Ijïrouinciale die BINNENLAND. ZEELAND. SPORT. No. 215. Twee Bladen. MAANDAG 12 SEPTEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang, •VAH MBLI-E'S- GOESCHfe- OHTBYT-KfOEK MIDDELBURG. ZUIB-BEVELAND. VLISSINGEN. 1EEUWSCH-VLAANDEREN O.D. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. KORT ZEEUWSCH NIEUWS. WEER i MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2,30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel, Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extta Bewijsnummers 5 cent. HET CONFLICT IN HET SCHEEP VAARTBEDRIJF. De moeilijkheden op de „Veendam". De contactcommissie deelt mede, dat ■de bemanning van het stoomschip „Veendam" zich per radiogram tot den Centralen Bond van Transportarbeiders heeft gewend met de mededeeling, dat zij het bondsadvies afwach| en dienover eenkomstig zal handelen. Hierop is Zondagmorgen aan de be manning geseind: „Indien schip niet naar Rotterdam komt, verklaar u dan bereid het naar een veilige Kanaalhaven te brengen en te meeren. Eisch daar af monstering. Kosten overtocht voor reke ning Centralen Bond. Zoodra ons haven van- bestemming bekend is, komen wij over". Van deze beslissing is aan de regee ring en aan de Directie der H.A.L. ken nis gegeven, aan de eerste met het ver zoek consulaire ambtenaren die in de zaak kunnen worden betrokken, te in- strueeren. Later is bij den Centralen Bond een telegram ingekomen van de bemanning van de „Veendam", dat de kapitein afmonstering weigert en de overkomst van vertegenwoordigers van den Bond wordt verzocht. Daarop zijn de heeren Kievit en Ratté Zondagavond naar Boulogne ver trokken. Het H'oofdbestuur van den Centralen Bond heeft bepaald, dat aan de onge organiseerde zeelieden, die op advies van de contactcommissie bij het con flict zijn betrokken, financieelen steun zal worden verleend. Gemeld wordt nog, dat er ook moei lijkheden zijn ontstaan met de Engelsche bemanning van het stoomschip „Low land" dat te Harlingen ligt. De „Lowland" is de gewezen „Noord- Holland" van de Scheepvaart en Steen kolen Mij. te Rotterdam, en vaart thans onder Engelsche vlag. Medegedeeld wordt, dat een deel of de geheele be manning afmonstering zal vragen. Het Hoofdbestuur van den Centralen Bond heeft geadviseerd, dat de lossing niet moet worden verricht. De Directie der H.A.L. heeft in ver band met het conflict aan boord van de „Veendam" nog geen beslissing ge nomen, aangaande haar houding, voor het geval dat de bemanning de gestelde eischen handhaaft. Het ligt evenwel in de bedoeling om, wanneer de „Veen dam", evenals de „Rotterdam", zou worden gedwongen naar Rotterdam te varen het schip op te leggen en de be manning, 250 man, te ontslaan. Bij de contactcommissie is de mede deeling binnengekomen, dat door de Deensche machinisten-organisatie een bedrag van 50.000 kronen ter beschik king van de Centrale van Koopvaardij- officieren is gesteld. HUISVESTING PERMANTE HOF VAN INTERN. JUSTITIE. De minister van buitenlandsche zaken heeft ingediend een wetsontwerp tot toekenning van een renteloos voorschot van 300.000, daar ingevolge de ver grooting van het aantal rechters van het Permanente Hof van Internationale Justitie en uitbreiding van het personeel opnieuw een vergrooting is vereischt van de ruimte in het Vredespaleis, welke ter beschikking van het Hof is gesteld. De localiteiten, thans in gebruik bij de Academie van Internationaal Recht, zullen worden bestemd voor het Hof en, grenzende aan het nieuw gebouwde boe- kenmagazijn, worden nieuwe localiteiten gebouwd