IjHrouinciale Zeenmsche BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. No. 212. Twee Bladen. DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1 932. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDELBURG. GOES. VLISSINGENi WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. NOORD-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. KORT ZEEUWSGH NIEUWS. 61 MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen UITG. 2.30. elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" oi .Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. sa HET CONFLICT IN DE SCHEEPVAART Naar V.D. verneemt, is het thans ze ker, dat ook de Stoomv. Mij. „Neder land" te Amsterdam en de Rotterdam- sche Lloyd te Rotterdam uit den bond van werkgevers in de koopvaardij tre den. De H. A. L. die ook het voorne men heeft om uit den Bond van werk gevers te treden motiveert deze beslis sing als volgt. De Maatschappij kan zich niet neer leggen bij besluiten, die niet in het be lang zouden blijken te zijn van aan deelhouders. DE MUITERIJ OP DE ROTTERDAM. Uit een onderhoud, dat een redacteur van de „Maasbode" met den gezagvoer der van het s.s. „Rotterdam" van de Holland Amerika Lijn gehad heeft, blijkt hoe ernstig het gepleegde verzet wel geweest is. Kapitein van (Duiken vertelde o.a. het volgende: „Op weg van New-York naar Rotter dam kreeg ik tusschen Plymouth en Boulogne sur Mer van mijn reederij op dracht om mijn passagiers in laatstge noemde plaats aan wal te zetten en dan naar Southampton te stoomen. Zaterdagmiddag heb ik naar het ont vangen van dezen order in de verblijf plaatsen van de passagiers biljetten la ten ophangen om hen van dezen maatre gel in kennis te stellen en tevens heb ik al mijn hoofdofficieren op de hoogte gesteld. De bemanning heeft toen al direct vergaderingen belegd en 's middags reeds hoorde ik mompelen, dat men zou weigeren te werken als men niet naar Rotterdam ging. In de haven van Boulogne heb ik lig plaats gekozen achter een „breakwa ter. De passagiers zijn op één uitzonde ring na met een tender van boord ge haald. Toen dit gebeurd was heb ik bevel gegeven het anker te hieuwen en op te stoomen. De wacht van de stokers weigerde echter te werken. Ik heb hen toen gewe zen op de gevaarlijke positie van het sch p. Bleef ik nog een half uur liggen, dan was het getij zoo gedaald, dat ik niet meer kon wegvaren; bij een eventu- eelen storm hadden dat de grootste on gelukken kunnen gebeuren. De bemanning antwoordde, dat zij alleen wilde werken als ik naar Rotterdam voer. Men zette mij, aldus kapitein van Duiken, zoodoende het mes op de keel. Blijven waar ik was, zou hoogst onver antwoordelijk (zijn geweest en jk kon niet anders doen dan toezeggen dat ik naar Rotterdam zou varen. Men eischte van mij een schriftelijke verklaring, die ik in den volgenden vorm goot: „Het schip gaat naar Rotterdam". Deze ver- \Y/- ^®kende ik met mijn naam. wij hebben toen de haven verlaten en buitengaats heb ik nog eens over wogen dat n dergelijke afgeperste ver klaring geen waarde had en dat ik mij 8r ul' fan behoefde te houden. Elke rechtbank zal mij daarin gelijk geven. heb toen koers gezet naar South ampton maar toen ik 16 mijl gevaren had, legden de stokers het werk neer. Men liet het schip eenvoudig d r ij v e n. Ik heb de menschen toen er op at tent gemaakt, dat zij 'n hoogst ernstig vergrijp tegen de tucht begingen en hen gewezen op de bepalingen in de mon sterrol, krachtens welke zij verplicht waren te varen. Zij hielden echter vast aan hun be sluit slechts te varen als zij naar Rot terdam gingen. Noodgedwongen heb ik toen