„DIRIGIBLE1 DE ZWARTE SCHADUW" Broirinciale üeetuusdfte m »Zij BINNENLAND. „FLORA-BIOSCOOP" MIDDELBURG No. 218. Twee Bladen. DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. ZEELAND. MIDDELBURG. Dagelijks Voorstellingen aanvang 7.30 u. Zondags Matinée 3 u. GOES. ZUID-BEVELAND. WEER EN WIND. Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. COURANT UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 1—7 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. OPHEFFING DER STAKING IN HET SCHEEPVAARTBEDRIJF. Naar V.D. verneemt is in de heden nacht gehouden vergadering van de .contactcommissie besloten, tot opheffing van het conflict in het scheepvaartbe drijf. Reeds heden zou voor de verschil lende schepen, die moeten vertrekken, worden gemonsterd. Wat Amsterdam betreft verneemt V.D. dat niet minder dan 16 schepen van de K.N.S.M. en van de H.S.M. 4 schepen naar zee zullen vertrekken. Over de voorwaarden tot opheffing der staking was gistermiddag in een te Den Haag geh'ouden vergadering van de con tactcommissie van werknemers ter koop vaardij en den Bond van werkgevers overeenstemming bereikt. Deze luiden: lo. De bestaande loonen en arbeids voorwaarden geregeld in het collectief contract van 16 Augustus, zullen gehand haafd worden tot 31 Maart 1933 voor de volgende reederijen: Stoomvaart Mij. Nederland, Rott. Lloyd, Ver. Scheepvaart Mij., Scheep vaart Mij. Oceaan, Hollandsche Stoom vaart Mij., Batavierlijn, en wat de Kon. Holi. Lloyd betreft tot 31 Dec. a.s. zulks in verband met de bijzondere positie, waarin deze Maatschappij verkeert en voor de HollandAmerika Lijn tot 31 Januari 1933, ook in verband met haar bijzondere positie. 2o. Ten aanzien van de Vrachtvaart Maatschappijen in het algemeen zal de status quo gedurende één maand gecon tinueerd worden met ingang van morgen, 3o. Gedurende dien tijd zullen partij en onderhandelen, waartoe zij zich ge zamenlijk zullen wenden tot de regeering ter verkrijging van medewerking om een zoo ruim mogelijke werkgelegenheid te verkrijgen. 4o. a. De reederijen verklaren geen enkelen rancune-maatregel te zullen ne men ten aanzien van personen, die ont slagen zijn of bij de staking betrokken zijn. b. Bij het wederom in de vaart komen van de schepen hebben leden van de oude bemanning voorrang op hun oude schip. Ditzelfde geldt ook ten aanzien van werk te verrichten op schepen, die op gelegd zijn. De voorwaarden waren door den Cen trale Bond van Transportarbeiders te Rotterdam verworpen, te Amsterdam aangenomen. De contactcommissie zou hedennacht de definitieve beslissing nemen, die als boven gevallen is. DE INVOER VAN ZEEVISCH IN BELGIE. Het Tweede Kamerlid Drop heeft den minister van oeconomische zaken en arbeid de volgende vragen gesteld: Is het waar, dat de laatste weken de door België behalve een vermindering van het contingent voor invoer van versche zeev'sch ook de bepaling is ge maakt, dat geen zeevisch mag worden ingevoerd kleiner dan 40 centimeter, zoodat daarvoor de invoer van wijting, braad-schelvisch, kleine schol, tusscben- schol, zetschol en kleine middelschel- visch n et meer mogelijk is, terwijl de in voer van tong geheel zou zijn verboden? Wil de minister mededeelen of over deze maatregelen overleg tusschen de Belgische en de Nederlandsche regee ringen vooraf heeft plaats gehad, of na het bekend worden der maatregelen is geopend, en wil de m nister nu of later mededeelen wat de volledige inhoud der regelingen is, die tot stand zijn ge komen of nader tot stand komen? DE STEUN VOOR DE BIETENTEELT. In verband met de ongerustheid die thans schijnt te bestaan bij vele verbou wers van suikerbieten, of er, in verband met den gunstigen stand van het gewas, wel voldoende garantie zal zijn te ver krijgen, indien meer bieten worden ge oogst, dan waarvoor men garantie heeft verneemt de Maasbode uit goede bron, dat geenerlei reden tot bezorgdheid be hoeft te bestaan en ook geen noodzaak aanwezig is om garantie bij te koopen. De Commissie inzake den steun aan de suikerbietenteelt te Bergen op Zoom heeft namelijk medegedeeld dat het als practisch vaststaad wordt beschouwd, dat, ondanks de goede oogstvooruitzich- ten