voor de Academie. HET VLIEGVELD TE EINDHOVEN GEOPEND. Zaterdag heeft de Minister van Wa terstaat mr. P. J. Reijmer het lucht vaartterrein te Eindhoven geopend. Het vliegveld, product van werkver- schahing in Eindhoven, meet van Noord naar Zuid 1035 m en van Oost naar West 580 m. Het 1 gt twintig meter bo ven den zeespiegel en is slechts vijf ki lometer van Eindhoven verwijderd. En r™ (fe..z'8- Strijpsche ontginning aan de Westzijde van het in aanleg zijnde kanaal van Eindhoven naar het Wilhel- minakanaal. De bodem s gedraineerd. - De Koningin-Moeder is voorne mens om Donderdag 15 dezer per Staats spoor naar Arolsen te vertrekken. Na een verblijf van eenige dagen bij den vorst van Waldeck en Pyrmont hoopt de Koningin-Moeder enkele weken in het Schwarzwald door te brengen en omstreeks half October weder h er te lande terug te keeren. •DEN-SOETEN I NVALSEDERT 1SZS- (Ingez. Med.) HET ONGELUK BIJ ROOSENDAAL, De toestand der gewon den bevredigend. Tot onze groote vreugde, kunnen wij uit de beste bron melden, dat de toe stand van den Commissaris der Konin gen, zooveel verbeterd is, dat jhr. Quar- !es van Ufford zeer vermoedelijk nog deze week het ziekenhu's zal kunnen verlaten. Ook mevrouw Quarles van Ufford, de echtgenoote van den Commissaris, maakt het veel beter, al zal haar ver blijf in het ziekenhuis uit den aard der zaak veel langer duren. De toestand van den moeder van den „gouverneur" is ook vooruitgaande en geeft hoop, dat ook zij het ongeluk zal te boven komen, In een deel van den oplaag van het nummer van Zaterdag is in het eerste blad het ber cht over het ongeluk min der duidelijk geworden door een fout bij het opmaken van de Courant. In de vierde kolom van pag. 1 staat in den 23sfen regel van onder als laatste woord „zwaai", hier had op moeten volgen de 30ste regel van bovenat in de vijfde ko lom: „naar rechts heeft gemaakt." Alles wat daarop volgt, had dan moeten ko men voo- het vervolg van de vierde ko lom, „mevrouw Quarles van LTfford be kwam enz." Donderdagavond geeft het Middel- burgsche Muziekkorps een uitvoering op het Molenwater. Mocht slecht weer die uitvoering niet mogelijk doen zijn, dan heeft zij Vrijdagavond plaats. Zondag a.s. heeft van 12 tot 1 uur een uitvoering in de Abdij plaats. Op het programma zal o.a. de Fremerslherg voorkomen en bovendien een tot nu toe nog niet uitgevoerd' nummer. Muziek op de Markt. Dit jaar hebben, vooral gedurende de feestweek weder enkele muziekuit- voeringfen op de Markt plaats: gehad. Een groot bezwaar daarvan is het onthre;- sen van een muziektent. Een vaste tent zou op dit plein niet goed staan en die met dak, die vroegfer opgeslagen .werd kostte veel' te veel aan wejrkloon. Men volstaat thans m©t zeer onoogte- lij'ke open verhoogjingen. De gedichten kwam bij ons' pp, waarom men niet tracht een verplaatsbare tent te krij gen zooals men in België veel ziet ge bruiken. Als: belanghebbenden en en kele vereenigingen samenwerkten, is d'i zeker wel te bereikten. Mogfa men dit wil len overdenken, wellicht dan men dan1 volgend seizoen over zulfk een practi; schen tent zou beschikken. De bloempjesverkoop, welke Za terdag j,l. te Middelburg gehouden werd, ten bate van het Vredeswerk van de N. M. O. F„ Kerk en Vrede, en Jonge ren Vredes Actie, heeft 140.67 opge bracht. Raad van Kapelle. KAPELLE. Vrijdag kwam de raad de zer gemeente in openbare vergadering, voltallig bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Bierens. De keuringsraad van waren, biedt haar verslag aan over 1931. Voor de ge