lïrotrinciale .Zeemusche STATER-GENERAAL WEER EN WIND. BINNENLAND. ZEELAND. KERKNIEUWS. SPORT. No. 221. Twee Bladen. MAANDAG 19 SEPTEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaarganf. GOES. VLISSINGEN. ZUID-BEVELAND. 2EEUWSCH-VLAANDEREN O.D. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D KORT ZEEUWSCH NIEUWS. 'VAN MBLLB'S- GOBSCHB ONTBYT-KOBK MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extxa Bewijsnummers 5 cent m ZIJ, DIE ZICH MET INGANG VAN 1 OCTOBER A.S. PER KWARTAAL OP ONS BLAD ABONNEEREN, ONT VANGEN DE TOT DIEN DATUM VERSCHIJNENDE NUMMERS GRATIS. EERSTE KAMER. TWEEDE KAMER, Sluiting. Met de gewone ceremoniën heeft de voorzitter van den Ministerraad jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck Zaterdagmid dag in de vergaderzaal van de 'Tweede Kamer de zitting der Staten Generaal gesloten met de volgende rede: „Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd mij op te dragen de zitting van de Staten-Generaal in haren naam te sluiten. Naast verschillende andere wettelijke maatregelen zijn, dank zij uwe medewer king, onderscheidene regelingen tot stand gekomen in verband met de crisis, wel ke onze volkswelvaart heeft aangetast. De koningin heeft mij opgedragen u haren dank te betuigen voor uwen ijver en uwe toewijding aan 's lands belang. In naam der koningin en daartoe door haar gemachtigd, verklaar ik deze zit ting van de Staten-Generaal te zijn ge sloten". S.D.A.P.-CONGRES. Tijdens het voortgezet congres der s.d.a.p. op Zaterdag en Zondag te Utrecht gehouden heeft de voorzitter ir. J. W. Albarda de crisispolitiek en het rapport-Weiter behandeld. Uitvoerig lichtte de heer Albarda de punten van de door het partijbestuur voorgestelde resolutie toe. In deze resolutie protesteert het congres met verontwaardiging' tegen 't voornemen der regeering om de plan nen der commissie-Weiter waarbij geen enkel volksbelang wordt ontzien, over te nemen. De gedachte aan ver mindering van den werkioozensteun wordt verworpen, terwijl in de eerste plaats wordt geëischt vermindering van de militaire uitgaven door natio nale ontwapening, verlaging van de rente der staatsschuld door conversie of zgn. couponbelasting, terwijl ter ver sterking van de staatsinkomsten heffing van een progressieve crisisbelasting, ver hooging van de dividend- en tantième belasting en van de successiebelasting, belasting van weelde-uitgaven en een heffing in-eens van 1 pet. der vermogens ter bestrijding van crisis-uitgaven wordt geëischt. Zoolang soortgelijke maatregelen niet tot het uiterste zijn doorgevoerd, wordt verdere verlaging van de salarissen en loonen van het overheidspersoneel, ver minking van het volksonderwijs, ver zwakking van de sociale verzekering en inkrimping van de sociale wetgeving en van de zorg voor de volksgezondheid, af gewezen, terwijl tevens het stopzetten van de Zuiderzeewerken en de gedachte van het rapport-Weiter om de autonomie der gemeenten aan nieuwe banden te leggen, wordt veroordeeld. De resolutie acht het verder noodig dat een aantal bedrijfstakken in overheidshanden zat komen, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan een tabaksmonopolie, een staatsverzekeringsbedrijf en een staats- hypotheekbank, terwijl voorts socialisa tie wordt geëischt van die bedrijfstakken, welke daarvoor in de economische struc tuur van het land geschikt zijn. De resolutie eindigt met een oproep aan de arbeidersklasse om mee te hel pen aan de