, weinig of geen re gen, aanvankelijk iets kouder, mogelijk nachtvorst. Zon op: 6 h 43; onder 19 h 02. Licht op: 19 h 32. Maan op: 20 h 29; onder: 13 h 13. L.K.: 23 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Sept. Hoogwater. Laagwater Di. 20 5.11 17.24 11.25 23.52 Wo. 21 5.45 18.00 11.58 Do. 22 6.23 18.44 0.26 12.41 Hoog- en Laagwater te Wemeidinge. Sept. Hoogwater Laagwater. Di. 20 7.01 19.11 12.36 24.55 Wo. 21 7.31 19.43 13.08 Do. 22 8.05 20.19 1.31 13.49 Moderne vischgraat en diagonaal stoffen voor Demie of Ulster naar maat. IN PRIJZEN VAN 38, 44 EN 50. VLASMARKT MIDDELBURG. (Ing. Med.) Verbetering verkeersweg. Naar wij vernemen is door de gemeen te aangekocht het pand van de Wed. I. Jager op den hoek Vlasmarkt-Water- straat. Bedoeling is het pand af te breken ter verbetering van dit lastige en gevaar lijke verkeerspunt. Nog iets te goed. De politie alhier heeft aangehouden en op transport naar Middelburg gesteld zekeren A. ten B. uit Den Haag, die nog een dag hechtenis tegoed had. De politie alhier heeft proces- ver baal opgemaakt tegen een vrouw die 'n bankbiljet van 25 in twee stukken scheurde en beide helften netjes opge vouwen als ongeschonden in betaling gaf. Donker Vlissingen. De politie heeft een vrouw aangehou den, die een man mede naar haar wo ning lokte en hem daar een bankbiljet van 50 ontroofde. De aangehoudene is aan de justitie te Middelburg voorgeleid. KAPELLE. Vanwege de afdeeling van het hier gevestigde Nutsdepartement werden twee avonden gegeven tot het bezoeken van een tentoonstelling, waar voor het Koor der Ned. Herv. Kerk al hier was afgestaan. Fraaie handwerken waren te bezichtigen, thee werd geschon ken, sjoelbakwedstrijden om fraaie prij zen hadden plaats, ook was gezorgd voor muziek. Over de belangstelling had men niet te klagen. Gisterenavond werden onder bizondere belangstelling de prijzen aan de rechthebbende uitge reikt. KAPELLE. Op de door de afdeeling „Kapelle Biezelinge" van den Bijz. Vrijw. Landstorm gehouden schietwedstrijd be haalde N. de Regt den le prijs met 48 p. ('n waschstel); C. van der Vliet den 2e pr. met 48 p. (een kopjesrek), D. Poort vliet den 3e pr. met 48 p. (een borstel hanger). hL van den Boomgaard den 4e prijs met 47 p. (een kistje sigaren) en Chr. Slabbekoorn den 5e pr. met 47 p.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1