over het geheele land, voldoende ga rantie is uitgegeven om alle bieten van de rijkspremie te doen profiteeren. Het wordt echter noodzakelijk geoordeeld, dat alle verbouwers, die garantie zullen overhouden, dit overschot te zijner tijd ter beschikking stellen van hun fabriek, opdat geen uitgegeven garantie onge bruikt blijft. Het bijkoopen van garantie wordt den bietenverbouwers daarom ten sterkste ontraden, terwijl ook onderlinge over dracht ongewenscht wordt geacht. Indien de fabrieken de beschikking krijgen over de garantie-bewijzen, zullen deze er voor zorg dragen dat hetgeen de een te veel heeft, den ander ten gerieve kan ko men. DIRECTEUR MAATSCHAPPELIJK STEUN. Tot directeur van Maatschappelijk Steun te Amsterdam heeft de ge meenteraad gisteren benoemd den heer P. Keulernans, voorzitter van den Raad van Arbeid. De heer Keulernans is den 16en Octo ber 1875 te Middelburg geboren. Van 18961899 was hij 2e luitenant der artillerie. Daarna ging hij naar Zuid- Afrika en diende hij tot 1902 als luitenant der Oranje-Vrijstaatsche artillerie. Hier te lande teruggekeerd werd hij in 1903 agent der Rijksverzekeringsbank te Middelburg. In 1909 zag hij zich be vorderd tot inspecteur van de agenten der R.V.B.; in 1919 werd hij voorzitter van den Raad van Arbeid te Utrecht en sedert 1921 vervulde hij dezelfde functie te Amsterdam. VOORGENOMEN VERHOOGING DER INVOERRECHTEN. Naar de N.R.C. verneemt, zal de ver hooging van de invoerrechten, welke de Regeering aan de Staten-Generaal zal voorstellen, een heffing zijn van 50 op centen op het bestaande tarief. NATUURBESCHERMING. De Contact-Commissie inzake Natuur bescherming, tot dusverre bestaande uit vertegenwoordigers van de vereenigin- gen, wier karakter het voorstaan der natuurbescherming medebrengt, heeft zich met een adres gewend tot de mi nisters van binneniandsche zaken, de fensie, economische zaken en arbeid, financiën, onderwijs, K. en W., water staat en tot de colleges van Ged. Staten der verschillende provinciën met het dringend verzoek dat het advies van wetenschappelijke, recreatieve en cul- tureele vereenigingen, of daartoe be voegde personen, wordt gevraagd in al le gevallen, waarin door of met steun van de overheid werken worden beraamd of bemoeiingen worden overwogen, wel ker tenuitvoerlegging het karakter van het Nederlandsche landschap zou aan tasten of wijzigen. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Jan. 1933, aan V. Gravestein op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als me disch advies bij de Rijksverzekerings bank onder dankbetuiging voor de door hem aan de sociale verzekering bewe zen diensten en is, met ingang van ge noemden- datum, als zoodanig benoemd dr. L. Smit, thans controleerend ge neeskundige bij de Rijksverzekerings bank, uit welke functie hem eervol ont slag verleend. Met ingang van 1 November a.s wordt benoemd tot stationchef eerste klasse A e 's-H ertogenbosch, de heer J. Houtman, thans stationchef le klasse van de stations Enschedé s.s. en Enschedé Noord. Naar de R. corresp. van het Hbld. verneemt heeft prof. ir. C. L. van der Bilt Maandag jl. aan den voorzitter van den Vrijheidsbond medegedeeld, dat hij zich niet meer voor een candidatuur van de Tweede Kamer beschikbaar stelt. Hedenmorgen is het K.L.M. vlieg tuig de Duif van Schiphol naar Indië vertrokken. Twee passagiers voor Caïro bevinden zich aan boord. Arbeidsinspectie, De Minister van Economische Zaken en Arbeid heeft goedgevonden mét in gang van 1 Nov. a.s.: den technisch ambtenaar bij de ar beidsinspectie C. C. van Ommeren werk zaam te stellen in het 2de district der: arbeidsinspectie, met behoud van de ge Als wij meer goede boeken lazen, zouden er minder slechte worden uit gegeven. meente Middelburg als zijne stand! plaats den controleur van den arbeid D. de Gooijer werkzaam te stellen in het 2e district der anbeidsinspecte met behoud van de gemeente Goes als zijne stand plaats. Het Nederlandsche Roode Kruis. Te Veere is opgericht de afdeeling „Veere en omgeving" van het Neder landsche Roode Kruis. Het voorloopig bestuur bestaat uit: M. Taytelbaum, arts te Veere, voorzitter; Th. Ch. D. Coops, gemeente-secretar