koers gezet naar Rotterdam. De reederij heb ik in kennis gesteld van wat er zich aan boord had afgespeeld en ik heb ge vraagd om militaire assistentie daar de toestand zoodanig was dat er van alles nog uit voort kon vloeien. Er heersch- te aan boord op dat moment feitelijk openlijke muiterij. Wat later in den middag kreeg ik or der van de reederij om naar Boulogne terug te gaan. Ik liet 't schip draaien maar toen ik een half uur gevaren had, werd het werk weer stil gelegd Met de stoom, die nog in de ketels was, kon ik tot aan den West-Hinder manoeuvreeren. Ook daar kon ik geen veilige ankerplaats vinden. Hoewel k de bemanning daar op wees, wilden zü toch met werken. Hun repliek was: ,'vVi'j varen geen mijl meer". Zij stelden zich daarmee bloot aan het gevaar op een zandbank terecht te komen, doch ook daar werd geen acht op geslagen. Ik geloof niet, aldus de kapitein, dat in de annalen van de Nederlandsche koop vaardij ooit een geval van dergelijke brutale muiterij is voorgekomen. DE S. D. A. P. EN DE HANDELS POLITIEK. In de vergadering van het partijbe stuur der S. D. A. P. is, in overleg met de besturen van S. A. I. en I. V. V. vastgelegd, dat in het begin van Octo ber een bijeenkomst zal worden ge houden van sociaal-democratische par tijen en de moderne vakverbonden uit de landen, die betrokken zijn bij de Oslo-conventie. De conferentie zal te Amsterdam worden gehouden. Haar doel is te bereiken dat de socialistische ar beidersbeweging in de betreffende lan den tot een homogeen standpunt inzake de handelspolitiek zal komen. NED. BOND VAN GEMEENTE AMBTENAREN. In de te Zwolle gehouden vergade ring van den Ned. Bond van Gemeente ambtenaren kwam ook in behandeling een voorstel van het hoofdbestuur, om de taak der commissie voor de herzie ning der rechtspositie van de ambtena ren uit te breiden tot de geheele ge meentewet, en deze commissie dan zoo- noodig uit te breiden. Vanwege de af deling Zeeland werd gevraagd of het nut dat deze commissie heeft afgeworpen, genoeg is, om een uitbreding te wet tigen. Na toelichting van den voorzitter mr. Wendelaar, werd dit aangenomen. Alleen Noord-Brabant tegen. BOND VAN BOERINNEN. De Nederlandsche Bond van Boerin nen en andere plattelandsvrouwen, die in nauwelijks twee jaar tijd zijn aantal leden tot ongeveer twee duizend heeft weten te voeren, zal zijn jaarlijksch con gres houden van 18—20 October in de School voor Wijsbegeerte bij Amers foort. Op den eersten dag wordt een alge- meene vergadering gehouden, waarin zal worden beslist over de aansluiting bij den Nationalen Vrouwenraad. Op den tweeden dag zal mej. A.Bos, leidster van het jeugdwerk van de Mij. tot Nut van 't Algemeen, te Amster dam, een inleiding (houden over: Het groote belang van jeugdwerk op 't plat te land. Daarna zal mej. J. Boer, te Em merschans (Dr.), directrice van het buurthuis, spreken over: Wat is het doel van het Instituut voor Jeugd- en Ontwikkelingswerk De Koningin heeft gisterenmiddag de Rembrandt-tentoonsteling in het Rijksmuseum te Amsterdam een bezoek gebracht. Hedenmorgen is het K. L. M.