meente Kapelle werden gekeurd 4302 ver chillende artikelen en hadden 124 onderzoekingen plaats op het laborato rium, over het algemeen met gunstig re sultaat. De firma M. K. Jeras en Zn. te Mid delburg zal de herstellingen verrichten Zeer oele lieden bedillen enkel, om niet voor onwetend door te gaan; zij weten niet, dat toegevendheid het kenmerk is van de hoogste bescha- aan den toren, zulks in overleg met de monumentencommissie. Door de assu rantie Maatschappij zal het te verwer ken bedrag tot een som van 1.386 uit gekeerd worden. Bericht is ontvangen, aldus de voor zitter, dat weder op 70 pet. Rijkssteun voor de werkioczen kan gerekend wor den, voor in aanmerking komende werk- objecten „werkverschaffing in de ge meente". Voor den te plaatsen bliksemafleider op den toren werden ingeschreven door de firma Heringa en Ludwig te Haarlem voor 298, door den heer J. W. Polder man te Goes voor 252.60 en door den heer H. K. Kramer te Kapelle voor 170. B. en W. adviseeren dit werk op te dra gen aan den heer Polderman uit Goes. De heer Kramer is wel de laagste in schrijver doch heeft dit werk nimmer aan de hand gehad. De heeren Wisse, De Jonge en Van Liere hadden gaarne dat B. en W. als nog met den heer Kramer confereerden. Alsdan kan B. en W. gemachtigd wor den, na dit onderzoek om dit werk te gunnen. Aldus werd besloten. Gunning gaat niet buiten de monumen tencommissie om. Verzekerd moet men zijn van goeden aanleg. De v o o r z. zegt wel kans te zien om voor 35 aan te leggen, doch er is verschil van aan leg. De voorzitter deelt nog mee, dat weder voor de straatvernieuwing 20.000 klinkers aangekocht zijn, de prijs is be langrijk minder dan voorheen. Benoemd werd met 4 stemmen tot ge meente-opzichter de heer M. J. Ie Clerqc te Kruiningen, 2 stemmen wer den uitgebracht op den heer C. van Ma- ris uit Goes. De heer Van Liere bleef buiten stemming in verband met een fa milieaangelegenheid. -v N Weth. Van der Have verlaat de ver gadering. Vaststelling gemeenterekening over het dienstjaar 1931. Namens de Commissie tot nazien ad viseerde de heer Z u i d w e g tot voor- loopige vaststelling tot een bedrag van ontvangsten gewonen dienst, f 822.274 uitgaven 76.371. Dit goed slot staat in verband met het goede slot van vorige jaren tot een bedrag van 9.346, was dit niet aanwezig geweest dan was el- een te kort geweest van 3.453, Kapitaaldienst ontvangsten f 20.029 uitgaven f 19.829. De gemeentebegrooting 1933 werd aangeboden. Vastgesteld werd het gemiddeld be drag, kosten per leerling openbaar on derwijs tot een bedrag van 10,58 per leerling over 1930. Ook werd vastgesteld de 3-jaarlijksche afrekening volgens art. 101 der 1. o. wet 1920, over de dienstjaren 1928- 30. Van de school te KapelleBiezelinge en Eversdijk zal ingehouden worden 172,74 die te Biezelinge heeft nog te ontvangen 227,16. Behandeling volgde van het 3e en laat ste gedeelte der nieuwe algemeene po litieverordening. Behoudens enkele klei ne wijzigingen volgde algemeene goed keuring. Alleen de heer D e J o n g e zag gaarne dat ook in navolging met ver schillende gemeenten de kerkhoven werden opengesteld voor de nabestaan den. De voorzitter verklaarde hier tegen geen bezwaar te hebben. Spr. bracht hier dank aan den secretaris voor de vele werkzaamheden die hier aan verbonden zijn geweest. Bij de rondvraag werd door den heer Z u i d w e g opgemerkt dat wel eens uit gezien mocht worden, om verbetering te scheppen achter het terrein van de Be waarschool te Biezelinge, waarop toe zegging volgde. De heer