verwezenlijking van deze doeleinden. De resolutie werd na bespreking met algemeene stemmen aangenomen. Bij Kon. besluit is op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den gepen- sionneerden vice-admiraal G. F. Tide- man, als lid van den Raad van Defensie, onder dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten en is aangewezen als lid van den Raad van Defensie de vice- admiraal Jhr. G. L, Schorer, adjudant in buitengewonen dienst van de Koningin. De R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Jozef heeft in zijn te Utrecht gehou den landelijke vakgroepvergadering voor 't bouwbedrijf de voorstellen tot loons verlaging aangenomen met 617 tegen 579 stemmen. De landelijke vakgroèpvergadering voor het schildersbedrijf heeft de voor stellen tot loonsverlaging aangenomen met 206 tegen 190 stemmen. AWWVSKJOrNVfwrvHO DRAISMA-vanVALKEÖBURQ'S- 1 •'iLEVERTR/ (Ingez. Med.) De K. v. K. en F. voor W. Brabant en kanaal HansweertWemeldinge. De K. v. K. en Fabrieken voor Weste lijk Noord-Brabant heeft een adres ge zonden aan den Raad van Ministers, waarin herinnerd wordt aan het adres, terzake van de kanaalplannen tusschen Schelde en Rijn, waarin verzocht wordt om geheel zelfstandig, zonder te wach ten op mogelijke verdragen met andere mogendheden over te gaan tot het uit voeren van een zuiver nationaal kanaal plan tusschen het Volkerak en de W e s- terschelde bij Bath. De Kamer acht zich verplicht hierop thans terug te komen naar aanleiding der plannen van den Rijkswaterstaat ten aanzien van het kanaal Hansweert W emeldinge, tot welke plannen niet alleen een verbetering van bruggen, sluizen en wegen behoort, maar ook een aanzienlijke verbreeding van het kanaal- zelf. Zij ziet geen nut in de verbreeding van het kanaal door Zuid-Beveland, aan gezien de toekomstige nieuwe verbinding tusschen Wester-Schelde en Volkerak ruimschoots voldoende in staat zal zijn om de scheepvaart op te vangen, waar voor de verbreeding van het kanaal door Zuid-Beveland wordt bestemd. Een juiste en spoedige uitvoering van het kanaalplan tusschen Volkerak en Wester-Schelde beloofd bovendien zoo veel waterstaatkundige voordeelen voor Westelijk Noord-Brabant, en wel voor de afwatering van dit gewest; de logische voltooiing van het binnenscheepvaart- stelsel in Westelijk Noord-Brabant in aansluiting op het kanalenstelsel in Oostelijk Noord-Brabant en Limburg; de mogelijkheid eener eigen zeehaven te Bergen op Zoom, en de gelegenheid la ter op Zeeuwsch-Vlaamsch gebied een verbinding tot stand te brengen, waar door de meest zuidelijke gedeelten in het westen van ons land op meer doel treffender wijze dan tot nog toe op het centrum van ons land kunnen geörien- teerd worden, dat de Kamer verzoekt de gelden, thans bestemd voor een verbree ding van het kanaal HansweertWe meldinge, niet in Zuid Beveland, maar wel in Westelijk Noord-Brabant te be steden. Gewijzigd vertrekuur. Op verzoek vestigen wij de aandacht op de advertentie in dit blad, meldend, dat het vertrekuur der speciale touring- carrit naar den Haag, morgen niet is, als Zaterdag gemeld 7 h van Vlissingen, en 7 h 15 van Middelburg, doch resp, 6 h en 6 h 15. DE WINKELWEKEN. Zaterdag. De Zaterdag is bijzonder druk geweest, mede door den sterrit, die zeer vele be langstellenden trok, maar ook toen dit festijn van de straten naar Schuttershof had verplaatst was, bleef het druk in stad. Dinsdag. De gondelvaart, die morgenavond in de haven gehouden