s en secreta ris Gezondheidscommissie te Veere, se cretaris; F. J. Castel, wethouder te Veere, penningmeester; f. Hoebe te Veere, tweede secretaris; mevrouw A. M. van BeverenErkelens te Veere, tweede penningmeesteresse; J. Suur- mond en J. de Bruijne, beiden te Ga- pinge, bestuursleden. het eere-voorzitterschap is aan den burgemeester te Veere aangeboden. Het ligt in de bedoeling binnenkort een propaganda-avond te houden, waar de Kringcommissaris van het Ned. Roo de Kruis n Zeeland, de heer H. Dron- kers, een causerie zal houden over „Wat is en wat doet het Nederlandsche Roode Kruis." Verder ligt het in de bedoeling het geheele eiland Walcheren en ook N.- Beveland in het ressort der afdeeling te betrekken, utgezonderd de steden Middelburg en ^lissingen en zal in ver band daarmede het aantal bestuursle den alsnog voor uitbreiding vatbaar zijn. De maansverduistering. Helaas in tegenstelling, afgaan de op de berichten ten minste, ,,uit alle deelen des lands" bleef hier, Middelburg en omgeving, laat ons zeggen, Walche ren, de maansverduistering verdu'sterd. Een wolkensluier hing, blèèf hangen, tot heel laat, alle waarneming verijdelend. Jammer; het verschijnsel hoewel niet héél zeldzaam is nu ook weer niet zóó frequent dat ieder er graag een wandel ng in den verduisterden mane schijn voor over heeft! Als 't dan zoo n avond is als gisteren! Muzikale wandeling. De mond-accordeon-vereeniging „Cres cendo" heeft het gisteren zeer goed ge troffen met het weer, toen zij een muzi kale wandeling maakte door een groot deel der stad. De muziek, die als' wij 't goed hebben in kracht steeds toenemt was op een flinken afstand te hooren. De trommelslagers, die de muzieknum mers afwisselden, deden ook hun best, maar hun marschtempo is zeker nog wel voor verbetering vatbaar. Het was een sympathiek idee voor deze wandeling o.a. deelen der stad op te zoeken, die in den regel m'nder met muziek zijn bedeeld, en o.a. in Nieuw- Middelburg en op de Singels was de be langstelling groot. De Stadhuisbelic&ting, Het mooie Septemberweer heeft blijk baar het bestuur vain Vreemdelingen verkeer er toe gebracht ook gisteren avond de schijnwerpers te doen ontste ken en al is het aantal vreemdelingen niet zoo groot meer als in Augustus, toch waren er nog altijd die van het mooie schouwspel kwamen genieten en de be dekte lucht was oorzaak, dat zij ook weer silhoetten aan den hemel konden waarnemen. Electrische kookapparaten. Het mag bekend worden geacht, dat de N.V. P.Z.E.M. den laats ten tijd een krachtige propaganda voert voor het electrisch koken. Daarvoor tracht zij de aangeslotenen op makkelijke wijze in het bezit te doen komen van toestellen, kookplaten, pannen enz. en dit volgens het huurkoopsysteem. Om het aanschaf fen van een en ander te vergemakke lijken liet zij nu een catalogus met af zonderlijke prijslijst verschijnen. Deze catalogus, die een duidelijk over zicht geeft, van hetgeen op dit gebied in den handel is gebracht, krijgt door keurige typografische verzorging een aantrekkelijkheid te meer. Reeds de om slag doet naar het boekje grijpen, de randversiering op iedere bladzijde doet aangenaam aan, de verschillende appa raten zijn duidelijk afgebeeld. Vanal Vrijdag 16 Sept. en volgende avonden presenteeren wij U Het geweldige en opzienbarende Filmwerk 'IJ Een modern-romantisch film-epos van de Luchtvaart. In de hoofd rollen Jack Holt, Ralph Gra ves en Fay Wray. (Duitsch Movietone) VI Buitengewoon vVGld-West-drama met Buck Jones. (Eng. Movietone). De catalogus vermeldt voorin de voor waarden, waaronder de apparaten te verkrijgen zijn en achterin wenken in verband met het kiezen van kookappa raten en pannen. DE WINKELWEKEN. Woensdag. Ook gisterenavond :s het zeer druk in de stad geweest en was er heel wat bezoek van buiten. De fraaie etalages hadden weer een buitengewone aan trekkingskracht en vele zaken hadden ook over den verkoop niet te klagen. Hoe druk het was bleek vooral om half negen, toen duizenden zich naar de haven hadden begeven om het mondor gelconcert bij te wonen, en het toch nog heel wat levendiger in de straten bleef dan andere dagen. Intusschen genoten op de Kaden