- vliegtug „de Ibis" van Schiphol naar Indië vertrokken. Twee passagiers ma ken de reis resp. tot Batavia en Ban doeng mede. In de gisteren te Utrecht gehou den ledenvergadering van de Koninklij ke Vereen, tot het houden van Jaar beurzen in Nederland is in de vacature prof. mr. P. J. M. Aalberse tot lid van het algemeen bestuur benoemd mr. A. I M. J Baron van Wijnbergen, voorzitter van den Middenstandsraad te Utrecht. Gistermiddag is in het Parkhotel te Assen de vergadering der Neder landsche Heidemaatschappij geopend. Gisterenavond heeft de belichting van het Stadhuis nog wel een aantal vreemdelingen getrokken, doch, wat na de feestlichtdagen te begrijpen was, niet veel stadgenooten. Naar wij vernemen, is de afdeeling der O. S. P. alhier, die 27 leden telde, ontbonden, als gevolg van de besluiten genomen in het eerste congres dier par- tip met name het ook toelaten van niet- modern-georganiseerde personen tot de partij. Men moet de menschen in het alge meen niet naar het uiterlijk beoordee- len. Daar is 'n hart, daar is een inner lijk om te doorgronden. Zedigheid be dekt vaak de grootste verdiensten, schijnheiligheid de ondeugd. BB DE GOESCHE WINKELWEKEN. Het Winkelweekcomité deelt ons me de dat 182 winkeliers aan de Winkelwe ken deelnemen. Het Comité is er in geslaagd om aan het publiek niet alleen talrijke cadeaux aan te bieden, maar wist het tevens voor elkaar te krijgen bijna iederen avond te vullen met verschillende attracties, zoo wel in den vorm van Etalage- en Letter- wedstrijd als Reclame-optocht, Open luchtfilm Ned. Fabrikaat, Lichtstoet, Historische Voorstellingen met bengaal- sche- of electrische belichting in diverse kleuren, Gondelvaart met verlichte ka no's, sloepen enz., Concerten in de ha ven en op de Groote Markt, terwijl na het beëindigen der Goesche Winkelwe ken ook nog een Concert zal worden ge geven in het Schuttershof. Waar het niet mogelijk bleek bij het afdrukken van een eigen uitgave „De Goesche Winkelweken" alle juiste da tums der attracties te vermelden, do.et het Comité dit thans door middel van de pers. Maandagmiddag Reclameoptocht, waaraan ruim 40 auto's deelnemen wel ke een tocht zullen maken door het Oostelijk deel van Zuid-Beveland. Woensdagmiddag tweede Reclame-op tocht, waaraan ruim 40 auto's deelne men en welke een tocht zullen maken door het Westelijk deel van Zuid-Beve land. 's Avonds 8 uur: Concert in de haven op het verlichte schip" „Ajoma", te ge ven door de Harmonica-vereeniging „Kunstvrienden" te Goes met medewer king van „Kunstgenot" te Kapelle en „Inter Nos" te Kloetinge (samen 85 deel nemers). Vrijdag 's avonds 8 uur is er een Con cert te geven door het Muziekgezelschap „Euphonia", aangeboden door de Motor club „Zeeland", ter gelegenheid van haar 10-jarig jubileum. Zaterdagmiddag: Bijzondere attracties voor de kinderen van alle Lagere Scho len te Goes, op de Groote Markt. Dinsdag 20 Sept. des 's avonds 8% uur is er een Gondelvaart in de haven met verlichte en versierde kano's sloepen, enz. Woensdag 's avonds 8 uur: Concert op de Groote Markt, te geven door het Mu ziekgezelschap „Euphonia". Vrijdag 's avonds 8 uur vindt de Ver tooning van de Openluchtfilm plaats. Talrijke films van het Ned. fabrikaat, aangeboden door de Vereen. „Neder landsch Fabrikaat". Met muziek. Zaterdagmiddag wederom bijzondere attractie voor de kinderen van alle La gere Scholen te Goes, op de Groote Markt. Maandag 26 Sept., 's avonds 9Y> uur: Historische Voorstelling op de Groote Markt voor het Stadhuis, met schitteren de veelkleurige belichting (electrisch of bengaalsch). En Dinsdag 's avonds is er tot besluit een uitgebreide Lichtstoet met begelei ding van Muziekgezelschappen enz. De talrijke cadeauX zijn te zien in de étalage van het nieuwe pand van den heer M. C. P. de Haas, Hoek Lange VorststraatKlokstraat. De locaal-spoor. Het vlot nog niet erg met de onder handelingen over de gedeeltelijke stop zetting der locaalspoor en gelijktijdige vermindering der subsidies. Tot op heden blijft de directie der spoorwegen star op het standpunt staan, dat van „recht" op een vermindering der subs'dies nimmer sprake kan zijn. Zij die zich in