wordt, belooft, als het weder medewerkt, bijzonder aardig te worden. De kano's en sloepen zullen versierd worden en lampions en Ben- gaalsch vuur ontsteken, hetgeen onge twijfeld een fantastischen aanblik zal ge ven. Ook voor muziek is gezorgd, waarbij het publiek tot stilte gemaand wordt. Veel liefhebberij. Naar wij vernemen hebben zich voor de vacante betrekking van agent van politie te dezer stede niet minder dan 208 sollicitanten aangemeld. Wie niet met zachtheid weet te ver manen, mist niet alleen zijn doel, doch verergert niet zelden de kwaal, welke hij wil uitroeien. CHR. BESTURENBONDEN. De propaganda in Zeeland. Zaterdagmiddag vergaderden in de Prins van Oranje, alhier de afgevaardig den van de verschillende Chr. Besturen bonden in Zeeland onder leiding van een tweetal leden van het Bestuur van het Chr. Nat. Vakverbond in Nederland, de heeren R. Simons en J. Schipper. De heer Simons opende de vergadering op de gebruikelijke wijze en sprak een inleidend woord, waarin spr. vooral deed uitkomen de groote waarde van de pro paganda. Straks in November wor den over het geheele land 157 propagan- da-vergaderingen gehouden. In die we ken wordt ook op groote schaal lectuur verspreid. Daarop volgt onmiddellijk een periode van huisbezoek. De omstandigheden, waaronder wij samenkomen, aldus spr., zijn eensdeels van droevigen aard (de voortdurende economische crisis en de groote werk loosheid), en andersdeels van een ver blijdend karakter (de enorme groei der Chr. Vakbeweging ook in Zeeland). Ook in onze socialen arbeid moeten wij too- nen, dat wij Christenen zijn. Het hoofd omhoog, gaan wij in blijmoedig geloofs vertrouwen voorwaarts. Uit de presentie-lijst bleek, dat alle Besturenbonden in Zeeland, alsmede die te Roosendaal en te Bergen op Zoom, vertegenwoordigd waren. De heer J. Schipper leidde daarna het onderwerp: „De propaganda in den a.s. winter" in. In de 157 propaganda-verga- deringen zal gesproken worden over: „In den storm" en: „Arbeid die wacht". Behalve door vergaderingen en huisbe zoek zullen de on- ei. verkeerd-georga- niseerden ook met lectuur bewerkt wor den. Zoowel voor ouderen als jongeren zal propaganda-lectuur beschikbaar ge steld worden. Ook zal een reclame-plaat de aandacht op de Chr. Vakbeweging vestigen. Over dit onderwerp- werd een geani meerde discussie gevoerd, waaraan ver schillende personen deelnamen. Daarbij werd voor de propaganda op speciale deelen van Zeeland de aandacht geves tigd. Daarmee zal getracht worden con tact te krijgen. De heer Schipper leidde vervolgens het onderwerp: „Sociale scholing" in. In het verleden moesten we roeien met de riemen die we hadden. De leiders wer den zóó uit de arbeiders gehaald en moesten direct aan het werk. Thans heeft het C.N.V. een legertje van plm. 100 vrijgestelden die er dagelijks op uit kunnen trekken. Met alle waardeering, voor den arbeid, die door de Chr. Besturenbonden is en wordt gedaan, hebben we voor de toe komst noodig planmatische studie, omdat er straks steeds meer van ons zal wor den gevraagd. Daartoe moeten we van onderen op beginnen. Als het eerst noodige noemt spr. het dezen winter door de Besturenbonden oprichten van studie-clubs. De opzet en de te behandelen stof moeten heel een voudig zijn, zoodat elk lid er desge- wenscht aan deel kan nemen. Het kan niet worden ontkend, dat er door den snellen groei der laatste jaren velen in de beweging gekomen zijn, die principi eel nog moeten worden geschoold. Onze