J. Wisse zag gaarne, dat algeheele herstelling volgde van den weg bij de veiling, ingang Paralelweg. De voorzitter zegt dat dit wel spoedig zal plaats hebben, enkele dingen laten nog op zich wachten. KLOETINGE. Naar aanleiding van ons bericht in ons blad van Donderdag j.l„ dat een handtasch eener inwoonster uit de Nieuwstraat van haar fiets, die zij even in de voortuin onbeheerd had laten staan, werd ontvreemd, vernemen wij, dat van wegneming geen sprake is geweest, daar later de fasch n een kast in de woning opgeborgen bleek. SCHIP OMGESLAGEN, WEMELBINGÉ. Hedenmorgen is liet motorschip „Maria", sch'pper S„ gela den met cokes in de Wemeldingsche vallei omgeslagen en gezonken. Ver moedelijk zijn twee menschen verdron ken, Het schip was vanmorgen van We- meldinge vertrokken en was afkomstig uit Antwerpen met bestemming naar Rotterdam. Sleepbooten zijn derwaarts vertrokken om assistent e te ver'ee- nen. De drie opvarenden van het motor schip Maria", schipper S„ diens vrouw en de knecht zijn door een der te hulp geschoten booten gered. Zij zijn in We- meldinge aan land gebracht. De motor boot staat 4 m onder water. Zij was af komstig uit Amsterdam. KAPELLE. Zaterdagavond was het een gezellige drukte met de winkelwe ken. Sommigen hadden 'er bizonder werk van gemaakt, dat waard is be zichtigd te worden. Het fanfare korps „Ons Genoegen gaf een succesvol concert op de muziek tent. Een 24-jarig persoon van hier werd Zaterdagavond op de tram onwel en stak zijn hoofd van het balkon, waar door hij onzacht met een boom in aan raking kwam. De man is ernstig ver wond naar het St. Josephziekenhuis overgebracht. De leesten te Ter Neuzen. TERNETJZEN. De wegens regen uilge- stelde feestelij kheden ter gelegenheid van den laatsten dag der winlkellwee'k1, hebben j.l. Zaterdag nog juist tusschen de drup pels door ongestoord kunnen doorgaan Des namiddags hadden op het sport terrein verschillende spelen plaats, als: stoeltenwedsfrijdhindernisloopen, behen digheidswedstrijd, touwtrekken, touwje springen, estafetteloop enz., waaraan door ongeveer 300 kinderen werd deelgeno men. Het spreekt vanzelf, dat de belang stelling door het uitstel geleden had, maar toch was; het bezoek aan act ter rein, waar ook het muzie'k'gezteüschap „De Vereenigde Werklieden" medewer king verleende, bevredigend. Des avonds ter gelegenheid van 't con cert, gevolgd' door openbaar bal, or> de met 'lichtzuilen verlichte Markt, was de belangstel'jing zeer groot. Dat het ne- zoek aan dte stad zeer groot was, bleek vooral door de zeer groote menigte, die langs de Scheldekade en de havenhoof den geschaard# stond om het afsteken van het vuurwerk, dat goed slaagde, tc bezien. Lijk opgehaald. SAS VAN GENT. Sedert Dinsdag j.l. vermistte men den 26-jarigen schipper P. uit Rotterdam, liggende met zijn vaar- tu g te Sas van Gent. Zaterdagmorgen j.l. irs zijn lijk uit het kanaal opgehaald. Hoe de man te water is geraakt is niet gebleken. Des nachts heeft hij nog te ongeveer 2 uur met iemand staan pra ten, terwijl een op het lijk bevonden horloge even voor half drie aanwees. Op last van de Justitie is op het lijk beslag gelegd. Heden, Maandag arriveerde de Justitie vergezeld van een sectiedokter tot het doen van een onderzoek en het verrichten van een gerechtelijke sectie, Werkloozenzorg in WestZeeuwsch Vlaanderen, Men bericht ons, dat de vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in het voormalige Vierde District beslo ten heeft om de veertien dagen een con ferentie te houden der leden ten einde de