deze op een schrijven van wijlen den heer Jenny Weyerman be riepen, is gezegd, dat de directie der spoorwegen daarvoor geen verantwoor delijkheid aanvaardt. Dinsdag zou de indertijd voor de Be- velanden benoemde commissie met af gevaardigden van de Staatsspoorwegen te Goes vergaderen, om te trachten, tot een resultaat te komen. De heeren uit Utrecht lieten zich 'echter wachten en na telefonisch onderzoek bleek, dat men te Utrecht een brief, deze vergadering betreffende, niet ontvangen zou heb ben. De bijeenkomst kon dus niet door gaan en zal nu over veertien dagen plaats vinden. Volksconcert, Het programma voor het volksconcert hedenavond half negen te geven door de harmonie „Hosanna" luidt als volgt: 1. „Chazal", marsch, Govaert; 2. „La Princesse Enchantée", ouverture, L. Langlois; 3. „Amour et Printemps", val se, C. Faust; 4. „Robert de Diable", fan- taisie, Meyerbeer; pauze; 5. „Wieder in der Heimat", marsch, Blankenburg; 6. „Variété sur le Calif de Bagdad", Ga- denne; 7. a. „De Klok der Genade", Joh. de Heer, b. „Panis Angelicus", trombo ne-solo, Cesar Franck; 8. „Suite Bal let", F. Popy, a. Entrée Mazurka, b. Pizzicatie, c. Valse Lente, d. Largo, e. Finale, Galop; 9. „Florentiner-marsch", J. C. Fucik. Avondschool. Men schrijft ons: Nu de inschrijving van de leerlingen voor de nieuwe cursus aan de Avond school weer is opengesteld lijkt het ge- wenscht, nog eens de aandacht op een en ander te vestigen. Leerlingen, die een ambachtsschool of andere inrichting voor Nijverheids onderijs of een lagere school bezoe ken, kunnen niet tot de Avondschool worden toegelaten. Verder kan ieder een, die ten minste 12 jaar oud is en la ger onderwijs heeft genoten, aan de avondlessen deelnemen. Daar bij voldoende deelname les wordt gegeven in lijn-, vak-, hand- en vorm- teekenen, projectie, Ned. Taal, reke nen, meetkunde en algebra, eenvoudig boekhouden en vakadministratie, vak theorie, stoomwerktuigkunde en moto renkennis, hout-, marmer- en decoratie schilderen enz. kan iedereen, die een vak beoefent of zich in een of andere richting wil bekwamen op de Avond school een plaatsje vinden. Daar Rijk en Gemeente Avondscho len als deze, met het oog op het groo te volksbelang, subsidieeren, is het schoolgeld, in tegenstelling met parti culiere cursussen enz., binnen ieders be reik. Leermiddelen en gereedschappen zijn grootendeels in het schoolgeld be grepen. Opmerkelijk is, dat telkenjare de meeste leerlingen timmerlieden, metse laars en metaalbewerkers zijn, terwijl toch ook wagenmakers (carosseriebou- wers), meubelmakers stoffeerders, ty pografen enz. de meer theoretische les sen niet kunnen missen en als ook the oretisch goed onderlegd vakman meer kans van slagen zullen hebben. Voor de schildercursus, moet men den leeftijd hebben van 18 jaar; ook kan men op 17-jarigen leeftijd in een voor klasse worden opgenomen. De vervolg cursus sluit aan op einddiploma 3-jarige dagcursus of 5-jarige avondcursus. Hierna kan men nog een voortgezette cursus volgen en zich voor 'een of ander examen voorbereiden en bekwamen, Ook voor volwassenen is gelegenheid om naar verkiezing een gedeelte der lessen te volgen. De heer J. Marijs, die in de vaca ture ontstaan door het bedanken van den heer G. van Westen, tot lid van derf gemeenteraad is benoemd, heeft deze benoeming aangenomen. Bij de Nederlandsche spoorwegen is benoemd' tot adj. ingenieur te Vlissim- gen de asip. adj. ingenieuf ir. iJ L., Hoorweg aldaar. Morgenavond geeft „Ons Genoe gen" een uitvoering op den Boulevard. De wegwedstrijd, die de afdeeling Vlissingen van de Vereeniging Rijwiel pad Walcheren tegen