verantwoordelijkheid neemt steeds toe. Het komt er niet op aan met de vuist op tafel te slaan of een forsch geluid te laten hooren, maar over argumenten te beschikken. Juist omdat de geestelijke kamp voor een groot deel op maatschap pelijk gebied wordt gestreden, moeten alle talenten der leden tot ontwikkeling gebracht worden. En vooral de jonge menschen moeten aan den arbeid. Spr. geeft in overweging, dat de Be sturenbonden een leider voor de studie club uit eigen kring benoemen en dat de clubs eens per maand bijeenkomen. Het C.N.V. wil dan aan het eind van den winter de gedelegeerden van de clubs bijeenbrengen om de resultaten te bespreken. We moeten ook hier door de ervaring leeren. Als we zoo na verloop van tijd prin cipieel geschoolde menschen krijgen, valt hieruit het kader van de beweging te re- cruteeren. En dit kader zal dan geregeld eens per jaar in een conferentie bijeen dienen te komen. Daarnaast is noodig, dat speciaal de leden, die wat men noemt aan den om trek zitten, worden bewerkt. Voor hen kan een bijeenkomst, waarin op eenvou dige, pakkende wijze een belangrijk on derwerp wordt behandeld, goed zijn. Ook stelt het C.N.V. Iantaarnplaatjss beschik baar. Met alle ten dienste staande mid delen moeten we zien te krijgen princi pieel geschoolde leden, temeer omdat de heerschende werkloosheid zoo demorali- seerend werkt en een geest van slap heid en lusteloosheid kweekt. Ook aan de bespreking over dit onderwerp na men verschillende aanwezigen deel. Hierna volgde behandeling der ingeko men vraagpunten. Daarbij kwamen o.a. ter sprake de rationalisatie en de werk loosheid, de moeilijkheden bij de uit voering der ziektewet voor de werkloo- zen, de kans op invoering eener wet op de werkloosheidsverzekering, enz. Nadat rondvraag was gehouden, volg de sluiting dezer welgeslaagde verga dering door den heer A. de Lange te Goes. Nu het permanent festival voor dit seizoen ten einde is zijn de volgende prijzen toegekend: Hoofdplaat 100; Antverpia 75; Postfanfare 60; Apol lo, Domburg 40; E. M. M. Seroosker- ke 25; en prijzen van 10: Ons Ge noegen Vlissingen; Oefening na den Ar beid, Ritthem; Vlijt en Volharding, Souburg; Euphonia, Goes en het West- kapelsche muziekkorps. De politie heeft procesverbaal op gemaakt tegen den huurder van een oud huis, die zich daarin bevindende oude tegels toeeigende en ze aan een anti- qa>r verkocht. KAPELLE. Zaterdagavond was het met de winkelweken alhier een gezellige drukte. Vanaf de muziektent werd radio- muziek gegeven, waar velen naar luis terden. i TERNEUZEN. De ophaalbrug te Sel- zaete over het kanaal GentTerneu!- zen, die in den oorlog door de vluch tende Duitsche troepen is opgeblazen, en die eindelijk vier jaar geleden weer in gebruik is gesteld, is reeds thans weer zoo slecht, dat zij tenminste één jaar voor het verkeer te land gesloten zal blijven, zoodat er weer een noodbrug nood g is. TERNEUZEN. In hotel „Victoria Re- gina" alhier hebben naar de Maandag morgen meldt, vermoedelijk een vrouw en 2 mannen enkele gouden tientjes, gouden vijfjes en plm. frs. 50 van een pensiongast gestolen. De vrouw kon door de politie worden gearresteerd. Brandstichters? De brandverzekeringmaatschappijen hebben 1000 uitgeloofd in verband met de vele branden, die den laatsten tijd in Westelijk Zeeuwsche Vlaanderen voorkomen, voor hem of hen, die aan wijzingen geven om de brandstichters te kunnen vinden. IJZENDIJKE. Vrijdagavond had al hier op den nieuwen