zeer velen van het mondorgelconcert van „Kunstvrienden", mede n gezamenlij(k optreden met de vereenigingen van Kloetinge en Kapelle-Biezelinge. Ook het oog werd door deze uitvoe ring bekoord. Het was een schilderach tig gezicht het met kleurige vlagge tjes en vele electr sche lichtjes versier de schip, in de havenkom. Motie bouwvakarbeiders. Aan den Raad dezer gemeente is door de plaatselijke afdeeling van den N. B. B. de volgende motie gezonden: ,,De afdeeling Goes van den Algemee- nen Nederlandschen Bouwvakarbeiders bond in vergadering bijeen op 13 Sept. 1932; kennis genomen hebbende van het feit, dat door den Keuringsdienst van Waren een garage wordt gebouwd door personen in vasten dienst bij den keu ringsdienst; spreekt hierover haar ernstige afkeu ring uit, daar de afdeeling had verwacht, dat B. en W„ wetende, dat een aantal uitgetrokken werklooze bouwvakarbei ders vergeefs naar werk zoekt, den bouw van deze garage dienstbaar zou den hebben gemaakt aan de bestrijding der werkloosheid; besluit deze motie te publiceeren en toe te zenden aan den Raad der ge meente Goes, enz." (W.g.) A. Buijs, voorzitter, J. Harinck, secretaris. Esperanto-cursus. Naar wij vernemen zal hier ter stede ook een Esperanto-cursus gegeven wor den volgens de bekende methode van den Roemeen Andreo Cseh. De Electrische Fiets. Thans heeft, naar een advertentie in ons blad meldde de electrische fiets ook te Goes haar intrede gedaan. De heer Jacob Snoodijk, vertegenwoordiger der Burgers E.N.R. fabrieken, étaleert een electrische Burgers E.N.R.waarmede herhaaldelijk gedemonstreerd wordt en die heel wat belangstelling trekt. Het rijwiel is stevig en sierlijk ge bouwd. Een laag ingebouwde accu met verbonden motor, zorgt voor de drijfkracht. De bediening is zeer eenvou dig. Het rijwiel loopt licht en vrijwel ge- ruischloos. Heden herdenkt de heer J. M. Bar- telse den dag dat hij 40 jaar geleden bij den polder de Breede Watering bewesten (Ing. Med.) Middelburg 15-IX-'32: Woensdag hoog ste 1 u c h t emperatuur 20.9 °C; (70 °F); laagste 16.7 °C (62 °F). Heden 9 h: 17.5 °C; 12 h: 20.9 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand 774 mm; laagste 768 mm. Hoogste barometerstand 774.4 mm te Warschau; laagste 737.5 mm te Jan Mayen. Verwachting tot Morgeaavoarf; Meest zwakke wind uit Z. tot O. rich tingen, gedeeltelijk bewolkt, waarschijn lijk droog weer, iets warmer overdag. Zon op: 6 h 35; onder 19 h 14. Licht op 19 h 49. Maan op: 19 h 19; onder: 7 h 03. L.K.: 20 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Sept. Hoogwater. Laagwater Do. 15 2.36 14.44 8.55 21.25. Vr. 16 S 3.07 15.16 9.23 21.56. Za. 17 3.39 15.47 9.53 22.25. Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Sept. Hoogwater Laagwater. Do. 15 4.29 16.45 10.03 22.18. Vr. 16 S 5.03 17.18 10.28 22.48. Za. 17 5.35 17.46 10.58 23.21. IV werkt als een late, warme herfstzon met haar gouden kleurenprachtzij toovert een ongekend fraaie teint op Uw huid. In prijzen van 203045 en 75 cent. (Ingez. Med.j Ierseke werd werkzaam gesteld. Onder de blijken van belangstelling had de heer Bartelse ook een felicitatie, met geschenk onder enveloppe, van het Bestuur in ontvangst te nemen. De winkelweken. KAPELLE. Men schrijft ons uit Ka- pelle: Door de winkelweken is het eiken avond een recht gezellige drukte. Overal staan groepjes menschen de verschillende versierde etalages te be kijken, sommige zijn dan ook wel waard om bewonderd te worden. Men kan wel zien, dat de winkelweken niet voor het eerst te Kapelle worden gehouden. Bi zonder heeft men zich toegelegd op het etaleeren. Voor verschillende attracties is en wordt gezorgd. Een onbekende visch. HOEDEKENSKERKE. Woensdagmid dag werd in de z.g. „Val" aangetroffen een visch van onbekende soort. Het dier was bekneld geraakt tus- schende palen van het nieuw gebouwde havenhoofd voor den Prov. steigeer. Bij meting bleek de visch 4.2 m lang te zijn en weegt eenige honderden kilo's Op verzoek van den directeur van t museum voor Nat. Historie zal zoo mo gelijk het dier naar Leiden worden over gebracht. Men is thans bezig het te trachten te

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1