Zaterdag a.s. had georganiseerd, gaat wegens te geringe deelname niet door. KOUDEKERKE. De zangvereeniging „Zang Veredelt" alhier geeft Zaterdag avond onder leiding van haar directeur den heer Hollaerts een uitvoering op de tent, waarbij het programma zal worden uitgevoerd, waarmede zij op de Indische tentoonstelling te Den Haag groot suc ces behaalde. Geen fietsen buiten laten staan. KLOETINGE. Een inwoonster uit de Nieuwstraat zette in het tuintje, om haar woning even haar fiets en liet er ook haar handtasch achter, daar zij zich Middelburg 8-IX-'32: Woensdag hoog ste luchttemperatuur 21.5 °C; (71 °F); laagste 13.6 °C (56 °F). Heden 9 h: 14.7 °C; 12 h: 18 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand 758 mm, laagste 756 mm. <ïjW Hoogste barometerstand 759.3 mm te Weenen; laagste 738.3 mm te Ingö. Verwachting tot Morgenavond; Matige, tijdelijk wellicht toenemende Z.O. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk regen, later opklarend, aanvankelijk iets warmer. Zon op: 6 h 23; onder 19 h 31. Licht op: 20 h 01. Maan op: 16 h 55; onder: 23 h 04. V.M.: 14 Sept. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Sept. Do. Vr. Za. 8 9 10 ■Hoogwater. 7.33 20.12 8.58 21.53 10.37 23.52 Laagwater 1.37 14.07. 2.49 15.34. 4.25 17.14. Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Sept. Hoogwater Laagwater. Do. 8 9.15 21.45 2.40 15.08. Vr. 9 10.32 23.20 3.53 16.32. Za. 10 12.09 24.53 5.27 18.12. slechts voor enkele oogenblikken naar binnen begeven moest. Toen zij echter weer buiten kwam, was de tasch ver dwenen. Inhoud was o.a. een bril en een koralen beurs met ru m 10. De poli tie stelt een onderzoek in. KORTGENE. Woensdagavond gaf het muziekgezelschap „Eendracht maakt Macht" van hier zijn vierde seizoen concert op detent. Inbraak, 'HULST. Dezer dagen is ingebroken ten huize van iemand te Hulst en wel in den namiddag toen de familie eenige uren de stad was ingegaan om naar een wielerwedstrijd te kijken. Bij hun terug komst bemerkten zij dat van een kast in de woonkamer de deuren openstonden die met geweld bleken te zijn openge trokken. Uit de kast werd vermist een portemonnaie inhoudende eenige Neder landsche bankbiljetten en klein geld. Op 'n kamertje op den zolder hadden de die ven zich meester gemaakt van 'n geld kistje waarin zich bevonden 'n postspaar bankboekje waarop een aanziendijk be drag stond, eenig goud geld en buiten- landsch bankpapier. De achterdeur der woning schijnt met geweld te zijn open gerukt. Men heeft op het tijdstip waar op de inbraak moet zijn gepleegd een tweetal personen ieder met een fiets in de omgeving gezien en vermoed wordt dat deze de inbraak hebben gepleegd. De politie stelt een onderzoek in. Kippendiefstal. ST, JANSTEEN. Onder deze gemeen te zijn door tot nog toe onbekenden 'n 60-tal jonge witte leghornkippen gesto len, vertegenwoordigende een waarde van 65 gulden. Vermoedelijk is de dief stal door Belgen gepleegd en zullen de beesten wel over de grens gebracht zijn. Het hok waaruit de dieren werden ont vreemd stond op nog geen meter af stand van het hok van den waakhond. Het aaanlal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 28 Augs. tot en met 3 Sept. in de provincie Zeeland bedroeg: Kruiningen 1, Sluis 2, Tholjen 2. De melkprijs is te S c h o r e met 2 cent per liter verhoogd en alzoo ge bracht op 10 cent. Te Philippin e is een burger lijk armbestuur gesticht, hetwelk tot he den daar niet was. Tot leden werden benoemd de heeren R. Everaard, R. Rammeloo en P. Wijne met als secreta- ris-penningm. de heer C. de Mul.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1