werkverschaffing en het werkloos heidsvraagstuk te behandelen. De gemeentebegroot ng over 1933 van Kortgene sluit in ontvangsten en uitgaven op 61.508. De vliegdemonstnaties te Hufst die werden gehouden op een terrein nabij Absdale, vonden Zaterdag een zeer druk bezoek. De verschillende verrichtingen der vliegen'ers vonden algemeene be wondering der toeschuwers. Middelburg 12-IX-'32: Zaterdag en Zondag hoogste 1 u c h ttemperatuur 21.1 °C; (70 °F); laagste 14.3 °C (57 °F). He den 9 h: 15.5 °C; 12 h: 16.2 °C Zaterdag/ Zondag 2% mm, Zondag/Maandag 5.2 mm regen of neerslag. Hoogste barome terstand 761 mm, laagste 751 mm. Hoogste barometerstand 765.8 mm te Brest; laagste 724,3 mm te Abisko. Verwachting tot Morgenavond' Matige tot zwakke W. tot Z.W. wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk wei nig of geen regen, en weinig verandering in temperatuur. Zon op: 6 h 30; onder 19 h 22. Licht op; 19 h 52. Maan op: 18 h 49; onder: 3 h 09. V.M.: 14 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Sept. Ma. 12 Di. 13 Wo. 14 Hoogwater. 0.29 12.50 1.21 13.35 2.01 14.11 Laagwater 6.56 19.24. 7.41 20.11, 8.19 20.50. Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Sept. Hoogwater Laagwater. Ma. 12 2.09 14.38 8.05 20.24. Di. 13 3.04 15.27 8.51 21.08. Wo. 14 3.50 16.08 9.27 21.45. BLIKSEM-AFLEIDERS, in eiken om vang en voor elk bouwwerk. Installateur J. M. POLDERMAN, Telefoon 129, Groote Markt, Goes. (Ingez. Med.) DE ZWALUWEN-WEDSTRIJD. Antwoord der Sportcommis- sie op de uiteenzetting vein den Z. A, B. De Commissie van toezicht en beheer van de gemeentelijke sportterreinen schrijft ons: Wat de feiten betreft, aanvaarden wij de uiteenzetting van het bestuur van den Z.V.B. in het nummer van 3 Sept. j.l., en wij nemen ook gaarne aan de verklaring van dat Bestuur dat het dus alleen uit finantieele over wegingen heeft bepaald, dat de Zwaluwenwedstrijd te Vlissingen zal plaats hebben. Liet bestuur van den Z.V.B. maakt dan echter de gevolgtrekking dat dus niet bij hen de oorzaak ligt dat die wedstrijd te Vlissingen en niet te Middelburg wordt gespeeld, maar bij de Sport- commissie. Deze gevolgtrekking, waarin de heele' quaestie ligt opgesloten, berust op de gestelde feiten dat de Sportcommissie 10 pet. vorderde der netto recette, maar de Z.V.B. dit te vee! vond en zij goed- kooper te Vlissingen terecht kon. Deze feiten zouden echter alleen dan tot het aannemen van de schuld bij de Sportcommissie kunnen leiden, indien haar eisch (10 pet. der netto recette) on gerechtvaardigd hoog was te noemen. De Sportcommissie zal dus slechts dezen eisch behoeven te verdedigen. "Was deze eisch billijk, dan zou haar ook niets zijn te verwijten, maar dan zou er alleszins reden zijn om juist tot de tegen overgestelde conclusie als nu de Z.V.B. zoo gemakkelijk heeft getrokken, te komen, n.l. dat de schuld dat de be doelde wedstrijd niet te Middelburg maar te Vlissingen is gehouden, alleen ligt bij de Heeren van den Bond, aan wier liefde tot de sport vanzelve niet mag worden getwijfeld, maar die dan toch maar voor een voornamen Zeeuw- schen voetbalwedstrijd van geen betee- kennis achten dat deze wedstrijd in Zeeland's hoofdstad kan worden ge speeld op het meest geschikte, meest doelmatige, best geoutilleerde sportter rein in onze provincie. Alleen uit finantieele overwegingen aldus de Bond is Vlissingen geko zen; Vlissingen was goedkooper en dat heeft bij de heeren den doorslag ge geven. Onze Commissie heeft het te voren

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1