weg bij Pyramide een botsing plaats tusschen een auto uit Oostburg en een wielrijder, die van zijn werk naar huis reed. De wielrijder werd gedood. Hij is uit België afkomstig. De marechaussée J. Heemskerk te Moerdijk wordt als zoodanig overge plaatst naar de brigade te Nieuw- Namen. Te E e d e heeft zich bij een 10- jarig jongetje een geval van kinderver lamming voorgedaan. De marechaussée J. B. Smouter van Hontenisse wordt als zoodanig verplaatst naar de brigade te IJ z e n dij k e. Ds. F, K. van Evert, overgekomen van Zoutelande, werd bij de Ned. Herv. Gem. van Hellevoetsluis beves tigd door ds. Th, M. Loran, van Brielle, die Openb. 1: 20 tot tekst had. Den be vestigde werd toegezongen Gezang 91: •DEN-SOETEN INVAL SEDERT 1S2.&- (Ingez. Med.) Middelburg, 19-IX-'32. Zaterdag en Zondag hoogste 1 u c h ttemperatuur 20.8 °C.; (70 °F); laagste 15.7 °C (60 CF). Heden 9 h: 15.7 °C; 12 h: 14.8 °C, Zaterdag/Zondag g e en, Zondag/Maan dag 2.7 mm regen of neerslag. Hoogste barometerstand 767.1 mm te Isafjord; laagste 736.8 mm te Nordöyan. Verwachting tot Morsjecavo»»! Zwakke tot matige W. tot N. wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, iets koeler. Zon op: 6 h 42; onder 19 h 05. Licht op: 19 h 35. Maan op: 20 h 06; onder 11 h 58. L.K.: 23 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Sept. Hoogwater. Laagwater Ma. 19 4.39 16.51 10.54 23.22. Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Sept. Hoogwater Laagwater. Ma. 19 6.34 18.43 12.03 24.23 EERST KIJKEN naar de volmaakte „NILFISK", voordat U een stofzuiger koopt. Demonstraties bij J. M, POL DERMAN, Goes. Tel. 129. (Ing. Med.) 3. Des namiddags verbond ds. Evert zich aan zijn nieuwe gemeente met een in- treepredikatie over Matth. 6; 10a. Den nieuwen leeraar werd Gezang 96 tweede gedeelte toegezongen, Ned. Herv. Kerk. Ds. B. van Ginkel, Ned. Herv. pre dikant te Nieuwpoort is beroepen te Arnemuiden. De bisschop van Haarlem naar Middelburg. Zondag 2 October zal het nieuwe al taar in de R.K. kerk te Middelburg ge reed zijn. Dien dag zal Zijne Excellentie Monseigneur Aengenent, bisschop van Haarlem een plechtige Pontificale H. Mis opdragen. Voetbal. LongaMiddelburg 40. Aan de Maandagmorgen ontleenen wij: We waren opzettelijk naar het Longa- veld getogen, om getuige te zijn van de entree der Zeeuwen in de Zuid. Ie klasse. Hun debuut is tegengevallen, en dan wijzen we niet in de eerste plaats op de cijfers, maar wel op het vertoon de spel. Dit was in vele opzichten nog primitief van balbehandeling man keert nog heel veel, terwijl we ook te vergeefs zochten naar eenigen tactiek. Vooral de middenlinie begreep haar taak al bitter weinig en haar is het toe te schrijven, dat de overigens niet kwaadspelende voorhoede, niet tot doel punten kon komen. De ballen werden slecht aan gegeven; in vele gevallen moest de voorhoede de ballen zelf op halen, en daaronder leed het tempo ge weldig. Vijgenboom in het doel heeft aan deze nederlaag de minste schuld; hij heeft er uit gehouden, wat er uit te houden viel en gaf eenige staaltjes van keeperkunst te zien, die inderdaad uit stekend waren. De beide backs namen te vaak een afwachtende houding aan, lieten enkele malen elkaar in de steek en daaraan waren het eerste en derde doelpunt te danken. In de voorhoede kon ons het best de linkervleugel bekoren; deze linie moet eens ernstig gewezen worden op de laatste stoot, de finishing

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1